Torvet 16

Hotel Dagmar er snart klar til at tage Torvet 16 i brug som en del af hotellet. Hotellet søger inspiration til, hvad den nye afdeling skal hedde. Helst et internationalt klingende navn. Her er et lidt baggrundshistorie:

Vestkysten d. 16. juni 1939 – Politistationen, der var bygget som sprøjtehus

Snedkermester Knudsen i Kølholts Slippe fik for hundrede år siden en daler for tegningen til bygningen.

Senere forestod Arkitekt Axel Hansen ombygningen til Politistation.

Et af, om end ikke de ældste, så dog et af de aldrende af Ribes huse, der er med til at give byen præg, og som af mange ripensere anses for at være en del af byens smukkeste småbygninger, og det med rette, er den nuværende Politistation, hvor til de oprindelige tegninger udarbejdes just i denne sommer for hundrede år siden.

Der er virkelig stil over huset med det høje tag og den lille kvist, som erstattede lugerne, da Arkitekt Axel Hansen foretog ombygningen for at omdanne huset fra Sprøjtehus til Politistation, medens Sprøjtehuset flyttedes til den tidligere kommunale materialebygning, hvis smukke ombygningen ligeledes skyldes denne dygtige arkitekt, hvis alt for tidlige død man må beklage, al den stund han i de år, han fik lov til at virke i Ribe, var med til at sætte et gedigent præg på adskillige nybygninger i den gamle by. Jeg behøver blot at nævne Elektricitetsværkes (dele af det nuværende Ribe Vikingemuseum) helt herregårdsagtige stil og det nydelige byggeforeningskvarter i Kongensgade.
Hovedvagt og Sprøjtehus

Pudsigt nok har den bygning, der blev sprøjtehus og senere politistation, også af og til fungeret som hovedvagt.

Under de store festligheder i anledning af Domkirkens genindvielse i 1904, der havde samlet hele kongehuset i Ribe, udførtes vagttjenesten af et æreskompagni infanterister, der mødte med Fredericia Regimentsmusik i spidsen. (Fortsættes under billedet)

De gæve Jenser fik hovedvagt på Torvet, og om aftenen lød tappenstregens toner gennem bygens ellers så stille gader.

Da der kom efterårsmanøvrer på egnen, havde bataljonen fra Aarhus Hovedvagt på den nuværende politistation, og i mange år var bygningen ved forskellige lejligheder hovedvagt for vort gæve politikorps, der jo endnu den dag i dag ”træder an” foran den kønne bygning.

Underskrevet –ff (Forkortet med to afsnit, der begge er dækket ind i det nedenstående)

Vestkysten 15. november 1946 – Et Ribehus i forfald

Få byer har et torv som Ribes. Det ser den fremmede straks, når han kommer til byen. Allerbedst ser man det, når man en aften i tusmørket kommer til torvet og ser lysene skinne ud fra Weiss’ hus, perlen af Ribes bindingsværksarkitektur. Men Torvet tåler også godt dagslyset.

Når man tænker på, hvor mange brandkatastrofer, byen gennem århundreder har været udsat for, forbavses man over, hvor meget der er vel bevaret af det gedigne gamle, hvad enten det drejer som grundmurede huse som Porsborg og den gamle præsidentbolig, der nu er Hotel Dagmar, eller bindingsværkshuse, og endnu mere over, at tidens manglende forståelse og trang til at bygge om og ”modernisere” ikke har fået bugt med et større omfang af arkitektonisk skønhed, end tilfældet er.

Desværre er rådhusets smukke gavl skjult, fordi man ikke i sin tid, da en række huse i Stenbogade blev købt til nedrivning gjorde skridtet fuldt ud og ved at erhverve også ”Styrups hus”, der den gang var et få til købs.

Mon denne betise dog ikke skulle blive rettet en gang. Men der er nok at glæde sig over endda ved Torvet. Man skynder sig forbi Grønnegades hjørne og passerer så en to-tre gedigne borgerlige huse, et af dem tilhører VESTKYSTEN, og så står man ved Præstegadens hjørne overfor en bygning, der på en gang får en til at glæde og skamme sig.
Den bygning, jeg tænker på, er den nuværende politistation. (Fortsættes under billedet)

Den dominerende borgerlige bygningsform fra gammel tid i Ribe er bindingsværket, og vi har forbavsende få huse fra en tid, der ligger godt og vel 100 år tilbage. Politistationen blev i nogle år Ribes smukkeste offentlige kontorer.

Krigsårene fuldbyrdede ødelæggelsen inde og ude, særlig i den tid da politiet var under jorden.

Men lad os se lidt på bygningens historie.

Som Sprøjtehus afløste bygningen et ældre sprøjtehus, som lå på Torvet ud for ejendommen med skotøjsforretningen og isforretningen. Huset var meget gammel. Det havde en gang været byens hovedvagt, men var i tidernes løb undergået flere ombygninger.

I sin hovedvagtstid betegnedes det ofte ”Cortegalen” eller ”Coregaren”, en fordrejning af det franske ”Corps-de-garde”.

Ud for vagthuset stod træhesten, som man brugte til at sætte ulydige soldater op på.

Men allerede i 1732 har denne bygning været så skrøbelig, at den styrtede sammen, i 1766 måtte den helt ombygges.

I 1791 anvendtes bygningen på en ejendommelig måde. Den indrettedes til slagtebod, og enhver af byens slagtere måtte forpligte sig til i den at udhænge 6 lispunk kød til salg.
På sine gamle dage blev bygningen altså sprøjtehus, men for godt 100 år siden fik den sin afløser. Den var da så forfalden, at den nok kunne trænge dertil. Afløseren blev selv den nuværende politistation.

Man kender bygmesteren. Tegningerne, der formodentlig nu er havnet i arkivet i Viborg, hvor ikke en kat bryder som om dem, en betise, som det forrige byråd har på sin samvittighed sammen med en del andet, blev fundet under registrering, som byarkivar Termansen foretog i sin tid i arkivet på rådhuset, fortæller, at husets arkitekt var snedkermester Chr. Knudsen, der boede i Kølholts Slippe, og som var foregangsmand på forskellige af håndværkets områder.

Knudsen holdt f.eks. tegneskole for håndværkslærlinge på et tidspunkt da der ikke var drømt om teknisk skole i Ribe. Mester Knudsen endte sine dage i London.
Han tegnede altså også den nuværende politistation. Tegningerne leverede den 29. juli 1839, og mester fik siger og skriver 1 rigsdaler for dem. Nu ligger arkitekthonorar jo en hel del højere.

Grunden til huset købte byen af sadelsmager Lorentz Hansen. Købet skete den 28. december samme år, og købesummen var 332 rigsdaler kurant. – I 1840 opførtes bygningen under tilsyn af kæmner Guldberg.

I mange år tjente huset nu byen som sprøjtehus, og der foregik jævnligt noget i dette hus, ikke blot når brandvæsnet rykkede ud, men også når politikorpset rykkede ind i bygningen, hvor korpset havde våbendepot, og når det brave borgerkorps trådte an på torvet var, og er det for resten endnu, foran denne gamle bygning, og det giver den ligefrem relief.

Men Sprøjtehuset blev flyttet til den gamle Materialebygning i Saltgade, og Politiet , det kommunale Politi, rykkede ind. –Lige til krigsårene kom bygningen til at rumme både ordens- og kriminalpoliti, og staten overtog huset, naturligvis blev pladsen alt for knap til at rumme hele politistyrken, hvoraf en del flyttede ud i Missionshotellet, og resten følger vel efter. Det er alt sammen i sin orden. Men det vil tage tid, måske lang tid endda. I melletiden forfalder bygningen dag for dag, og det kan staten ikke være bekendt. Der må vel være et tilsyn, der kan forlange de nødvendige reparationer!! Hvad hjælper det, at huset er fredet, når det forfalder i den grad. Noget må der gøres.

I den tid, huset har været statens, er der ofret det mindst mulige på vedligeholdelsen, og den dag kommer, da bygningen atter skal skifte ejer. Måtte det da blive en ejer med respekt for den gamle bygnings værdi, en mand eller en institution, der har omtanke for at bevare den prydelse for Torvet, så vi fremdeles kan glæde os over et hus fra en bygningsperiode, som vi kun har få huse tilbage fra.

Underskrevet ff

25. november 2014 fortæller jv.dk, at Advokatfirmaet Hjerrild og Bisgaard, der har haft til huse i Torvet 16, at de opkøber et andet firma i Ribe og flytter væk fra Torvet 16, grundet trafikale problemer. 1 ½ år efter at den nye domkirkeplads er blevet indviet.

Advokatfirmaet havde haft adresse på Torvet 16 siden 1951.

24. maj 2016 kan jv.dk fortælle, at Hotel Dagmar har købt Torvet 16, med henblik at omdanne bygningen til 5-6 dobbeltværelser.

Torvet 16 – primo 2017