1. december

1607: Byggekontrakter indikerer at Borgertårnet får det udseende vi stort set kender i dag. Præcis dato ukendt. Der bliver anlagt gulv på toppen af Borgertårnet, således at man kan nyde udsigten fra toppen af det. Under restaureringen i 1883-85, er målet at bringe tårnet tilbage til dette udseende. Der er dog fortsat usikkerhed om tidligere tiders højde. I Pontoppidans Danske Atlas anføres det, at tårnet i 1724 blev gjrot nogle alen lavere. Ligeledes findes der andre kilder, der antyder, at tårnet blev gjort kortere under restaureringen i 1738

1630: Vi er i en tid med megen overtro og på denne dag, der også er 1. søndag i advent, finder borgmester Ditlev Hansen et mærkeligt mærke på sin rude. Biskop Jens Dinesen omtaler senere dette som et forvarsel, da den store vandfold i 1634 nåede op til dette mærke

1811: Stephan Middelboe dør. Blev i 1781 stiftsprovst i Ribe

1914: Fotograf Andreas Andersen åbner fotoforretning i Saltgade 14

1917: Ripenser-Bladet, nr. 7: Vinterstorm over Ribe: En heftig storm af nordvest rasede forleden dag over byen. Diget holdt imidlertid, så man slap for stormflod. Vandmasserne i åen teg dog så betydeligt at vandet ved Skibbroen stod op til brolægningen, og adskillige både kastedes op på land. Rundt om i byen molesteredes adskellige tage, skilte og plankeværker. Værst gik det dog ud over domkirken, hvis kobbertag på korrundingen flængedes ganske, så træværket blottedes. Istandsættelsen vil kræve store omkostninger, så den må bero, til der er truffet aftale med ministeriet. Foreløbig er der under Tømrermester J.D. Peters ledelse truffet sådanne forbedredelser, at kuplen ikke beskadigedes indvendig

1917: Ripenser-Bladet, nr. 7: Kunstnere der har opholdt sig i Ribe i sommeren 1917: Maleren Stephan Ussing har malet 70 billeder. Endvidere har Malerne F. Bech, Sigvard Hansen og Aug. Fischer været i byen

1924: Ripenser-Bladet, nr. 20: Nyhed omkring det forsvundne Ribe: Ved Udgravningen af grunden til den nye kornmølle med tilhørende beboelseshus, som bankdirektør Windfeld Hansen for tiden har opført paa Stampemøllens grund paa jjørnet af Sønderportsgade og Skovgade, er man i en Dybde at 1 til 3 alen stødt på en hel del bygningslevninger fra gammel Tid. Murene er opførte dels af Munkesten og dels af andre store Mursten på et Fundament af svære kampesten og ligger i forskellige lag, så det ses, at opførelsen er sket fra tid til anden. Hvilke Bygninger, de har været anvendte til, er vanskelig at sige, idet pladsen i tidens Løb har været benyttet til portnerhus, accisebod, jordemoderbolig og senest farveri. Dog synes den store mur langs Sønderportsgade at være gamle Sønderports vestlige Side, og en ualmindelig stor mur i samme retning som åen og hvilende på lange udspaltede granitsten, næsten så lange som trappesten, og hvoraf en opgives at have været kvaderhugget, kan med stor sandsynlighed henføres til byens befæstening. Historikeren Peter Terpager, der i sin Ungdom må have kendt Sønderport, således som den stod fra Middelalderen, inden den iøvrigt dygtige Kæmner Christen Snedicher med Magistratens Billigelse af Sparsommelighedshensyn omtrent ved Aaret 1700 forstyrrede dens Udseende ved at nedbryde dens formentlige kamprydede Overdel, fortæller, at paa hans Tid, 1736, var det almindelig mening, at Sønderport tidligere havde været befæstet og dannet et led i den mur, hvoraf byen mod syd havde været omgivet i gammel Tid. Denne gamle tradition synes nu bekræftet ved fundet af den svære mur langs åen.

1928: Ripenser-Bladet nr. 7: Omkring Ribe kan man læse, at Ribe Stiftsmuseum har købt et morsomt gammelt Ribebillede af Tom Petersen.En gammel Bryllupskarosse. Billedet ses her: https://ribekunstmuseum.dk/samling/RKMm0157

1960: Quedens Gaard overtages af Den Antikvariske Samling. Købet muliggøres efter stor pengegave fra Carlsbergs Mindefond

1962: Finn Jelsberg overtager Termansens Boghandel

1966: Gangbroen fra Hovedengen og til Kolvigs Gaard færdig

1969: Indvielsen af Wilhelmsens museum. Museet lå Kurveholmen 2 og blev indviet af Dronning Ingrid

1970: Dagfinn Salvesen forpagter Restaurant Sælhunden

1971: Ejerskifte Restaurant Skoven. Hr. og Fru Grimstrup Sørensen har overtaget restauranten

1978: Bogen Ribe gennem 1000 år udkommer. Skrevet af antikvar Mogens Bencard

1983: Bogen Med Hugo Matthiessen gennem Ribe september 1917 udkommer. Præcis dato ukendt. Skrevet af Stig Jensen og Per Kristian Madsen

1997: Hans Hasse Jørgensen, 25 års jubilæum ved JV

2004: Birgit Kloster Lauridsen, 40 års jubilæum. Birgit Kloster Lauridsen, Hundegade 20, 40 års jubilæum, BG Bank i Saltgade

2010: Restaurant Kammerslusen genåbner. Indehaver af Restaurant Kolvig, Bo Ross Mogensen har overtaget restauranten

Reklame for juleshopping i Ribe, 1. december 1979