Ribe før og nu: Apotekergården

I 2011 fejrede Ribe Apotek 400 år. Ved den lejlighed blev der udgivet en folder, hvor man kan læse følgende:

I 1611, nærmere bestemt 26. december 1611, fik Ribe sit første apotek på bevilling, udstedt af Ribe Borgerråd. Det var dengang det 8. apotek i Danmark, og det lå formodentlig i Sønderportsgade. Den første
apoteker var Johan Pouch.

I 1614 blev bevillingen Kgl. Stadfæstet, og året efter flyttede apoteket til Mellemdammen 16, hvor det havde til huse indtil 1728.

Derefter flyttede det til Storegade 5 i et gavlhus fra 1590. Ved tilkøb af nabobygninger kunne apoteket udvides, så det kom til at dække over 3 gavlbygninger. »Apotekergården« kom komplekset til at hedde.

Apoteket har indtil videre haft 18 apotekere.

Store dele af Apotekergården er stadig intakt, og på Overdammen 5 kan man få et indtryk af facaden af apoteket, som det så ud underapoteker Lind. Apoteker Lind er dog et vidt begreb, idet der var ikke
mindre en 3 apotekere ved navn Lind.

Den første Lind på Ribe Apotek var Martin Theodor Lind, der fik kongelig bevilling til apoteket 14.11.1859. Niels Peter Theodor Lind overtog 11.6.1889 Ribe Apotek efter sin far og fratrådte 30.6.1935.

Indtil 1935 kunne man arve apoteket (arveprivilegiet). Derefter havde arvinger dog fortrinsret til apoteket, og det blev da også overtaget af en Einar Lind i 1935. Han havde apoteket til sin død i 1968.

Hvis man besøger butikkerne, som har overtaget de gamle apotekslokaler, kan man stadig betragte dele af de smukke lofter og gulve, der var i apoteket på den tid.

Apoteket blev dog, som så meget andet, utidssvarende for moderne apoteksdrift, og apotekeren, der overtog efter »Lind dynastiet«, apoteker G. Vad, flyttede i 1970 til Tvedgade 19 A, hvor Ribe Apotek ligger
den dag i dag.


Gamle Huse i Ribe – Apotheket

Ved K. H. Rosenstand, Ripenser-Bladet Juli 1917 (digital konvertering)

Tidens Storme har ublidt faret hen over vore gamle Byer. Ildebrande, Vandfloder og Fjendevold har bragt mange smukke, ejendommelige Bygninger til at synke i Grus, og hvad Elementerne levnede, og Fjenden skaanede, har den moderne Udvikling gjort sit til at udslette. Saare grimt er meget af det, der har rejst sig paa Tomterne.

Ikke desto mindre findes der endnu rundt omkring i Landets Byer rene Perler af gammel Bygningskunst, som man dog omsider har faaet Øjet op for at bevare ved pietetfuld Restaurering.

Først blandt disse staar flere gamle Apotheker saasom i Aalborg (Jens Bangs Stenhus ), i Helsingør og ikke mindst i Ribe, der rummer et af de smukkeste og bedst bevarede Gaardinteriører fra det 17. Aarhundrede.

Bygningens Facade mod Storegade frembyder imidlertid ikke noget særligt ejendommeligt, da den i Tidernes Løb er under- gaaet store Forandringer, men gaar man forbi den smukt restaurerede Hjørneejendom mod Fiskergade og ind ad Porten der, føler man sig straks hensat til en Gaard fra Fader Holbergs Dage. — Se blot paa Bindingsværksfløjen med de mange Stærekasser. Staar den okkergule Kalkpuds ikke brillant til det mørkebrune Træværk og det røde Tegltag, der har den rette varme Lød, som er saa sjælden blandt vor Tids Tage, og de hvidmalede Vinduer med de smaa Ruder?

Det vilde saamænd ikke forbavse en at se en allerkæreste Pernille vifte ned deroppefra med sin Støveklud. Er det ikke Henrik der kommer der ovre fra den røde Laboratorie- fløj? Ak nej det er kun en ganske almindelig Karl med en Kurv Flasker. Ja om det saa er Hønsene, saa passer de ind i Omgivelserne, saa man griber sig selv i at lede efter Vielgeschreis bekendte »lille sorte Høne« iblandt dem.

Det er, som selve Tiden har staaet stille herinde. En svag Brise rører Trætoppene i den gamle Have bag den maleriske Mur, der begrænser Gaarden; den fører med sig Duften af Hyld, som en Luftning fra længst forsvundne Dage.

De gamle bygningers historie er broget, – af en taxationsforordning af 28. januar 1682 fremgår, at Apothekets nuværende facade den gang bestod af ikke mindre end 4 små ejendomme, der efter nortysk skik lå med gavlene mod gaden og var adskilt ved smalle slipper. De havde alle fælles udkørsel gennem en port i Fiskegade.

Den vestligste af disse, hvis naboejendom indtil fornylig ejedes af Bager Carstensen tilhørte den gang landcommissair Thomas Friis og udlejet til Amtsskriver Iver Raufn. Den næste havde omkring 1650 tilhørt Rådmand Hans Lauridsen og senere hans slægtning Karen Lauridsdatter Risom, der, da hun anden gang blev gift med Fredrik Fink i Tønder, udlejede bygningen til Apotheker Heinrich Østermann, efter Galthens optegnelser den femte i rækken af byens apothekere. Den tredje ejendom tilhørte Nis Jørgensen Bager og den fjrde atter Karen Lauridsdatter. Apotheker Østermanns efterfølger var Hieronimus Carstensen, der samlede alle disse mindre Ejendomme paa sin Haand og maa antages at have opført Apotheket i den Form, hvori det henstod, indtil den nuværende Apothekers Fader foretog en gennemgribende Ombygning. Efter bevarede Billeder at dømme, maa Facaden dog allerede tidligere være blevet moderniseret, men det er næppe forkert at henføre det paa nedenstaaende Billede gengivne Gaardparti til Apotheker Carstensen.

Den for sit stridbare Sind og sine smukke Døtre velkendte Apotheker Andreas Michael Eilschou forøgede senere Apothekets Grund ved Tilkøb af flere Naboejendomme, saa den blev en af Byens største. Den ene af de tilkøbte Bygninger havde været indrettet til Stald og havde været benyttet af Kommandør Kaptajn Holm. Den anden var gammel og ejedes omkring 1686 af Raadmand Hans Vendel, derpaa af Borgmester Christoffer Carstensen og senere af Jep Nielsen Kirkeby .

Af Apothekerne fortjener navnlig Eilschous Eftermand v. Støcken en særlig Omtale paa Grund af hans bypatriotiske Sindelag. 1830 kom han til Ribe som Bestyrer for Apotheker Eilschous Enke, med hvem han blev gift 1832, hvorefter han fik overdraget Apothekerprivilegiet. v. S. blev snart en meget kommunalt interesseret Mand; f. eks. bekostede han en sagkyndig Undersøgelse af Marsken ved Ribe med Tanken om et Havdige for Øje.

Da Kommunen for at forbedre Færdselsforholdene mellem Sønderportsgade og Stenbogade til Nedbrydning havde købt den Kleisdorfske Gaard paa Hjørnet af Vægtergade og Stenbogade, ydede v. Støcken Støtte til Reguleringen af Ejendomsforholdene og den indvundne Plads kaldtes til Tak herfor v. Støckens Plads.

Han lod endvidere opføre »Folden« paa Holmene til Værn for Kreaturer under Stormfloder. Han anlagde til Byens Vel Jernstøberiet og stiftede Legater for fattige Skolebørn, var en Tid Medlem af Kommunalbestyrelsen og Landstingsmand, samt til sin Død Formand for Sparekassens Bestyrelse, v. Støcken, der var Canceliraad Og Ridder af Dannebroge, døde 1868.

Efter v. Støcken gik Apotheket over til Justitsraad Th. Lind, hvis Søn er den nuværende Ejer af den gamle Gaard, som vækker saa stor Beundring hos de mange fremmede, dier besøger Ribe, ikke mindst blandt Kunstnerne. Professor Soya Jensen har saaledes malet Billeder herfra, hvor ogsaa Professor Hans Tegner er blevet inspireret ti! flere Tegninger til den store illustrerede Holbergud- gave. — Lad os haabe, at den gamle Bygning maa blive bevaret til sene Tider, som et malerisk, smukt Minde fra svundne Dage.

Her er nogle billeder fra dengang og nu, af den smukke gård:

13246444_1163703423663901_3858330145827726612_o

Gaardinteriør Apotekergaarden i Fiskergade. Set mod Storkereden på Overdammen 3. I følge Storkeekspert Hans Skov i Historisk Samfund for Ribe Amt 1992. Beboet Storkerede fra før 1885. Med Dannebrorg på Domkirkens tårn. Kilde: Karl Heinrich Andreasen

13226733_1164317536935823_385222903935012924_n

Hilsen fra Danmark. Gamle Huse i Ribe. 1904. Med Storkerede fra Overdammen 3. Apoteketsgaard i Fiskergade med Høns og Dannebrog på Domkirkens Taarn. Kilde: Karl Heinrich Andreasen

34317332_450_450_0_0_0_0

Det er nemt at finde et indrammet motiv af den Apotekergård på diverse brugt-markeder. Også dem på internettet

b66459a7ea671d07c4f6a50cbcd7148b

Endnu et

Apotekergården er også i dag en smuk oplevelse, der godt kunne gøres mere ud af at finde og opleve. Udsigten til Domkirken er desværre ikke den samme mere. Her er nogle billeder af den smukke gård fra d. 6. maj 2016:

DSC_0080