Ribe Krøniken

Ribe Krøniken er tænkt som et opslagsværk, hvor man kan søge på personer, begivenheder eller adresser. Man får ikke 100% svar på alt. Der er lidt at gå efter. Vil man vide alt, må man i historie bøgerne eller en tur på Ribe Byhistoriske Arkiv.

Da der er meget tekst, får man det mest optimale resultat ved at bruge krøniken fra en stor skræm……

Har du rettelser, kommentarer eller tilføjelser, kan du skrive til ribekron(snabel a)gmail.com (skrevet uden @, for at undgå SPAM mails)

Opdateret d. 22. januar 2023

DagMånedÅrOverskriftBeskrivelse
24November305Alexandrinerinden Katharinæ, kong Konstos datter lider martyrdøden, idet hun bliver halshugget. Menes at være historien bag helgeninden Sancta Katarina - hende der har givet navn til Sct. Catharinæ Kirke og Kloster. Hendes helgedag er den 25. november i flere vesterlande bliver hun dog fejret 5. martsHun har givet navn til Sct. Catharinæ kikre, klosteret, brønden og Torvet. Efter legenden skulle hun være en skøn og from 18-årig jomfru af ædel byrd og meget lærd. Hun skulle være datter af en konge ved navn Konstos. Den vise jomfru, der fra ganske ung brændte af kristent martyrium, bebrejdede kejser Maximinus eller Maxentius hans afgudsdyrkelse og lastefulde levned, og da hun ydermere i en disput omvendte 50 hedenske filosoffer til kristendommen, blev hun på kejserens befaling kastet i fængsel. Hun omvendte imidlertid både kejserens hustru, en højtstående officer og hele 200 soldater, men så var bægeret også fuldt. Maximinus lod den unge kongedatter lægge på et pigget hjul, men se, så stor var hendes hellighed, at hjulet søndrebrødes, så lod kejseren hende endelig henrette med sværdet, den samme skæbne som var overgået dem, hun havde omvendt til kristentroen.
1Januar705Ribe bliver anlagt på nordsiden af Ribe ÅPræcis årstal og dato ukendt
1Januar860Præsten Ansgar bygger den første danske kirkePræcis årstal og dato ukendt
1Januar948Ribe bliver stiftsby og får BispesædePræcis dato ukendt
1Januar1115Man gætter på at Riberhus Slot blev anlagtPræcis dato og årstal ukendt. Ribershus Slot blev grundlagt af Kong Niels
1Januar1127Kong Niels søn Magnus den stærke gifter sig på Riberhus SlotPræcis dato og årstal ukendt. Bliver gift med Richiza, datter af den polske hertug Boleslaw. Nogle steder står der ca. 1127, andre steder nævnes på 1128 og 29
18September1137Den danske konge Erik Emune blive dræbt ved Ribe(Der findes forskellige udlægninger af, hvor dette foregik!) Han blev på et ting ved Ribe gennemboret af et spyd af en hirdmand, der blev kaldt Sorte Plov, og blev efterfølgende begravet i Ribe Domkirke.
13Juni1145Ribe Katedralskole stiftesBiskop Helias af Ribe det nystiftede domkapital ret til ”i overensstemmelse med det eget ønske og samråd med Biskoppen” at oprette en skole
13Juni1145Sct. Peders Kirke nævnes for første gangNævnes i forbindelse med ovenstående begivenhed omkring Ribe Katedralskole. Kirken skulle være den mindste af Ribes 7 kirker og har ligget det fjerneste sted på Hovedengen - mod Nordvest
1Januar1150Opførelsen af Ribe Domkirke påbegyndesPræcis årstal og dato ukendt. Domkirken er viet til Vor Frue, eller Jomfru Maria.
14Februar1171Biskop Radulf dør i RibeCisterciensermunken Radulf fra England, dør i Ribe. Førte et roligt liv som munk i Skåne, inden han blev inddraget i borgerkrigen mellem Svend, Knud og Valdemar. Skulle have haft store diplomatiske talegaver. Ribe Domkirke menes at have stået færdi på dette tidspunkt, da Radulf blev begravet midt i kirken.
1Oktober1176Ribe og Domkirken brænderStore dele af Ribe og Ribe Domkirke brænder ned
24Maj1212Dronning Dagmar dør på slottet RiberhusDronning Dagmar dør på slottet Riberhus
1Januar1228Sortebrødrene grundlægger det dominikanske kloster i RibePræcis Dato ukendt. Stifter og bygherre var Broder Bjørn. I dag kendt som Sct. Catharinæ Kirke og Kloster
24Juni1229Valdemar den unges bryllup på Riberhus slotValdemar Sejr afholder bryllup for Valemar den unge på Riberhus slot
1Januar1231Mønten nævnes for første gang i RibePræcis dato ukendt. Nævnes i Kong Valdemars Jordebog
1Januar1240Opførelsen af Sct. Catharinæ KirkePræcis dato og årstal ukendt
2April1242Store dele af Ribe og Ribe Domkirke brænder nedStore dele af Ribe og Ribe Domkirke brænder ned (igen)
28April1247Abel Plovpenning erobrer Ribe og Riberhus Slot Abel Plovpenning erobrer Ribe og Riberhus Slot fra bror Erik Plovpenning i en borgerkrig
3Juni1247Erik Plovpenning erobrer Ribe og Riberhus Slot tilbageErik Plovpenning erobrer Ribe og Riberhus Slot tilbage fra sin bror Abel
12Oktober1249Gunnar (biskop fra 1230-1246) dør
21Oktober1249Gunner, biskop, dørBliver begravet i Gråbrødrenes kirke i Ribe. Opgav sit bispeembede i 1245/46, da gråbrødrene kom til byen. Blev angiveligt betaget af brødrenes fattige liv og selvopfrelse.
1Januar1250Opførelsen af Ribe Domkirke afsluttesPræcis årstal og dato ukendt. Havde ikke samme udformning som i 2018. Borgertårnet menes at være styrtet sammen flere gange og Mariatårnet kom først til omkring år 1900
25Juli1252Kong Christoffer 1. fritager borgerne i Ribe for told, torvegæld, forband og kongens vragret overaltKong Christoffer 1. fritager borgerne i Ribe for told, torvegæld, forband og kongens vragret overalt, hvor de kommer i riget og hertugdømmet for at handle, og fastslaar, at de beslutninger, stadens oldermænd og raadmænd tager sammen med kongens foged, skal staa ved magt.
14Marts1255Magelæg mellem Kongen og Ribebispen, hvorved sidstnævnte fik erstatning for de jorder, som etablering af Kongens Mølle satte under vand.En etablering af dæmningen over Ribe Å gav mulighed for at udnytte vandkraften. Kongens Mølle lå ved Toldboden, som i dag benævnes Frislusen
29Maj1259Kong Kristoffer d. 1. myrdes i Ribe Domkirke.Kong Kristoffer d. 1. myrdes i Ribe Domkirke.
26Juni1269Riber Ret bliver udstedt af Erik d. 5. KlippingRiber Ret bliver udstedt af Erik d. 5. Klipping
25December1283Julemorgen styrter det nordvestlige tårn sammenJulemorgen styrter det Borgertårnet på Ribe Domkirke sammen. Ulykken skete før det var bleven lyst, slog Hvælvingen ned, både i hovedskibet og i det nordre sideskib og dræbte mange mennesker, da menigheden havde samlet sig i anledning af julefesten. Ulykken bruges til datofastsættes opførelsen af Borgertårnet til før 1283
27Oktober1288Kong Erik 6. Menved overlader Biskop Kristian 2. af Ribe de Privilegier og Rettigheder over Staden Ribe, som hans Forgængere har haft.
25August1292Kong Erik 6. Menved tilstaar Ribe by fri besiddelse af forstranden, List, Manø og stranden mellem disse stederKong Erik 6. Menved tilstaar Ribe by fri besiddelse af forstranden, List, Manø og stranden mellem disse steder og Ribe sammen med dybet og overlader Ribe by jurisdiktionen de samme steder.
5August1294Kong Erik Menved skænker "Konings Æng", dvs. Holmene til RibeKong Erik Menved skænker "Konings Æng", dvs. Holmene til Ribe
7April1298Biskop Kristjern skænker Puggaard til 20 fattige skolebørnBiskop Kristjern er stiftede Kon Erik Menveds tro tjener og en af de mest ansete og indflydelsesrige Ribe Bisper. Puggaard er i dag en del af Ribe Katedralskole
7August1300I et brev fra paven befales Biskop Kristjern at tage sig af helligåndsgården i Sct. LaurentiigadeHelligåndsgården er et hospital. Biskop Kristjern er Puggaards stifter.
26Oktober1301Store dele af Ribe brænder ned igen-igenStore dele af Ribe brænder ned igen-igen
20November1303Pave Benedikt II stadfæster oprettelsen af Puggaards Skole
1Januar1319Riberhus Slot nævnes ved navn for første gangPræcis dato ukendt. Det sker i Kristoffer d. 2s håndfæstning
15August1326Kong Valdemar III stadfæster Ribes privilegierKong Valdemar III stadfæster Ribes privilegier
20December1326Kong Valdemar tager Disciplene fra Puggaard i sin Beskyttelsefritager dem for alle Ydelser til Kongen og giver dem delvis Jurisdiktion over deres Husstand.
1Januar1330Ribe by og Ribershus slot pantsættes til grev Gert af HolstenPræcis dato ukendt. Det er anden gang Riberhus Slot nævnes, da Kong Kristoffer II må pantsætte Ribe by og slot
1Januar1333Stormklokken til Borgertårnet på Ribe Domkirke bliver støbtPræcis dato ukendt. Begivenheden benyttes til at fastsætte afslutningen af genopbygningen af tårnet, efter ulykken juledag 1283
1Januar1340Den sønderjyske hertug overtager RibePræcis dato ukendt. Hans søster Hedvig får indtægten af Riberhus Slot med by, told og mølle som medgift, da hun ægter Valdemar Atterdag
19Maj1340Skriftlig aftale om at Kong Valdemar 4. Atterdag får Ribe og Riberhus Slot i medgiftKong Valdemar 4. Atterdag skal gifte sig med Hertug Valdemar 3. af Slesvigs søster Hedvig. …. Og når brylluppet bliver fuldbyrdet, og han har sovet hos vor søster, så skal der følge hende som livgeding: Riberhus og Ribe stad, med told, møller, med alle de indtægter, som hører til staden, og med mønten, således som kong Kristoffer, hvem Gud være nådig, har haft den....
22Juli1350Jens Kalv pantsætter Agtrupgård til kannikerne i Ribe for 60 mark sølvJens Kalv pantsætter Agtrupgård til kannikerne i Ribe for 60 mark sølv og skæn­ker dem desuden sin gård i Ippegade i Ribe mod afholdelse af hans årtid i Ribe domkirke.
1Januar1353Valdemar Atterdag indløser RibePræcis dato ukendt. Var i 1330 blev pantsat til grev Gert af Holsten
1Januar1368Riberhus Slot er atter i de holstenske grevers besiddelsePræcis dato ukendt.
24Januar1372I Flensborg udarbejdes der et brev med betingelser for fred mellem Valdemar Atterdag og holstenske grever Henrik og KlavsValdemar Atterdag overtager som en del af betingelserne Riberhus Slot
25Juni1372Ribe-borger dømmes til døden for at smugle krudt til Gram SlotValdemar Atterdag er i krig med de holstenske grever. Kampen står om slotte i de sydfynske og -danske. Atterdag har indtaget Gram Slot og Riberhus Slot er under de holstenske grever. Dagen nævnes også som dagen, hvor man første gang hører om krudt i hansestæderne/de holstenske grevers kamp mod Valdemar Atterdag. Atterdag overtager Riberhus Slot i 1373
15August1404Hans Flemming, borger i Ribe, udlejer sin hustrus grundstykke i Bredegade til præsten hr. Hans Ryge for livstid mod en årlig leje af fem skilling sterling
21Juli1405Paven tilstår dem, der besøger Ribe Domkirke, der nylig er afbrændt, aflad på Jomfru Marias fødselsdag
1Januar1407Dronning Margrethe d. I afholder rådsmøde på Riberhus SlotPræcis dato og indholdet af rådsmødet ukendt
15August1407Erik af Pommern sin Søster Katharinas Bryllup med Johs. af Bayern på Riberhus SlotErik af Pommern sin Søster Katharinas Bryllup med Johs. af Bayern på Riberhus Slot
12Marts1410Kong Erik 7. af Pommern stadfæster de privilegier, som er givet Ribe af tidligere konger
1Januar1428Erik af Pommeren forsøger at forebedre befæstningen på Riberhus SlotPræcis dato ukendt
1Januar1443Kong Christoffer III af Bayern lod sig indvie og salve i domkirkenKong Christoffer 3. af Bayern lod sig indvie og salve i Ribe Domkirke. Begivendhederne i 1440 og 1943 forveksles til tider: I foråret 1440 besluttede man at lade Christoffer blive valgt til konge, hvilket skete den 9. april 1440 i Viborg. Han lovede samtidig at udstede en håndfæstning, hvilket dog aldrig skete. Herefter måtte Christoffer året efter acceptere de svenske håndfæstningskrav, og i 1442 kunne han også blive konge i Norge efter et langvarigt forløb, hvor det norske rigsråd længe havde tøvet med at opsige Erik af Pommern for at sikre sig de bedst mulige betingelser over for Christoffer. Først nyårsdag 1443 blev han kronet til konge i Danmark – under den ellers ukendte titel "ærkekonge".
7Januar1443Christoffer af Bayern afholder Retterting i GråbrødreklosteretStridigheder mellem Biskopper og indbyggerne i Jylland og Fyn blev afgjort
2Marts1460Kong Chistoffer hyldes på Rådhuset i GrønnegadeChristoffer d. I blev 2/3 1460 hyldet i R. af det slesv.-holst. Ridderskab som Hertug i Slesvig og Greve i Holsten (Hyldingen fandt Sted paa Raadhuset i Grønnegade).
5Marts1460Ribebrevet bliver sluttet. Som en del af brevet, anerkendes Christian d. 1. som landsherre i Slesvig og HolstenBegivenheden finder sted på Ribes Rådhus i Grønnegade 4. Muligvis et tegn på, at Riberhus Slot er blevet for lille
25Oktober1493Paven befaler Biskop Hartvig Juel i Ribe at indlemme Nonneklostret ved Ribe i Johanniterklostret i samme By
24September1512Ribekanniken Jens Sørensen får ny provision på Helligåndshospitalet
1Januar1513Stormflod, der overværes af Kong HansKong Hans, som udbrød, da han af vandet var indesluttet i Bispegaarden: Kongen over alle Konger kan alene ved et element holde os indesluttet imod vor vilje, for ham alene må vi give os fangne.
1Januar1513Iver Munk synger sin første messe som biskopPræcis dato ikke angivet - muligvis i forbindelse stormfolden 1. januar, hvor Kong Hans er bekræftet i Ribe. Iver Munk synger sin første messe som biskop Iført de biskippelige værdighedstegn, mitraen på hovedet, staven i hånden, ringen på fingeren og korset på brystet. Højtideligheden overværdes blandt afndet af kong Hans, dronning Christina, den udvalgte Christian II
12Juli1522Tilladelse fra Kong Christian 2.Kong Christian 2. tillader borgerne i Ribe imod ordinansen af 10. febr. 1521 om landkøb at handle med bønderne i Aalborg len, Vendsyssel og over hele Ribe stift, dog med forbehold af de borgerne i Varde indrømmede rettigheder
18September1523Nils Anderssön erkender lån af sin Broder M. Lambert AnderssönNils Anderssön erkjender, at han af sin Broder M. Lambert Anderssön, Kannik i Ribe, har laant 102½ Gylden, hvorfor han pantsætter ham sin Gaard i Ribe og giver ham Fuldmagt til at oppebære, hvad han har tilgode i Ribe hos sin Broder M. Povel og andre.
1Januar1524Fredrik d. 1. er på Riberhus SlotModtager her det norske rigsråds sendebud og underskriver her sin håndfæstning for Norge
1Januar1525Opførelse af Grønnegade 12Præcis dato og årstal ukendt. Det ældste bevarede bindingsværkshus i Ribe. Det har højstolper i begge langisder og lange svungne knægte (gotiske med tværbånd og andreaskors) under de øversgte bjælker mod Smalleslippe og under den nu forsvundne gavltrekant i baggavlen. Formentlig opført mellem 1525 og 1550. Gavlen mod Grønnegade grundmuret 1848
1Januar1525Opførelse af Bredeslippe 4Præcis dato og årstal ukendt. På denne grund og på nabogrundene nuværnede matrikel nr. 432, 433a, 427 og 428 lå Gæsteboderne, der opførtes omkring 1525 som 39 våninger for fattigfolk (omtalt 1682). I 1761 må disse være nedrevet, for nu omtales Gæsteboderne som et ottefags gavlhus med gavlen til Grønnegade omfattende 8 små våninger. Omkring 1827 må også disse være forsvundet, for dette år omtales et 13-fags grundmuret hus med 8 våninger. Meget tyder på, at de nuværende bygninger på nuværende matrikel nr. 433 a og b er disse yngse Gæsteboder omend i en noget ombygget skikkelse
26August1526Ydermøllen bliver indviet af mølleren Nielsen KræmmerYdermøllen bliver indviet af mølleren Nielsen Kræmmer
21August1527Ribe fritages for Told af rokkel, skuller og handen grov fisk
1Januar1528Opførelse af Von Støckens Plads 1, Det Gamle RådhusI bygningen mod Von Støckens Plads indgår to middelalderlige stenhuse, som blev ombygget i 1528 - vistnok af domkanniken Niels Torkilsen. Husene fik ved denne lejlighed en ny fælles facade mod pladsen og en ny kamtakket blændingsprydet gavl mod Sønderportsgade. Nordgavlen med tre store spidsbuede blændinger, som nu er delvis dækket af nabohuset, må utvivlsomt have hørt til det nordligse af de ældre stenhuse. I 1708 erhvervedes den gamle Stense som den dengang kaldtes, til rådstue. 1892-94 gennegik bygningen en hovedrestaurering ved professor H. C. Amberg. Ved denne lejlighed opførtes trappetårnet i gården og fløjen langs Sønderportsgade, som bl.a. rumer byråds- og amtsrådssalen. På de smål kalkstensplader over portalerne kan læses i gotiske bogstaver på latin: Christus regerer og Christus sejrer
25November1532Hans Jessen Søhane bliver født i RibeSøn af Jes Hansen og Karine Sørensdatter
17April1535Oluf Munch bliver biskopOluf Munch bliver biskop efter sin onkel Ivar Munch, men nåede ikke at blive udpeget af pavestolen inden reformationen satte en stopper for hans karriere.
1Januar1537Christian d. 3. påbegynder istandsættelse af Riberhus SlotPræcis dato ukendt
24April1540Oluf Munch får TaarnborgOluf Munch får Taarnborg som tilbagebetaling for penge, kongen skyldte ham fra Grevens Fejde
9Juni1542Peder Jensen Hegelund bliver født i RibeSøn af borgmester Jens Christensen Hegelund og Anne Pedersdatter
1Januar1543Pålægges det lensmanden på Riberhus Slot at færdiggøre Riberhus SlotPræcis dato ukendt. Det arbejde Christian d. 3. påbegyndte i 1537
12Oktober1543Ribe Hospital ved Sct. Catharinæ KirkeRibe Hospital ved St. Katharinæ Kirke, har mulig allerede begyndt sin Virksomhed 1537, men kom først ret i Stand ved Fundats 12/10 1543, da Chr. III skænkede det Sortebrødreklosteret
12December1543Kong Christian III gør Sct. Catharinæ Kirke til en sognekirkeOg Sct. Catharinæ Kloster til et hospital for "fattige, syge og såre mennesker". Før det havde det været et munkesamfund
1Januar1545Der bestilles en mænge bygningstømmer fra HallandPræcis dato ukendt. Skal bruges til restaurering af Riberhus Slot
1Januar1547Kongen låner byens teglovn i 2 årPræcis dato ukendt. Skal bruges til Riberhus Slot, der er under restaurering
17April1547Kongen forbyder den den lille forstad/bysamfund GravsognDet lille bysamfund er bygget op om den nedlagte Gravs Kirke. Borgerne er meget fattige og ripenserne har klaget til kongen på Koldinghus. Bysamfundet har været placeret omkring Ribe Statsseminarium
12April1548Marine undersøges af biskop Hans Tausens hustru, Ane Andersdatter og 16 andre kvinder, om hun har syndetVi er i en tid, hvor der kæmpes mod løsagtighed. Marine er den pige, som Ib Nielsen har lokket. Undersøgelsen går ud på at finde ud af, om kvinden har mælk i brysterne. Hvis ja, har kvinden syndet. I december 1560 bestemmer bystyret, at kvinder der levet ukysk skal forjages fra byen.
9Maj1548Kongebrev til reformatoren, Biskop Hans TausenDet beordres, at de værdige trængende skal gå forsynes med et tegn oppe på brystet og skolepeblinge skal gå med hætte, for at folk kan kende dem, de bør give almisse
1Januar1549Alle bønder og tjenere i Ribe len skal møde op på Riberhus SlotPræcis dato ukendt. De skal møde op med skovl og spade
1Januar1550Tegning af Overdammen - kun med gavlhuseHans Henrik Engqvist laver i 1965 en tegning af Overdammen, som han mener den har set ud i 1550, kun med gavlhuse på begge sider. (Som Overdammen 3)
11Januar1554Udvidelse af Hospitalet ved Sct. Catharinæ KirkeVed kglt. Brev af 11/1 1554 blev Puggaards Stiftelse med tilhørende Gods lagt til Hospitalet
30September1554Hans Svaninge bliver gift med 15 årige Marine SørendatterHans Svaning er på det tidspunkt 51 år.Sammen fik de 15 børn, to menes at være død som børn. Ægteparrets gravsten ses i Ribe Domkirke
3Januar1560Peder Palladius dør. Født i Ribe i 1503Citat: Hvis livslys skulle komme til at stråle over den lutherske kirkes fødsel
13November1560Et stort træ i Lindegården ved Domkirken bliver fældetEn begivenhed, der har fundet vej til to af datidens skrivere, der skrev begivheder i Ribe ned; Jacob Rasmussen Guldsmed og Ditlev Hansen Guldsmed. Årsagen til fældningen kan være grunden. Magister Hans Tausen kunne ikke sove for kragerne i træet!
11November1561Hans Tausen dørHans Tausen dør i Ribe
22December1561Ribe-borgerene Kristen og Marine Trellunds ægteskab skrives i en kontraktDe to ægtefælder havde været til megen foragelse i byen. Vi er i en tid, hvor sygdom blandt andet spredes via utugt. Envidere ønsker det ansvarsbevidste bystyre i de lutherske reformatorers ånd at sætte ind på, at det hellige ægteskab bliver holdt i hævdt blandt byens borgere. I kontrakte står blandt andet: Kristen Trellund skal elske sin hustru og have god omgang med hende, som en dnnemand bør. Marine Trellund skal være sin husbond høring og lydig og have en kærlig omgang og et kristeligt levned med ham.
24November1566Laurids Ægidiussen bliver gift med Sofia IversdatterSofia Iversdatters andet ægteskab
15September1568Ægidius Lauridsen bliver fødtSøn af rektor, senere sognepræst Laurids Ægidiussen og Sofia Iversdatter Stub
5Juni1572Kapellan Niels Olufsen dørNiels Olufsen bor i kapelanboligen i Præstegade
11Juni1572Niels Ibsen og hustru Karen Nielskone trues med livsstraf til at leve om ægtefolkNiels Ibsen, søn af Ib Skinder og bror til skrædder Anders Ibsen. Ægteskabet er ulykkeligt og til fortørnelse. De trues begge af bytinget til at leve som ægtefolk, ellers vil de blive dømt med en livsstraf. Det fremgår ikke, hvilken.
1Januar1573Købmand, Skipper og Eventører Hans Jessen Søhane sejler på Vesterhavet, da hans skib bliver overfaldet af sørøvere. Præcis dato ukendt. Overfaldet mislykkedes og Søhane bringer de 5 overlevende pirater med tilbage til Ribe. Her bliver de halshugget og deres hovedet bliver sat på en pind på Hovedengen, til skræk og advarsel for andre. Siden dag har engen heddet Hovedengen. Dato'er for begivendhederne er ukendte
10August1573Hans Jessen Søehane erobrer et sørøverskib imellem Ribe og HamborgMuligvis den historie, der har lagt navn til Hovedengen. Iflg. Fortællingen, var søhane draget ud for at finde de sørøvere, der havde overfaldet et af hans handelsskibe. Sørøverne blev bragt til Ribe og hovedet skilt fra kroppen og hængt op på Hovedengen til skræk og advarsel for andre sørøvere. Togtet er nævnt i forbindelse med indrapportering af historiske opbevarelse til kongen, der ønsker et overblik over landets oldsager. Her findes der i Ribe 7 sværd, der skulle stamme fra erobringen af dette skib og være Hans Jessen Søehanes eje. Nogle steder er 1583 anført som årstallet - men det skulle være 1573 iflg. Søhanes egne notater.
2Februar1574Søn af Peder Pedersen Spandet og Else KjeldsdatterOmkring 1596 blev det kendt i Ribe, at Anders Spandet havde forført
borgerdatteren Mette Andersdatter Lund
1Januar1576Opførelse af Præstegade 15Præcis dato ukendt. Bygningen er opført i 1576 til bolig for Ribe Domkirkes kapellan
11November1577Ditlev Hansen Guldsmed observerer en stor komet på himlenHan er ikke den enste, der har registeret dette. Vi er i en tid med stor overtro, og Ditlv Hansen har tilføjet et notat til sin observering: O, Gud
nådeligen forbarme sig over os arme syndere. Amen
29April1580Forpagter af Kongens Mølle, Hans Jacobsen Møller anklaget for uorden i Ribe DomkirkeMølleren fra Kongens Mølle, hvor Frislusen er i dag, er flere gange blevet taget på fersk gerne med Tjenestepige, Karen Pedersdatter i Biskop Ivers Stol. Hans Møller bliver fængslet på Riberhus Slot. Dommen kendes ikke, men mølleren levede i mange år efter hændelsen
3September1580Den Store BrandEn brand i gården, hvor Porsborg er placeret i dag, spreder sig til hele Ribe og 213 huse brænder ned
4Januar1581Thomas Knudsen dør i RibeNævnes som en mand med gode historiske kundskaber
5April1581Ribe får sit første brandværnSom direkte konsekvens af den store brand 3. september 1580, bliver Ribes første brandværn stiftet
7August1582Jens Andersen Guldsmed udnævnes til borgmester
3Maj1584Peder Mortensen Hegelund dørOmtales som borgmester. Byen har åbenbart to borgmestre. Den ene af de to, Hans Fanninger dør under et besøg på Fanø. Sammen med dele af byens borgerskab begiver Peder Mortensen Hegelund sig afsted for at hente Hans Fanningers lig. Her bliver Peder Mortensen Hegelund selv svært syg og dør et par dage senere
20September1584Historiker Hans Svanning dør i RibeEfterlod sig en danmarkshistorie på latin, omfattende tiden fra Kong Dan til Chrisiern den andens død, men den er ikke bevaret. Ud over skriftlige kilder, menes Hans Svanning at have brugt monumenter i byen til at udforme historien. Mest gravstenene i domkirken. Beskrives som en fattig fynsk landsbydreng, der med sit ægteskab med Marine Sørendatter, blev en del af velhavende borgerslægt Stage
21April1586Brand i Anders Sørensen Vedels hus
1Marts1589Sammenstød mellem teologistuderende Peder Christensen Riber og Anders RidderVi er i en tid, trods forbud, hvor alle går med våben. Årsagen til sammenstødet og udfaldet beskrives ikke
14Februar1590Catharina Lasdatter bliver brændt for hekseri
4Marts1591Sofia Iversdatter dørDatter af rådmand Iver Stub. Gift anden gang med Laurids Ægidiussen
20Januar1593Harder Jepsen dræber to vægtereBlev henrettet for sin gerning
20Februar1593Harder Jepsen bliver henrettet for drabet på to vægtere
9December1593Bertel Struch bliver gift med Dorete BaggesenBertel Struch bliver gift med Dorete Baggesen (enke efter Peter Baggesen, ejer af Porsborg)
24December1593Kongens Mølle og Ydermøllen bliver ødelagt i en stormflodKongens Mølle var byens første mølle og lå ved Frislusen
1Januar1594Borgmester Laurids Thøgersen dør
13Marts1594Borgertårnet på Ribe Domkirke styrter sammenDaværende provst og senere Biskop Hegelund beskrev ulykken som værende forudsaget af jordrystelser. Modsat ulykken juledag 1283, hvor tårnet styrtede ned i kirken, styrtede tårnet denne gang ud på Torvet. Også den i 1333 tilførte stormflodsklokke faldt ned og blev ødelagt
1Januar1595Sct. Peders Kirke får en betydelig reparationVi er kort efter den store brand i Ribe og kirkens tag ændres fra stråtag og til fast tag
18Juli1595Retsagen mod Maren Povlsdatter indledesMaren Povlsdatter står anklaget for hekseri. Bliver frikendt
21September1595Ditlev Hansen Guldsmed bliver gift med Sara Iversdatter VandelDitlev Hansen Guldsmed blev en agtet mand i byen. Han var dog også kendt som grundet uroligt blod i familien. Mon ikke der med uroligt blod menes vold. Som ung overfaldt Ditlev bygens vagt med draget sværd. Ditlevs søn Hans Ditlevsen Guldsmed dræbte i 1610 en skolepebling. Ud over uroligt blod, har Ditlev Hansen også registreret mange Ribe begivenheder i sin levetid. Blandt andet heksebrændinger og tortur, som han selv havde dømt kvinder til. Sara Iverdatter Vandel var datter af Iver Hansen Vandel og Susanne Jensdatter. Ditlev Hansen Guldsmed døde i 1633 - men datoen synes ikke registreret.
10December1596Peder Pedersen Spandet dørSandsynligvis født i Spandet omkring 1. september 1530. Gift med Else Kjeldsdatter. Peder Pedersen har noteret en del vigtige begivenheder i byen. Ingen vidste, hvad familien levede af, men Peder blev omtalt som håndværker.
1Januar1597Ribe Domkirkes gamle altertavle og prædikestol flyttes til Sct. Peders KirkePræcis dato ukendt
5Februar1597Anders Pedersen dømmes til at ægte Mette LundsdatterJens Lund har blandt andet beskyldt Anders Pedersen, søn af afdøde rådmand Peder Spandet, for at lokke hans søster Mette Lundsdatter. Anders Pedersen dømmes til at ægte hende. En lang proces fulgte, men de to blev gift d. 20. januar 1600
24August1597Ribershus Slottets Ladefoged indberetter urenligheden i Sct. NikolajgadeUrenligheden med møg og skarn, er så stor, at man hverken kan komme igennem med vogne eller andet
16September1597Laurids Ægidiussen dørVar skolemester af Ribe Domskole af to omgang. Første ægteskab med Sofia Iversdatter. Andet ægteskab med Marine Laugesdatter. Marine var datter af Peder Mortensen Hegelund
30Marts1598Christian den 4. gæster byen for at mønstre BorgervæbningenRibe Politikorps er en direkte afledning af Borgervæbningen. Den stærke tilbagegang i Ribes indbyggerantal efter svesnkekrigene gav Borgervæbningen dødsstødet.
4Maj1598Anders Sørensen Klyne bliver dræbt, 45 år gammelEfter et drikkelag i biskop Peder Jensen Hegelunds hus, hvor han blev såret af herredsfoged Søren Jensen Bramming. Anders Sørensen Klyne dræbte selv som ung i 1573 en rådmandssøn. To af Anders Sørensen Klynes sønner blev henrettet for drab. Vi er i en tid, hvor alle, trods byrettens forbud, går med våben. Der er registreret mindst 21 drab fra 1557-66
1Januar1599En ny stormklokke til Borgertårnet bliver støbt i RibePræcis dato ukendt. Begivenheden bliver benyttet til at datafastsætte færdiggørelsen af genopførelsen af Borgertårnet, efter sammenstyrtningen i 1594
1Januar1600Riberhus Slot er i voldsom forfaldPræcis dato ukendt. Christian d. 4. skriver om slottet: Både husene i sig selv er meget uordentlig byggede der de første gang er byggede, og derhos meget forfaldne
1Januar1600Skibbroen 13, bindingsværk hus bygget i 1600-tallet af Peter Ingvard Søndergaard. Hans initialer (PISØ) står stadig over indgangsdørenPræcis årstal og dato ukendt. Huser i 2018 den anerkendte og velbesøgte Restaurant Sælhunden. Oprindelige var det en beværtning i Skibbroen 11, der bar navnet Sælhunden
1Januar1600Opførelse af Torvet 2, Weis StuePræcis årstal og dato ukendt. Historie: Forhuset er opført i 2 dele. Ældst er de 5 vestlige fag, som formentlig er opført ved tiden omkring 1600 (muleformede bjælkehoveder, hulkehlsnit i overgangsfod og fyldholter, sparremønstrede knægte, højstolper i gårdside). Hertil er nogle årtier senere tilføjet de 3 østlige fag (sparremønstrede knægte, højstolper i gårdside). Baghuset er opført omkring 1850 som erstatning for en 9-fags bindingsværkshus i en etage (omtalt 1761). Bygningen ud mod Tingslippen, hvori der tidligere var indkørselsport, er opført i begyndelsen af 1800-årene som erstatning for to ældre bindingsværksbygninger
1Januar1600Opførelse af Fiskergade 1Præcis dato og årstal ukendt. Gavlhuset måp være opført ved tiden omkring 1600. Gavlen mod Storegade grundmuret omkring 1810, underste etage dog allerede 1791. Gavlens nuværende tilstand dog væsentlig yngre. Firefagshuset er noget yngre (årstallet 1636 opsat i nyere jernbogstaver kunne godt være denne bygnings opførelesår. Dette hus blev senere ombygget til porthus (omtalt 1761)
1Januar1600Opførelse af Fiskergade 3Præcis dato og årstal ukendt. Opført ved tiden omkring 1600 som et 11 fag dybt gavlhus med en firefags halvtagsbygning i sydsiden (omtalt 1761). Gavlen mod Fiskergade har haft knægtbyggede stokværksfremspring så vel over stueetagen som under den nu forsvundne gavltrekant. 1816 blev galvhusets tre bageste fag nedrevet, samtidig blev stueetagen mod Fiskergade grundmuret tilligemed den firefags halvtagsbygning mod syd, endelig blev halvtagsbygningen forlænget med fire fag i bindingsværk.
1Januar1600Opførelse af Fiskergade 10Præcis dato og årstal ukendt. Seksfags bindingsværkshus i 2 etager med højstolper i gårdsiden formentlig opført i begyndelsen af 1600-årene. Seksfags halvtagsbygning langs gårdsiden omtaltes 1761. Gadeside grundmuret 1837. 1761 hørte nabogrunden (nuværende matrikel nr. 459) sammen med nuværende matrikel nr. 458. På nabogrunden lå der et firefags grundmuret hus i en etage, som er nedrevet for en del år siden. Omkring 1798 synes den daværende ejer at have erhvervet den del af nuværende matrikel nr. 459, som ligger ud mod Skibbroen, for dette år omtales en enetages bindingsværksbygning på 5 fag på dette sted indrettet til port og stald.
1Januar1600Opførelse af Grydergade 4Præcis dato og årstal ukendt. Trefags våning med tofags portbygning, muligvis en del af byens boder, formentlig opført i begyndelsen af 1600-årene. Før i tiden var huset en charmerende og interessant bygning. Ved en hårdhændet og ufølsom restaurering for en del år siden, mistede det både sin charme og en stor del af sin bygningshistoriske værdi. (En del af det rekonstruerede bindingstømmer er forkert placeret)
1Januar1600Opførelse af Grønnegade 21Præcis dato og årstal ukendt. Gavlhuset har haft to knægtbyggede stokværksfremspring mod gaden, hvora den øverste bar den nu forsvundne gavltrekant. Denne bygning, der synes at være den ældste, er formentlig opført i første halvdel eller omkring midten af 1600-årene. Langhuset, der har haft knægte under de fremspringende bjælker i begge etager mod gaden og højstolper mod gården, er lidt yngre. Over dene langt yngre port er anbragt tømmerstykke med ANNO 1666 og et skjoldomrammet bomærke flankeret af bogstaverne M.P. (Mads Pedersen). Det enetages hus (nordligste) var et trefags bindingsværkshus (der ligesom de øvrige bygninger omtales i 1761). 1810 bliver der brudt en port gennem denne bygning (tidligere må indkørslen have været fra Præstegade). 1837 bliver bindingsværket udskiftet med grundmur. 1857 bliver også langhuset underste etage grundmuret. Flytningen af porten fra det enetages hus til langhuset er foretaget endnu senere.
1Januar1600Opførelse af Grønnegade 25Tifags bindingsværkshus i to etager opført ved tiden omkring 1600 (omtalt 1761). 1797 er to fag porthus skilt fra. 1837 bliver gadesiden grundmuret.
1Januar1600Opførelse af Gråbrødregade 4Præcis dato og årstal ukendt. Trefags bod eller halvdelen af et seksfags hus opført ved tiden omkring 1600. Nuværende matrikel nr. 271 og 272 omtales 1761 og 1801 som et seksfags bindingsværkshus. Gadesidens muværende udseende formentlig fra sidste halvdel af forrige århundrede
1Januar1600Opførelse af Gråbrødregade 6Præcis dato og årstal ukendt. Trefags bod eller halvdelen af et seksfags hus opført ved tiden omkring 1600. Nuværende matrikel nr. 271 og 272 omtales 1761 og 1801 som et seksfags bindingsværkshus.
1Januar1600Opførelse af Præstegade 5Præcis dato og årstal ukendt. Huset består af 10 af af et 15-fags bindingsværkshus i en etage. Oprindelig var det med knægte under bjælkerne såvel mod gade som mod gård. Huset er formentlig opført ved tiden omkring 1600. Gadesiden blev grundmuret i 1864 og gårdsiden senere. De 5 af de 15-fag af bindingsværkshuset indgår i den sydlige del af nabohuset, Præstegade 7. Ejendommen og husets deling synes at være foretaget kort før 1800.
20Januar1600Mette Andersdatter Lund bliver gift med Anders Pedersen SpandetI slutningen af 1590’eme blev Mette Andersdatter Lund forført af borgersønnen Anders Pedersen Spandet, der vægrede sig ved at ægte hende, således at de først blev gift 20. januar 1600.
19September1600Ny stormklokke i Ribe DomkirkeVi er i en tid, hvor det åbenbart ikke har været helt let at datofastsætte korrekt. Blandt dem i byen, der registrerer begivenheder, er forskellige datoer for samme begivenheder nævnt. Også for datoen for indsættelse af stormklokken, hvor nogle har fastsat 1599 som værende året, hvor den både blev støbt og indsat
1Januar1602Opførelse af Klostergade 4Præcis dato ukendt. Del af almisseboderne oprettet som stiftelse i 1602 i syv eksisterende boder, som endnu findes i 1682. 1761 omtales almisseboderne som en 29 fag lang bindingsværksbygning omfattende 18 våninger med 6 køkkener. Ombygningen er formentlig foretaget i 1716, da Sct. Catharinæ Kirke med menighedens hjælp lod boligerne istandsætte. Stiftelsen blev nedlagt og boderækken opdelt omkring 1846. Nr. 4 blev sammen med nr. 6 (ialt 10 fag) helt eller delvis nyopført i grundmur 1817. 1848 opdeles de 10 fag i et seksfag og et firefags hus
1Januar1602Opførelse af Klostergade 6Se Klostergade 4
1Januar1602Opførelse af Klostergade 8Præcis dato og årstal ukendt. Del af almisseboderne (se om disse under Klostergade 4). Ved boderækkens opdeling i 1846 kom nuværende nr. 8, der endnu på dette tidspunkt var af bindingsværk, til at omfatte syv fag. Gadesiden grundmur formentlig fra omkring 1860
1Januar1602Opførelse af Klostergade 10Præcis dato og årstal ukendt. Del af almisseboderne (se om disse under Klostergade 4). Ved boderækkens opdeling i 1846 kom nuværende nr. 10, der endnu på dette tidspunkt var af bindingsværk, til at omfatte syv fag. Gadeside grundmuret 1851. Nuværende skalmuring er dog næppe mange år gammel
1Januar1602Opførelse af Klostergade 12Præcis dato og årstal ukendt. Del af almisseboderne (se om disse under Klostergade 4). Ved boderækkens opdeling i 1846 kom nuværende nr. 12 til at omfatte fem fag
14Maj1602Niels Pedersen Krag dørSøn af Peder Krag og Karen Sørensdatter Klyne. Gift første gang med Kjønne, datter af Michel Skriver i 1578 - ægteskabet opløst i 1588. Anden gang med Else Mule i 1591
3April1603Stormvejr laver store skader på Riberhus SlotSøndag d. 3. april 1603 er der den - allergrusomste storm og gud vejr -Stormen er hård ved det gamle og medtagne Riberhus Slot. Stormen blæste alle vinduer ind og rev store huller i taget. Murstykker blæses af slotsmurene og lander på vindebroen, der ødelægges. Skønt den lige var blevet istandsat.
26August1604Bertel Strunch gifter sig med Anna Sørensen VedelBertel Strunch gifter sig med Anna Sørensen Vedel (datter af Anders Sørensen Vedel)
12December1604Hans Jessen Søhane bliver myrdet, 72 år gammelSøhane er bygherre på Overdammen 12, hvor hans mærke ses i porten. Også kendt for at drage ud og finde de sørøvere, der havde overfaldet hans skib og bringe røverne tilbage til Ribe. Se også 22 december
22December1604Hans Jessen Søhanes drabsmand henrettesDen 20 årige drabsmand nævnes i Ole Degns bog om livet i Ribe 1560-1700 som værende Søhanes svigersøn, den ene af Klyne brødrene. Se Anders Sørensen Klyne. Et andet sted nævnes drabsmanden som værende en broder til hans svigerdatter. Hvorfor Søhane skulle dræbes, vides ikke.
1December1607Byggekontrakter indikerer at Borgertårnet får det udseende vi stort set kender i dagPræcis dato ukendt. Der bliver anlagt gulv på toppen af Borgertårnet, således at man kan nyde udsigten fra toppen af det. Under restaureringen i 1883-85, er målet at bringe tårnet tilbage til dette udseende. Der er dog fortsat usikkerhed om tidligere tiders højde. I Pontoppidans Danske Atlas anføres det, at tårnet i 1724 blev gjrot nogle alen lavere. Ligeledes findes der andre kilder, der antyder, at tårnet blev gjort kortere under restaureringen i 1738.
10Juli1610Jens Andersen Klyne bliver dræbtVi er i en tid, hvor det åbenbart har været svært at datofastsætte præcist. Både d. 16. og 18. juli nævnes som datoen, der rettelig skulle være 10. juli
27August1610Anna Harchis dømmes til bålet som vitterlig heksAnna Harchis dømmes til bålet som vitterlig heks. Bertel Stunch er med til at dømme hende
26December1611Ribe får sit første apotekBevilling udstedt af Ribe Borgerråd. Første apoteker Johan Pouch. Første apotek lå muligvis i Sønderportsgade
18Februar1614Peder Jensen Hegelund dørGift hele 3 gange: Første gang med Anne Jensdatter Holm (1571), Margrethe Jørgensdatter (1580) og til sidst Anna Andersdatter Klyne (1594)
14Marts1614Else Kjeldsdatter dørGift med Peder Pedersen Spandet
4Juli1615Marine Sørensdatter Stage dør i RibeDatter af velhavende rådmand og borgmester, Søren Jacobsen Stage og Anna Sørensdatter Klyne. Blev gift med Hans Svaning
13Februar1616Anders Sørensen Vedel dør i RibePaa denne Plads laa Lilliebjærget, hvor A. S. Vedel boede i 35 Aar indtil sin Død 13/2 1616. Dansk historiker, mest kendt for at oversætte Saxos Gesta Danorum til dansk
4April1616Købmand Frederik Kolvig udruster en brig til hvalfangstSammen med to andre af byens købmand, udruster de briggen St. Peder til hval- og robbefangst
21Januar1619Digter og journalist Anders Christensen Bording fødesDigter og journalist Anders Christensen Bording fødes
5August1620Birthe Olufsdatter dør af sine pinsler under torturBirthe Olufsdatter dør af sine pinsler under tortur
14Oktober1620Ludvig Pouch bliver født i RibeSøn af apoteker Johan P.
21Marts1621Anders Pedersen Spandet dørDømt til ægteskab med Mette Andersdatter, efter at have forført denne. Lavede en del optegnelser over hændelser i byen; fødsel, dødfald, stormfloder. I 1617 mente han flere gange at have konstateret nedregnet blod i byen, og stemningen i optegnelserne bliver efterhånden temmelig anspændt
28Maj1621Bertil Struch dørBertil Struch dør
1Januar1626Opførelse af Korsbrødregade 20Præcis dato ukendt. Tidligere 2 ejendomme. De nordre fag med den høje murflade over vinduerne oprindelig en firefags bod formentlig opført kort efter 1626 (omtalt 1761, daværende nr. 263. Se i øvrigt under Præstegade 19). Gadeside grundmuret omkring midten af forrige århundrede. De sydlige fag omfatter en firefags bod formentlig opført kort efter 1626 (omtalt 1761, daværende nr. 264). 1779 tilføjes et fag. Senere er denne del af nr. 20 blevet stærkt ombygget. Nuværende grundmurede gadeside fra midten af forrige århundrede.
1Januar1626Opførelse af Korsbrødregade 22Præcis dato ukendt. Firefags bod af bindingsværk formentlig opført kort efter 1626 (se i øvrigt under Præstegade 19). Gadeside grundmuret omkring 1860-70
1Januar1626Opførelse af Korsbrødregade 26Præcis dato og årstal ukendt. Syvfags bod af bindingsværk formentlig opført kort efter 1626 (se i øvrigt under Præstegade 19, muligvis har nuv. Matr. Nr. 363 og 362 oprindelig omfattet tre firefags boder). Gadeside grundmuret omkring 1860-70
1Januar1626Opførelse af boderne i PræstegadePræcis dato og årstal ukendt. Tæller Præstegade 19, Præstegade 21, Præstegade 23, Præstegade 25 og Præstegade 27. Præstegade 19 menes at være yngst, Præstegade 23 at være ældst.
1Juni1626Forfærdeligt uvejrPræcis dato ukendt. Niels Frandsen har noteret, at uvejr med torden og hagl så store, at vinduerne i byens huse bliver slået ind
21April1627Ægidius Lauridsen dørÆgidius Lauridsen blev i 1599 gift med Anders Sørensen Vedels ældste
datter, Marine, og fik i årene 1600-20 15 børn
28September1627Jacob Rasmussen Guldsmed har noteret, at de første af kejserens folk kommer til RibeI 1600årene skulle man opleve ikke færre end tre fjendtlige besættelser i Jylland, og Ribe fik sin part af omkostningerne og ødelæggelserne
29September16273-4 kompagnier af regimentet "Torquato Conti" fra Wales indtager RibeKong Christian den Fjerde var i sin iver for reformationen sag gået ind i 30 års krigen. Under krigen var Feltmarskal, Grev Schlich ofte indkarteret på Riberhus Slot, som han havde ladet istandsætte af byens folk og for deres penge
2Oktober1627Hans Andersen, præst dræber præsten Christen Billum i BrønsHans Andersen bliver senere frifundet, da Christen Billum havde stukket efter Hans Andersen først. Hans Andersen boede senere i Ribe - 1635 i Gråbrødregade. 1646 i Sortebrødregade og i 1655 i Badstuegade og 1656 i Sviegade. Gift med Lene Iversdatter.
2August1629Jens Dinesen Jersin tiltrædre som BiskopDet var Christian 4. om at gøre ikke blot at få en dygtig biskop til dette sted, men også en personlighed der kunne virke som tillidsmand i de bevægede tider under trediveårskrigen. Det var en vanskelig gerning Jersin gik ind til. Kirkelig og borgerlig orden var i mange henseender næsten opløst, og det var ham især svært at gøre sin myndighed gældende over for præsterne i de slesvigske sogne der hørte ind under Ribe bispestol.
28November1630Man opdager mærkelige skrifttegn på en rude i byfoged Ditlev Hansens husVi er i en tid med megen overtro, hvorfor byen har netop Jens Dinesen Jersin som Biskop. Skriften som man opdagede på rudeen satte således borgerskabet i heftig bevægelse idet man troede, at den varslede om kommende ulykker. Jens Dinesen Jersin greb da lejligheden til at rette et kraftigt slag mod moderne subjektive profetier, og hver dag en uge igennem prædikede han mod overtro
18Juni1631Mogens Graves Legat stiftesEt af Ribes ældste legater, stiftet af rige studehandler og rådmand Mogens Grave og hustru Gunde Lambets Datter. Boede i Midtmøllen.
11Oktober1634StormflodStormflod, 6,01 m.
1Januar16392 kompagnier ryttere under Frederik von Buchvald er indkvarteret i Ribe. Første gang i fredstid. Soldaterne bruger Sct. Peders Kirke til gudstjenesterPræcis dato ukendt
1Januar1639Der bliver opsat en træhest på TorvetTil afstraffelse af kriminelle. Præcis dato ukendt
20Juli1639Pigen Kirsten Svendsdatter finder det lange guldhorn ved Gallehus. Det bliver først bragt til Møgeltønder Slot og hurtigt videre til Riberhus SlotGuldhornet bliver på Riberhus, til kongen får det tilsendt i Glykstad. Der er et maleri af guldhornet i Møgeltønder Kirke.
1Januar1641Opførelse af Korsbrødregade 16Præcis dato og årstal ukendt. Firefags bod af bindingsværk (nævnt 1682). Meget tyder på, at den boderække (12 boder - i alt 50 fag), som blev opført 1641 langs Korsbrødregade, må have ligget på dette sted. Nr. 16 er i så tilfælde den eneste endnu eksisterende bod af denne række
7April1641Jes Hansen Kjærgård, handelsmand, dørGift med Inger Nielsdatter Mulvad
9Oktober1641Maren Spliid dømmes for hekseriMaren Splid dømmes for hekseri. Voteringen endte 5 for og 3 imod
12Oktober1641Christian d. 4. skriver et brev til lensmand Gregers Krabbe om Maren SplidChristian d. 4. skriver et brev til lensmand Gregers Krabbe om Maren Splid, hvor han forlanger hende og 6 andre kvinder, som Maren Splid har angivet som medsammensvorne, henrettet øjeblikkeligt
8November1641Der fældes endelig dom over Maren SplidDer fældes endelig dom over Maren Splid
9November1641Maren Spliid brændesMaren Spliid dømmes for hekseri og brændes ved Galgebakkerne i Ribe Plantage
19Marts1644Svenskerne besætter Ribe og RibrehusGeneralmajr Karl Gustav Wrangel bor på Riberhus
12August1644En styrke af Prins Frederik III rytteri ankommer til byenRytteriet blokerer Riberhus og lader kanoner hejse op i Domkirken og begynder at beskyde svenskerne på Riberhus
29August1644Svenskerne der har erobret byen og Riberhus overgiver sigSvenskerne der har erobret byen og Riberhus overgiver sig
14Oktober1644Jens Joensens Trellunds hus på Skibbroen brænder nedNatten til d. 14. oktober
12November1644Svenskerne besætter atter Slottet RiberhusMed Oberstløjtnant Mortaigne i spidsen besættes slottet med 140 mand
21December16446.000 soldater går i gang med at befri Slottet RiberhusKong Frederik III har sendt en overhær på 6.000 mand til Ribe for at nedkæmpe svenskerne på det besatte slot Riberhus. Blandt andet beskydes Riberhus med kanoner, der er hejst op i toppen af Borgertårnet på Ribe Domkirke.
30December1644Svenskerne på Riberhus overgiver sigEfter 9 dages krig overgiver svenskerne det besætte slot Riberhus
24September1645Den svenske hærfører Karl Gustav Wrangels forlader RibeByen har været under svensk besættelse, hvor indtagelse af Riberhus Slot og brandbeskatning har været dagligdag
22September1651Søren Andersen Vedel dør - søn af Anders Sørensen VedelSøren Andersen Vedel dør
28Marts1652Elisabeth Pedersdatter Kragelund bliver fødtFørst gift med doktor Ludvig Pouch og senere med Bernhard Omeis, Læge. Ejede mange huse i Ribe og efterlod sig en stor formue ved sin død i 1733. I 1695 solgte hun to sammenbyggede huse på Nederdammen til Mathias Worm. 1699 skænkede hun sammen med nogle andre en del grunde ved Sct. Catharinæ Kirke. 1713 sømtes hun til at opføre et nyt hus på Melledammen i stedet for det nedrevne og reparere den brøstfældige mur ud mod kongens strøm. 1724 solgte hun Hundegades blegdam til latinskolen. 1727 solgte hun bispegårdshaven mellem Bispegade og Hundegade.
18September1653Ib Nielsen, Handelsmand, bliver gift med Birgitte JesdatterIb var broder til Frands Nielsen. I 1676 havde han en kæmpe gæld og enken Birgitte, omtales i 1684 stadigvæk som forgældet. Sammen fik de børnene Jes og Maren
22Maj1654Hisorieograf Peder Terpager bliver født i RibeBoede blandt andet i Mellemdammen 18, hvoraf navnet Terpagers Gård stammer. Også senere kaldet Clausens Gård
19August1657Niels Frandsen har noteret, at en svend ritmester indtager byenI 1600årene skulle man opleve ikke færre end tre fjendtlige besættelser i Jylland, og Ribe fik sin part af omkostningerne og ødelæggelserne. Brandbeskatning, tvangsindkvartering og besættelse af Riberhus Slot er en del af dagligdagen
1Januar1658Plyndringer af Riberhus Slot fra 1658-60 gør slottet ubrugeligtPræcis dato ukendt. Riberhus Slot besættes af Karl d. 10. Gustavs tropper og derefter af polsk - brandenburgske danske hjælpetropper. De sidste plyndrer og hærger lige så godt som fjenden. Riberhus Slot er nu ubrugeligt og lensmanden foretrækker at bo i sin private ejendom i Korsbrødregade 7. Slottet synes herefter i grus
10Februar1659Benævnt StormnattenGrunden hertil er ikke helt klar
6Juni1659Niels Jacobsen Rasmussen, dørSøn af guldsmed og prokurator Rasmus Jacobsen, Bordings svoger. 1655 havde Jacobsen slået hul i hovedet på Kornelius Ditlevsens søn, og Poul Pedersen Badskær havde kureret på det i 4uger, før det var nogenlunde lægt
9Juni1659Pest i RibeAnno 1659 fra d. 9. Juni oc til d. 28. Okt. Døde her i Ribe over 900 mennesker, der foruden nogle 1000 bønder, som var fløt til byen for fienden
26Juni1659Niels Frandsen dørRegistrerede mange begivenheder i byen
13Juli1659Anne Hansdatter Guldagger dørGift med Klavs Nielsen Kirkeby i 6 1/2 år
22Juli1659Laurids Christensen Friis, rådmand, dørSøn af mag. Kristen Nielsen Friis. Gift 1) Else Jes datter, 2) Vibeke Jensdatter. Var en velhavende mand, der efterlod hver af sine børn c. 2000 rdlr. Enken kom i strid med borgmester Jesper Hansen angående skiftet. Af ejendomme efterlod han sig et adelshus på Storegade med en bod i Fiskergade, desuden 6 andre huse, 9 boder, en stald i Saltgade på Ålegades hjørne, samt agre og enge, alt vurderet til 3647 rdlr. Af løsøret kan nævnes en del kostbare smykker.
4August1659Lambert Baggesen, Købmand og ejer af Porsborg, dørGift med Lene Pouch, datter af Johan Pouch.
10August1659Marturin Dupont bliver tolder i RibeI august 1661 erhvervede han (på kongens vegne) en gård ved skibsbroen, som blev indrettet til toldbod. Gift med Ingeborg Christensdatter Friis
9Oktober1659Hans Jensen Vandel, den ældre dør, 56 år gammelEller Wandal. Søn af Jens Iversen Wandal og Marine Pedersdatter Baggesen. Gift med Anna Hansdatter
29Oktober1659Jørgen Lauridsen Fogh bliver præst i Sct. Catharinæ KirkeGift første gang med Magdalene Davidsdatter Foss. Gift anden gang med Elisabeth Pedersdatter Hegelund
1Januar1660Hans Jensen Kiergård har en proces med borgmester og rådPræcis dato og årstal ukendt. Hans Jensen Kiergård dømmes til evigt fængsel. Nogen tid senere bliver han dog benødigt og får tilladelse til atter at drive handel og næring i Ribe.
2December1664Skibet Carsten Sonnichsen af Føhr strander med værdifuld last til den privilegerede tobaksspinder, Ribe-jøden Nathan MosesGår på grund mellem Mandø og Fanø. Lasten bestod af tobak, sild, sirup, håndsæbe og en del sydfrugter. Sagen bliver stor på Fanø, da dem der hjælper med at bjerge lasten, også stjæler fra den. Nathan Moses blev i 1675 grebet i Aarhus med en falsk toldseddel. I 1697 flygtede han fra sine kreditorer til Fredericia, hvor han nævnes som en af de første jøder i byen.
7Juli1665Gregers Larsen Fog udnævnes til RektorHan interesserede sig meget for forbedringer i skolen og skrev bl.a. en latinsk opsats om større mildhed i disciplenes behandling. Han laa stadig i strid med over- og underordnede, både biskop, stiftsprovst og konrektoren J.O. Brasen. Hans pengesager var i en sørgelig forfatning, og i 1693 blev han dømt for gæld til skolen og fik 10. januar samme år sin afsked.
1Juli1666Den første danske avis udkommer Den danske MercuriusUdgivet af Poet Anders Bording, født i Ribe, 1619. Dimitterede fra Ribe Katedralskole, 17 år gammel
17Juli1667Kong Frederik d. tredje udnævner stad, sammen med andre "Stabel-Stæder"Ribe får sin første præsident ved navn Matthias Worm, søn af Ole Worm
1Juli1670Frederik Hausmann får ekspektance på tolderembedet i Ribe
24September1670Laurids Pedersen bliver gift med Karen Rasmusdatter
3Januar1671Enken Lene Pouch gifter sig med apoteker Tobias FranckEnke efter ejer af Porsborg, Lambert Baggesen.
6Marts1672Jens Mortensen dørRådmand 1659-72, havde været slotsskriver. Han var formuende. Søn af Morten Ibsen og Maren Lauridsdatter. Gift med Karen Lauridsdatter, i et barnløst ægteskab
13November1672Karsten eller Carsten Sørensen dørByfoged fra 1659. Blev i 1662 overfaldet på selve rådhuset. Ejede på Rødding Kro, som han havde fået i betaling for noget gæld. Gift 2 gange. Første gang med Kirsten Knudsdatter og anden gang med Kathrine Klavsdatter
16Januar1673Der udstedes kongelig ordre på at pågribe Jørgen Laugesen VedelEller Lauridsen. 1668 gjorde Jørgen Vedel vold på Søren Enevoldsens hus. 1670 anklages han for at have udvist uartig opførsel mod magister Gregers Fog og andre. Samme år stod han anklaget for ta have udskældt præsident Mathias Worm i hans eget hus og for at på gaden at have trukket sin kårde mod ham. 1671 slag han vinduer ind hos folk med sin bøsse. Skulle iflg. den kongelige ordre pågribes og sendes i Bremerholms jern på livstid
25Januar1673Israel Fürst for som den første jøde lov til at slå sig ned i KøbenhavnSamme år får jøden Simon Hertvigsen også lov til at slå sig ned i Ribe som tobaksspinder. Flyttede senere til Aarhus
10Maj1674Ludvig Pouch bliver gift med Elisabeth KragelundElisabeth er datter af biskop Kragelund, der indbød alle provsterne til brylluppet. Ludvig og Elisabeth fik sammen datteren Dorthe Margrethe Pouch
22Juni1675Gregers Pedersen Terpager dør1659—69 var han byens tolder. Han boede 1661 i sal. Borgmester Peder Olufsens hus for enden af Stenbogade. 1663 begik han et vådedrab på Peder Jensen i Lustrup.
16Marts1678Jørgen Laursen Stub bliver udnævnt som By- og rådstueskriverBeskrives som dybt forgældet og døde i stor armod
8Oktober1679Inger Nielsdatter Mulvad dørGift med handelsmand Jes Hansen Kjærgård
1Januar1680I 1680erne påbegyndes nedbrydningen af Riberhus SlotPræcis dato og årstal ukendt. Bygningsmaterialerne anvendes bla. Til kirkereparationer
18April1681Ludvig Pouch, Dr. med., Kannik og residerende medikus, dør i RibeLæge, men havde også anlagt sig et bibliotek, men også et kunstkammer. Kunstkammeret forsvandt ved lægens død. Beskrives som en alsidig interesseret mand. Gift to gange. Første gang med Dorethe Sørensdatter Vedel og anden gang med Elisabeth Kragelund
8Maj1681Bagge Baggesen dør, 66 år gammel i RibeRåd- og købmand i byen. Gift med Kirsten Hansdatter Friis. Rådmand fra 1655 og ejer af gården Holkjer
13September1681Peder Kragelund, Biskop, dørPeder Kragelunds døtre var berømte for deres skønhed; Dorthe - gift med lektor Rosenberg. Bodil Pedersdatter, gift med byskriver Ib Pedersen
1Januar1682Opførelse af Klostergade 1Præcis dato og årstal ukendt. Sct. Catharinæ Kirkes klokkerbolig omtalt 1682. 1761 beskrives bygningen som et syvfags bindingsværkshus langs gaden med et halvtag i gården. 1801 er halvtaget udskiftet med en femfags staldlænge. Restaureret ca. 1930
1Januar1682Opførelse af Klostergade 14Præcis dato og årstal ukendt. Firefags bindingsværksbod (omtalt 1682 og 1761), hvis gadeside blev grundmuret omkring 1860-70 (efter 1857)
1Januar1682Opførelse af Klostergade 16Præcis dato og årstal ukendt. Firefags bindingsværksbod (omtalt 1682 og 1761), hvis gadeside blev grundmuret 1847. Nuværende gadeside dog næppe ældre end fra tiden omkring 1900
1Januar1682Opførelse af Klostergade 18Præcis dato og årstal ukendt. Firefags bindingsværksbod (omtalt 1682 og 1761), hvis gadeside blev grundmuret 1827; huset havde da en kvst over to fag. Gadesiden forhøjet formentlig i sidste del af forrige århundrede
1Januar1682Opførelse af Klostergade 20Præcis dato og årstal ukendt. Trefags bindingsværksbod (omtalt 1682 og 1761), hvis gadeside blev grundmuret i 1831
1Januar1682Opførelse af Klostergade 22Præcis dato og årstal ukendt. Trefags bindingsværksbod (omtalt 1682 og 1761) Gadeside grundmuret og kvist opsat i 1810
1Januar1682Opførelse af Klostergade 16Præcis dato og årstal ukendt. Firefags bindingsværksbod (omtalt 1682 og 1761), hvis gadeside blev grundmuret 1827; huset havde da en kvst over to fag. Gadesiden forhøjet formentlig i sidste del af forrige århundrede
1Januar1682Opførelse af Peder Dovns Slippe 2Præcis dato og årstal ukendt. Omtales 1682 som bod og i 1761 som et firefags bindingsværkshus. 1836 bliver nr. 2 atter selvstændigt, nu omfattende 3 1/2 fag
1Januar1682Opførelse af Peder Dovns Slippe 4Præcis dato og årstal ukendt. Omtales 1682 som hus og i 1761 som et firefags bindingsværkshus. 1836 bliver det sammenlagt med nr. 2 til et 8 fag langt hus med grundmuret gadeside. 1842 bliver nr. 4 atter selvstændigt, nu omfattende 4 1/2 fag
28Januar1682Af en taxationsforordning fremgår det, at Overdammen 5s nuværende facade den gang bestod af ikke mindre end 4 små ejendomme, der efter nortysk skik lå med gavlene mod gaden og var adskilt ved smalle slipper. Arkitekt Hans Henrik Engqvist tegnede i 1960'erne en tegning over, hvorledes han mener at Overdammen har set ud med sine gavlhuse
1Juli1683Otto Didereich Schack dørStiftamtsmand 1674-1683. Gift med Sophie Dorethe Marschalck. I 1683 skænkede han Sct. Catharinæ Kirke en søvvinkalde.
21Oktober1683Henrik Gundersen får privilegium som farverMen efter at have indsmuglet farvet tøj, rejstes der mistanke mod, at han overhovedet havde lært farveri
3Februar1684Frands Nielsen, dørVar pengemester i 1665 og 1672-81. Kvittede stillingen 31.12.1682 grundet høj alder
3Februar1684Tobias Franck, Apoteker, dørFik bevilling 1660 efter først at have været ti år i København. Han blev gift 1663 efter bevilling uden foregående trolovelse, og konen døde i barselsengen. Han boede på Storegade. 1676 solgte han Porsborg. Han giftede sig anden gang 1667 med Lene Johansdatter, Lambert Baggesens enke, til hvem byen var i en ikke ringe gæld (over2000rdlr.). Enken fik vel bevilling til at føre apoteket videre, men solgte det allerede 1688 til apoteker Bødtker
18Marts1685Niels Jørgensen Seerup, magister og sognepræst, dørI 1653 købe han Søren Andersen Vedels ejendom i Skolegade med Liljebjerget
4Maj1686Hans Hansen Vandel , den yngre, rådmand, dør, 44 år gammel1681 købte han af byen huset på hjørnet af Storegade og skibsbroen, som af Mathias Jepsen Vilslef var pantsat til gilden.—Gift med Anna Baggesdatter, der efter hans død ægtede Peter Nielsen Bang
13Juli1686Peder Lauridsen Baggesen bliver rådmandEfter Hans Wandels død
15Oktober1687Hans Frandsen Rosenberg dørMagister - beskrives som formuende.
25Oktober1687Wilhelm Hermansen Brockmann, borgmester, dør1662 blev han amtsskriver og boede til leje på Porsborg. Samme år købte han Røjgaard. 1676 blev han adjungeret borgmester og tiltrådte embedet året efter. 1676 købte han Porsborg til sin søn Hans Daniel B. Også på Storegade ejede han et hus, som efter hans død solgtes i 1695 til Niels Knudsen. Gift med Margrethe B., der senere ægtede handelsmand Jes Christensen
27April1688Frederik Hausmann gift med Anne Margrethe Nofockeni Ribe Skt. Catharinæ kirke
25April1689Friedrich Hausmann, Ritmester og tolder fra 1683, dørHan må have været velhavende at dømme efter hans husstand, der 1682 bestod af fem børn (over10år), præceptor, gartner, kusk, 2 drenge, 4 piger, amme, 2 heste, 3 køer. Ejede et hus på Storegade mellem toldboden og J.L.Baggesens gård. Han solgte det 1687 til Baggesen.
12Oktober1691Anders Jensen Sall (Sahl) dørHospitalspræst fra 1682 og til sin død
9November1691Rådmand Willum Knudsen bliver overfaldetRådmanden beskrives på dette tidspunkt som gammel og svaglig. Bliver overfaldet af herredsskrivern i Gørding, Anders Gregersen. Dør et par måneder efter overfaldet
28November1691Pga. af den tidligere klokker ved Ribe Domkirks sløsethed, får den nye klokker Jørgen Andersen en skriftlig advarsel på kongens vegne om at sørge for at klokken slår rigtigtDen tidligere klokkers sløsethed tilskrives alderdom og svaghed, hvorfor man så gennem fingre med dette. Advarsel er underskrevet Stiftamtmand v. Speckhan
1Januar1692Amtsmanden lader murresterne på Riberhus Slot rive helt nedPræcis dato ukendt
1Marts1692Jep Pedersen Enholm bliver toldkontrollørI1693blevhansomtoldkontrolør overfaldet og mishandlet på toldboden. 1705 forpagtede han tolden og klagede samme år til kollegiet over smugleriet med mindre både i Nibså, ligesom han angav flere købmænd som smuglere. Synes også selv at have drevet handel. Han var gift med en datter af NielsKnudsen. Hun synes at være død 1706. Selv døde han 1716 ubemidlet
19December1692Klavs Nielsen Kirkeby dørGift med Anne Hansdatter Guldagger i 6 1/2 år. 1654 købte han et hus ved Sønderport
16Januar1693Markus Markussen Bader, barber og kirurg dørTog borgerskab i Ribe i 1642. Havde i 1658 en strid med rådmand Villum Knudsen, som beskyldte ham for at ville tage livet af ham med nogle kure, hvortil d.r Ludvig Pouch havde henvist ham
28Marts1693Jes Christensen Mulvad, handelsmand, dør1684 var han den af de fem Ribe-købmænd, der solgte silketøj, som havde mest på lager. 1690 blev han postmester. Med sin anden hustru arvede han halvdelen af Porsborg, hvor han boede, men desuden erhvervede han sig igennem årene en række ejendomme i Ribe: et hus på Nederdammen, hjørnet af Sønderportsgade og Puggårdsgade, et hus på Storgaden mellem apotekerens og Niels Knudsens huse. Gift to gange. Første gang med Dorethea Clemensdatter - sammen fik de 8 børn.
en have i Badstuegade ved åen, et par stalde uden for Nørreport

ialt ejendomme til en værdi af op mod 4000 rdlr. Ved sin
død 1693 efterlod han desuden et løsøre vurderet til c. 3000 rdlr.,
et kostbart indbo og mange købmandsvarer, så at formuen efter
gældens fradrag ansloges til 8303 rdlr.
16Januar1695Uenigheder om lejemålet i et hus i GrønnegadeMagistraten i Ribe skriver til Peder Madsen, omkring hans to søstre. De har boet i forældrenes hus i Grønnegade. De har betalt skat, men ingen husleje. Nu vil Andres Andreasen Bruun leje huset, men de to søstre har sat sig imod, skønt søstrenes formyndere har samtrykket deri
18Januar1696StormflodDen store stormflod gør det endeligt af med den 400 år gamle Kongens Mølle, der lå ved Frislusen
1Januar1698Sct. Peders Kirke bliver brudt nedMaterialerne bliver brugt til en reparation af Sct. Catharinæ Kirke
15September1698Niels Pedersen Terpager, køb- og rådmand dør1654 købte han et hus på Mellemdammen. 1657 blev han overformynder. Slagsmål i 1662 med tolderen du Pont, der ville have kastet et blækhorn i hovedet på ham,hvis ikke du Ponts kone havde hindret det.
25Maj1699Arkivar Peder Terpager undersøger resterne af grundvolden på Sct. Peders KirkeI 1698 blev det der var tilovres af kirken ødelagt
3Februar1701Johan Joachim Neumann bliver gift med Martha Tobiædatter FranckJohan Joachim Neumann var apoteker og rådmand. I 1703 boede han på sydsiden af Storegade. Han blev rådmand i 1709 efter Niels Hansen og var det til 1724. Afstod apoteket i 1720 til sin steddatter Elisabeth Bøtcher (Bødker). Synes dog stadigvæk at være ansvarlig, da der i 1722 blev klaget til kongen over apotekets forfatning. Apotektet var i slet stand og det var umuligt at få fat i de fornødne medikamenter. Martha Tobiædatter Franck havde to sønner fra et tidligere ægteskab med apoteker Johannes Bødker. Det nævnes at Herman og Tobias havde skrevet en sang til moderens andet ægteskab
22Maj1701Jørgen Nielsen Seerup, rektor, dørSøn af magister Niels Jørgensen Seerup. Var også lægekyndig og blev kaldt til København under Christian Vs sygdom
1Juni1701Christian Muus bliver biskop i RibePræcis dato ukendt. Havde en forfærdelig tid i Ribe, med en masse uheldige episoder. Beskrives som hovmodig og Pengegrisk. Udskrev gejstelige skatter, som han selv dragede fordel af. Krydser vej med Anders Pedersen Harkroug - der beskrives som en eventyrer. Allerede i 1704 havde Anders en duel i Ribe med Knud Hansen, som blev let såret. Selv slap han med en bøde. Samtidig mistænktes han for at stå i forbindelse med de hyppige overfald og voldshandlinger i byen. Året efter grebes han på fersk gerning under en „grasatengang" med flere andre, hvorved adskillige var blevet såret af deres kårder. I januar 1710 søgte han i biskop Muus' hus at befri en soldat, som biskoppens søn, der var fændrik, havde hvervet. Så sig så sur på biskoppen, at han fulgte efter denne, da han blev overflyttet til Odense efter få år i Ribe
17Oktober1701StormflodStormflod - kirkeklokkerne lød kl. 2.00
11Februar1702Margrethe Lasdatter dørGift med handelsmand, Hans Andersen Mahler. Denne købte i 1668 et hus i Fiskergade og en gård i Storegade. Gården blev købt af Peder og Jens Laur. Baggesen. Hans Andersen Mahler døde i 1673, hvorefter Margrethe Lasdatter giftede sig med Niels Knudsen
10Marts1702Jens Lauridsen Baggesen, køb- og rådmand, dørGift med Susanne Pedersdatter Vedel. Købte i 1687 et hus af Frederik Hausman ved siden af sin gård i Storegade. Året efter Jens Lauridsen Baggesens død, solgte Susanne Pederdatter Vedel gården, der var på placeret på hjørnet Storegade og Sortebrødregade
1Juli1702Galgen på Galgebakken gennemgår en større HovedistandsættelseIstandsættelsen kostede byen 85 rdlr. 3 mk. Og 6 sk. Holdt i 100 år, men blev brugt mindre og mindre
6Oktober1704Maren Andreasdatter Bruun bliver gift med Anders Johansen WandelAnders var guldsmed. Under en strid 1718 med Christian Bager sårede A.J. dennes hustru i højre knæ med sin kårde.
6November1704Mads Pedersen Fridsch bliver gift med Sophie Dorthe Andreasdatter BruunMads Pedersen var købmand, rådmand. Søn af Peder Madsen Fridsch. 1715 blev han byens pengemester, 1719 rådmand efter Evendorph. Han boede på hjørnet af Storegade og Skibbroen. I 1717 købte han Porsborg af JensDucke. Ved faderens forlis led han et betydeligt tab
31Januar1706Peder Arentsen bliver overfaldetBeskrives som borger i Ribe, der om aftenen bliver overfaldet på kirkegården af nogle toldkarle og vadridere, der havde været til juleleg hos musikantersvenden Nikolaj Bundsen. Døde 4 dage efter af sine sår
14Februar1707Mathias Worm dør i RibeRibes første Præsident, var førsteborgmester i 33 år. Ribe brugte titlen Præsident i lighed med andre "anselige Stapelstæder".
25Februar1707I et brev, hvor der bedes om tilladelse til at nedrive rådhuset i Grønnegade, beskrives bygningerne som særdeles faldefærdigeArtiklen beskriver rådhuset således; En slags børs for udenlandske varer. Bygningerne består af 3 grundmurede huse, af hvilken byen i 1394 købte det sidste. Gavlen vedte ud mo dgaden og huset var en prægtig bygning med 3 etager. Det indeholdt den store rådhussal, som dels var bestemt til borgernes forsamlinger, dels til deres festlihgeder, og rådkammeret, som var borgmester og råds forsamlingssted, og i kælderen fandes byens vinkælder. Såvel til gårdsiden som ud mo gaden fandtes svalegangen, og over gadedøren var kongens våben anbragt tilligemed en stor lygte, der dog kun tændtes, når der var forsamlinger eller festligheder på rådhuset
1Januar1709Byen køber Von Støckens Plads 1 til rådhusKøbes af madam Anna terpager for 365 rgd. Det tidligere rådhus lå i Grønnegade 4
29Januar1711Hermann Berthelsen Clausen, slagter, gift med Anna IlstedHans bedstefader havde været rådmand i Cassel, men var under 30-årskrigen flygtet til Danmark
19Marts1712Johannes Ocksen bliver Biskop i byenKøber samme år Biskop Muus' have mellem Skibbroen og Grønnegade. Men blev hurtigt forflyttet til Aarhus.
12Juli1712Else Margrethe Terpager frasiger sig sin arvDatter af Niels Knudsen, driftig handelsmand. Niels Knudsen fik i sit 2. ægteskab med Anne Terpager, Else Margrethe. Else Margrethe og Anne frasiger sig arven efter den driftige handelsmand. Arven tilgår herefter stedsønnen Anders Hansen (Mahler)
29November1712Oluf Christian Engelstoft, Rådmand, dørDet var muligvis ham, der 1669 var amtsskriverens tjener. Ihvertfald 1674 var han borger i byen og vides året efter at have været sættedommer. Han synes at have haft en ikke ringe indflydelse. I 1699 blev han fuldmægtig ved stifte tog amtet, og 1702 blev han rådmand i J.L.Baggesens sted, men vedblev at være amts fuldmægtig. Fra 1686 var han forhandler af stempelpapir. Gift med Anna Pedersdatter Grønholt, som 1718 solgte gården på Stenbogade (det sydlige hjørne af PeterDovns slippe)
16Juni1713Ludvig Blæhr bliver gift med Elisabeth Pedersdatter HelbergLudvig var købmand og søn af præsten Peder Ludvigsen
1Januar1716Sønderport bliver ombygget og reduceret. 322 læs "murgrus" køres vækPræcis dato ukendt
1Januar1716Jens Kølholt kommer til Ribe som ca. 25 åring. Har lagt navn til Kølholts SlippeBlev gift med 61 årige Margrethe Jensdatter. Margrethe var enke til en af byens to smede og havde fortsat bevilling til denne virksomhed. Margrethe dør som 81 årig, hvor Jens Kølholt er omkring 45 år. Herefter gifter han sig med 26 årige Abigael Marie, datter af Ribes anden guldsmed. Kølholt dør i midten af sine 80'er - i 1775.
30Marts1716Oluf Schancke bliver tolder
7August1716Nicolaj Villumsen Ries bliver rådmandSenere rådstueskriver - 1738-40. 1742 blev han vejer- og accisemester. Gift med en datter af hospitalsforstander Evendorph
10December1717Christian Sørensen Muus, Biskop, dørBiskop i Ribe fra 1701-12. Dør under et besøg i Svendborg. Var indblandet i et par kedelige sager. I 1705 hvor biskoppens søn, Ulrik er med til at overfalde Jep Andersen og hans kone. Jpe Andersen var netop kommet hjem fra en rejse, da denne vælger at affyre sin pistoler uden for biskoppens hus. I 1711 blev biskoppens tjenestefolk anklaget for smugleri. I 1712 solgte Christian Sørensen Muus sin have ved Skibbroen
25December1717StormflodStormflod, vandet stod højt i gaderne og ripenserne kunne ikke komme til gudstjeneste
24Februar1718StormflodStormflod af isflager - blev kaldt for Isflod
18September1719Mads Thomsen Knap, hospitalspræst dørOgså kendt som Mads Knappmager. Skulle ha været en voldsom natur. Blev bla. Beskyldt for overfald og for voldsom adfærd under slagsmål. Gift med Maren Jensdatter, søster til Peder Jensen Notler.
29Oktober1720Ballade hos slagter Lorentz Berthelsens husDet opstår tvist omkring en dåse tobak, som angiveligt er ejet af Jens Smed fra Darum. Tvisten ender med skyderier, uden for huset. Ingen meldes tilskadekommet
31December1720StormflodStormflod, en af de værste - hvis ikke den værste
25Februar1723Peder Christiansen Farber, Farver og Rådmand, dør1698 fik han farverbevillingen efter sin fader Chr. Christiansen. 1720 blev han rådmand efter M.P.Fridsch. 1718 anklagede han og en anden borger, der begge havde deres børn i skole hos en ung lærer, Morten Lauritzen, den danske skoleholder Oluf Zachariassen for selvtægt, idet han havde fjernet børnenes bøger, blækhuse og tavler. Gift med Johanne Pedersdatter Schade. Enken fik bevilling til at fortsætte farveriet
15April1723Hans Jessen Müller tager borgerskab i RibeFødt 1799. Sod i lære hos købmand Frederik Kolvig. Senere handelsbetjent hos købmand Hans Hansen Müller
20April1724Gundstennedlæggelse af Skolegade 1 - Ribe KatedralskoleSkolen startede i bygningen i baggården. Blev udvidet i bygningen der i dag er kendt som Skolegade 1. Er dog ombygget en del siden.
1September1725Kirurg Johan Friederich Henckel får konkurrenceFamilien Henckel skal med her, idet den synes at være forbundet med stort kaos. Johan Friederich kom fra Düdersted til Ribe i 1687. Blev gift med Anna Katherine. I 1694 blev Johan Friederich såret i nogle spetakler hos hospitalsforstanderen. I 1702 blev han idømt bøder for overfald. To døtre overfaldt i 1726 konkurrenten Hans Henrich Schytte. En datter Kathrine Elisabeth blev forført af Johannes Becker. Johannes Becker gav hende fosterfordrivende medikamenter, så hun døde.
5September1726Johan Friderich Krospe får kongelig konfirmation på sin bestalling som instrumentistAfløser Garløv Kinast
13Januar1727Kathedralskolens bygninger indviesKathedralskolens bygninger indvies. Skolen startede i gården, Skolegade 1. Der blev bedt om penge til at udvide skolen og derved blev Skolegade 1 bygget. Herefter stod det klart, i hvilken dårlig forfatningen bygningen i gården var. Herefter blev der spurgt om penge til denne bygning også. Den blev indviet d. 13. januar 1727
20Oktober1728Den store brand i KøbenhavnBranden varer i tre dage og under branden går Peder Terpagers manuskript Ripæ Cimbrica tabt. Første bog med Ribes historie. Trods sin fremskredne alder på over 70, går Peder Terpager atter i gang med at genskabe manuskriptet
31December1728Brand i KorsbrødregaardBrand i Korsbrødregaard
27September1729Ancker Anckersen, Dr.med. Beskikkedes som landfysikus og provincialmedikus i Ribe Stift.Og samtidig som stadfysikus i Ribe by. I 1732 fik Ancker Anckersen borgmester Carstensens gård. (Borgmester Caspar Christian) Gården var placeret i Sortebrødregade og strakte sig i nord til byens slippe og til Talkes vandbro. Gift med Ingeborg Christine Fridsch
1April1731Biskop Laurids Thura dør efter kraniebrudCa. ugen før, var Thura faldet på trappen fra sit studenterkammer i Bispegården. Faldet var så uheldigt, at Thura pådrog sig kraniebrud. Blev bekræftet ved sikringsarbejdet i 1886 på Ribe Domkirke, hvor man måtte flytte Thuras grav. Her sås et tydeligt brud på hovedskallen over det venstre øje
30Januar1732Anna Wandel dørEller Vandel. Gift med Christen Blymester i 1672, hvor der mod kgl. Forordning blev spist vildt og dukket vin. Det kostede Christen Blymester 40 rdlr. i bøde.
29Maj1734Søren Nielsen Lund, byskriver, dørHan førte protokollen meget dårligt. Både med hensyn til skønskrift og endnu mere med hensyn til sprog, sætningsdannelser og bogstavning. Navnlig af fremmedor.
17Januar1737Anne Margrethe Svane dør - også omtalt som Anne Margrethe FossDatter af ærkebiskop Hans Svane. Enke efter dr.med.stadsfysikus i Kbh. Jens Foss (død1687). Hun levede i sin svigersøns, Carsten Wormshus, hvor hun døde 1737. Hun var meget rig og holdt flere unge mænd, deri blandt en tidligere tjener, i Ribe latinskole. En søn, løjtnant Peder Foss, døde 1728 i Worms hus. Hendes murede begravelse i domkirken er lige vest for Albert Skeels kapel.
5Januar1738Peder Terpager dør i RibeSkrev Ribe Bys Historie. Måtte skrive den to gange, da første kopi brændte ved den store brand i København i 1728. I 1702 udgav han en kildesamling Inscriptiones Ripense
22Juni1740Ole eller Oluf Schultz frikendt i højesteretBlev i 1735 rådmand og birkeskriver ved Riberhus birk. I en strid i 1636-43 rasede en strid mellem 16 mænd og magistraten. Schultz stod bag de 16 mænd og synes at have ansporet dem. Hvorfor han i 1738 blev suspenderet fra samtlige af sine embeder. I 1746 overfaldt han J. J. Frausing og slog ham i hovedet under en retssag, hvor hans effekter skulle sælges på auktion. Døde i 1747 efter at være blevet afskediget med pension på grund af sindssyge.
10Marts 1740Las Hansen Mahler, købmand, dørGift to gange. Ejede i 1704 en række ejendomme i byen. Ved sin død var han dog ganske uden formue
17Juli1741Fanø køber sin frihedFanø ejes på dette tidspunkt af Riberhus Ladegaard. Når kong Christian VI (1699-1746) valgte at sælge Fanø og andre jorder under de kongelige godser, hang det sammen med, at Danmark havde været i mere eller mindre uafbrudt krig med Sverige i næsten 80 år. Dertil ville han gerne bygge nye jagt- og lystslotte i København og Nordsjælland.
20December1743Anders Andersen Storgaard dømmes til døden ved halshugningAnders Andersen Storgaard blev den sidste, der blev dømt til henrettelse. Henrettelsen skete 26. januar 1744
16Oktober1745MortenReenberg Iversen Dam bliver gift med Maren Nielsdatter GrueMorten var hospitalspræst fra 1744-1753
12November1745Christian Carl Brorson bliver født på Ribe BispegaardSøn af salmedigter Hans Adolf Brorson
5Januar1748Christian Johansen Bjerum og Lavrits Brülow får bevilling som farverChristian Johansen Bjerum var født på Ribe teglgård
3August1748Christian Carl Gabel, stiftsamtmand, dørHar plads i historiebøgerne for søslag i Norge. I 1725 falder han dog i unåde og afskedes. Allerede i 1726 bliver han dog stiftamtsmand i Ribe. Synes dog også at bo i Bramming, hvor han også er begravet. Gav forskellige summer til skolens disciple, byggede en prægtig stol i domkirken, opbyggede Mandø kirke. Han boede på Korsbrødregård og ejede desuden Bagge Baggesens forhenværende gård på Mellemdammen (1728). Desuden ejede han haven for enden af Grønnegade (1725) Ved borger optøjerne 1743 gik han i forbøn for de skyldige
27Oktober1748Grundet halskatar prædiker Biskop Hans Adolph Brorson kun i tre timerDette er nævnt i en artikel, for at give indtryk af, hvor lang en prædiken kunne være på dette tidspunkt
3December1749Anders eller Andreas Frausing, Borgmester, kontrolør ogp ostmester, bliver begravet i Ribe DomkirkeBlev postmester 1712. I 1722 nævnes han tillige som kontrolør. 1723 blev han rådmand efter P.C.Farber, og i 1725 blev han viceborgmester
1April1750David Grønlund påbegynder undersøgelserne af en stiftskiste i Ribe DomkirkePræcis dato ukendt. Stiftskisten stod i et kapel nede ved dåben i domkirken. Kisten havde været forseglet og glemt siden Biskop Mathias Anchersens tid. (død 1741). Grønlund udsøgte, udsøgte, hvad der ikke ganske var forrådnet af stiftskistens papirer og sørgede for deres bevaring.
7November1750Casten Worm dør i RibeCasten eller Carsten, søn af Mathias Worm. Casten efterlog sig en del legater til de fattige i byen
3August1753Niels Jørgensen Brasen, købmand/måler, bliver begravet i Ribe1720 købte han en gård på Mellemdammens nordside. 1727 købte han og rådmand Henrik Bøtticher bispegårdshaven mellem Bispegade og Hundegade. 1735 solgte han gården på Mellemdammen til Jens Termansen. Gift med Kirstine Margrethe Christensdatter, som var datter af Christian Jørgensen Bagger
21Januar1754Frederik V kort ophold i RibeHolder Taffel på Korsbrødregaard
1Marts1754Johan Georg Biermann bliver hospitalspræstOvertager efter Morten Reenberg Dam
28Januar1755Jens Andersen Mahler dørSøn af Anker Hansen Mahler og Vibeke Jensdatter Bagge.
17Januar1756Sophie Dorthe Andreasdatter Bruun dørGift 3 gange. Første gang med Mads Pedersen Fridsch, anden gang Peder Jensen Baggesen og tredje gang med C.S. Echolm. Hun ejede 1755 en femtedel af Store Kobro
15Juli1758Ambrosius Stub dørI yderste armod. Bliver begravet på Sct. Catharinæ Kirkegård - hans grav kendes ikke længere
1August1759Jørgen Bruun, amtsforvalter/justitsråd, dør1726 optrådte han på bøndernes vegne mod byen i sagen angående broen over damskifterne. 1728 boede han på Porsborg. 1736 blev han kancelliråd. Senere købte han Krogsgård. Gift med Johanne Madsdatter Bundesen,
24December1759Søren Nielsen Quong (Kvong) dør, 54 år gammelKæmner og pengemester. 1737 købe han en part i Store Kobro. 1758 kaldes han Søren Nielsen Quong eller udridder, og hans bopæl angives som liggende på den østlige side af Hundegade mellem Badstuegade og Vægtergade, rimeligvis hjørnet af den sidste gade. 1750 købte han et hus i Badstuegade af fru doktorinde Maren Friis, enke efter peder Terpager. Gift med Else Andersdatter, enke efter Laurids madsen Bech.
1Januar1761Opførelse af Badstuegade 2Præcis dato ukendt: Historie: 1761 omtales et 9 fag langt enetages bindingsværkshus på dette sted. 1783 afhændes det vestligste fag til hjørneejendommen (nuv. Matrikelnr. 87) og samtidig nedrives og nyopføres 4 af de tiloversblevne 8 fag. 1810 er ejendommen delt i nr 71a (nuv.matrikel nr. 85) og 71 b (nuværende matrikel nr. 86) 71 b omfatter de 6 vestligste af de 8 fag, som nævnes i 1783. 71 a omfatter de 2 østligste fag af ottefagshuset samt 4 nye fag opført på en del af hjørnegrunden mod klostergade, som må være erhvervet kort forinden. 1839 bliver de 3 østligste fag på 71 b (nuv.matrikle nr. 86), hvori der var stald, nedrevet og nyopbygget i grundmur. 1849 er alt bindingsværk i langsiderne udskiftet med grundmur. Formentlig omkring 1870 forhøjes bygningen til to etager mod gaden, samtidig med at gadesiden får sit nuv. udseende med 5 vinduesfag i længden.
1Januar1761Opførelse af Bispegade 2Præcis data og årstal ukendt. 1761 omtales en større gård på nuværende nr. 186, 187a og 187b med en 10-fags længe langs Bispegade. 1801 hører kun et fag til hjørnegården, og i 1847 fem fag. 1854 ombygges og forlænges denne bygning til et seksfags hus med grundmurede gadeside. Da den nye hjørnebygning opføres i 1877 nedrives de tre nordre fag af huset mod Bispegade, medens de tre søndre fag, der udfør den nuværende bygning, bliver stående.
1Januar1761Opførelse af Bispegade 4Pricis dato og årstal ukendt. Tidligere en del af en større gård, der lå på nuværende matrikel nr. 186, 187a og 187b. 1761 omtales en 10 fags længe langs Bispegade hørende til denne gård. 1801 lå der på nuværende matrikel nr. 186 ( og på en mindre del af 187b) et 12 fags bindingsværkshus. 1810 omtales dette som 9 fag. 1816 rives de 4 sydlige fag og i stedet for opføres 8 fag med grundmuret gadeside. Det nustående hus er muligvis en del af denne bygning.
1Januar1761Opførelse af Fiskergade 8Præcis årstal og dato ukendt. Historie: Trefags bindingsværkshus i en etage (omtalt 1761), forøget med et fag i 1810. Formentlig grundmuret omkring 1870 og forhøjet mod gaden endnu senere.
1Januar1761Opførelse af Bispegade 27På nuværende matrikel nr. 140, 145b og 141 lå i 1761 en gård med fag lade og porthus langs gaden og et firefags våningshus vinkelret på dette. 1771 er lade og porthus forlænget til 7 fag. 1786 bliver våningshuet nedrevet og i stedet for opføres en 8 fag lan grundmuret bygning. 1817 er syvfagshusets gadeside grundmuret; det anvendes nu til stald, lade og port. (nuv. nr. 27) 1854 bliver våningshuset (nuværende nr. 29) delvis nedtaget og genopført til bebboelse for 2 familier. Formentlig omkring 1860-70 er syvfagshuset blevet forlænget med to fag og samtidig ombygget til beboelse.
1Januar1761Opførelse af Bredeslippe 2Femfags gavlhus af bindingsværk (omtalt 1761), hvis gadeside blev grundmuret omkring 1857. Dengang havde gavlen en dør i midten (trukket lidt mod syd) med to vinduer til hver side (de søndre sad ganske tæt, de nordre er de stadig eksisterende). Det lange femfags vindue i overgavlen skyldes også en senere ændring, formentlig var der tidliger 2 tofags vinduer på dette sted.
1Januar1761Opførelse af Bredeslippe 8Præcis dato og årstal ukendt. Seksfags bindingsværkshus mod Skibbroen med seksfag bindingsværksbaghus mod Fiskergade (omtalt 1761). Omkring 1791 opføres kvisten mod Skibbroen, 1816 grundmures forhusets gadeside og 1827 og 1837 henholdsvis gårdside og gavl mod Bredeslippe. Baghuset ombygget 1816, 1827 er gade og gavl mod Bredeslippe grundmurede
1Januar1761Opførelse af Bredeslippe 9Præcis årstal og dato ukendt. 9 fag langt bindingsværkshus med gavlen mod Fiskergade (omtalt 1761). 1815 blev dette hus delt i et femfagshus mod vest (nuværende gadenr. 9) og et firefagshus med gavl mod Fiskergade (nuværende gadenr. 1). Begge huse grundmuret mod gaderne omkring 1847
1Januar1761Opførelse af Gravsgade 23Præcis dato ukendt. På denne grund lå 1761 et firefags hus. 1791 er dette forlænget til 6 fag og gadesiden er grundmuret. 1857 synes huset at være ombygget eller nybygget som bolig for to familier
1Januar1761Opførelse af Gravsgade 33Præcis dato ukrendt. 1761 omtales et femfags hus. 1780 bliver dette nedbrudt og et nyt fremfagshus opføres - ligesom det foregårende af bindingsværk. Omkring 1827 bliver gadesiden og det nederste af gavlen mod Bispegade udskiftet med grundmur. 1855 bliver det øverste af gavlen grundmuret. Sidebygningen mod Bispegade nævnes første gang 1847
1Januar1761Opførelse af Gravsgade 35Præcis dato ukendt. 1761 omtales disse som tvende våninger for byens hyrder på i alt 8 fag med to tofags halvtage i gården. Senere har bygningen været benyttet som sygehus og endnu senere som skorstensfejerbolig. 1846 bliver gadesidens bindingsværk udskiftet med grundmur, senere er også gårdsiden grundmuret
1Januar1761Opførelse af Gravsgade 36Se under nr. 38
1Januar1761Opførelse af Gravsgade 37Præcis dato ukendt. 1761 omtales et firefags hus på grunden. 1845 bliver dette nedbrudt og i stedet for opføres den nustående bygning for murermester Christian Jensen Mørk til beboelse for to familier
1Januar1761Opførelse af Gravsgade 38Præcis dato ukendt. Omtales 1761 som et 12 fag langt hus for byens vægtere, ejet af Riber by. 1801 indeholder længen tre vægterbåninger. 1832 bliver denne bygning nedbrudt og det nuværende grundmurede hus på matrikelnr. 162a og b opført til bolig for fire vægtere
1Januar1761Opførelse af Grønnegade 7Præcis dato og årstal ukendt. Ottefags bindingsværksgavlhus (omtalt 1761) hovedrepareret 1821 (nu omtalt som 7 fag). Gadegavlens søndre del og tre af sydsidens fag grundmuret 1857
1Januar1761Opførelse af Grønnegade 9Præcis dato og årstal ukendt. Ottefags bindingsværkshus (omtalt 1761), grundmuret mod gaden 1837. Gadesiden ændret langt senere
1Januar1761Opførelse af Grønnegade 10Præcis dato og årstal ukendt. De 5 nordligste fag af en 14 fag lang bindingingsværksbygning i to etager, der optog hele gadesiden af nuværende matrikel nr. 441 og 443 (omtalt 1761). 1835 deles bygningen og den søndre del af nuværende matrikel nr. 441 ombygges til et enetages hus. De 5 nordlige fag blev sidenhen udvidede i dybden, ligesom gadesidens underste etage blev ændret til grundmur (1842)
1Januar1761Opførelse af Grønnegade 18Præcis dato og årstal ukendt. På dette sted lå tidligere to gavlhuse, et på 14 fag langs Mellemslippe og et på 10 fag langs Skomagerslippe (begge omtalt 1761). 1803 blvier ejendommene køb sammen af Johannes Godsk, som lader opføre et nifags bindingsværkshus i 2 etager langs Grønnegade med et firefags sidehus og en trefags stald langs Mellemslippe. 1843 bliver den underste etage af forhusets gadeside og hele gavlen mod Mellemslippe grundmuret, hvorved bygningen i det væsentlige får sin nuværende skikkelse. Hvornår overetagen mod gaden bliver grundmuret har ikke kunnet oplyses. Stalden bliver grundmuret i 1837 og sidehusets gadeside i 1848
1Januar1761Opførelse af Grønnegade 27Præcis dato og årstal ukendt. Ottefags bindingsværkshus (omtalt 1761), med ibygt halvtag mod gården (1801). Omkring 1837 bliver gadesidens bindingsværkshus udskiftet med grundmur. 1848 er alle ydersider grundmurede, og huset beskrives nu som syv fag, hvoraf de to sydligste er udnyttet til port. Den nuværende gadesides udformning formentlig fra 1860-70.
1Januar1761Opførelse af Grønnegade 29Præcis dato og årstal ukendt. Firefags bindingsværkshus (omtalt 1761), som ombygges til tre fag med grundmurede ydervægge omkring 1848. Overetage påbygget formentlig omkring 1870-80.
1Januar1761Opførelse af Grønnegade 30Præcis dato og årstal ukendt. Syvfags bindingsværkshus (omtalt 1761), hvis gadeside blev grundmuret 1819
1Januar1761Opførelse af Grønnegade 31Præcis dato og årstal ukendt. Femfags bindingsværkshus (omtalt 1761), hvis gadeside blev grundmuret 1819
1Januar1761Opførelse af Grønnegade 39Præcis dato og årstal ukendt. Tifags bindingsværkshus (omtalt 1761), hvis gadeside ombygges i grundmur i 1834
1Januar1761Opførelse af Grønnegade 40Præcis dato og årstal ukendt. Ottefags bindingsværkshus (omtalt 1761). 1791 delt i femfags hus mod syd (daværende nr. 302) og et trefagshus mod nord (daværende nr. 301). 1827 har de begge grundmurede gadesider. 1841 bliver de to huse atter lagt sammen og alle ydervægge grundmurede. Husets nuværende udseende stammer nok i det væsentlige fra 1841, vinduerne må dog være forlænget opefter på et væsentlig senere tidspunkt
1Januar1761Opførelse af Grønnegade 42Præcis dato og årstal ukendt. Tifags bindingsværkshus (omtalt 1761), hovedrepareret og grundmuret mod gade 1826
1Januar1761Opførelse af Gråbrødregade 2Præcis dato og årstal ukendt. Nifags bindingsværkshus (omtalt 1761), hvis gadeside udskiftes med grundmur 1850, og de otte fag af gårdsiden i 1851. Ved Nygades gennembrud forlænges bygningen mod nord og får herved sit nuværende omfang og udseende
1Januar1761Opførelse af Gråbrødregade 8Præcis dato og årstal ukendt. Syvfags bindingsværkshus (omtalt 1761), der ombygges 1848 med grundmuret gade- og gårdside (for kobbersmedemester Edvard R. Teutsch) og herved får sit nuværende udseende
1Januar1761Opførelse af Gråbrødregade 9Præcis dato og årstal ukendt. 10-fags bindingsværkshus i en etage med kvist over tre midterfag (omtalt 1761). 1837 synes huset at være delt. I 1840 nedtages de fire søndre fag (B) og erstattes af en grundmuret trefags bygning i en etage. 1845 udskiftes bindingsværket med grundmur mod gade og gård i de seks nordre fag (A), idet kvisten bibeholdes. 1846 forhøjes A til to etager over alle fag mod gaden og over tre fag mod gården. 1854 har A to fulde etager også mod gården og har hermed fået sit nuværede udseende. Omkring 1858 har også B fået sit nuværende udseende
1Januar1761Opførelse af Gråbrødregade 11Præcis dato og årstal ukendt. Firefags bindingsværkshus (omtalt 1761), hvis nuværende grundmurede gadeside er opført omkring 1837
1Januar1761Opførelse af Hundegade 3Præcis dato og årstal ukendt. 1761 omtales et 12 fag dybt bindingsværksgavlhus i en etage med gavlen mod Bagstuegade. 1783 tilbygges en to-fags portbygning ud til Badstuegade. Mellem 1801 og 1810 skilles de 4 sydligste fag langs Hundegade fra til en selvstændig ejendom (nuværende matrikel nr. 88). 1839 om- eller nybygges porthuset og de 3 af gavlhusets fag nærmest Badstuegade til et 6 fag langt to-etagers grundmuret sidehus langs denne gade med port på samme sted som tidligere. 1851 får gavlen mod Hundegade sin nuværende udformning.
1Januar1761Opførelse af Hundegade 9Præcis dato og årstal ukendt. 3 1/2 fag langt bindingsværkshus (omtalt 1761), hvis gadeside blev grundmuret 1826. Nuværende udseende formentlig fra omkring 1860-70.
1Januar1761Opførelse af Hundegade 11Præcis dato og årstal ukendt. 3 1/2 fag langt bindingsværkshus (omtalt 1761), grundmuret omkring 1860
1Januar1761Opførelse af Hundegade 13Præcis årstal og dato ukendt. På nuværende matrikel nr. 93 og 94 lå i 1761 et tifags bindingsværkshus. Omkring 1781 tilbygges 2 fag. Efter 1859 deles ejendommen og de nuværende bygninger opføres formentlig omkring 1860-70.
1Januar1761Opførelse af Hundegade 15Se under Hundegade 13
1Januar1761Opførelse af Hundegade 17Præcis dato og årstal ukendt. Syvfags bindingsværkshus (omtalt 1761). Ombygget eller nybygget 1865 for arbejdsmand Niels Jacobsen enke til beboelse for to familier
1Januar1761Opførelse af Hundegade 21Præcis dato og årstal ukendt. 1761 omtales på nuværende matr.nr. 97, 98 og 99 en gård omfattende et seksfags hus i en etage. 1794 deles ejendommen og bygningen på nuværende matrikel nr. 97 bliver et selvstændigt hus. 1831 bliver dette hovedrepareret og gadeidens bindingsværk udskiftes med grundmur, hvorved huset får sit nuværende udseende. Daværende ejer skolelærer P. Hjort.
1Januar1761Opførelse af Hundegade 23Præcis dato og årstal ukendt. Se også Hundegade 21. Ved gårdens deling 1794 kommer det lille toetages hus og 3 1/2 fag af ottefagshuset til at udgøre muværende matrikelnr. 98. Gadesidens grundmur ud for stueetagen er for det toetages hus vekommende formentlig fra første del af midten af forrige århundrede, for det enetages hus vedkommende fra omkring 1900
1Januar1761Opførelse af Hundegade 24Præcis dato og årstal ukendt. 4 1/2 fag langt bindingsværkshus (omtalt 1761), hvis gadeside blev grundmuret 1815. Kvisten påbygget 1854.
1Januar1761Opførelse af Hundegade 30Præcis dato og årstal ukendt. Del af en 15 fag lang bindingsværkslænge (omtalt 1761 og 1801) på nuværende matrikel nr. 108 a, b og 109. De 7 søndre fag (nuværende matrikelnr. 108 a) blev grundmuret mod gaden 1842 og skilt fra den øvrige del i 1852. Denne sidstnævnte del (på nuværende nr. 109) er senere nedbrudt
1Januar1761Opførelse af Hundegade 32Præcis dato og årstal ukendt. Firefags bindingsværkshus (omtalt 1761), grundmuret mod gaden omkring 1837 og mod gården omkring 1847.
1Januar1761Opførelse af Klostergade 5Præcis dato og årstals ukendt. Et ottefags bindingsværkshus omtales 1761 på nuværende matrikelnr. 64 a og 6. 1856 nedrives de fire nordligste fag (nuværende matrikelnr. 64a) og den nustående bygning opføres
1Januar1761Opførelse af Klostergade 7Præcis dato og årstal ukendt. Et ottefags bindingsværkshus omtales i 1761 på nuværende matrikelnr. 64 a og b. 1846 nedries de fire sydlige fag (nuværende matrikelnr. 64b), og den nustående bygning opføres
1Januar1761Opførelse af Korsbrødregade 28Præcis dato og årstal. Omfatter også Præstegade 28 og 30. 11-fags bindingsværkshus med gavlen mod Præstegade og langsiden mod Korsbrødregade (omtalt 1761). 1763 opføres en ottefags bindingsværksbygning langs Præstegade indrettet til våninger. Omkring 1837 bliver begge bygninger grundmurede mod gaderne og 1839 bliver 11-fags huset grundmuret mod gården. 1841 opføres en grundmuret stald og ladelænge langs det sydøstre skel sammenbygget med præstegadelængen. 1846 nedtages bygningen mod Præstegade og genopføres i forbindelse med en ny gadegavl på stald-ladelængen, og hermed har gården fået sit nuværende udseende. Senere er stald-ladelængen nedrevet, idet den del nærmest Præstegade er bibeholdt og ombygget til beboelse
1Januar1761Opførelse af Sønderportsgade 1Præcis dato og årstal ukendt: Tidligere omfattede grunden 2 ejendomme: En østre, hvorpå der langs gaden lå et femfags bindingsværkshus (formentlig et ombygget gavlhus) og et trefags hus med grundmuret gadeside (tidligere portbygning - omtalt 1682). Og en vestre grund, hvorpå der lå et seksfags bindingsværkshus med gavlen mod Sønderportsgade og siden langs Bispegade. 1819 blev husene på den østre grund sammenbygget med fælles grundmuret gadeside. 1847 må grundene være lagt sammen, for dette år omtales et 12-fags forhus, der er udstyrret med en ensartet grundmuret gadeside, gårdside og gavl. Hermed har bygningen fået sit nuværende udseende
1Januar1761Opførelse af Peder Dovns Slippe 1-3Præcis dato og årstal ukendt. Omtales 1761 som et firefags bindingsværkshus. 1801 er det seks fag langt. 1817 tilføjes endnu et fag og gadesiden grundmures. 1831 tilbygges to fag stald mod øst. 1857 er alle sider grundmurede og 1865 påbygges en kvist over de tre midterste fag, hvis murværk samtidigt fornyes og forsynes med nye vinduer. Hermed har bygningen fået sit nuværende udseende
1Januar1761Opføresel af Præstegade 2Præcis dato og årstal ukendt. 11 fags bindingsværkshus (omtalt 1761). En overgang opdelt i et ottefags hus mod syd og et trefags hus mod nord. Gadeside grundmuret omkring 1837. De 8 sydlige fag af gårdsiden og sydgavlen grundmuret 1846
1Januar1761Opførelse af Præstegade 4Præsics dato og årstal ukendt. Seksfag bindingsværkshus (omtalt 1761), hvis gadeside blev grundmuret 1854. Ved påbygningen af en øvre etage mod gaden i 1857 fik huset sit nuværende udseende.
22Januar1761Oluf Schancke bliver tolder
5Marts1761Rebekka Seiffert dør i RibeGift med Pastor David Grønlund d. 31. juli 1747 i Ribe. Sammen fik de 6 børn
1Januar1762Opførelse af Hundegade 26Præcis dato ukendt. Nyopført 1762 som et grundmuret seksfagshus for justitsrådinde Bruun. Døren er sikkert jævngammel med huset. De pudsede indfatninger og vinduernes størrelse og udformning må være af ret ny dato. Det samme gælder kvistene.
5Januar1762Julius Lentz bliver tolderGift ca. 1762 med Cathrine Sophie Klog
27September1762Anders Andersen Weis køber Torvet 2Hus, bestaaende af 8 Fag ud til Torvet, tillige med Vognskur, Værksted, Bryggers og Stald samt Indkørsel gennem Raamand Ussings Gaard for en Købesum af 570 Rigsdaler. Huset er i 2018 kendt under navnet Weis Stue
3Juni1764Hans Adolph Brorson, Biskop dør i RibeGift med Johanne Christiane Riese. Sammen havde de 6 børn, hvoraf to var svage
26Juni1765Margrethe Astrup Hygum bliver begravet i RibeDatter af hospitalsforstander Niels Asrup Hygum og Sophie Stoud. Gift med Pastor David Grønlund 18. maj 1763 og bliver dermed Grønlunds 2. kone. Sammen fik de 2 døtre, der begge døde i spæd.
1Januar1766Opførelse af Klostergade 24Præcis dato og årtal ukendt. På matrikelnr. 73, 72 og 71 lå indtil 1766 et tifags bindingsværkshus. Dette år blev ejendommen delt mellem tre arvinger, og herefter opføres på matrikelnr. 73 et firefags bindingsværkshus, hvis gade må være grundmuret omkring 1850 og forhøjet efter 1867
1Januar1766Opførelse af Klostergade 26Præcis dato og årtal ukendt. På matrikelnr. 73, 72 og 71 lå indtil 1766 et tifags bindingsværkshus. Dette år blev ejendommen delt mellem tre arvinger med fire fag hus på nuværende matrikelnr. 71, fire fag på nr. 72 og to fag på nr. 73. Det firefags hus, der nu står på matrikelnr. nr. 72 er efter alt at dømme en del af det i 1766 delte tifags hus. Gadesidens bindingsværkshus udskiftet med grundmur i 1815
1Januar1766Opførelse af Klostergade 28Præcis dato og årtal ukendt. På matrikelnr. 73, 72 og 71 lå indtil 1766 et tifags bindingsværkshus. Dette år blev ejendommen delt mellem tre arvinger med fire fag hus på nuværende matrikelnr. 71, fire fag på nr. 72 og to fag på nr. 73. Det hus der nu står på matrikelnr. 71, er næppe mere end 75 år gammelt
12Maj1767Johannes Ditlev Goldt bliver tolderGift med Cathrine Kjerrumgaard
23April1768Jacob Krosp bliver instrumentistOgså stavet Jacob Krospe, afløser sin fader Johan Friderich Krospe
3Oktober1772David Grønlund bliver beordret til at tage sæde i en kommissionKommissionen skal forfatte en ligning over Ribe bys indkvartering efter indbyggernes grundtakst og næring
28Februar1774Hieronymus Carstensen, apoteker, bliver begravet1746 blev han Ostermanns efterfølger og købte året efter dennes gård på Storegade. Han ejede desuden en have i Badstuegade. 1771 gik han fallit og solgte apoteket. Boede siden på Lustrupholm
10December1776Christen Andersen Tarp bliver begravetTolder Schanche ansatte Tarp som toldbetjent ved Ribes søndre port i 1739. Hans gage var 50 rdl. om året, der blev udbetalt af den kgl. kasse. Ifølge kirkebogen blev han 102 år gammel
19Februar1777Gjertrud Hansdatter Kragh dørGift med Niels Hansen Kalhauge, sammen havde de sønnerne Hans Nielsen K. og Jens Nielsen K. Søster til hospitalsforstander Hans Kragh)
8December1777Der opstår håndgemæng i Niels Andersen Snedkers husDet ender med en dom til snedkersvendene Peder Hansen og Ebbe Jensen, der afsoner domme med pisk på Torvet
9Juli1778Rasmus Ussing fødes i det gamle klosterFar til Ribes kendte urmager og maleren Stepahn Ussing. Rasmus var i en længere periode forlovet med Henriette Fridsch. Henriettes var datter af Provinsalmedicus Dr. Med F. - der ejede Overdammen 10, Quedens Gaard
18September1778Johannes V. Angel bliver fødtJohannes V. Angel, senere sognepræst for Vilslev og Hunderup bliver født
1November1779Holger Guldberg bliver tolder
1Januar1780David Grønlund får udgivet bogen: Historisk efterretning om de i Ribe bye for hexerie forfulgte og brændte menneskerPræcis dato ukendt. Bogen beretter, at der i perioden fra 1572-1652 blev brændt 12 kvinder i Ribe for trolddom. Ribe blev bekendt for sine mange hekseprocesser og genne lange tider levede minder herom i folke traditionen. Til op imod vore dage (artiklen er fra 1939) sagde man i Askov og Vejen-egnen, når der ude i vest sås rød og flimmer i luften de varme sommerdage: Nu flyver di Riiv kjællinger til vejrs" På Vestkysten af Sønderjylland kalder man store, storte skyer, der om efteråret kommer sejlende over himmelen fra nordvest, for Riber Kællinger. J. F. Kinch føjede senere Karen Lasdatter til antallet af kvinder, der dermed totalt kom op på 13
17Februar1780Peder Tetens Hanssen bliver fødtSøn af rektor Lorens Hanssen og Anna Jacobine Tetens
30November1780Mette Marie Povelsen dør, barnløsMette Marie var gift med præsten Ole Bagger. Dagger af kunstmaler Hans Poulsen og Anne Cathrine Jacobsdatter Bonum.
4April1781Stephen ErichsenBliver klokker i Sct. Catharinæ Kirke. Gift med Gjertrud Marie Jensen
31Maj1781Cicilla M. AngelCicilla M. Angel, søster til Johannes V. Angel
21Juli1781Maturin du Pont, Tolder, dørkan også staves Dupont. Maturin havde i 1663 en konflikt med Niels Pedersen Terpager, omkring en toldsag. Maturin revt kalt og paryk af Niels Pedersen Terpager og ville kaste et blækhorn i hovedet på ham. I 1670 skænkede Maturin Sct. Catharinæ Kirke to lystestager.
1Januar1783Opførelse af Grønnegade 32Præcis dato og årstal ukendt. Opført 1783 som et femfags bindingsværkshus med grundmuret gadeside
30Juli1783Jens Nielsen Brasch bliver rådmandEfter Th. Ussing. Gift med Kathrine Nielsen.
23Juni1784Beslutning om, at byen kun skal have en borgmester fremadrettetNår den nuværende præsident Ussing dør, skal byen kun have én borgmester. Ussing dør i 1788
19December1784Pastor David Grønlund dørOpholdt sig en stor del af sit liv i Ribe. Mest kendt for sin historiske indsats. Lavede blandt andet en fortegnelse over stiftsarkivets gamle breve. Eneste udgivne bog, er omkring heksebrændinger i Ribe. (Se 1. april 1780) Beskrives som en lille tyk mand, venlig og behagelig at tale med. Grønlund satte stor pris på et glas vin. Fik ombygget en stor viden om Ribe og reddede meget Ribe-historie med sin omhyggelighed. Gift 3 gange: Rebekka Kirstine Seiffert, 6 børn, hvoraf 4 bliver voksne og erhvervede sig gode stillinger. Gift anden gang med Margrethe Astrup Hygom, 2 børn, begge døde som spæd. 3. ægteskab med Lene Kathrine Boysen, 13 børn. Kun 2 bliver voksne
1Januar1786Opførelse af Grønnegade 26Præcis dato ukendt. Opført 1786 som et femfags bindingsværkshus, hvis gadeside blev grundmuret omkring 1837
6Januar1786Første nummer af Ribe Stifttidende udkommerFørste nummer af Ribe Stifttidende udkommer
23April1787Peder Madsen Fridsch, borgmester, dør1736 tog han, der var barnefødt i Ribe, borgerskab som købmand. Samme år vicerådmand. 1749 blev han viceborgmester. 1752 protesterede han og Rahr mod Søren Nielsensa nsættelse som kæmner uden kaution. Magistraten på hans tid roses for dens sparsommelige styrelse af byens anliggender. Sammen med sin søster, dr. Anchersens hustru, skænkede hane trækværk til Sct. Catharinæ med de fire evangelisters billeder. Til byens fattige gav han 1000 rdlr. Han ejede en stor gård på Storegade, men boede i en anden på hjørnet af denne gade og Skibbroen. Den første gård solgtes året efter hans død til løjtnant Brummer. Gift med Sophie Frausing datter af borgmester A.F
11Oktober1787Jacob Jensen Lund får bestalling som byfogedOg bliver endvidere birkedommer i Riberhus
8November1787Jens Rasmussen Rahr, Sønderportsgade 37 dørKøbmand og rådmand. Søn af Rasmus Hansen Roager. Beskrives som en driftig mand. Ejede adskillige gårde og jorder i byen, blandt andet en stor gård på Storegade.
1Januar1789En Spindeanstalt eller Hjælpeanstalt omtales i byenDenne har til huse i Hans Tausen hus, Torvet 17. Byens borgmester E. Balle er opsat på at få oprettet en sådan for byens fattige. Her kunne man få en sikker fortjeneste, ved spind af uld, hør og blår. Anstalten bestod indtil 1835
21November1789MargretheJensdatterBaggesen dør, 97 år gammelGift med Rektor Christian Falster
1Januar1790Stenresterne fra Riberhus Slot bruges til vejbyggeriPræcis dato og årstal ukendt
1Januar1790Opførelse af Bredeslippe 5Præcis dato og årstal ukendt. Femfagshus hørende til Grønnegade 26 omtalt som nyopført i 1790. Den nuværende facade må dog være væsentligt yngre
1Januar1790Opførelse af Grønnegade 41Præcis dato ukendt. Den grundmurede bygning på hjørnet af Korsbrødregade er opført 1790 til beboelse med port i de to sydligste fag. Disse fag synes at have været af bindingsværk indtil 1837. Dette år er fire fag mod gården forhøjet til to etager, ligeledes nævnes, at huset foruden bolig indeholder bogtrykkeri. Bygningens nuværende ydre kan med hensyn til vinduesformer og gadedør næppe ældre end fra tiden omkring 1840 (muligvis 1837).
14September1790Kronprins Frederik og hans Gemalinde besøger RibeKronprins Frederik og hans Gemalinde besøger Ribe
1August1791Balthasar Mathias Christensen bliver hospitalspræstEr da under 25 år. Søn af amtsforvalter Laurids Christensen. Gift med Ingeborg Kirstine Eilschou, datter af apoteker A. M. Eilschou.
8Juni1793Offentlig auktion over nedbrydning af galgen på GalgebakkenGalgen blev brugt mindre og mindre og forfaldt. Kæmner Christian Koch vandt opgaven. Nedbrydningen var så effektiv, at det efterfølgende har været svært at se, hvor præcist galgen var placeret. Materialerne blev genbrugt til huse og veje i Ribe
1April1795Christian Carl Brorson dør
17September1797Elisabeth Lütken dør i RibeElisabeth Lütken dør i Ribe. Datter af kommandørkaptajn Christopher Lütken. Gift med Stiftsamtsmand Werner Jasper Andreas Moltke
27November1797Michel Pedersen Barsballe, Farver, dørGift med Maren Jepsdatter Foersom
31December1798Andreas Weis skriver klage til Ribe Byes UgebladKlager over, at have betalt for et ugeblad, der ikke udkommer hver uge. Ribe Ugeblad udkom i 16 numre i 1798 og 9 numre i 1799.
1Januar1799Opførelse af Gråbrødregade 15Præcis dato og årstal ukendt. Indtil tiden kort før 1800 var nuværende matrikelnr. 328 og 329 én ejendom, hvorpå der lå et 10-fags bindingsværkshus indrettet til tvende våninger (omtalt 1761). Efter ejendommens deling omfatter nuværende matrikelnr. 328 de syv fag af dette hus. 1842 blev disse syv fag ombygget med grundmuret gade- og gårdside (for skomager Lars Povelsen), hvorved huset i det væsentlige fik sit nuværende udseende
1November1799Gadelygter "stråler" for første gang i Ribe11 lygter bestilles hos en lokal blikkenslager. Lygterne anbringes fra Nørreport til Sønderport. En fuldstændig oplysning af byen vil kræve 40-50 lygter, hvilket man fandt uoverkommelig. Lygterne blev tændt, når det virkelig var mørkt og sluttet igen kl. 00.00 (Thi artige børn går tidligt i seng) Lygterne brændte på hampeolie, linolie og tran. Vægterne tændte og slukkede lygterne
15Marts1800Ribes første Folkebibliotek åbnerMed 700 bind, som biblioteket har modtaget som gaver
25April1800Højesteretsdom til Niels Outzen for deltagelse i spetaklerne i byen i 1795Det vides ikke, hvilke spetakler der refereres til…. Blev blandt andet idømt en bøde, der skulle tilfalde byens fattigkasse
1Januar1801Sønderport bliver revet nedPræcis dato ukendt
1Januar1801Opførelse af Hundegade 5Præcis dato og årstal ukendt. De 4 sydligste af et 12 fag dybt bindingsværksgavlhus, der lå med gavlen mod Badstuegade. Mellem 1801 og 1810 blev disse fag skilt fra galvhuset som en selvstændig ejendom. 1832 blev gadesiden grundmuret.
1Januar1801Opførelse af Hundegade 36Præcis dato og årstal ukendt. Ottefags bindingsværkshus (omtalt 1801), som blev ombygget og omsat med grundmur i 1831
1Januar1801Opførelse af Korsbrødregade 7Præcis dato ukendt. På dette sted lå den omfangsrige Korsbrødregård med sine mange gamle bygninger. Lige omkring 1800 blev alle (eller næsten alle) bygninger nedrevet og den nuværende hovedbygning opført (stod færdig 1801, gården ejedes da af madam Rahr) Til det ny anlæg ørte den endnu eksisterende sydlænge, der formentlig indeholder rester af en ældre bygning, en nu nedrevet vestlænge og en ligeledes nedrevet nordlænge. Hovedbygningen har haft sin hovedindgangsdør i det midterste fag mod gaden (en ommuring i murværet viser stadig stedet). Dørfløjene fra denne dør er tilsyneladende genanvendt i den søndre af gårdsidens døre. På denne dørs sted har tidligere været et vindue
1Marts1802På Stiftamtmand Moltke tager initiativ til, at der indkøbes 4.000 fyrretræer til Ribe PlantageArbejdet foretages af Gartner P. Svedenborg, Ribe. Heller ikke dengang var fyrretræer en god ide til den hårde vestenvind
27Maj1802Christen Fogh, klokker, dør1770 klokker ved domkirken efter Laurits Grundahl
20Oktober1802Mindesten for Stiftamtmand Werner Jasper Andreas MoltkeEn kreds af Ribe borgere skænker mindestenen for Stiftamtmand Werner Jasper Andreas Moltke. Stenen har blandt andet stået i Ribe Plantage, som han anlagde. Flyttet i 1840, 1939 og 2011.
1Januar1803Opførelse af Grønnegade 23Præcis dato ukendt. Opført 1803 med den nuværende grundmurede gadeside og egebindingsværk i gårdside og gavl
1Marts1803Yderligere 2000 fyrretræer købes hjem til Ribe PlantageArbejdet foretages nu af Niels Polakker (P.Svedenborg formegentlig død) Heller ikke dengang var fyrretræer en god ide til den hårde vestenvind
15Februar1805Jacob Jensen Lund bliver borgmester
22Februar1805Kongelig forordning forbyder indendørs begravelserDer formodes at ligge 2000 lig under gulvet i Ribe Domkirke
2Juli1805Kiestine Elberts mand sadelmager, Johan Friederich Elbert køber Stenbogade 1 af skomager Stephan Worbasse.
11Februar1806Der afsiges dom i sagen Søren Weis mod urmager Jens Schulz, om indkørslen til Torvet 2Tilkendtes der Weiss ret til ind- og udkørsel gennem Schultz’ port i Tingslippe
20Maj1806Frederik Martin Kümmel, Købmand, dørHavde en tid påtaget sig Skibbroens renholdelse, men blev af byens eligerede borgere kritiseret for sit arbejde i 1794
20Juni1806Relement for Almueskole væsenet i Ribe Købstad vedtagesAlle forældre, plejeforældre og husbonder skal lade deres børn af begge køn fra 6 års alderen til konfirmationsalderen søge en af byens 2 danske skoler. Der vedtages en del undtagelser for børn der undervises derhjemme og arbejdende børn
2Juli1807Indvielse af Ribe Gamle KirkegårdDe jordiske rester af stifamtmandindens lig blev dog allerede flyttet i maj 1807. Gravplads 1. W.I.A. Moltke lod sin afdøde hustrus jordiske rester flytte fra Ribe Domkirke. Dette for at overvinde borgernes modvilje mod det nye gravsted. Hustruen døde i 1797
23Marts1808Det spanske dragonregiment Almanza bliver indkvarteret i RibeNapoleon har sendt frank, spanske og hollandske tropper mod Danmark, for at angribe Sverige
8April18083 lette franske infanteriregimenter kommer til RibeFor at afløse de spanske soldater, der ankom d. 23. marts på ordre fra Napoleon. Målet var at angribe Sverige. Franskmændene forlod byen igen d. 28. maj 1808
22Juni1808Det spanske rytteriregiment Algarbe ankommer til RibePå ordre fra Napoleon. Målet er at angribe Sverige sammen med hollandske, franske og danske soldater. Spanierne forlader byen igen d. 11. august 1808
1Januar1809Opførelse af Grønnegade 24Præcis dato ukendt. På denne grund og på nabogrundene muværende matrikel nr. 427, 433 a-b og 432 lå gæsteboderne. Den nuværende bygning på matrikelnr. 428 er opført 1809 som et femfags bindingsværkshus i to etager for stadskirurg Hansen. 1844 blev gadesiden grundmuret og huset fik derved det udseende, som det havde indtil ombygningen omkring 1948
1Januar1810Opførelse af Badstuegade 4Præcis data ukendt. Ejendommen opstår omkring 1810 ved erhvervelse af 2 fag af nabohuset mod vest og et areal af hjørnejendommen mod Klostergade. På denne nye ejendom opføres et seksfags bindingsværkshus i en etage. Formentlig omkring 1860-70 forhøjes bygningen til to etager, samtidig med at gadesiden får sit nuværende udseende med 5 vinduesfag i længden.
26Juni1810Værtshusholder, Graves Hemmed køber Stenbogade 1 af enken Kiestine Elbert.
10Marts1811Stiftamtmand Moltke forlader RibeStiftamtmand Moltke forlader Ribe
27September1811Møde på rådhuset omkring brønden på torvetMan kommer til enighed omkring adgangsforhold og vedligeholdelse
1December1811Stephan Middelboe dørBlev i 1781 stiftsprovst i Ribe
17November1813Termansens bogbinderi og boghandel etableresTermansens bogbinderi og boghandel etableres af Clemen Nielsen Termansen
10Januar181435 kosakker "besætter" byenKosakkerne forsøger blandt tilegne sig byens bedste heste. Det sker dog ikke helt uden lokal modstand. Kosakkerne forlader byen (var blevet bedt om at opholde sig i Seem) d. 15. januar
1Januar1816Opførelse af Grønnegade 22På dato ukendt. På grunden lå tidligere et nifags bindingsværksgavlhus med en tofags sidebygning mod gaden. 1816 nedbrydes disse bygninger og det nuværende forhus med en enetages sidebygning opføres for sadelmager Meinhardt. De fire fag af sidebygningen forhøjes i 1822. 1845 bliver den grundmurede port skilt fra nr. 20 og lagt til nr. 22
24December1816Christen Frandsen Møller, Møller fra JedstedTager borgerskab i Ribe, samme år har han købt Ydermøllen
10August1817Henriette Eilschous bliver født i Ribe, tegner og malerDatter af apotekter Christian Cornelius Eilschou og Anania Hanssen. Henriette udmærker sig med nogle af de første malerier/tegniner af specielt haver i Ribe
26Juli1818Victor Christian Hjort dør i RibeDansk forfatter og Biskop. Blev Biskop i Ribe i 1811 og Ridder af Dannebrog samme år
1August1819Fattigkommissionen ansøger direktionen for Ribe Hospital om tilladelse til at overlade et ledigt værelse på Ribe Hospital til fattige familierDet er hårde tider i Danmark og Ribe. I starten af 1819 klager Fattigdirektionen (Stiftamtmanden og Biskoppen) i en skrivelse til Fattigkommissionen over husbetleri, der i den senere tid er blevet udøvet af børn. Politimesteren bekendtgør via trommeslag forbud mod tiggeri. Ifløge fattigloven af 1803, er det Fattigkommissionens pligt at sørge for husly til de fattige. I en skrivelse af august 1819, klager kommissionen over, at dette påbyd er svært at opfylde. Og ved sammen lejlighed ansøger man Ribe Hospital om et ledigt værelse på 2. etage. Præcis dato for skrivelsen kendes ikke.
18August1819Akvarel af Ole Jørgen RawertTitel: Ribe 18. Aug. 1819
21Maj1820Biskop Jens Michael Hertz holder sin første tale i Ribe Domkirke
21December1821Christian Giørtz tager borgerskab i RibeFødt i Ringkjøbing - stod i lære i Flensborg. Slog sig ned i Ribe i november 1919. Beskrives i sin nekrolog som: tillidsfuld, viljefast og højt agtet mand med en utrættelig og opofrende Iver samt udmærkede dygtighed. Købte i 1845 to grunde ved siden af domkirken, hvor han i 1850 åbnede et bomuldsvæveri. Opførte villaen, Skibbroen 29. Siges at have siddet i det lille udkikstårn på bygningen og kigget efter sine skibe Anna Caroline og Louise Nicoline. Døde i sin villa i 1860 som 70 årig
17Oktober1822Hans Koefoed, Stiftsamtmand 1811-22, dør i RibeRidder af Dannebrog, der dog bliver suspenderet. Det fortælles, at hun i 1822 skulle være dømt til slaveri. Hans Koefoed kunne ikke redegøre for de offentlige midler, han havde haft ansvaret for.
31Januar1824Andreas Michael Eilschou, apoteker dør, 76 år gammelHan fik i 1774 apoteket efter sin fader Chr.Cornelius E. Han synes at have været en stridbar og diskussionslysten herre, der blandt andet kritiserede de eligerede borgeres handlinger så stærkt, at de 1789 klagede over ham og hans tilhængere. Året efter var han i strid med mad.Rahr angåendeen skade på damskifterne, forårsaget af stampemøllen. 1793 måtte magistraten bede ham ikke forstyrre enigheden og tilliden mellem øvrighed og borgere, en tilrettevisning, som han karakteriserede som „upassende, om ikke fornærmelig". Han søgte nu at på virkede eligerede borgere „sinevenner" til at få gennemført en række offentlige foranstaltninger. 1794 angreb han amtmand Hellfried gennemet trykt skrift, men blev for sine beskyldninger offentlig tilrettevist gennem magistraten, der efter ordre tilkendegav ham majestætens mishag med hans dristige og ubesindige forhold. 1796 mente magistraten at se Eilschous ophidsende skrifter ogtale som årsagen til des kandskrifter, der opsloges på byens kag. Om hans alsidige interesser vidner anlæget af en have(1780—90) på St. Nikolai kirkeplads og hans virksomhed i det borgerliges elskab. Han førte som segl et skjold med hans forbogstaver. Som skjoldholder stod ved den ene side en mand i lang kjortel og oprejst sværd i venstre hånd. Han var gift med Ingeborg KirstineHelvad
2Juni1825Biskop Jens Michael Hertz dør i Ribe, 58 år gammel
25Juni1825Kong Fredrik VI gæster RibeKong Fredrik VI gæster Ribe
27November1825StormflodStormflod - 5,33 meter
26Januar1826Niels Lassen Dynesen bliver fødtSøn af rebslagermester, Borgerkaptajn Jens Dynesen og Karen f. Nielsen. Niels Dynesen var underjæger i 3die jægerkrops, 2. kompagni, nr. 109. Han falder i slaget ved Isted d. 25. juli 1850
1Januar1827Opførelse af Grønnegade 1Præcis dato ukendt. Nuværende gavlhus opført 1827 for købmand Jess Mathiesen til krambod, beboelse og pakloft. 1831 bygges fire fag til den vestre ende, bl.a. til tobaksfabrik
10September1827Johannes Mikkelsen bliver fødtSenere kendt som Tambour Mikkelsen. Blev gift med Anenie Mikkelsen (født Weise)
21Juni1828Kong Frederik d. 6 gæster byenAnkommer lidt over middag. Efter taffel hos Stiftamtsmanden, efterser han byens indretninger kl. 16.00: Såsom hospitalet, almisseboligen, Katrinekirken, Raadhuset, Stiftsbiblioteket, Katedralskolen, Domkirken og Borgerskolen samt brandvæsenet. Hanudtalte særlig sin tilfredshed med brandvæsenet og hospitalet. Dette som led i en større rundrejse i Jylland
16Oktober1828Anenie Weise bliver fødtBliver senere gift med Johannes Mikkelsen, kendt som Tambour Mikkelsen.
1Januar1830Sten hentes fra resterne af Riberhus Slot, til anlæggelse af Kolding vejenPræcis dato ukendt. Samtidigt graver Frederik d. 7. i Slotsbanken
1Juli1830Den nye færgepram til Ribe Holme ankommerSejler ind af det gamle å-løb og Yder Bjerrum
10Juli1830Færgeprammen ved Ribe Holme tages i brug første gangFærgeprammen ved Ribe Holme tages i brug for første gang
1Januar1831Opførelse af Hundegade 20Præcis dato ukendt. Femfags bindingsværkshus (omtalt 1761) Nybebygget med grundmurede ydervægge i 1831 for skræddermester Andres Andersen. Nuværende gadeside formentlig fra 1860-70
1Januar1831Opførelse af Korsbrødregade 18Præcis dato ukendt. Opført 1831 for enkepastorinde Lindberg på førhen ubebygget haveplads
1Januar1831Opførelse af Peder Dovns Slippe 5Præcis dato ukendt. Opført 1831 for avlsbruger Jep Jensen Kolhauge, som et 10 fags hus, hvoraf de fem østre fag var beboelse, resten stald og lade. Ombygget 1852 og indrettet til beboelse for tre familier. Samme år blev nuværende matr. Nr. 33, der hidtil havde hørt sammen med nuværnde matrikelnr. 32, skilt fra
15April1831Fattiglemment Sigfride Stendahl bliver fødtFattiglemmet Sigfride Stendahl fra Ribe som fotografen i Vamdrup gjorde danmarkskendt
Sigfride, der var født i 1831, begyndte hvert forår fra 1881 en vandretur fra Ribe til København. På sin årlige tur bar hun altid en taske, der vejede 16 pund.
På den lange vej til København besøgte hun venner og bekendte, hvor hun kom frem.
Sidst i maj 1901 passerede hun på sin vej mod hovedstaden Vamdrup, og her lykkedes det for fotograf Marie Tarp at tage et billede af hende – som foranledigede, at pressen fandt interesse for Sigfride og skrev lidt om hendes lange vandringer.
Historien melder intet om, hvorvidt Sigfride Stendal også anvendte " apostlens heste” på tilbageturen.
Sigfride var født i Ribe 15. april 1831 som datter af musiker Carl Wilhelm Lorentzen. Hun giftede sig med den syv år yngre skånske gartner Ferdinand Stendahl fra Katslosa, Malmö hus, der havde fået arbejde i Ribe. Ferdinand døde tidligt, og allerede som 35-årig var Sigfride enke, og sad tilbage med flere mindreårige børn. Carl Christian Andersson Stendahl født 1. juni 1865 og Ove Engstrøm Stendahl født 21. januar 1867. De øvrige søskende har jeg ikke fundet.
Tilværelsen for Sigfride var hård og allerede før 1870 var hun og børnene at finde på Ribe Fattiggård.
Hvad formålet var med, at hun i 1881 begyndte at vandre mellem Ribe og København, ved jeg ikke, men formentlig sidder der personer i Ribe, som kan følge historien op.
Tak til Betty Nielsen, Susanne Riismøller og Bjørn Andersen som har forsket i arkiverne, og fundet de forskellige data frem. (18-296)
20April1833Johan Fritz Wikke bliver fødtSøn af daglejer Laurids Wikke og Karen f. Larsdatter. Underkorporal i 5th infanteriregiment, 1ste kompagni, nr. f. 41. Faldt ved Dybbøl d. 13. april 1864
17September1833Værtshusholder, Niels Jensen køber Stenbogade 1 værtshusholder Graves Hemmed.
8Oktober1833Blikkenslager Joseph Rievald Sønderportsgade 45bDa han giftede sig med en blikkenslagerenke
31December1833Jørgen Hansen bliver fødtSøn af smedemester Niels Hansen og Maren f. Hemmet. Konstabel i 4de fæstningskompagni, 12th batteri, nr. 79. Faldt ved Dybbøl d. 28. marts 1864.
29Marts1835Kirstine Nielsen Andersen bliver født i RibeDatter af Hospitalsforstander, Stiftskasserer Anders Nielsen Andersen. Gift med historiker J.F. Kinch i 1864. Sammen fik de 8 børn.
1Januar1837Opføreles af Gråbrødregade 17Opført 1837 som pakhus (og vognremise) for købmand Hans Gerdes Bjerrum
28Februar1837Harald Albert Bruun bliver født i Ribe, maler og fotografFar til Mathilde Bruun
18Juli1837Niels Hansen Clemmensen bliver fødtSøn af vognmand Laust Clemmensen og Ane Kirstine Nielsdatter. Menig i 13de infanteriregiment, 4de kompagni, nr. 495. Død på Marschen d. 28. april 1864
7Januar1839Sygehuset Gravsgade 2-8 får slået væggene indBølger fra en stormflod slår væggene ind på sygehuset i Gravsgade 2-8
8Januar1839Vinteren har været hård. Denne dag blæser en masse is ind fra Vesterhavet, med ødelæggende kraftSkaderne på byens veje og marker anslås til 3.400 Rbdlr
7Februar1839StormflodStormflod
29Juli1839Snedkermester Chr. Knudsen leverer tegningerne til Torvet 16Snedkermester Chr. Knudsen leverer byggetegningerne til Torvet 16
28December1839Ribe By køber grunden til Torvet 16Ribe by køber grunden til Torvet 16, af Sadelsmager Lorentz Hansen for 332 rigsdaler kurant
1Januar1840Opførelse af Dagmarsgade 3Præcis dato og årstal ukendt. Formentlig opført omkring 1840-50, facaden mod Dagmarsgade tilføjet omkring 1879
29Februar1840Rasmus Niels Ludvigsen Gottliebsen bliver fødtSøn af hørsvinger Hans Ludvigsen Gottliebsen og Ane Elisabeth f. Termanse. Menig i 20de infanteribataillon, 7de kompagni. Nr. 401. Faldt ved Dybbøl d. 18. april 1864
1Januar1841Opførelse af Gravsgade 39Præcis dato ukendt. Opført 1841 på førhen øde plads for murersvend Christian Jensen Mørk til beboelse
1Januar1841Opførelse af Korsbrødregade 5Præcis dato ukendt. De otte sydligste fag opført 1841 på førhen øde plads for handelsmand Jens Knudsen. Forhusets to nordligste fag samt sidebygningen er senere tilføjelser. Gadedøren sad oprindelig i husets sydligste fag.
15Februar1841Johannes Godsch Jensen bliver fødtSøn af værtshusholder Niels Jensen og Anne Marie f. Hemmet. Underkorporal i 6th infanteriregiment, 3die kompagni, nr. 321. Såret ved Dybbøl d. 28. marts 1864 og dør samme eftermiddag på lasarettet i Sønderborg.
11April1841Christian Poulsen bliver fødtSøn af skræddermester Mads Poulsen og Kristine Marie f. Sørensen. Menig i 20de infanteriregiment, 6th kompagni, nr. 337. Såret ved Dybbøl d. 18. april. Døde på lasarettet i Flensborg d. 13. maj.
1Januar1842Opførelse af Gråbrødregade 12Præcis dato ukendt. Opført 1842 som pakhuse for købmand Hans Gerdes Bjerrum på førhen bebygget, sidst øde plads
8Maj1842Ekspert i gæringsfysiologi Emil Christian Hansen bliver født Nederdammen 35Ekspert i gæringsfysiologi Emil Christian Hansen bliver født Nederdammen 35
9September1842Kaptajn von Nickolin skriver til Magistraten og anbefaler nedrivning af NørreportSommeren 1843 skal brolægningen i Saltgade påbegyndes og derved mener kaptajnen at Nørreports bue bliver for lav som indgangspart og foreslår den fjernet
12November1842Stiftamtmanden indkalder til møde omkring nedrivelse af NørreportPorten fra 1200 tallet er nedslidt og svarer ikke til tiden krav. Blandt andet kan man ikke få indpasset en vejrenovering. Selv om der er modstand mod nedrivninen, beslutter et flertal at rive porten ned
13December1842Anders Jepsen Pedersen bliver fødtSøn af Peder Sørensen Dahl og Ane Marie Pedersdatter. Gift med Nielsine Pedersen i Ribe Domkirke d. 10. juli 1832
2Januar1843Magistraten og Borgerrepræsentationen giver tilladelse til nedrivning af NørreportSom svar til Kaptajn von Nickolins anbefaling om nedrivning, af 9. september 1842
31Januar1843Offentlig auktion over NørreportEfter vedtagelsen af nedrivelsen af Nørreport på mødet d. 12. november 1842, afholdes der offentlig auktion over Nørreport. En del murgrus skal bruges til udbedring af forskellige veje. Men resten bortauktioneres
26Januar1844Den sidste henrettelse i Ribe GalgeDen sidste henrettelse i Ribe Galge. Skarpretteren Witt Wagener fik 8 rigsdaler for at hugge hovedet af Anders Andersen Storgaard. Flere steder er 1744 angivet som årstallet for sidste henrettelse. Søren Mulvad dokumenterer i en artikel fra 2008 dokumenterer, at det var d. 26. januar 1844
14Februar1844Peter Kastoft, Sortebrødregade klager over vægternePeter Kastoft mener ikke at vægterne udfører deres job ordentligt. I stedet for at gennemråbe gaderne, står de på et punkt, som vejafviser til Peder Dovns Slippe
1Januar1845Opføresle af Klostergade 9Præcis dato ukendt. Et seksfag bindingsværkshus omtales på nuværende matrikelnr. 65 a og b i 1761. 1845 nedrives denne bygning og i stedet for opføres den nustående bygning for sadelmager Niels Poulsen
1Marts1845Fattiggården i Sct. Nicolaj Gade er klar til indflytning. (Nuværende Riberhus)Præcis dato kendes ikke. Byggeriet skulle angiveligt være præsenteret for kongen under kongebesøg i 1844
31December1845Bestemmelserne for Ribe Lån og Sparekasse indsendes til KongenTilladelsen gives og banken starter op i Sønderportsgade i 1846. Kæmner Westerby køber en bygning udskilt fra "Ehlers gård". Hvor renseriet Tri har til huse i 1960. Iflg. Bestemmelserne skal Westerby stille en stue til rådighed på kontordagene
1Januar1846Opførelse af Præstegade 16Præcis dato ukendt. Opført 1846 for bogbinder Clemen Termansen til beboelse, butik og slagterhus som erstatning for et femfags bindingsværkshus i en etage.
6Juni1846Spare- og laanekassen for Ribe by og omegn bliver stiftet
1Januar1847Opførelse af Gravsgade 1Præcis dato og årstal ukendt. 1847 udgjorde de 4 sydlige fag af nuværende matrikel nr. 168 tillige med 9 fag på nuværende matrikel nr. 169 og 170 en 13 fag lang længe, hvori der var smedie (nordligste) og bolig for to familier. 1854 tilbygges 4 fag mod nord til port og lade. 1856 udskilles nuværende matrikel nr. 168 og huset på denne grund får hermed sin nuværende størrelse.
1Januar1847Opførelse af Gravsgade 5Præcis dato og årstal ukendt. 1847 udgjorde de 6 fag på nuværende matrikel nr. 170 en dle af den 13 fag lang længe på nuværende 168, 169 og 170, hvori der var smedie og bolig for to familier. 1856 udskilles nuværende matrikel nr. 170 og huset får herved sin nuværende størrelse.
1Januar1847Opførelse af Hundegade 10Præcis dato og årstal ukendt. Opført omkring 1847 som et seksfags grundmuret hus med to etager til gaden og en etage til gården. De to nordligste fag, der hørte under nuværende nr. 8 (nuværende matrikelnr. 120), er opført omkring 1857. De blev lagt til nr. 10 i 1858
31August1847Historiker Jakob Frederik Kinch bliver konstitueret som lærer på Ribe Kathedralskole
1Januar1848Opførelse af Gravsgade 7-9Præcis dato ukendt. De 2 nordre fag er opført 1848, som tilbygning til den 13 fag lange længe på nuværende matrikel nr. 168, 169 og 170. De 5 sydlige fag opføres 1851. 1856 får grunden og husene deres nuværende størrelse
18April1848Axelsens privilegium, regnes som Ribe Jernstøberis stiftelsesdagFrederik Axelsen fra København, virket som støber på Haderslev Jernstøberi. Ansat af ejer Von Stöcken til at drive Ribe Jernindustri
14Maj1848Stiftsamtmand Grev Sponneck bliver arresteretI hvad der mest ligner en misforståelse, beder den preussiske general von Wrangel om at få stiftamtsmanden arresteret, da han skal stå til ansvar for manglende befalede leveringer fra Ribe Amt til treårskrigen. Sponneck blev arresteret og bragt til Kolding, hvor han tilbragt 1 uge.
1Januar1849Opførelse af Bredeslippe 1Præcis dato ukendt. Opført 1849 for nagelsmed Johan August Hannover til beboelse og smedeværksted
3Maj1849Jacob A. Riis bliver fødtJacob A. Riis bliver født
5Juni1849Ribes første Grundlovsfest bliver afholdt på nyopførte PuggaardsmindeVognmand Thomas Puggaard drev i flere år sit firma fra Grønnegade 12, Sadelmager Jensens hus. Købte siden jorden til Puggaardsminde. Puggaardsminde blev bygget på 25 dage af 25 murer. Der var ingen konkurrence, idet Plantagepavillonen endnu ikke var opført
2Oktober1849Tage Christian Müller, Biskop, dør i RibeBiskop siden 1833
12November1849Ingeborg Kirstine Holst sælger matriklen, Skibbroen 35 til saltraffinadør Jens Carl Sandø BredstrupSaltraffinaderiet synes kun at have eksisteret fra 1849 og til 1865
1Januar1850Opførelse af Grydergade 11Præcis dato ukendt. Opført 1850 af murermester L. Sørensen til bolig for to familier
1Januar1851Opførelse af Bispegade 25Præcis dato ukendt. Opført 1851 på havejord til beboelse for 2 familier for murersvend Anders Nielsen. Forlænget mod syd med et fag i 1855
1Januar1851Opførelse af Bredeslippe 3Præcis dato ukendt. Opført 1851 for smedemester Hannover til smedie og pakhus
1Januar1851Opførelse af Klostergade 2Præcis dato ukendt. Opført 1851 for drejer Truels Nielsen på ubebygget grund som beboelse for to familier
1Januar1851Opførelse af Korsbrødregade 36Præcis dato ukendt. Denne bygning er opført 1851 for snedkersvend Matthias J. Berg til bolig for to familier. Indtil for få år siden lå der på grunden ydermere et hus med siden langs Grønnegade. Dette hus omtales i 1761 som en fem-fags bindingsbygning i en etage.
21Marts1851Bomuldsvæveriet i Lindegården er godt i gangChristian Giørtz fra Nustrup, købte en gård i Sønderportsgade i 1840'erne. Lod gården nedrive og opførte Lindegaarden. På dette tidspunkt er 21 af de forventede 60 vævestole opstillet.
1Januar1852Opførelse af Bispegade 19Præcis dato ukendt. Opført 1852 for skomagermester Grumsen
1Januar1852Opførelse af Bispegade 15Præcis dato ukendt. Opført for snedkersvend Niels Mørk
1Januar1852Opførelse af Bispegade 17Præcis dato ukendt. Opført 1852 for snedkermester Niels Hansen Buck. Smedeværkstedet og port forneden, beboelse foroven. Porten har optaget de to sydligste fag.
1Januar1852Opførelse af Bredeslippe 7Præcis dato ukendt. Opført 1852 for Niels Peder Jacobsen som beboelse for 2 familier
1Januar1852Opførelse af Hundegade 8Præcis dato ukendt. På denne grund lå indtil 1851 et syvfags gavlhus i en etage med en tofags tilbygning mod syd. Dette år ombygges og tilbygges dette hus for væver Jørgen Mørk til et tifags langhus, hvoraf de otte fag er i to etager og de to fag i en etage. 1857 er alle ti fag i to etager. 1858 er de to fag udskilt og lagt til nr. 10, nuværende nr. 119 a.
1Januar1852Opførelse af Hundegade 19Præcis dato ukendt. Opført 1852 på førhen ubebygget grund for murermester Niels Lønborg til beboelse for to familier
1Januar1852Opførelse af Klostergade 30Præcis dato ukendt. Opført som en nifags grundmuret bygning for snedkermester A. Andersen i 1852. 1854 skilles de tre nordligste fag fra (nuværende matrikelnr. 70) 1855 opføres den tofags kvist mod gaden. Matrikelnr. 69 og 70 er nu atter sammenlagt
1Januar1852Opførelse af Skibbroen 29Præcis dato ukendt. Christian Giørtz bygger sit senklassicistiske hus Aldershvile. Huset er tilskrevet arkitekten N.S. Nebelog
1Januar1852Opførelse af Korsbrødregade 19Præcis dato ukendt. Opført 1852 for skomager B. Lassen til beboelse
1Januar1852Opførelse af Korsbrødregade 21Præcis dato ukendt. Opført 1852 for murermester Peder Nielsen til beboelse for en familie
1Januar1852Opførelse af Korsbrødregade 23Præcis dato ukendt. Opført 1852 for skomager Peter Sehested til beboelse for en familie
1Januar1852Opførelse af Korsbrødregade 25Præcis dato ukendt. Opført 1852 for Abelone Mørk til beboelse for to familier
1Januar1852Opførelse af Korsbrødregade 27Præcis dato ukendt. Opført 1852 for vatfabrikant Christensen til beboelse og værksted (vatfabrik). 1854 blev huset forhøjet til to etager. Den øvre etage fjernet igen 1964
12Januar1852StormflodSophos Høxbroe beretter, at en stormflod har efterlydt ferskvandsfisk i Ribes gader, der fanges af byens drenge
1Januar1853Opførelse af Bispegade 13Præcis dato ukendt. Opført 1853 på førhen ubybygget grund for murersvend Niels Thomsen til beboelse for 2 familier
1Januar1853Opførelse af Bispegade 19Præcis dato ukendt: Opført på førhen ubebygget grund for snedkermester Peder Holger Behrens
1Januar1853Opførelse af Klostergade 32Præcis dato ukendt. På nuværende matrikelnr. 67 og 68 lå i 1761 et syvfags hsu. Senere deles ejendomme. I 1853 nedbrydes på nuværende matrikelnr. 68 et firefags hus og i stedet for opføres det nuværende hus med sin tofags kvist til beboelse for to familier
1Januar1853Opførelse af Korsbrødregade 9Præcis dato ukendt. Opført 1853 for handelsmand Jens Knudsen
1Januar1853Opførelse af Korsbrødregade 17Præcis dato ukendt. Opført 1853 for daglejer Jens Hansen til beboelse for en familie
1Januar1854Opførelse af Bispegade 6Præcis dato ukendt. 1854 blev to ældre forhuse på henholdsvis 5 og 9 fag nedrevet og denne nustående bygning opført.
1Januar1854Opførelse af Bispegade 23Præcis dato ukendt. Opført 1854 på førhen ubebygget grund for dyrlæge Grøn
1Januar1854Opførelse af Bispegade 29Dato ukendt. 1854 bliver våningshuset på Bispegade 27 delvis nedtaget og genopført til bebboelse for 2 familier
1Januar1854Opførelse af Gravsgade 41Opført 1854 på førhen ubebygget grund for snedker Niels Mørks enke til beboelse
1Januar1854Opførelse af Gravsgade 43Præcis dato ukendt. Opført 1854 på førhen ubebygget grund for murermester Thomas Nielsen Tjæreborg som et grundmuret trefags hus i en etage. Totalt ombygget og forhøjet, formentlig omkring 1870
1Januar1854Opførelse af Grønnegade 28Præcis dato ukendt. Opført 1854 for tømmermester Iver Kastoft til bolig for to familier
1Januar1854Opførelse af Hundegade 25-27Præcis dato ukendt. Opført 1854 som lade og staldbygning. Bygningens nuværende udseeende formentlig fra tiden omkring 1860-70
1Januar1854Opførelse af Korsbrødregade 11Præcis dato ukendt. Opført 1854 for malermester Ludvig Wolfhecher til bolig og malerværksted
15Maj1854Ejerskifte Torvet 1Gæstgivergården på Torvet 1, er af Æddikebrygger Knutzen solgt til Postfuldmægtig Greisen for 14.000 Rbd.
1Januar1855Opførelse af Gravsgade 45Præcis dato ukendt. Opført 1855 på førhen ubebygget grund for murermester Christian Mørk til beboelse for tre familier. Det murede vindfang tilføjet senere
1Oktober1855Ribe Discontobank bliver stiftet
1Januar1856Opførelse af Gravsgade 15Præcis dato ukendt. Opført 1856 for adjunkt Jacob Helms til beboelse på førhen ubebygget grund. Minde på huset, med skriften: Her byggede og boede Jacob Helms 1856-1869. Her skrev han sit værk Ribe Domkirke.
1Januar1856Opførelse af Gravsgade 17Præcis dato ukendt. Opført 1856 for Vilhelm Lauridsen til bolig på førhen ubebygget grund. Der var tidligere port i de to østre fag.
1Januar1856Opførelse af Grønnegade 4Præcis dato ukendt. Opført 1856-57. På denne grund og på nabogrunden nordfor (del af matrikelnr. 499a) lå Ribes rådhus fra 1394 til 1709
1Januar1857Opførelse af Bispegade 7Præcis dato og årstal ukendt. Synes at være opført 1857
1Januar1857Opførelse af Bispegade 9Præcis dato og årstal ukendt. Synes at være opført 1857
1Januar1857Opførelse af Gravsgade 11Præcis dato ukendt. Opført 1857 for Morten Gregersen på førhen ubebygget grund som bolig for to familier.
1Januar1857Opførelse af Gravsgade 13Præcis dato ukendt. Opført 1857 for snedkermester Holger Behrens til snedkerværksted og bolig
1Januar1857Opførelse af Gravsgade 19Præcis dato ukendt. Opført 1857 for vejassisten, lieutenant Smidt til beboelse på førhen ubebygget grund
15November1857Clement Nielsen Termansen bliver fødtKøbmand og Æresborger Clement Nielsen Termansen bliver født
1Januar1858Opførelse af Gravsgade 21Præcis dato ukendt. Forhus og sidebygning opført 1858 for tømmermester Chr. L. Lund
19August1859Garver P. Nissen Hansen fødesBeskrives som en initiativrig ripenser, født Skolegade i historikeren Anders Sørensen Vedels ejendom - kaldet Lilliebjerget. Startede lædervarefabrik i de tidligere Crome & Goldschmidts fabriksbygninger på Torvet - kendt som Lindegården. Byggede senere huset på Linde Alle og kaldte det Lilliebjerget.
14November1859Martin Theodor Lind, får kongelig bevilling til Ribe ApotekMartin Theodor Lind, får kongelig bevilling til Ribe Apotek
29November1859Skibsreder, konsul Ditlev Lauritzen bliver fødtSøn af Tømmerhandler Jørgen Lauritzen og Hustru, født Pontoppidan. Elskede som dreng at færdes på Skibbroen i Ribe. Endte som en af de største drivkræfter for udbiklingen af Esbjerg og Esbjerg Havn
1Januar1860Opførelse af Fiskergade 7Præcis dato og årstal ukendt. Formentlig opført omkring 1860 på en del af Gæstebodernes grund
1Januar1860Opførelse af Fiskergade 9Præcis dato og årstal ukendt. Formentlig opført omkring 1860 på en del af Gæstebodernes grund
1Januar1860Opførelse af Gravsgade 47Præcis dato ukendt. Opført 1860 på førhen ubebygget grund for murersvend Bastian Andresen
1Januar1860Opførelse af Grønnegade 16Præcis dato ukendt. Nuværende bygning formentlig opført omkring 1860. På grunden lå tidligere et 19 fag dybt gavlhus
10Maj1860Christian Giørtz, fabrikant, dør 60 år gammelDør i sit hjem, Aldershvile, Skibbroen 29 - som han selv lod opføre
4Juni1860Den gamle sparekasse rykker ind i lokaler i SortebrødregadeKøber ejendommen i 1885
9Oktober1861Hoffotograf Bodil Hauschildt bliver fødtHoffotograf Bodil Hauschildt bliver født
2Oktober1862Ribe Gasværk bliver sat i driftVærket blev opført for at erstatte den mange tranlamper, der stod for belysningen i byen
3Oktober1863De første gasblus tændesDe første gasblus tændes
1Januar1864Opførelsen af Sct. Nicolaj Gade 10Præcis dato ukendt. Balthazar Giørtz opfører bygningen, der er tegnet af kgl. Bygningsinsprektør L.A. Winstrup
11Juli1864Poststempel med RipenDanmark har tabt krigen til Tyskland og mange tror den nye grænse kommer til at gå ved Kongeåen inkl. Ribe. Fra d. 11. juli til d. 15. september 1864 findes der poststempler med det tyske kaldenavn for Ribe - Ripen. Den endelige grænse kom til at gå syd om Ribe
1Oktober1864Sillas Nielsen ansættes som pedel på Ribe KatedralskoleSillas Nielsen ansættes som pedel på Ribe Katedralskole
1Januar1865Opførelse af Hundegade 31Præcis dato ukendt. Ældre hus ombygget (delvis nybygget) 1865 for avlsbruger Peder Hansen
25Juli1865Ribe'S første DyrskueRibe Dyrskue 1865
14Oktober1865Foreningen "Hejmdal" bliver stiftet på en hybel hos Bager Skjødt i GrydergadeHejmdal er navnet på Asernes grænsevogter mod jætterne og en hentydning til Ribes beliggenhed nær grænsen efter 1864
15Marts1866Meretha får attest på, at skibet er færdigbygget.Skibets navn er på det tidspunkt Håb. Skibet er det sidste, der bliver bygget i Ribe.
18September1866Fotograf Mathilde Bruun fødes i RibeHavde Fotografisk Atelier i allen ved den gamle kirkegård, som Bodil Hausschildt overtager. Bruun dør i København 9.2.1945
6Oktober1866Oprettelse af Det danske Vaabenbrødreselskab for Ribe og omegnOprettelse af Det danske Vaabenbrødreselskab for Ribe og omegn
18Marts1867Ribe Amts-Skytteforening bliver stiftet
21Marts1867Jacob Daugaard Peters bliver først i RibeNedstammer fra en gammel tømrerslægt i Hannover.
1Juli1868Grændsebladet udkommer første gangHistoriker J.F. Kinch er redaktør. Bladet bliver trykt på et trykkeri i Ribe. Trykkeriet havde Kinch købt sammen med Boghandler Damgaard i marts 1868. Grænsebladet udkom i 79 numre, fra juli til 30. september 1868
20Oktober1869Asylet åbner portnene for de første børnEn slags børnehave, hvor vokse holdt børn under opsyn, imens forældrene arbejdede. Byggede senere Puggaardsgade 24
1Januar1870Opførelse af Hundegade 6Præcis dato og årstal ukendt. Formentlig opført omkring 1870
1Januar1870Opførelse af Hundegade 16Præcis dato og årstal ukendt. Formentlig opført omkring 1870-80
1Januar1870Opførelse af Korsbrødregade 34Præcis dato og årstal ukendt. Formentlig opført omkring 1870
31Oktober1870Conrad Daniel Berg etabelrer sig Von Støckens Plads 3Bliver senere til Chr. L. Grottups forretning
27Juli1872Jens Olsen, skaberen af Verdensuret bliver fødtJens Olsen, skaberen af Verdensuret bliver født
14Juli18733 grunde med huse i Puggaardsgade købes af Ribe Katedral SkoleAnmodes om hurtig nedbrydning. Lige siden og også i 2017 er der indkørsel til skolegården her.
1Maj1875Banestrækningen Ribe-Bramming åbnerBanestrækningen Ribe-Bramming åbner
20Juli1875Kong Christian IX's besøger RibeI anledning af de syd- og vestyske jernbaners indvielse. Borgmester Kiær udbragte et Leve
1Januar1876Opførelse af Dagmarsgade 1Præcis dato ukendt. Opført 1876
6Marts1876Elisabeth og Jacob A. Riis bliver gift i Ribe Domkirke
18Juni1876Sydjydsk Landmandsbank bliver oprettet
2August1876Folkekoncert i Ribe Domkirke ved Organisk J.H. NebelongAssisteret af Hr. Kgl. Operasanger Jastrau og Hr. Violinish Robert de Stella fra Stockholm. 500 gratis billetter udeles gratis, med understøttelse fra Kulturministeriet
9Oktober1876Selskabet bag Dronning Louises Børneasyl bliver stiftetRibes første børnehave, der var nabo til Katedralskolen. Mødet blev holdt på Greisens Hotel, det nuværende Hotel Dagmar. Børnehaven blev i 1947 erstattet af Jacob A. Riis Børnehaven
28Marts1878Johannes Erhardt Bøggild, Generalkonsul bliver født i RibeSøn af Bankdirktør Børge Thorlacius Bøggild og Hustru Sopie Magdalene. Generalkonsulen dør i Montreal, Canada, 51 år gammel, d. 23. november
17Juni1879Brev fra riberlægen H. Vilandt med detaljeret fund ved Riber Ulvs BorgBrevet er stilet til H.r Kammerherre, Direktør, Dr. J.J.A. Worsaae ved Nationalmusset
25Juni1880Eksplosion i Giørtz Dampvæveri i Sct. Nicolaj GadeEksplosion i Giørtz Dampvæveri i Sct. Nicolaj Gade (Dengang Tangegade)
27Maj1881Storbrand i Lauritzens Damp-, Skov og HøvleværkMed tilhørende Tømmer- og Bræddeoplag i Saltgade
29Januar1883Detalje gør, at vedtagelse af renovering af Borgertårnet ikke bliver vedtaget(Søg på- Renovering af Borgertårnet 1883-85 - for udsøge detaljer omkring dette) Skrivelse Fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om, at der til en nødvendig restauration af Domkirkens Taarn efter et Overslag vil behøves ca. 70.000 Kr., og at Ministeriet vil tilvejebringe restbeløbet af disse Penge under forudsætning af, at byraadet inden nærmere forhandling er villig til at tilskyde de 20.000 Kr.

Da intet overslag var fremlagt, kunde byrådet ikke gå ind paa ministerits Henstilling, som den her forelå.
16April1883Ribe Byråd vedtager at igangsætte reparation af Borgertårnet(Søg på- Renovering af Borgertårnet 1883-85 - for udsøge detaljer omkring dette) På byraadets møde fremlagdes en skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvori den forlangee erklæring over Kulturs-ministeriets yderligere bilag angående spørgsmålet om reparation af Domkirkens store Taarn. Byrådet vedtog med 5 stemmer mod 2 at gå ind på at bidrage 20.000 kr. på de af ministeriet nu foresåede betingelser. Det vedtoges, at man skulle henvende sig til Kultusministeriet for at søge beløbet tilvejebragt ved lån på billige betingelser af Sorø Akademis Midler.
26Maj1883Enighed omkring finansieringen af reparation af Borgertårnet(Søg på- Renovering af Borgertårnet 1883-85 - for udsøge detaljer omkring dette) Ministeriet for Kirke- og Undervisning har nu ifølge Nationaltidende bifaldet, at Istandsættelsen af Ribe Domkirkes store Taarn finder sted, således, at omkostningerne herved tilvejebringes dels ved et lån paa 20.000 kr., som kirken selv optager, dels ved tilskud fra en formuende kirke efter Ministeriets foranstaltning. Det nævnte Lån af 20.000 Kroner skal optages af kirken, således at Ribe Kommune dels garanterer for Lånet, dels overtager halvdelen af de til Lånets forrentning og afbetaling medgående årlige udgifter, medens den anden halvdel af disse lignes på de i domsognets boende købstadsborgere.

Paa disse Vilkaar har Kirkeministeriet erklæret sig villigt til at lade Laanet udrede af de under sammes umiddelbare Bestyrelse sorterende Midler i December Termin d. A., saaledes at det forrentes og afbetales med tilsammen 6 pCt. om Aaret af det oprindelige Beløb i ca. 28 Aar. Indenrigsministeriet har samtykket i, at Ribe Kommune overtager Garantien for Laanet.
26Juli1883Reparation af Borgertårnet påbegyndt(Søg på- Renovering af Borgertårnet 1883-85 - for udsøge detaljer omkring dette) Domkirketårnets restauration er nu tagen i arbejde, idet man i disse dage har begyndt at sætte plankeværk omkring arbejdspladsen nedenfor tårnet og på bygningen af stilladset omkring taarnet, hvilket arbejde alene bliver temmelig betydeligt, da det skal omslutte tårnet fra foden til tinden og være yderst solidt og sikkert bygget af stærke bjælker og brædder, derefter vil et lag af Tårnets fire ydersider blive afskrællet eller afhugget, således at de nye murlag, der bliver opførte, griber ind i den gamle murkjerne og forbindes med denne, hvorved tårnet vil vinde i styrke og få Udseende som et nyt tårn, medens dog den gamle stil bliver bevaret.

Arbejdet, der for den væsentligste del præsteres af her bosiddende håndværkere, er tagen i entreprise af murermester Wilkens i Aarhus, der blandt forskellige kirkerestaurationer også har haft Aarhus Domkirketaarns Ombygning i Arbejde. Den ministerielle arkitekt fører overtilsynet.
22August1883Opsummering af reparation på Borgertårnet og opførelsen af Mariatårnet(Søg på- Renovering af Borgertårnet 1883-85 - for udsøge detaljer omkring dette) Borgertårnet er det højeste opførte murværk i Danmark, hvorfor stilladset opført rundt om det, også er det højeste i DK. Der berettes også om, at en Mariatårnet vil bliver genopført - dette blev nedrevet ved en renovering i 1790-93. Hele kirkens sokkel vil blive udgravet, styrket og forskønnet. Ved denne øvelse vil kirken komme til at ligge noget lavere end Torvet. Tidsplanen er 8 år og omkostningerne er anslået til ca. 600.000 kr. Tegningerne til ommbygningen er udført af Arkitekt Amberg.
21September1883Det står nu klart, hvor hårdt tiltrængt en reparation af Borgertårnet er(Søg på- Renovering af Borgertårnet 1883-85 - for udsøge detaljer omkring dette) Hvor påtrængende nødvendig den nu stedfindende restauration af domkirkens tårn var, får man et klart begreb om ved at høre at bjælkerne i den øverste del af taarnet var så rådne, at man kunne pille dem itu med fingrene, medens de store ankre næsten er fortærede af rust, så at de nu næppe er fingertykke. Restaurationen vil forøvrigt vistnok for en ringe del forandre tårnets udseende, idet efter forlydende muren i tårnet skal hugges ud og en stor luge indsættes på hver af dets sider, som dem, der allerede findes på den nordre side omtrent midt oppe. Foruden at bidrage betydeligt til tårnets forskønnelse vil denne foranstaltning tillige have den praktiske betydning, at lyden af klokkerne bliver mere hørlig, da lugerne jo anbringes ud for dem. Anbringelsen af disse er forøvrigt kun et skridt henimod kirkebygningens tilbageførelse til dens oprindelige tilstand, idet der tidligere har været luger i tårnet, og disse er bleven tilmurede for omtrent 150 år siden ved restaurationen, som da foretoges, men murværket, som trådte i lugernes sted er kun tyndt (1 stens Mur) og truer med at styrte ud, idet det et sted har revet sig løs fra den oprindelige Mur, og hælder så stærkt ud ad, at man kan se en bred lysstribe mellem denne og tilmuringen. Det er glædeligt, at der nu med så megen kraft tages fat på arbejdet ved Tårnet, det har længe trængt dertil. Nu må det blot ønskes, at selve kirkens restauration må følge umiddelbart efter for at Ribe Domkirke atter kan fremtræde som Danmarks, måske Nordens skønneste arkitektoniske Mindesmærke.
9Januar1884Juline Andersen bliver fødtJuline Andersen bliver født overtager "Byens Hjørne" efter sin mand Jens Andersen
25Oktober1884Friherre Theophilus Hansen og Bygningsinspektør Justitsraad Winstrup ankommer til byen for at inspicere reparationsarbejdet på Ribe Domkirke(Søg på- Renovering af Borgertårnet 1883-85 - for udsøge detaljer omkring dette) Ankom kl. 22.00 og modtoges på banegaarden af Biskop Balslev og Arkitekt Amberg, der forestår Domkirketaarnets Restauration. Friherren tog næste dags formiddag Domkirken i øjesyn og rejste derefter, ledsaget af bygningsinspektøren, med formiddagstoget sydpå
19December1884Marius Mikkelsen bliver født i KanalhusetOvertog selv Kanalhuset i 1938. Købte i 1920erne rettighederne til fiskeri i Ribe Vesterå
28August1885Kulturminister Scavenius med Frue ankommer med toget 22.00(Søg på- Renovering af Borgertårnet 1883-85 - for udsøge detaljer omkring dette) En betydelig mængde mennesker havde samlet sig på stationen. Der blev udbragt et Leve Scavenius, hvorpå fulgte jublende hurraer. I lørdags beså ministeren med Biskoppen og Stiftamtmanden Domkirken.
19November1885Stiftsamtsmand Henrik Christian Nielsen dør i Ribe
20December1885Det besluttes at bygge et vandværkEn kolera-epidemi og hyppige tilfælde af tyfus til førend man besluttede at nedsætte et vandværksudvalg.
1Oktober1886Landbosparekassen for Ribe og Omegn bliver oprettet
15Oktober1886Ribe Stifts Tidende: Der vil om kort tid komme en telefonforbindelse i stand fra Ribe til BrammingOg derfra til Esbjerg og Varde
1Oktober1887Dagmargades Vandværk tages i driftMaskinmester Niels Tarp ansat som Vandværksbestyrer. Vandtårnet, der har adresse i Hundegade, blev forhøjet med 5. m. i 1947
15November1887Banestrækningen Ribe-Vester Vedsted åbnerBanestrækningen Ribe-Vester Vedsted åbner
30Januar1888Billederhugger Astrid Noack bliver fødtBilledhugger Astrid Noack bliver født, Grønnegade 27
4Juni1888Ribe Kommune tilbudt kopi af lysestage fra Riberhus SlotRibe Kommune tilbudt kopi af lysestage fra Riberhus Slot. Original fra 1599 stod i Weis Stue.
16September1888Jakob Frederik Kinch dør i RibeSkriver første udgave af Ribe Bys Historie og Beskrivelse
11Juni1889Niels Peter Theodor Lind overtager Ribe ApotekNiels Peter Theodor Lind overtager Ribe Apotek efter sin far, Niels Peter Theodor Lind
1Januar1890Opførelse af Dagmarsgade 14Præcis dato ukendt
1April1890Fotograf Bodil Huaschildt overtager Mathilde Bruun Fotografiske AtelierSom ligger placeret ved den gamle kirkegård
29Marts1892C.F. Balslevs 25 års jubilæum som biskop87-årige C.F. Balslevs 25 års jubilæum som biskop
19Juni1892Afholds- og Folkefesten i Ribe PlantageAfholds- og Folkefesten i Ribe Plantage
1Oktober1893Carl Rudolph Fasting-Hansen fødesFødes i hjemmet, Hundegade 4. Søn af Pastor Simon Hansen
5Januar1894Offentlig auktion over nedbrydning af 3 huse i Stenbogade. Murer Skov vinder aktionen, der skal foregå inden 8 uger.For at øge pladsen omkring Ribe Domkirke, beslutter man at bryde tre huse ned i Stenbogade. Konditor H. Hansens hus havde en karnap, der i dag findes i Den Gamle By i Aarhus
3August1894Andelsmejeriet Riberhus begynder sin virksomhedBeliggende i Sct. Pedersgade
1Januar1895Opførelse af Gravsgade 25Præcis dato ukendt. Matrikelnr. 180b tillagt 179 i 1895. Huset måske opført ved denne lejlighed
2Juli1895Christian Frederik Koch dør, stiftsprovst i RibeFader til biskop P. G. Koch
1Januar1896Opførelse af Gravsgade 30Præcis dato ukendt
14Marts1897Christian Boldt bliver fødtSøn af detailhandler Joachim Boldt i Sønderportsgade
1Januar1898Opførelse af Dagmarsgade 15, 17 og 19Præcis dato ukendt
29Maj1898Hele den store vestre gavlspids på Ribe Domkirke er nu nedbrudtMurværket nedad gavlen er snart afskallet. Derefter vil skalmuringen, som er begyndt, blive fortsat. Murerarbejdet på dette parti, som er under arbejde, skal være færdigt i august måned. Gavlpartiet vil efter tegningerne at dømme blive et smukt stykke arbejde svarende til det øvrige gamle historiske bygningsværk
2Oktober1898Byggearbejdet på domkirken er nu så vidt fremskredet, at kobberdækningen af det parti, som er under arbejde i år, blev påbegyndt i fredags.  Af Marietårnet, som bliver opført nyt fra grunden af, er den nederste halvdel af murværket ligeledes færdig og er foreløbig bleven afdækket med et interimistisk tag, indtil en fortsat bevilling bliver vedtaget. Gennem dette tårn fører en granit-vindeltrappe op over hvælvingerne på hovedskibet, som bliver den egentlige opgang til det store tårn. 
8December1898Jernverandaen på bagsiden af Ribe Kunstmuseum udbydes til salgDer holdes auktion over den store jernveranda, der er udført i England og har kostet 20.000,- kr.
1Januar1899C. Willemoës kommer til RibeUng energisk bladmand fra Nykøbing Falster er ansat som redaktør af Ribe Stiftstidende. Præcis dato ukendt
1Januar1899Theodor Louis Max Petermann firmaet blikkenslagerfirmaet Peterman i Ribe. Forretningen lå Torvet 4 og han boede selv på 1. salHan var naver fra Tyskland, men stammede oprindeligt fra Østrig. Max havde i de forgangen år rejst rundt i Europa og arbejdede på forskellige arbejdspladser. Theodor Louis Max Petermann bliver gift og får fire sønner. Den tredje søn, Carl, blev senere en af pionererne inden for plastforarbejdningsindustrien i 1950-ernes Danmark, og grundlægger virksomheden Brødrene Petermann. Carls søn bliver opkaldt efter bedste faderen, og han grundlægger i 1986 MP PLAST a/s.
9Maj1899Første indledende samtaler omkring en turistforening afholdes på Klubbens HotelRedaktør C. Willemoës har efter kort tid i byen sat mulighederne for at gøre byen til et turistby
12Maj1899Stiftende Generalforsamling Ribe TuristforeningCa. 40 var mødt op
1September1899Undervisningen starter i Ribes Private SeminariumSkolen indvies først d. 15. september. Skolen startede i lokalerne, Kurveholmen 2
15September1899Ribe Seminarium grundlæggesRibe Seminarium grundlægges af præsten Simon Hansen
2Oktober1899Helga Stemann beretter om minder fra indvielsen af Mandøs nye skoleHelga Stemann var gift med stiftamtmanden. Efter indvielsen kunne de ikke komme retur til Ribe, da det blev et frygtelig uvejr.
31December1899Brand i Wolfhecels TømmerhandelSidenhen Danielsens Tømmerhandel i Nygade. Det varede 2 dage at slukke branden
17Juni1900Brorsonsminde, grundstensnedlæggelseBrorsonsminde bliver indviet d. 17. oktober samme år
10Oktober1900Mariatårnet på Ribe Domkirke er færdigtIflg. En notits i Ribe Stiftstidende, er Mariatårnet på Ribe Domkirke nu færdigt. Iflg. En artikel i Vestjyllands Socialdemokrat 14.05.1898, var planen, at det skulle ha været færdig i sommeren 1899
17Oktober1900Brorsonsminde, indvielseBrorsonsminde, indvielse
1Februar1901Indbyggertal Ribe Købstad: 4243Indbyggertal Ribe Købstad: 4243
11Maj1901Mindetavle på Taarnborg, Puggaardsgade 3På tavlen står: Psalmedigteren Hans Adolph Brorson, Biskop over Ribe Stift 1741-1764, boede her de sidste 20 aar af sit liv. Tavlen bekostet og teksten forfattet af Stiftamtmand Stemann og Frue
1Juni1901Ribe Turistforening beslutter at opføre en bro over voldgraven til Riberhus SlotsbankeDen stod færdig 13. juli 1902 og kostede 107 kr. og 42 øre
28Juni1901Mindeplade i marmor opsat til minde for Ambrosius StubSønderportsgade, på pladen står: Her laa Jens Sadel« magers Hus, hvor Digteren Ambrosius Stub boede som skoleholder 1754. Tavlen bekostet og teksten forfattet af Stiftsmand Stemann og frue.
1Juli1901Ribes første turistguide udkommerRibe, illustreret vejledning for turister. Udsendes til 75 danske hoteller
6Juli1901Opsat mindetavle / mindeplade for Hans TausenOpsat på Hans Tavsens hus Torvet 17, hænger i 2018 på gavlen ud mod Skolegade. På tavlen står: Danmarks reformator Hans Tavsen boede her som Biskop over Ribe Stift 1542-1561. Bispegaarden laa her og paa nabogrunden mod Nord, Øst og Syd. Teksten af Stiftamtmand Stemann efter konference med Nationalmuseet.
17Juli1901En minde marmor plade opsat på Skolegade 6På pladen står: Paa denne plads stod "Lilliebjerget", hvor Anders Sørensen Vedel boede i 35 aar indtil sin død 13. februar 1616. Teksten af Stiftamtmand efter konference med Nationalmuseet
2August1901Maleren Stephan Ussing afslutter studietur i byenEfter at have studeret Stampemølleåen, Engparti ved solnedgang og Ribe Domkirke i en måneds tid, er maleren nu atter rejst tilbage til København
25August1901Kjeld Abell bliver født, Gråbrødregade 17, hvor der i dag findes en mindepladeTrods en stor karriere i udlandet og København, glemte han aldrig sin barndom i Ribe
14November1901Danielsens Tømmerhandel i Nygade brænder, samtidig med StampemøllenBetegnes som kæmpebrand, der kunne ses vidt omkring
1Januar1902Opførelse af Kurveholmen 12Præcis dato ukendt. Opført af Daugaard Peters til eget brug
1Januar1902Man finder resterne af Sct. Clemens kirkePræcis dato ukendt. Ved plantning af nogle frugttræer støder man på nogle ret velbevarede tufstensrester. Senere får man blottet grunden til kirkens nordside. Sct. Clements kirketomt ligger endnu den dag i dag begravet i haven til Frøken Tuxens have i Sct. Laurentii Gade (muligvis i haven på nr. 15)
1Juni1902Taarnborg bliver solgt til IndenrigsministerietTaarnborg bliver solgt til Indenrigsministeriet for 20.000 kr. og bliver posthus
13Juli1902Broen over voldgraven til Riberhus Slotsbanke står færdigKostede 107 kr. og 42 øre
31December1902De Sidste VægtereDe besluttes at nedlægge vægterordningen (en kortvaring beslutning)
4Marts1903Conrad Daniel Berg dørDriver sin forretning Von Støckens Plads, som enken Johanne Beg fører videre nogle måneder, inden Chr. L. Grotrup overtager
25Maj1903En 31 årig arbejdsmand fra Esbjerg drukner i Ribe Å. Han havde væddet 2 øl med en anden, om hvorvidt han kunne svømme over åen. Manden betegnes som beruset
15Juni1903Anders Sørensen Vedel, Mindesten afsløretAnders Sørensen Vedel, Mindesten afsløret
16Juni1903Valgmøde foran Ribe's Gamle RådhusDer findes en del billeder fra den dag, blandt et af Jens Busk på valgdagen, hvor han er citeret for at sige: Hvis det er fakta - så benægter a (jeg) fakta!
5August1903Flere ugers regn kulminerer med skybrudFlere ugers regn kulminerer med skybrud
1September1903Chr. L. Grottrup overtager forretningen Von Støceksn Plads 3Driver forretningen frem til 1941
18September1903En minde marmor plade opsat på Skolegade 1På pladen står: Her var fra 1500 indtil 1856 Ribe Domskole. Peder Palladius ved 1510, Anders Sørensen Vedel 1557-61, Anders Bording 1626-37, Ole Borch 1637-44, Hans Adolf Brorson 1709-12 vare blandt dens navnkundigste disciple. Tekst af Adjunkt Bloch og Overlærer Øllgaard
26September1903Opsætning af mindesten i marmor på Grønnegade 4På pladen står: Her og paa nabogrunden mod nord laa Ribe raadhus i c. 300 aar indtil 1709. 2den marts 1460 blev Kong Christian I herfra udraabt som landsherre i Slesvig og Holsten. Teksten på pladen var udformet af Stiftamtmand Steman.
11Januar1904Byrådet nedsætter et udvalg, der skal undersøge udgiften ved anlæg af et kommunalt elektricitetsværkUdvalget besår af Mølleejer Windfeld Jensen, rektor Øllgård og dyrlæge Petersen
9Juli1904Mindeplade i marmor opsat på Bispegade 17På pladen står: Kong Erik Menveds ven Biskop Christian, der 1298 stiftede Puggaard til understøttelse af 20 fattige skolebørn, boede i Ribe ældre bispegaard som laa her og paa nabogrunden mod nord, øst og vest. Teksten efter konference med købmand Termansen og Nationalmuseet
2August1904Marmor minde plade for Maren Spliid opsat på Sønderportsgade 3På pladen står: Her boede skrædder Laurids Spliid, hvis stakkels hustru Maren, 9. novo. 1641 blev brændt for trolddom imellem galgebakkerne ved Ribe. Tekst af Stiftamtmand Stemann efter konference emd Købmand Termansen.
7August1904Indvielse af Ribe DomkirkeKong Chr. IX gæster Ribe i forbindelse med indvielse af Ribe Domkirke
3Maj1905Ribe Sejlklub bliver stiftet
3August1905Første spadestik til Åndsvaganstalten tagesSenere Ribelund
22August1905Den engelske flåde gæster byenBesøg af 350 engelske Officerer,
Underofficerer og Menige fra den store engelske
Flaade ved Esbjerg
23September1906Første el-lys tændes , uden for elværket på MidtmøllenI købmand Henrik Jensens butik
18Oktober1906Gasværkseksplosionen i RibeRensehjulet sprænges fuldstændig i luften. Huse inden for 500 meter revner og ruder sprænges i stykker
1Januar1907Opførelse af Vandtårnet på Tangevej. Ingen præcis data er endnu knyttet hertil.Vandtårnet på Tangevej er et tidligere vandtårn beliggende på Tangevej i Ribe nær Ribe Station. Vandtårnet er opført i 1907 til institutionen Ribelund og blev senere i 1952 renoveret og udvidet. Det var i drift ind til 1990.

Tårnet er ca. 30 m højt og har en diameter på ca. 6m.
1Januar1907Opførelse af Brorsonsvej 11Præcis dato ukendt. I pudsen ses en cirkel med tre stave. Daugaard Peteres mærke
30Juni1907Kosmorama på hjørnet af Overdammen og Fiskergade viser sin første filmKosmorama på hjørnet af Overdammen og Fiskergade viser sin første film. Købmand H.A. Bojsen stod bag biografen med plads til 150 mennesker
10Juli1907Johannes Mikkelsen dørKendt som Tambour Mikkelsen, se 10. september 1827
5November1907Åndsvaganstalten indviesSenere Ribelund
1Januar1908Opførelse af Kurveholmen 24Præcis dato ukendt
1Januar1908Opførelse af Kurveholmen 8 og 22Præcis dato ukendt. Tegnet af arkitekt Johs. Strøm Tejsen
19December1908Eleverne på Ribe Katedralskole opfører SoldaterløjerOpføres af skolens øverste klasser, i gymnastiksalen. Efter forestillingen, var der dans i syngesalen
21April1909Indvielse af Ribe Alderdomshjem Indrettet i hovedbygningen til det tidl. by- og amtssygehus
19Juni1909Infomøde om opstart af brugsforening for Ribe og omegnInfomødeet blev afholdt i Industriforeningens sal, Grønnegade 15
1September1909Marmor mindeplade opsat på Torvet 17 for Biskop Jens Dinesen JersinPå pladen står: I Ribe ældre bispegaard, som laa her, boede 1629-34 Biskop Jens Dinesen Jersin og forfattede her sine udmærkede opbyggelsesskrifter. Teksten er udformet af Stiftamtmand Stemann
22September1909Tegnet postkort af GrydergadeGrydergade 9 er uden 2. sal på dette tidspunkt og karnappen på Grydergade 16A går helt ud til vejkanten.
30Oktober1909Rektor N.E. Øllgaard, Rektor Ribe Katedralskole dør af hjerteslag, 61 år gammelVar indlagt på Professor Rovsings Klinik i København
30Oktober1909Brugsforeningen for Ribe og Omegn åber sin første butik, Torvet 22Brugsforeningen for Ribe og Omegn åber sin første butik, Torvet 23
3December1909StormflodRibe rammes af en stormflod
1Januar1910Opførelse af Sct. Laurentii Gade 4, 6 og 10Præcis dato ukendt. Opført af murermestrene Lauridsen og Knudsen
1Januar1910Opførelse af Tangevej 13Præcis dato ukendt. Villaen hedder Abildgaard. Tegnet af esbjergarkitekten N. Chr. Nielsen, bygget af Daugaard Peteres
1Januar1910Opførelse af Sct. Laurentii Gade 5-7Præcis dato ukendt. Opført af murermester Hans Blom
1August1910Foreningen Gaa Morgentur Foreningen stiftesFormål er at få byens unge herrer op om morgenen for at nyde den friske luft i Ribe og Omegn.
11Oktober1910Marmor mindeplade opsat på Nederdammen 35 for Emil Christian HansenPå pladen står: Den 8. maj 1842 fødtes her Emil Christian Hansen, gærrendyrkningens skaber, gæringsindustriens fornyer, forstander ved Carlsberg Laboratoriet fra 1879 til sin død d. 27. august 1909
14Januar1911Hostrup "Den Tredje" opføres på Ribe KatedralskoleAf de to øverste klassers elevforening
15Marts1911Første spadestik til Ribe-DigetStort set alt arbejdet bliver ødelagt ved stormfloden d. 5. november samme år
5Juli1911Brorson Statuen indviesStår på dette tidspunkt på den sydlige side af Ribe Domkirke
9August1911Foto af damekomsammen i Backhaus's haveAnledningen kendes ikke
6November1911StormflodStormflod - 4,4 meter. Herman Stormflod, Bredeslippe blev født under stormfloden.
27Marts1912Konstituerende generalforsamling studenterforeningen Ripenser SamfundetEfter gentange gange, uden held, lykkedes det i 1911 student Knud Th. Fogh at samle tidligere elever på Ribe Katedralskole i en studenterforening.
2August1912Ribe Dyrskue 1912Ribe Dyrskue 1912
8December1912Indvielse af Hotel DagmarGreisens Hotel har været igennem en større renovering og ombygning og skifter navn
18December1912Marmor mindeplade for Niels R. Finsen på Puggaardsgade 7På pladen står: Niels R. Finsen, Lysbehandlingens opfinder, havde her sit fædrehjem 1884 - 1892
1Januar1913Opførelse af Linde Allé 1Præcis dato ukendt. Opført af Daugaard Peters
1Januar1913Opførelse af Tangevej 11Præcis dato ukendt
6Januar1913Ribe Kammersluse bliver taget i brugRibe Kammersluse bliver taget i brug. Kanalen lukkedes med sandsække og slusen sattes i funktion. Dæmningsskråningen beklædtes med søsten fra Kattegat, som blev losset i Fredericia og tilført med bane til Ribe.
11Januar1913Eleverne på Ribe Katedralskole opfører forestillingen AbekattenUdelukkende drenge. Senere Journalist J.K. Rosenstand har fremtrædende rolle i forestillingen
24August1913Indvielse af Dronning Dagmar StatuenAnne Marie Carl Nielsens Dronning Dagmar statue på Ribe Slotsbanke indvies med folkefest
1Januar1914Opførelse af Lindealle 5Præcis dato ukendt. I pudsen ses en cirkel med tre stave. Daugaard Peteres mærke
1Januar1914Opførelse af Sct. Laurentii Gade 14Præcis dato ukendt. Sct. Laurentii Hus opført af Daugaard Peters
1Januar1914Opførelse af Sct. Laurentii Gade 13Præcis dato ukendt. Sct. Laurentii Hus opført af Daugaard Peters. På bygningen lader Peters i pudsen udføre en cirkel med tre stave
1Juni1914Det store kastanietræ i Ribe Katedralskoles gård bliver fælletDen præcise dato kendes ikke. Utæthed i gasrørende i jorden ved træet, kvæler træet
14Juni1914Offentliggørelse af Mindestenen for de faldne under de Sønderjyske krigeStår på dette tidspunkt modsat af, hvor den står i 2017.
14Juli1914Mindesten ved Sct. Catharinæ Kirke indvietPå den ca. 4 m. høje sten af Carl Brummer står: Til minde om de under kampene for Sønderjylland faldne krigere fra Ribe Købstad og Herred. Stenen stod frem til 1928 i et lille anlæg ved Dagmarsgades nordside
1December1914Fotograf Andreas Andersen åbner fotoforretning i Saltgade 14
20April1915Ribe og omegns Brugsforeningen rykker ind i Nederdammen 27Fra Torvet 22 til Nederdammen 27, der ejes af bygmester M. Nielsen, som havde købt bygningen af stiftsprovst P.J. Pedersen
25Maj1915Fremmede Krigsfanger i Ribei slutningen af maj og begyndelsen af juni 1915 begyndte de første flygtninge fra fangelejrene mod syd af vise sig i Ribe. Disse, der var af forskellig nationalitet, englændere, franskmænd, men hovedsagelig russere, sendtes efter at være forsynede med nyt tøj over København til deres hjemland. Da forholdene imidlertid udviklet sig således, at hjemsendelse blev umuligt, og tilmed faangernes antal steg betydeligt, især, da efter Rumæniens indtrædelse i krigen, indkvarterede russerne i en telt-lejr ved plantagen og senere i en lade på Ribe Nørremark. Det lykkedes efterhånden at få ca 200 af fangerne overført til Horserød-lejren ved Helsingør, men endnu er ca. 40 russere tilbage i Ribe.
10Juni1915Første rusiske krigsfange kommer til byenVakte opsigt med sin påklædning; Store støvler, lyse brune benklæder, stortstribet skjorte, der faldt ud over benklæderne som et skørt, en grågul bluse og på hovedet et strikket hue, en strømpe og en frygisk hue. Han blev indkvarteret i arresthuset.
9Juli1915Mindeplade over Jacob A. Riis opsat på ejendommen Skolegade matr. nr. 309Mindeplade over Jacob A. Riis opsat på ejendommen Skolegade matr. nr. 309. På pladen står: I dette hus fødtes i 1849 journalisten og filantropen Jacob A. Riis Død i Barre, Massachusettes, U.S.A. 1914 Sin Fødebys trofaste søn. Af Præsident Rosevelt kaldet Amerikas nyttigste borger. Mindetavlen er bekostet af Konsul Bøggild.
24August1915To tyske flyvere, der strandede på Mandø d. 15. august, er nu under militær bevogtning ankommet til RibeDe to flyvere gik ned ved Sønderho på Fanø med motorproblemer. Men maskinen drev til Mandø, hvor den strandede. Natten op til overførslen til Ribe, har de to flyvere forsøgt at brænde flyet ned, efter ordre fra den tyske ledelsen. Det lykkedes dog ikke og flyveren er nu magsineret i et hus på Mandø.
20September1915Anenie Mikkelsen dørFødt Weise, gift med Johannes Mikkelsen, se 16. oktober 1828
8Januar1916Hejmdals 50 års jubilæumsfest afholdes på Ribe KatedralskoleHolbergs Julestue opføres i skolens smukke nye gymnastiksal
16Januar1916Pastor Simon Hansen holder sin afskedsprædiken i RibeOvertager nu sit nye embede som sognepræst i Helsingør
1Februar1916Ripenser Bladet udkommer for første gangMedlemsblad for elever på Ribe Katedralskole
1Juni1916Ripenser-Bladet Nr. 3Fra det Ribe, der svandt:
Under forskellige Jordarbejder i Foraaret er der afdækket interessante Rester fra det gamle Ribe. Saaledes har man fundet betydelige Murrester af den i Aaret 1800 nedbrudte Sønderport. Det ses, at denne har været opført solidt af store Munkesten i Skillekalk paa et Fundament af svære Kampesten. Porten, der har ligget umiddelbart Syd for Gravsgades Hjørne, har dog i Følge Terpagers og Galthens Udtalelser ikke haft saa monumental en Karakter som Nørreport — Ved Sønderportsbros sydlige Ende har man i over en Meters Dybde under det nuværende Gadeplan fundet en gammel Brolægning, der skraanende har ført ned til den gamle Tønder Landevej, som dengang i lige Retning førte op til Porten med en Bro over Havreland Bæk. Ad denne Nedkørsel foregik de store Studedrifter i Foraarsmaanederne Sønder paa til Udskibsningsstederne ved Aamundingen og Hvidding Nakke. — —
Ved andre Gravninger paa en Mark Vest for Slotsbanken har man fundet Rester af Riberhus Avlsgaard. Desværre har man ikke kunnet foretage Udgravningen under sagkyndig Ledelse, men ved Hjælp af forskellige Fund har man dog kunnet konstatere de forskellige Bygningers Beliggenhed. Saa vidt det kan ses, har Beboelsen været mod Vest midt for Længden, mod Syd Vaaningshusene og mod Nord Staldene. Nærmest Boligen og længere mod Vest har Smedien haft sin Plads.
14Juni1916Marmor Mindesten for Jacob Frederik Kinch på Grønnegade 8På pladen står: Her boede fra 1867 til sin død i 1888 Jacob Frederik Kinch. Han skrev Ribe Bys Historie. Teksten af Stemann og Termansen.
1August1916Sandstenstavle for Anders Bording opsat på Det Gamle Rådhus, på facaden ud mod SønderportsgadePå stenen står: Digteren Anders Bording, udgiver af den første danske avis, fødtes her 21. januar 1619
1Januar1917Opførelse af Linde Allé 6 og Overdammen 3Præcis dato ukendt. Opført af Jacob Daugaard Peters. På adressen Overdammen 3, blev et 1600- tals bindingsværksgalvhus nedrevet, for at gøre plads til det nye hus
30Januar1917Christine Daugaard, forfatterinde, 86 år
31Januar1917Enkefru Termansen, 91 årIndehaver af den kendte Termansenske Boghandel
1Marts1917Ripenser-Bladet nr. 5Ribes Indbyggertal er ved sidste folketælling steget fra 4071-5105. Den store stigning skyldes indlemmelsen af landkommunerne Tved og Tange
31Marts1917Bogbinder og medhjælper Leonard Petersen dør, 63 årHar været ansat uafbrudt hos Termansens Boghandel siden 1868
23Maj1917Der flages i hele byen for at minde Historiker J.F. KinchSom en hæder for manden, der første gang skrev Ribe Bys historie
1September1917Hugo Matthiessen påbegynder sin fotografering af RibeNationalmuseet sender Hugo Matthiessen til Ribe for at gennemfotografere byen
23September1917Prof. Arkitekt H.C. Amberg, 80 årAmberg er arkitekten bag Ribe Domkirkes restaurering i 1904, Rådhuset og postgården. Til restaureringen af Ribe Kloster, har han leveret adskillige sæt tegninger, ligesom han gav tegningen til den pragtfulde platte, som Ribe Turistforening udsendte i anledningen af domkirkens indvielse i 1904.
29November1917Frederikke Lauritzen, enkefrue, 86 år
1December1917Ripenser-Bladet, nr. 7Vinterstorm over Ribe: En heftig storm af nordvest rasede forleden dag over byen. Diget holdt imidlertid, så man slap for stormflod. Vandmasserne i åen teg dog så betydeligt at vandet ved Skibbroen stod op til brolægningen, og adskillige både kastedes op på land. Rundt om i byen molesteredes adskellige tage, skilte og plankeværker. Værst gik det dog ud over domkirken, hvis kobbertag på korrundingen flængedes ganske, så træværket blottedes. Istandsættelsen vil kræve store omkostninger, så den må bero, til der er truffet aftale med ministeriet. Foreløbig er der under Tømrermester J.D. Peters ledelse truffet sådanne forbedredelser, at kuplen ikke beskadigedes indvendig
1December1917Ripenser-Bladet, nr. 8Kunstnere der har opholdt sig i Ribe i sommeren 1917: Maleren Stephan Ussing har malet 70 billeder. Endvidere har Malerne F. Bech, Sigvard Hansen og Aug. Fischer været i byen
18December1917Forfatterinde Christine Daugaard, dør i Ribe86 år
12Marts1918Loven om Ribe Statsseminarium for kvinder bliver vedtaget (havde fra starten eller været for begge køn)
1Maj1918Ripenser-Bladet nr. 8, maj 1918Sct. Catharinæ Kirke og Klosteret skal restaureres. Ministeriet har beviliget 130.000,- kr. til fundamenterinsarbejdet. Arbejdet er påbegyndt under ledelse af arkitekt Lønborg-Jensen. Som bygningskommissionens tilsynshavende er udpeget arkivar C.N. Termansen og Tømrermester Daugaard Peters. Der ventes nu bevilgning til fuldstændig restaurering af kirken og klostreret.
1Maj1918Ripenser-Bladet nr. 8, maj 1918: Ribe under krigenI nær fremtid må Crome og Goldschmidts fabrik i Ribe standse virksomheden af mangel på uldgarn. Fabrikkerne har købt store mængder heraf i udlandet, men det ligger alt sammen oplagret i England og kommer måske ikke hertil foreløbig - desværre. I løbet af en ugestid efter Pinsedagene vil væveriet standse fuldstændig, og et par uger senere også farveriet standse virksomheden, og så er driften gået fuldstændig i stå alle fabrikken 150 væve vil ligge stille, ene og alene fordi uldgarnet ikke får lov til at komme hertil. Alle andre råmaterialer har man tilstrækkelig forsyning af. Når væveriet standser, vil 30-40 arbejdere blive arbejdsløse, og når farveriet holder op med virksomheden, vil yderligere 30-40 arbejdere blive arbejdsløse.
5Maj1918Restaureringsarbejdet på Sct. Catharinæ Kirke starterUdføres af entreprenør Thomsen, Aalborg. Restaureringsarbejdet trækker ud i flere år, da projektet løber tør for penge flere gange
10Juni1919Avisen beretter om ventetid på 4 timer, for at komme gennem grænsen ved HvidingEt usædvanligt stort antalt rejsende, mellem 7-800 personer, ønskede at krydse grænsen. Det gav ventetid på 4 timer. Det var især pesonerne sydfra, det gav ventetid, idet tolderne nøje undersøgte hver person for at forhindre, at personer havde mere end de tilladte 50 mark på deres indrejse i Danmark
15Juni1919ValdemarsdagenValdemarsdagen, hvor Dannebrogs 700-årsdag blev festligholdt
17Juni1919Arbejdsmand drukner under badning i Ribe ÅPolakken Brenzenski, der ikke kunne svømme, drukner under vild badning i Ribe Å, i nærheden af Slotsbanken
25Juni1919Avisen beretter om stor mangel på vaskerier i RibeManglen på vaskerier har den konsekvens, at det tager 1-2 måneder, at få sit tøj vasket på vaskerierne
27Juli1919Koncert på Ribe Holme, uden Ribe PolitikorpsAvisen konstaterer, at heller ikke i år vil Ribe Politikorps være at finde på Ribe Holme og denne gamle tradition synes at være en saga
8August1919Fællesdyrskue 8. og 9. august
18September1919Nissens Cikoriefabrik på Mellemdammen brænderSkaderne er så store, at fabrikken ikke bliver genopført
23Februar1920Peter Tom-Petersen tegner SkibbroenPeter Tom-Petersen tegner Skibbroen
15Juli1920Kongeparret gæster RibeKongeparret gæster Ribe i forbindelse med Studenterforeningens 100 års jubilæum
16Juli1920100-års jubilæum Studenterforeningen100-års jubilæum Studenterforeningen
2Januar1921Ung mand falder af toget og får begge ben kørt afUlykken sker mellem Ribe Mark og Farup holdeplads
5Februar1921Karneval "Klubbens Hotel"Karneval "Klubbens Hotel"
17Februar1921Børge Ring bliver født i RibeVinder en Oskar statuette i 1986 for fløjtesangen i tegnefilmen Valhalla
3Juli1921Nationalhistorisk festÅrsdag for genforeningen med det tabte Sønderjylland. Arrangeret af Ribe Amts Journalistforening. 30.000 deltager
24August19213 piger drukner under badning ved Ribe Kammersluse3 piger på 3, 13 og 28 år. 3 årige Helga Sofie Callesen var datter af smedemester Jørgen Callesen i Grønnegade.
17December1921Anton Andersen fejrer 25 års købmandsjubilæumIndehaver af Th. Bøggilds Efterfølger
3Januar1922Slagtermester Looff dør
31Januar1922Enkefru Termansen, 96 år
31Januar1922Drejermester Christensen og Hustru fejrede Krondiamantbryllup (65 Aars Bryllupsdag)Bruden er 89 Aar og Brudgommen 90 Aar.
4Oktober1922Portræt af Krogs Margarine i Ribe StiftstidendeSøren Krog kom til Ribe fra Mors i 1922 og opførte en margarinefabrik på den nuværende adresse Dronning Dagmarsvej 8. (Datoen for artiklen i Ribe Stiftstidende er ikke 100% bekræftet)
11Oktober1922Ny markedsplads ved Tvedgade tages i brugFlyttes fra Torvet
14November1922Stormflodssøjlen indviesStormflodssøjlen indvies
13Januar1923Kunstdrejer A. P. Blinkenberg dør, 86 år gammelNedsatte sig som drejermester d. 12. januar 1862 i Ribe. Betegnes som en flittig mand og friluftsmenneske
13Januar1923Artikel i Ribe Stiftstidende om Grønnegade 25Ribe Stiftstidende beretter, at tømrermester Daugaard Peters har solgt Grønnegade matrikel 398 (Grønnegade 25) - som det ellers havde været planen at rive ned og bygge et nyt flottere etagebyggeri. Avisen spørger Daugaard til årsagen hertil og denne angiver udfordringer med at få lejerne ud af huset som årsag til at projektet er opgivet. Avisen slutter: "Den gamle grimme kasse bliver jo nu ikke revet ned, og man går glip af nogle moderne middelstore lejligheder, som der jo så sandelig ikke er overflod på her i byen"
22Januar1923Efter arbejdsanvisningskontorets opgørelse, er der 144 arbejdsløse, mod 128 sidste mandagTæller blandt andet: 62 arbejdsmænd, 10 smede, 12 malere og 24 tekstilarbejdere
22Januar1923Avisen beretter om en unge kvinde, der kom gående fra Præstegade over Torvet, hvor blæsten tager hendes hat.I hånden har hun en åben kuvert med 1800 kr. Da hun griber ud efter sin hat, mister hun den åbne kuvert. Det lykkedes at finde de 1650 kr. igen. Avisen mener moralen er, at man ikke skal gå med åbne kuverter
12April1923Biskop Oluf Olesen dør i Ribe, 69 år gammelVille være fyldt 70 år d. 30. april
18Juni1923Mindeplade for de fire faldne elever i 1. Verdenskrig På Ribe Katedralskoles bygning ved indgangspartiet
5December1923Overbetjent J. G. Petersen dør, 60 går gammelKendt og afholdt
14Februar1924Tømrermester Jacob Daugaard Peters dør, 57 år gammelModtog dannebrogsordenes sølvkors for sit arbejde med renoveringen af Ribe Domkirke fra 1899-1904. Var også involveret i restaureringen af Taarnborg, Hotel Dagmar og Stenbohus.
1April1924Knud Heide - Andersen starter i lære hos Bentzons BoghandelMellemdammen 17
27Juli1924Indvielse af K.F.U.M. spejdernes lokaler i Badstuegade
10August1924Urmager Chr. Petersen dør, 61 år gammel
14August1924Enkefru Sofie Termansen dør, 97 år gammelSophie Termansen var født den 31. Januar 1826 i Flensborg som Datter at Skibsfører Johan Peter Noack, og hun var Søster til Købmand Noack i Ribe, hvis Søn, som bekendt, er den nuværende danske Præst i Flensborg, Carl Noack.
Allerede i 20 Aars Alderen kom Sophie Noack til Ribe, hvor hun har levet uafbrudt i 78 Aar. I 1850 blev hun gift med Boghandler Chr. F. Termansen (død 1886), en Søn af Firmaets Stifter, Clemen Nielsen Termansen. Gennem sin mangeaarige Enkestand har Fru Termansen nydt en omhyggelig Pleje hos sin Datter, der er gift, med Boghandler Jepsen, der leder Boghandelen, et af de ældste Firmaet i Landet, idet det grundlagdes allerede 1813.
1December1924Ripenser-Bladet, nr. 20Nyhed omkring det forsvundne Ribe: Ved Udgravningen af grunden til den nye kornmølle med tilhørende beboelseshus, som bankdirektør Windfeld Hansen for tiden har opført paa Stampemøllens grund paa jjørnet af Sønderportsgade og Skovgade, er man i en Dybde at 1 til 3 alen stødt på en hel del bygningslevninger fra gammel Tid. Murene er opførte dels af Munkesten og dels af andre store Mursten på et Fundament af svære kampesten og ligger i forskellige lag, så det ses, at opførelsen er sket fra tid til anden. Hvilke Bygninger, de har været anvendte til, er vanskelig at sige, idet pladsen i tidens Løb har været benyttet til portnerhus, accisebod, jordemoderbolig og senest farveri. Dog synes den store mur langs Sønderportsgade at være gamle Sønderports vestlige Side, og en ualmindelig stor mur i samme retning som åen og hvilende på lange udspaltede granitsten, næsten så lange som trappesten, og hvoraf en opgives at have været kvaderhugget, kan med stor sandsynlighed henføres til byens befæstening. Historikeren Peter Terpager, der i sin Ungdom må have kendt Sønderport, således som den stod fra Middelalderen, inden den iøvrigt dygtige Kæmner Christen Snedicher med Magistratens Billigelse af Sparsommelighedshensyn omtrent ved Aaret 1700 forstyrrede dens Udseende ved at nedbryde dens formentlige kamprydede Overdel, fortæller, at paa hans Tid, 1736, var det almindelig mening, at Sønderport tidligere havde været befæstet og dannet et led i den mur, hvoraf byen mod syd havde været omgivet i gammel Tid. Denne gamle tradition synes nu bekræftet ved fundet af den svære mur langs åen.
12Januar1925Et såre simpelt eksperiment for at få vand i graven om slotsbanken, kronedes med held, så der nu står blandt vand om SlotsbankenEksperimentet omtales ikke mere detaljeret, men blev muligt efter at storm og regn, natten mellem 2. og 3. januar havde fyldt Ribe Å med vand
28Juni1925Offentliggørelse af GærpigenRejst af WAHL - HENIUS Institutets Elev Forbund - Chicago - USA. Fortolket af Josephine Nielsen-Bergqvist i 2017: Anders Bundgaard (1864-1937), "monoment for gærinsfysiologen Emil Christian Hansen", 1925. Monumentet er sat over en af Ribes lærde mænd. Gæringsfysiologen Emil Christian Hansens (1842-1909) studier i øllets mikroorganismer skaffede ham, ud over en doktorgrad, en stilling som forstander på Carlsberg Laboratorium i 1879. Blandt andet fandt han frem til, at ølgæren bestod af mange forskellige slags svampe og kunne opdeles i vildgær og kulturgær - det var kulturgæren, man skulle bruge til ølbrygning. Denne rendyrkede gær blev af I.C. Jacobsen stillet gratis til rådighed for andre ølproducenter verden over, og således blev Hansens gær en vigtig brik i brygningshistorien.
Billedhuggeren Anders Bundgaard, der nok er mest kendt for Gefionspringvandet i København, har udført nærværende monument over gærfysiologen. Monumentets hoveddel viser personificeringen af gæren - her i form af en kvinde - skudt op ad karret med sådan en kraft, at det er bristet. Som en dansk pendant til Barrias "Naturen", der afslører sig selv for videnskaben (1897) har gæren løftet sløret og lader videnskaben nærstudere hende. Netop denne skulptur kan Hansen selv havde set, da Carl Jacobsen købte den af kunstneren i 1897 og udstillede på Ny Carlsberg Glyptotek. Med udførelsesåret, 1925, in mente er "Gærpigen" - som skulpturen kaldes i folkemunde - et mærværdigt værk: Allegoriske værker som dette dominerede skulpturverdenen omkring 1890-1900, men op i midt-20'erne virker det som en bagstræberisk affære. Dog kan man pointere, at Bundgaard med denne skulptur kæder Hansen sammen med Bryggeren og dennes kunstsamling i København. Monumentet blev i sin tid finansieret af dansk-amerikanere, som var tilknyttet Wahl-Henius Instituttet i Chicago, der var et af de første steder, hvor Hansens gær blev anvendt.
27Juli1925Ripenser-samfundets selskabelige sammenkomstRipenser-samfundets selskabelige sammenkomst på Hotel Dagmar
6September1925Odd Fellow Loge for Ribe bliver indviet under navnet "Riberhus". Hidtil har brødrene i Ribe højrt ind under logen i Esbjerg. Odd Fellow Logen i Ribe får samtidig eget lokale, idet der i tagetagen i den af tømrermester Peters opførte ejendom på Skibbroen 31 er indrettet en sal.
7Januar1926Dyrlæge N.K. Pedersen dør, 84 år gammelhavde Sæde i Ribe
Byraad 1882—88 og 1894—1901
29April1926Forulykket rutebil på DamvejRutebilen, der kørte ruten Arnum-Spandet-Ribe, forulykkede på Damvej den 29.4. 1926. Ved uheldet blev den 25-årige bankassistent Anna Kristine Weiss Jørgensen påkørt og dræbt af rutebilen, da hun var på vej til sin bopæl på Damvej.
1Juli1926Ripenser-Bladet nr. 23 udkommerBeretter om, at der nu er ophængt 3 prægtige renæssance lysekroner i Ribe Domkirke, skændet af enkefru Andreas Hansen, til minde om hendes afdøde mand, købmand A. H.
10August1926Ydermøllens 400 års jubilæumJohan Damsgaard har udført Egetræsstykke med vers til jubilæumsgave
8September1926AnsgarfestenFesten blev afholdt i anledning af 1100-året for Angars ankomst til Danmark, og der deltog foruden kongeparret gejstlige fra hele Skandinavien.
9September1926Veteran fra 1864 og Møllebygger Mortensen dør, 88 år
16Oktober1926Sparekassedirektør C. N. Helle dør, 66 årRibes bys første folkevalgte borgmester fra 1919-21
20Oktober1926Amtslæge C. J. Binzer dør, 70 år gammel
5November1926Folketællingen viser, at der er 5.435 indbyggereMod 5.510 i 1921
14August1927Mandø Kirke fejrer 200 års jubilæum
29August1927Slusemester Møller dør i en arbejdsulykkeVar foruden slusemester også formand for Ribe Marineforening
19September1927Ribe Foredragsforening fejrer 25 års jubilæum
16December1927Bankdirektør H. Windfeld Hansen, 80 årSøn af den kendte Ribe Møller, Hansen, Ribe Midtmølle
1Januar1928Årsrapport fra Borgerskolen oplyser, at der er 378 børn på skolen175 piger og 203 drenge. Tallet for skoleforsømmelse er stort, 14 dage pr. barn. Skolene gør hjemmene opmærksom på, i hvilke tilfælde et barn har lovlig grund til at forsømme skolen
28Januar192825 års jubilæum Ribe Sygekasse200 medlemmer fejrer jubilæet i Industriens hus, hvor der blandt andet synges Ribes Pris
6Februar1928Avisen beretter om et møde omkring den stigende trafik ved domkirkenMan frygter at domkirken vil styrte sammen og anbefaler ministeriet at asfaltere ved domkirken
7Februar1928Et større selskab af officerer fra 7. regiment ankommerIndkvarteret på Hotel Dagmar
27Februar1928Tidligere staldkarl, Nis Sørensen dør, 75 år gammelVar staldkarl på Højskolehjemmet i i op mod 50 år
18Marts1928Forsvarsbrødrene fejrer 40 års jubilæumDer flages overalt i byen
22Marts1928En kreds af landmænd har indbudt til møde om et svineslagteri i RibeSåvel kommunen som handelsforeningen har tilsagt planen sin støtte
31Marts1928Det Særlige Bygningssyn giver tilladelse til at bygge i porten, Mellemdammen 18Begrundelse: Hvad gårdsiden angår, egentlig ikke nogen forringelse af det så overordentlig maleriske og stemningsfulde gårdbillede. Facaden har alligevel for stueetagens vedkommende mistet al værdi.
31Marts1928Undersøgelser af rystelser i Ribe DomkirkeAnledningen er revner i kirkens hvælvinger. H. Lønborg-Jensen og Professor Schønweller har med et vibrometer målt rystelser, når der kører lastbiler forbi kirken. Anbefalingen er at forstærke fundamentet under de mest udsatte dele af kirken, eller at asfaltere Torvet og de tilstødende gader
1April1928Aage V. Jørgensen overtager Termansens BoghandelAage V. Jørgensen (f. 1895) overtager, som Gyldendal-forhandler. Efter 115 år er bogladen nu ikke længere i den termanske slægt.
2April1928Vejen til Plantagen bliver overtjæret og belagt med grus
7April1928Møller P. Hübschmann, 60 år
14April1928Cigarhandler N.N. Petersen får lov til at inddrage porten i Mellemdammen 18 til butikTilladelsen gives af Bygningskommissioen v. Byarkivar Købmand C.N. Termansen
16Maj1928Avisen påpeger at grunden til den dalende interesse for sport i byen, er manglen på en sportspladsBorgerskolens grund ved Kurveholmen nævnes som løsning, men at det vil kræve en dræning af engarealet, da der oftest er meget vand
24Maj1928Sølvbryllup Kgl. Vejer og måler, Hygum-Hansen
25Maj1928Under overskriften Husk at feje rendestenen! gør avisen opmærksom på, at byens borgere skal huske at feje rendestenenÅrsagen til dette er, at flere af byens borgere den seneste tid har fået en både på 5 kr. grundet manglende rengøring
6Juni1928Diamantbryllup Snedkermester Christensen og hustru, Skolegade
19Juni1928Ved en lille højtidelighed på rådhuset, er tre branmænd hædret for lang og tro tjenesteBransassistent Christensen, der har været ansat siden 1894. Sadelmager Kristian Jensen, siden 1897 og Tømrermester P.L. Petersen, siden 1900
24Juni1928Stort ringridderstævne i byen. 250 ryttere passerede gennem byen, på vej til plantagenBlev afholdt i solskin og blæst. Stævnet blev afsluttet d. 26. juni med ringridning på Hovedengen
26Juni1928De nye studenter fra Ribe Katedralskole kørte rundt i Charabanc og råbte HurraSkønt regnen øste ned
1Juli1928Stort sportsstævne i byen
20Juli1928Regattafest på Ribe HolmeStarter med afgang af pyntede både fra Skibbroen kl. 8.00
23Juli1928Ulykke i Bredeslippe koster 9 årig dreng livetDrengen kom løbende med en flaske i hånden og faldt. Ved faldet skær han puls- og andre blodårer over. Blodtabet var så voldsomt, at hans liv ikke stod til at redde ved ankomsten på sygehuset. Drengen var forhænværende postbud, Jens Pedersen, Grønnegade, sønnesøn. Drengen var på besøg fra København.
3August1928Inden for få uger mister endnu et københavns feriebarn livet under besøg i RibeGrethe Fisher bliver dræbt i en trafikullykke på hjørnet af Puggaards- og Sønderportsgade
5August19281500 mennesker overværer ærkebiskopen fra Sveriges prædiken i Ribe Domkirke
6August1928Kosmorama viser filmen Allahs HaveRibes første biograf på hjørnet af Overdammen 7 og Fiskergade. Havde adresse her fra 1907 til 1934
11August1928Møllebygger, P. Petersen, Nederdammen, 70 år
13August1928Under en udflugt til Kammerslusen, glider Toldkarl Hans Nielsens kone på båden og mister livet
1September1928Boghandler Chr. L. Grottrup, 25 års jubilæum som forretnings- og borger i byen
3September1928Købmand I. H. Quedens, 60 år
14September1928ValgdagAf 2006 stemmeberettige i Ribe By, stemte 1582 - godt 75%
18September1928Regattafest på Ribe ÅArrangeret af Ribe Turistforening. Ribe Å ved Dagmarsbroen var oplyst af kulørte lamper
20September1928To raske drenge returnerer til byen, efter 2 1/2 måneds cykeltur rundt i EuropaDe to drenge er Arne Krog, søn af margarinefabrikant Krog og Emanuel Jensen, søn butiksbestyrer J., Andelsmejeriet)
1Oktober1928Fru Hospitalsforstander Lerche-Thomsen har i Klostergården fundet en mønt fra Christoffer den andens tid.Præcis dato ukendt
1Oktober1928De nye dommerkontorer i Sct. Nicolaj Gade 15 tages i brug1. sal vil være dommerens lejlighed. Flyttes fra Kurveholmen
3Oktober1928Munketorvets anlæggelse begyndtesMunketorvets anlæggelse begyndtes
17Oktober1928Tømmerhandler Danielsen har købt en tømmerhandel af O. Thøgersen
23Oktober1928Teaterforening for Ribe og omegn bliver stiftet
23Oktober1928Avisen beretter om nogle uvorne unger, der til dato har smadret 16 ruder i Pavillionen med gummibøsser
31Oktober1928Fodtøjshandler Hans A. Lassen, 25 års jubilæum
1November1928Forpagtningen af Hotel Dagmar overtages af Niels Hansen
5November1928Avisen meddeler at Danmarks geologiske undersøgelse sommeren igennem har foretaget undersøgelser af drikkevandet i Marsken.Udsigterne til at finde ferskvand er lig 0
15November1928Avisen beretter at en del kakkelovne er forsvundet dette efterårBåde i offentlige og private bygninger. Blandt andet er også Hotel Dagmar ved at få indlagt central varme
20November1928Det meddeles at Hotel Dagmar nu er færdigmonteret med centralvarme
23November1928StormflodStormflod - 4,5 meter
24November1928Storm og stormflod. Vandet nåede næsten husene ved plantagenDet havde regnet meget i dagene op til. Stormen giver store skader på diget. 100 træer vælter i Plantagen
1December1928Ripenser-Bladet nr. 7, 1928Omkring Ribe kan man læse, at Ribe Stiftsmuseum har købt et morsomt gammelt Ribebillede af Tom Petersen En gammel Bryllupskarosse
14December1928Kirkegårdsudvalget og kirkeværgerne har besluttet at fælde et havlt hundrede træer på kirkegårdenOg beskære de andre, så der kommer mere lys og luft
19December1928Ribe Alderdomshjem færdig med udvidelseDer er nu 37 værelser, med plads til 30 gamle. Der er bygget en ekstra etage på, indlagt centralvarme og WC
24December1928Akslen på midtermøllen vandmølle bryder sammen og værket må lukkes nedHeldigvis har man forudset dette og en ny aksel er skåret til (i træ). Det skal dog et større arbejde til at skifte den ud
1Mars1928Tømmerhandler Krüger Riis dørEjede Ribe Tømmerhandel fra 1904 til 1920
17Januar1929Den ældre mand, Anders Hansen, kendt som Røde Anders bliver ramt af pludselig sindssygeVågnet om morgenen og går hen på Torvet og smadre en rude i Frk. Brøckmanns udhængsskab. Derefter går han tilbage til sit hjem i Grønnegade og smadrer alle ruder i huset
21Januar1929Glarmester Asberg Lauridsen mister sin unge koneDen unge kone dør efter en fødsel. Hun var datter af papirgrosser C.J. Christensen, Esbjerg
23Januar1929Midtermøllen er atter i driften igen, efter at akslen på vandhjulet gik i stykker juleaften 1928
1Februar1929Gunner Husted Christensen køber Ribe StampemølleKøber den af bankdirektør og møller H. Windfeld-Hansen
2Februar1929Garver P. Nissen Hansen dørSe beskrivelse af P. Nissen Hansen under 19. august 1859
9Februar1929På den store Lands-mejeriudstilling i Forum, København har andelsmejeriet riberhus fået sølv får deres smør
12Februar1929De seneste dags voldsomme frost har frosset vandet i selve hovedledningenOgså på Ribe Jernindustri må man indstille arbejdet grundet frosset vand i vandledningerne
12Marts1929Byrådsvalg, Ribe Kommune
15Marts1929Avisen beretter, at man er i færd med at rive gæstgiver Thomsens gamle ejendom på hjørnet af Sortebrødregade og Dagmarsgade ned
22Marts1929Skatteprocenten for 1929 er sat til 6,8 mod 9,3 i 1928Avisens skribent mener dog, at nedsættelsen er en fejl. Denne havde foretrukket at eftergive en del af sidste års skat og er sikker på, at skatten stiger igen i 1930
14April1929Smukt forårsvejr bringer mange turister til byen - især i bilPå et tidspunkt taltes 30 parkerede biler på Torvet
20April1929Stærk vestenvind udvikler sig til sandstorm og ødelægger mange markerEfterlader meterhøje sandriver på vejene
23April1929Vald. Thomsens maleriudstilling på Hotel DagmarBestår blandt andet af en række dejlige billeder fra Ribe
4Maj1929Efter en del vanskeligheder, er den nye lædervarefabrik i de gamle bygninger tilhørende Crome og Goldschmidt, kommet i gangDe første 7-8 unge piger er ansat og skal lære at sy. En delegation til København, har sørget for, at justitsminister Zahle har givet 5 tyske specialarbejdere indrejsetilladelse. Så produktionen for alvor kan komme i gang
29Maj1929Kunstneren Hakon Splid har lavet en Ribe plakatOplyses det på generalforsamlingen i Ribe Turistforening. Det vil koste 15-1600 kr. at få lavet 2000 eksemplarer, hvorfor det må vente til 1930
1Juni1929Avisen oplyser at by-arkivar Termansen forleden dag spadserede til Holsted og tilbage igenTermansen er 73 år på dette tidspunkt!
4Juni1929Politimisteren udsteder forbud mod at køre mere end 8 km/t med lastbil rundt om domkirkenDomkirken og især kirkekoret er berørt af de rystelser passagen med lastbiler giver. Rigsdagen har for nylig bevilligt penge til at undermure bygningen, mod at brolægningen omkring kirken forbedres væsentligt
7Juni1929Ribe Byråd beslutter at betale den den anden halvdel af udgiften til asfaltering af Torvet, på stykket fra Grønnegade til GrydergadeUndersøgelser den senere tid har påvist at domkirken tager skade af de mange lastbiler, der passerer kirken på brosten
23Juni1929Ringriderstævne på Hovedengen
30Juni1929Fru Lærer Lambertsen, Kærvang, 60 år
15Juli19292 1/2 dreng drukner i åen ved MellemdammenEt stakit med låge skulle afskærme den legende dreng fra at komme for tæt på åben. Men lågen stod åben. Drengen var søn af brugsuddeler H.P. Nielsen
30Juli1929Enkefru Jacobine Wind, Nygade, 85 år
1August1929Forhenværende postbud J. C. Petersen, Grønnegade, 70 år
1August1929Enkefru Katrine Christensen, Præstegade, 90 år
4August1929Hotelejer C. M. Christensen, Klubbens Hotel, dør 51 år gammelKom til Ribe 1. dec. 1913, som forpagter af Hotel Dagmar. Købte i 1928 Klubbens Hotel
9August1929Ribe Dyrskue 1929Ribe Dyrskue 1929
11August1929Arkivar Termansen går til Esbjerg i en alder af 72 årAvisen benævner det en god præstation
13August1929Avisen beretter, at det nye bindingsværkshus, Puggaardsgade 4 nu er 1. salgs højde
22August1929Skomager Niels Christensen, Sortebrødregade, 80 årSkomageren er så rask og rørig at han sommeren over på cykel har besøgt slægt og venner i Kolding og omegn!
12December1929SvineslagterimødeEsbjerg Andels-Svineslageri havde indbudt til møde i Industriforeningen sal (Grønnegade). 100 tilhører mødte op
26December1929Borgmester H. Kaalhauge, 60 år
1Januar1930J.P.A. Rasmussen bliver bypostbudEfter at have været landpost
16Januar1930Forskønnelseskomiteen og svineslagteriets bestyrelser forhandler om en grund
21Januar1930Avisen Sydvestjylland: Ribe Stiftstidende modarbejder et svineslageri i RibeKalder artiklen om at Ribe Statsseminarium vil blive flyttet til anden by for attentatforsøg
25Januar1930Konditor C. J. Backhaus dør, 71 år gammel
1Maj1930Ripenser-Bladet nr. 12, maj 1930 udkommerBeretter at tegneren Hakon Spliid har udført en meget smuk plakat for Ribe Turistforening.Motivet med domkriken tårrne og de røde tage har viden om vakt beundring. Der berettes endvidere om en skatteprocent på 6,6, mod 6,8 året før
3September1930Direktør Peter Iversen dørUnder et ophold i Norrkøbping. Søn af Farver Iversen. Efter i 1892 at have taget almindelig forberedelseseksamen fra Ribe Katedralskole, kom Iversen i lære hos Købmand Qudens, hvor har arbejdede i 7 år. Var ved sin død direktør for Københavns Fjerrenseri
17December1930Gymnastiklærer Stockholm Simonsen, 71 år
25December1930Jens Christensen, Grydergade 5, snedker, 90 årBeskrives som sjældent kultiveret og dannet mand. Overlevende fra 1. Verdenskrig. Boede i London i en del år. Kaldes i artiklen en kunstsnedker
5Januar1931Ribe Svineslagteri starter produktionen i nye bygningerRibe Svineslagteri starter produktionen i nye bygninger på Seminarievej
9Marts1931Odd-Fellowlogen, Skibbroen 31, 3. sal, brænder
30April1931Afsløring af mindesten på Biskop Olesens grav på Ribe Kirkegård
1Maj1931Firmaet I. H. Quedens 100 års jubilæumI den anledning har købmand Quedens skænket forskellige beløb til gamle, syge og velgørende institutioner
10Maj1931Runder en rotur med sin søn og datter, falder pastor Clausen i vandetPå bådturen fra Dagmarsbroen til Midtmøllen, bliver båden forfulgt af en svane, der optager familien. Pastoren ender i vandet, da han vil undgå at sejle gennem slusen ved Midtmøllen. Vandet er ikke dybt og der sker ingen personskade
16Maj1931Jordefærd Tømrermester Jens SørensenKirsten bliver båret fra hjemme i Præstegade
31Maj1931Bryllup mellem Frk. Laurine Nielsen og reservepostbud Aage ThomsenLaurine Nielsen er datter af bagermester N. Chr. N., Sønderportsgade og Age Thomsen, søn af børstenbinder Th. T.
18Juni1931Politisk møde mellem Statsministeren Stauning og den konservative politiker Christmas MøllerCa. 600 var samlet i teatersalen
27Juni1931Veteran fra 1864, H.P. Nielsen, Skovlyst, 94 årBeskrives som gamle kriger, der stadigvæk er rask og rørig og ofte går ind til byen
1Juli1931Ripenser-Bladet nr. 17, Juli 1931Indbyggertallet oplyses som værende 5895, 3238 kvinder og 2657 mænd. Endvidere tæller byen nu 20 storkepar. Og ved en udgravning i Bredeslippe, afdækkes en af de gamle bybrønde.
7Juli1931Dommerfuldmægtig Marcus Clod Kirkeby Pontoppidan, 70 år
9Juli1931Store regnmængder på hele Ribeegnen oversvømmer Kurveholmen, der kan besjles med båd
10Juli1931Rejsegilde på Sct. Catharinæ Kirkes forhøjede tårnIkke første gang kirken har haft tårn. I 1617 blev det første gang besluttet at give kirken et tårn. Tårnet blev pillet ned igen i 1745. Enten fordi undergrunden ikke kunne bære det, eller fordi man havde brug for stenene til vedligeholdelse af kirken. Kransen blev hejst op i stærk blæst.
13Juli1931Voldsomme regnmængder har skabt oversvømmelserMarkerne på Mandø er ødelagte. Vejen ved Kurveholmen er oversvømmet og vandet står oppe i haverne. Flere steder er brederne langs Ribe Å styrtet sammen.
13Juli193112 årige Karen Maria Olsen redder 5 årige Erna fra at drukne5 årige Erna, datter af vognmand Madsen, Bredeslippe, var ude og soppe i Ribe Å, vest for slotsbanken. Hun kom for langt ud og strømmen tog hende. Datter af volgnmand Vilh. Olsen, Grønnegade, kommer i tanke om, at hendes søster kan svømme. Hun løber hjem og henter Karen Maria, der får redder lille Erna i land
28Juli1931Grundstensnedlæggelse på den nye Odd Fellow loge i Sct. Laurentii GadeEn blykapsel indeholder et dokument, der beskriver branden i de gamle lokaler
6August1931Ribe Dyrskue 1931Ribe Dyrskue 1931
17Maj1932Peder Ramsing dørGæstgiver og hospitalsforstander. Premierløjtnant ved borgerskabet.
27November1932Efter snart 15 års restaurering indvies Sct. Catharinæ Kirke
27December1932Mekaniker taber væddemålSkulle bære cykel ud til Kammerslusen og aflevere den og gå hele vejen hjem igen på under 4 timer og 15 min. Tabte væddemålet
22Marts1933Direktør Hjerl Hansen sikrer finansieringen af restaureringsplanen for Hans Tavsens HusHuset var ellers dømt til nedrivning som en del af planen om den nye busholdeplads i Skolegade
15April1933Ribe Domkirkes ur er færdigt og bliver udleveretBliver indviet 1. påskedag samme år. Omkostningerne til uret blev dækket af afdøde Ribe-borger, smedemester H. Green. I 1936 blev uret ændret, så det automatisk kunne styre et klokkespil med to melodier; Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg og Den yndigste rose er funden (H.A. Brorson)
10Juni1933De første ripensere ser tvEn udsendelse fra London. Immaunel (eller Emmanuel) Christian Jensen er teknikeren og opfinderen bag
1April1934Ribe Alderdomshjem 25 års jubilæumRibe Alderdomshjem 25 års jubilæum. Ribe Kommune købte tidligere syehus's bygninger ved St. Laurentiigade og indretter Ribe Alderdomshjem
2Juni1934Det nye biografteater i Sct. Nicolaj Gade indviesCrome & Goldschmidts nedlagte spindehal bliver ombygget for 60.000,- kr.
5Juni1934Efter at være blevet vendt 180 grader genåbner Hans Tausens husEfter at være blevet vendt 180 grader genåbner Hans Tausens hus
23Juli1934Clement Nielsen Termansen udnævnes til æresborgerKøbmand Clement Nielsen Termansen udnævnes til æresborger
1April1935Knud Heide - Andersen overtager Bentzons BoghandelMellemdammen 17. Har butikken frem til 1. juli 1971
30Juni1935Niels Peter Theodor Lind fratræder som apotekerNiels Peter Theodor Lind fratræder som apoteker
2September1935Lys-ragatta på Ribe Å, fra jernbanebroen og til Ydermøllen og Frislusen3.000 kulørte lamper bliver overværet af 7-8.000 tilskuere, begunstiet af godt vejr
10Marts1936Marmor mindeplade på Gravsgade 15 for Dr. Jacob HelmsPå pladen står: Her byggede og boede Jacob Helms 1856-1869 Her skrev ha nsit værk Ribe Domkirke. Jacob Helms lov selv Gravsgade 15 opføre
21Juni1936Mindesten for Folketingsmand Hans Jacob Sørensen afsløresPå Ribes Gamle kirkegård
27Juni1936En aftale mellem guldsmed Bottelet og Ribe Turistforening om at begynde at producere og sælge kopier af RibebægeretBægeret er fra Ansgars tid omrkring år 900. Omkring 1900 blev bægeret pløjet op på en mark nær Trojels Knæ, hvor landevejen deler sig. Bægeret er i dag hos Nationalmuseet og betegnes som sjældneste kostbarheder
2Juli1936Det rullende postkontor gæster RibeI forbindelse med Ribe-festspillene gæster Det rullende postkontor byen
3Juli1936Det Kongelige Teater opfører "Det gamle spil om enhver"Det Kongelige Teater opfører "Det gamle spil om enhver". Første af fire forestillinger. (4-5-6. juli)
26August1936Mindesten for afdøde Overlæge P. NielsenAfsløret ved Ribe Sygehus. Naturstenen bærer en portrætmedalje udført af billedhuggeren Carl Marten Hansen
6September1936Kirkeskibet "Marie" bliver opstilletKirkeskibet "Marie" bliver opstillet ved en lille højtidelighed i en glasmontre i Ribe Domkirke
27Oktober1936StormflodStormflod - 4,5 meter
4December1936Julestjernen i Borgertårnet bliver tændt for første gang
19Januar1937Ribe Rutebilstation bliver stiftetOprettedes efter initiativ af Handelsstands- og håndværkerforeningen
23August1937Svømmestævne i DagmaråenEsbjerg, Sønderborg og Ribe kæmper mod hinanden.
15Januar1938Eksplosion i lakere-ovn koster Gaardskarl Niels Matheisen livetEn lakere ovn hos Radio- og Cykleforretningen "Riberhus" eksploderer og det koster den 63 årige mand livet. Murbrokker vælter ned og manden. Forretningen lå angivligt Saltgade 4 og var ejet af Iver Iversen
22April1938Billist kører i vandet ved SkibbroenEn Gredstedbroborger kører i vandet ved Skibbroen
3April1939ValgdagValgdag - optagelser fra indgangen til Det Gamle Rådhus
21Juli1939Kronik Vestkysten, Journalist K.H. RosenstandOm livet og udviklingen på Ribe Holme. Kronikken giver også svar på, hvorfor det hedder Sviegade
11August1939Jouralist K.H. Rosenstand Kronik i VestkystenUnder overskriften Langebro - en forsvunden Ribe-idyl. Fortæller om Langebro. Fortæller også, at kræfter arbejdede for at jernbanen skulle få vest om Ribe, med stop omkring Sct. Laurentii gade. Ligeledes ønskede kræfter Dagmarsbroen, hvor Langebro lå - fra Badstuegade og til Sct. Nicolaj Gade.
13August1939Ribe Friluftsbad etableresRibe Friluftsbad ved Havedal indvies
13August1939Folkefesten åbnes - 13-20 augustFolkefesten åbnes - 13-20 august
13August1939Reveille gennem byen søndag morgenReveille gennem byen søndag morgen
18August1939BørnehjælpsdagenBørnehjælpsdagen i forbindelse med Folkefesten
20August1939Vognoptog gennem byenVognoptog gennem byen i forbindelse med Folkefesten
1September1939Rosenstand Kronik om SkibbroenOgså kaldet Aldershvile eller Den engelske villa
29September1939Rosenstand Kronik i Vestkysten om Overdammen 5
6Oktober1939Kronik Vestkysten af Journalist K.H. RosenstandUnder overskriften Taarnborg i Ribe - Fra adelshus til bispebo
9Februar1940Rosenstand Kronik i Vestkysten om Hans Havsens HusTorvet 15
9April1940BesættelseBesættelsen
22April1940Dødsannonce snedkermester N. A. Hjort, Korsbrødregade, 82 årVar den første i byen til at indrette et maskinsnedkeri
5Juli1940Rosenstand Kronik om dengang der var 5 torve i Ribe
1August1940Rued Langgaard ansættes som domorganist og kantor ved Ribe DomkirkeVar ansat til sin død i 1952
9August1940Rosenstand Kronik i Vestkysten om Ribe Nørreport
30August1940Vestkysten Kronik af Journalist K.H. RosenstandOm skiltningen i gamle byer, herunder Ribe. Med henvisning til bagerskilt og karnap fra Stenbogade, der nu er i Den Gamle By i Aarhus og skiltet med den piperygende Neger ved Clausen, Mellemdammen 18
1September1940Rued Emmanuel Langgaard flytter til RibeRued Emmanuel Langgaard flytter til Ribe. Flytter ind i Gravsgade 21
6September1940Arbejdet med udgravning af voldgraven rundt om Slotsbanken påbegyndesEn arkæologisk katastrofe, da meget få ting fra udgravningen blev bevaret
20September1940Sct. Peders Kirke i RibeKronik af Journalist K.H. Rosenstand om Ribe's 7 kirke. En lille kirke placeret et det fjerneste hjørne af Hovedengen, mod nordvest
29November1940Rosenstand Kronik i Vestkysten om Helligåndsgården i Sct. Laurentii Gade
23Maj1941Vestkysten Kronik af K.H. Rosenstand om Dominikanernes gamle Kloster i RibeDetaljeret historie om Sct. Catharinæ Kirke og Kloster
4Juli1941Vestkysten Kronik af Journalist K.H. Rosenstand under overskriften Da Ribe endnu var SkibfartsbyDetaljeret beskrivelse af Ribes søfart i 16. århundrede
30Juli1941200 året for Obbekjærs overgang til selvejeIndtil Reformationen hørte Obbekjær under Nonneklosteret i Ribe. Efter Reformationen blev Obbekjær underlagt Lensmanden på Riberhus
1August1941Tyske soldater foran Politistatioen på GiørtzvejTyske soldater foran Politistatioen på Giørtzvej
1Oktober1941Poul Mogens Kofoed overtager forretningen, Von Støckens Plads 3Har været drevet siden 1903 af Chr. L. Grottrup
20Oktober1941Vestkystens Kronik af Lærer Halfdan Lange under overskriften Ribe og Storkene i 1941Detaljeret beskrivelse af, hvor forfærdeligt et storkeår 1941 var. En tilbagegang i flyvefærdige unger på 81%. Spekulation i sygdom i Afrika
27Oktober1941Arbejdet med at udgrave voldgravene omkring Riberhus Slotsbanke afsluttetIngeniørfirmaet Stürup og Prosch-Jensen havde ansvaret for arbejdet
31Oktober1941Rosenstand Kronik i Vestkysen om Puggaardsminde
12November1941Stiftende Generalforsamling Ribe BoligforeningFormand Boholder Dahl Christensen, Næstformand Varmemester Arnold Petersen. Arnold Petersen bliver senere formand og roses gang på gang for sit store arbejde i boligforeningen
14Juni1942Riberhus SlotsbankeI 1941-1942 blev Riberhus Slotsbanke gennemgravet af Nationalmuseet og samtidig fuldstændig istandsat med vand i voldgravene m.v. Den 14. juni 1942 blev der holdt en festgudstjeneste med en speciel Rued Langgaard komposition over Dronning Dagmar.
4September1942Rosenstand Kronik i Vestkysten om Overdammen 8
31December1942Stor ølmangel i byenTrods en forsyning på 70% af normalforbruget før krigen, kniber det med øl denne aften. Det er manglen på spiritus, der har øget efterspørgslen så meget, at der var mangel på øl
7Januar1943Dødannonce Reservenantvægter, murerarbejdsmand Mads Nielsen, Gravsgade, 86 år
8Januar1943Ribes 6. luftalarm varede 3 1/2 timeAlarmen gik kl. 20.06 og blev først afblæst kl. 23.27. Der var ikke tale om en fejl
9Januar1943Glarmester Asberg Lauridsen, 50 år
16Januar19432 timers luftalarm Alarmen startede kl. 19.00, lige som forretningerne skulle til at lukke32 havde søgt i beskyttelsesrum, hvoraf de 18 var i Saltgade. Resten opholdte sig i deres hjem og gaderne var som blæst i to timer.
17Januar1943Luftalarm fra 21.53 til 23.08Der skete ingen skade i Ribe og omegn
18Januar1943Kollektør Chr. Jacobsen, 80 årBlev i 1908 redaktør og udgiver af Ribe Folkeblad. Medstifter af Ribe Havebrugsforening
18Januar1943Ribe Byråd ved at Ribe Kommune ikke længere selv skal producere tørvDe lejede arealer har ikke mere tørv og det er lettere og lige så billigt at købe tørven hos private udbydere
19Januar1943Enkefru Sylvest Lund, Grønnegade, 75 årManden var ejer af nuværende Stockholm Simonsens forretning, men døde i en alder af 32 år.Enkefru Sylvest Lund startede selv en viktualieforretning, som svigersønnen, Henry Petersen ny ejer
31Januar1943Slagtermester J. Chr. Jensen, Præstegade, 80 årHar været slagter siden 1882 og mester siden 1885
10Februar1943Hotelejer P. Bertram har solgt Klubbens Hotel til hotelejer Johan LarsenPris: 170.000
12Marts1943Møbelfabrikken, Fords Automobilværksteder og Ribe Atuomobilforretning brændes ned af sabotørerMøbelfabrikken, Fords Automobilværksteder og Ribe Atuomobilforretning brændes ned af sabotører
4April1943Bombeflyet Short Stirling R9327 bliver skudt ned mellem Ribe og ObbekærFlyet styrtede ned ikke langt fra Tved-huse kro i et mosehul. Piloterne James Palmer og Reginal Percival Billham omkommer
22Maj1943Den tyske værnemagt kræver 3 maskingeværstandpladser gravet ned i slotsbankenEfter indberetning fra Redaktør Willemoës til Nationalmuseet og Ribe Amts Fredningsvæsen, lover værnemagten ikke at grave yderligere. Dette overholdes ikke
12Oktober1943Stortebrødreklosteret, 400 år siden det omdannes til almindeligt hospitalNuværende Sct. Catharinæ Kloster
17December1943Grønnegade 15 saboteres med brandHåndværker og Industriforeningens bygning, Grønnegade 15 saboteres med brand
18Februar1944Rosenstand Kronik under overskriften: Da Ribe fik DamperOm det lille dampskib Kvik
14Juli1944Rosenstand Kronik Svenskerne i Ribe - Et 300 aars mindeJournalist K.H. Rosenstand skriver om svenskernes besættes af slottet Riberhus i 1644
3August194450 års jubilæum Andelsmejeriet Riberhus50 års jubilæum Andelsmejeriet Riberhus
29September1944Rostand Kronik: En strid om en gammel Ribe-BrøndBrønden lå placeret i området omkring hjørnet af Korsbrødregade og Nygade.
7Oktober1944Toglinien mellem Ribe og Hviding saboteres. Et tysk godstog bliver afsporetFrihedskæmperne omkring bøssemager Sigurd Laursen og reservepolitibetjent Kaj Lykke Sørensen sprænger jernbanene mellem Ribe og Hviding. Et tysk godstog blev afsporet. Desværre opdagede linieeftersynet bomberne på linien mellem Gredstedbro og Ribe. Målet kunne há været den sydgående transport med 416. Infanterie-Division, der var tvunget til at bruge den vestlige strækning syd på. 
7Oktober1944Sabotage Ribe AutomobillagerFire revolvermænd binder sabotagevagten og brænder lejemålet på Tønder Landevej ned. Ribe Automobillager havde til huse her, efter sabotagen mod virksomheden i Sct. Nicolaj Gade d. 13. marts 1943
30Oktober1944Kommunen vedtager at opføre Korsbrødregade 30-32Bygmester er J.M. Clausen
15December1944Rosenstand Kronik i Vestkysten om Hotel Riberhus bygningenSct. Nicolaj Gade 18
26Januar1945Rosenstand Kronik i Vestkysten om Overdammen 1
28Februar1945Modstandmand Knud Andersen bliver hårdt såret under en aktion i Tange PlantageDør af sine kvæstelser i Frøslevlejren d. 23. april 1945
13Maj1945Folkemøde på Riberhus Slotsbanke for at fejre Danmarks genvundne frihed
10Juni1945Mindegudstjeneste Ribe Domkirke8 modstandsfolk fra Ribe mistede livet under 2. Verdenskrig og der afholdes mindegudstjeneste i Ribe Domkirke
18Juli1945Elverhøj opføres som friluftsskuespil i Vedels AnlægEn lun og skøn sommeraften
17April1946Arbejdet med nyrestaurering af Pavillon i plantagen er færdigtForskønnelseskomiteen overdrog den nyrestaurerede Pavillon til forpagter Frk. Olga Henriksen og Hotelejer Jens Petersen. Restaurering nødvendigt "efter den røverrede tyskerne efterlod"
1juni1946Christian Andersen bliver stationsleder for Ribe Rutebilstation
6Juni1946Spare- og Lånekassen for Ribe by og Omegn, 100 års jubilæumPopulært kaldet Den Gamle Sparekasse
15November1946Journalist Rosenstand Kronik under overskrift Et Ribehus i forfaldOm Sprøjtehuset, Torvet 16
31Januar1947Kronik af Journalist K.H. Rosenstand under overskriften "Af Ribe Plantages Saga"Om Ribe Plantage og mindestenen for Stiftamtmand Molkte
21Februar1947Kronikken Af Puggaardsmindes Saga af Journalist K.H. RosenstandOm Puggaardsminde
28Februar1947Kronikken Hvad et gammelt Ribebillede fortæller af Journalist K.H. RosenstandKronikken tager udgangspunkt i oversigtsbilledet over Ribe Station og Gasværk fra omkring 1875
15Juni1947St. Georgsgildet
21Juni1947Jacob A. Riis-festenJacob A. Riis-festen - afholdt til fordel for mindefonden til oprettelse af Jacob A Riis-børnehave. Friluftsforstilling: Den Lille Havfrue
22Juni1947Jacob A. Riis-festen, dag 2Jacob A. Riis-festen - afholdt til fordel for mindefonden til oprettelse af Jacob A Riis-børnehave. Stor Regatta på Mølledammen
8August1947Rosenstand Kronik i Vestkysten om SangdagEn tidligere Kannikeresidens hvor det nuværende Klubbens Hotel, Skolegade 6 ligger
15August1947Rosenstand Kronik i Vestkysten Fiskergade 5 - skånet af branden i 1580
6September1947Første nummer af Ribe Vennen bliver udgivetUdgives af Ribe og Omegns Hjemstavnsforening. Foreningen har eksisteret siden 1946, der gik således nogle måneder, inden første medlemsblad udkom
19Marts1948Rigsdagen vedtager at loven om at ændre Ribe Statsseminarium til FællesseminariumVedtages enstemmigt
25Marts1948Ribe Statsseminarium bliver atter fælles for begge kønOprettet som fælles seminarium, ændret til Kvinde seminarium 12. marts 1918
18April1948A/S Ribe Jernstøberi fejrer 100-års jubilæumA/S Ribe Jernstøberi fejrer 100-års jubilæum
25Maj19481000 års festen1000 året for oprettelse af bispestolene
3Juli1948Fælles brandøvelse mellem Esbjerg, Varde og Ribe stationEt samarbejde mellem stationerne blev efter befrielsen udbygget.
7Juli1948Rosenstand Kronik om forsvundet hus Nederdammen 13
26Oktober1948Chefredaktør for Politiken Niels Hasager dømt for bagvaskelse af dommerfuldmægtig fra Ribe, Knud BerlinPolitiken skrev, at Knud Berlin efter et gilde hos politimesteren havde optrådt beruset på stylter på gaden i Ribe
31December1948Ribe Pigekor stiftesRibe Pigekor havde i mange år til huse i Brorsonsminde og var styret af korleder Elisa Vagnkilde
1Januar1950Opførelse af Grønnegade 14Præcis dato ukendt. Forhuset opført omkring 1950. På grundne lå tidligere et 9 fag dybt gavlhus
7Maj1950Klubbens Hotel brænderTagbrand Klubbens Hotel
10Juli1950Tre 12årige børn omkommer under badning ved Ribe KammersluseTre 12årige børn fra Rold Skole på Fyn omkommer under badning ved Ribe Kammersluse
29Marts1951Påbegyndelse af asfaltering af GrydergadePå dagen starter man med at bryde de gamle brosten i Grydergade op. Herefter asfalteres gaden
22Juni1951Maren Spliid optogArrangeres for at indsamle penge til en ny Ribe Hal
24December1951Hoffotograf Bodil Hauschildt dørHoffotograf Bodil Hauschildt dør
5Januar1952Afviser at udskifte tjærefyringen på alderdomshjemmetTjærefyringen på Ribes alderdomshjem giver store gener i form af støvplage i den vestlige by. Formanden for socialudvalget afviser tanken om udskifte fjærefyret eller at bygge en højere skorsten. For at føje spot til skade, så skal tjæren købes i Esbjerg.....
9Januar1952Natten mellem den 9. og 10. januar 1852 ramte en voldsom stormflod ind på vadehavskysten. Ved 11-tiden om aftenen stod vandet højt, og ud på natten mellem kl. 3 og 6 steg vandet stærkt. Skibbroen, møllerne og ”Dammen” blev stærkt beskadiget.I et brev fra Højskoleforstander Sophus Høgsbro, Rødding Højskole, d. 12. januar 1852 fortælles:

”Det har for resten været hårdt vejr i disse dage, storm, regn, snefog og hagl alt imellem hinanden. Vesterhavet var kommet os et par mil nærmere. I forgårs kom en af lærerne her, Schøtz, igennem Ribe på vejen fra Tønder hertil. Han var kommen dér om aftenen, og havde ikke mærket noget usædvanligt, men da han om morgenen steg op på det flade tårn for at se sig omkring, så han havet rundt om sig. Bølgerne slog brusende og skummende hen over den vej, han lige var kommet ad. Broer sloges itu, kreaturer dreves op imod husene, nogle døde, andre endnu levende, utallige vildgæs, måger og andre strandfugle fløj skrigende omkring, på flere steder gik vandet ind i husene, og drengene var på gaderne ivrige i gang med at fange de opdrivende ferskvandsfisk. Langt borte synes han at se en mængde skibe på havet, men en mand, der var gået op med ham, sagde, at det var bøndergårde, hvis omliggende enge var blevne til havbund, og som kun til nød på deres små høje holdt stand mod det bestandig stigende vand, der havde afskåret dem fra deres naboer og fra enhver udgang af faren”.
10Januar1952Den nye forstanderinde på Ribe Telefoncentral, Troels Møller er kommet til byenAfløser den mangeårige forstanderinde Marie Hornum
12Maj1952Første TulipanfestDen første tulipanfest afholdes
28Maj195216 søstre - bosiddende i Ribe og medlemmer af Rebekkaloge nr. 12 Prinsesse Marie, Esbjerg - nedsætter et udvalg med det formål at oprette en Rebekkaforening.Bliver senere til Søsterloge nr. 38 Sct. Catharina I.O.O.F.
10Juli1952Domorganist Rued Langgaard dør i RibeDomorganist Rued Langgaard dør i Ribe
14Februar1953Rebekkaforeningen Sct. Catharina blev institueretBliver senere til Søsterloge nr. 38 Sct. Catharina I.O.O.F.
18Maj1953Tulipanfest 1953Tulipanfest 1953
25September1953Valdemarskolens IndvielseValdemarskolens indvielse
26Maj1954Vestkysten: Vandrehjemme Tourist-Hotellet, Hundegade 28 er begyndt at modtage gæsterVestkysten: Vandrehjemme Tourist-Hotellet, Hundegade 28 er begyndt at modtage gæster
29September1954Ringvejen bliver taget i brugRing- /omfartsvejen - A11 - bliver taget i brug
14Oktober1954Cresten Nørgaard Nielsen, fotograf, dør 84 år gammel
23November1954Redaktør C. Willemoes dørRedaktør C. Willemoes dør i Ribe
12Januar1955Den nye sygeafdeling langs Sct. Laurentiigade tages i brugAfdelingen tilhører alderdomshjemmet
16April1955Den nye biografbygning i Sct. Nicolaj Gade står færdigDer er installeret nye forevisningsmaskiner og højtaleranlæg
22April1955Chauffør Svend Jepsen, Ringbilerne har købt politikontorer i KorsbrødregadeKøber bygningen af restauratør Koed, Højskolehjemmet. Overtagelsen sker 1. maj
1Maj1955Politiassisten Edv. Resbo kommer til RibeLeder af ordenspolititet
15Maj1955Tulipanfest 1955Tulipanfest 1955
29Maj1955Fotograf Andreas Andersen dør i Ribe
30Oktober1955Ribe Politikorps fejrer 100-års jubilæumRibe Politikorps fejrer 100-års jubilæum
2November1955Runestav med 342 runetegn udgravesRunestav med 342 runetegn fundet i udgravninger i brændtomte i Præstegade
11November1955Overpostbud J.P.A. Rasmussen, 65 årOverpostbud J.P.A. Rasmussen, 65 år
14November1955Ribe Boligforening har 600 medlemmer
30November1955Frk. Amalie Termansen påkørt i stærk tågeAlvorlig kvæstet efter påkørsel i tæt tåge. Slagtermeste Chr. Warming, Gram førte bilen og ulykken skete ved Trojelsknæ
30November1955Overpostbud J.P.A. Rasmussen forlader postvæsenetEfter en lang karriere som både landpost, bypost og pakmester
12December1955Halfdan Lange er død i TysklandHalfdan Lange er død i Tyskland, 57 år gammel. Søn af adjunk J. Lange. Særdeles kendt for sit arbejde med ringmærkning af storke
30December1955Billeder af bagvand ved Ribe der dokumenterer bagvand som aldrig før, efter regulering og uddybning af Ribe Østerå ved Seem og VarmingAvisen anbefaler oprensning af Mølledammen
24Januar1956Reklame for Krog MargarineFabrikken var beliggende Dagmarsvej 8. Uwe Dall har skrevet om den i Uden og inden for byporten 2009
24Januar1956Storm blæser ruderne på Carl Nørgaards købmandsforretningPlaceret på Torvet
26Januar1956Telefonboksen placeret i trekanten på Torvet bliver smadretEt løbsk hestekøretøj tilhørende vognmand Madsen smadre telefonboksen. Herefter er alle enige om, at boksen er dårligt placeret på midten af Torvet
29Januar1956Søvbryllup Murer P. Hausted og Else HaustedBosiddende i Gravsgade
12Februar1956En af de gamle bygninger i Tømmerhandler Danielsen brænderBygningen i Saltgade og langs Seminarievej, der i gamle dage var tømmerhandel, brænder ned. Et par brødre på 8 og 9 har leget med ild i bygningen og troet de havde slukket et bål med sne. Bygningen brænder ned. I bygningen står der: En 6 mdr. gammel BMW tilhørende ekspotør Harald Fogtmann. Ribes ældste bil fra 1911 tilhørende Karatmager H. Sørup. En blandemaskine tilhørende Lauridsen og Knudsen
13Februar1956IsvinterIsvinteren har gjort det kritisk for fuglene. Falck og gasværksfolkene hukker våger i isen til fuglene, flere steder i byen. Landmændene hjælper med foder
19Februar1956Mariane Hansen, 60 årGift med cykelhandler Hansen i Sønderportsgade
25Februar1956Skomagermester Jørgen Schmidt, 70 årSøn af Maskinmester på Crome og Goldschmidts fabrikker. Arbejdede der selv i 1 1/2 år. Kom i lære hos skomager Jensen i Grønnegade. Arbejdede efter endt lærertid på skotøjsfabrikken Nisssen Hansens i Lindegaarden. Selvstændig fra 1912. Lever nu i bedste velgående i den gamle kapellanbolig i Præstegade. Jeg har også lavet gymnastik hos Stockholm-Simonsen fortæller J. Schmidt
10Marts1956Foto af Marie Clar Nielsens svævende kvindeskikkelse der når solen skinner fra en bestemt vinkel får skyggen til at ligne et ansigt
18Marts1956Eli Tranholm, 60 årKøbte efter krigen Foto-Lauridsens forretning og drev den på en god og dygtig måde. Købte for et par år siden Rosenalle 4
22Marts1956Artikel om Runestaven fra RibeRunerne er færdigtydet
1Maj1956Ny forpagter på Hotel DagmarOvertjener Tage Petersen, Aabenrå er den nye mand
13Maj1956Tulipanfest 1956Tulipanfesten afholdes for 5. gang
7Juli1956Udgravning af kælder til den nye Ribe Hal påbegyndtSker med to traktorer (foto i avisen)
7Juli1956Der reklameres blandt andet for Ribe i Det Danske Hus i ParisFoto i avisen
12Juli1956Flaskemine fundet ved Ribe KammersluseBringes til Esbjerg, hvor den bringes til sprængning
18Juli1956Foto af drenge der fanger skaller ved SkibbroenBroen til Hovedengen i baggrunden
19Juli1956Johanne Christensen, Grydergade, 85 årHedder Brorson til mellemnavn. Født i London, men flyttede med tilbage til Ribe, da familien flyttede tilbage.
27Juli1956Ribe Dyrskue 1956Ribe Dyrskue 1956
29Juli1956Store haglskader på Ribe-egnenFlere steder er kornmarkerne tærsket af
2August1956Snedkermester H. Dau, 85 år
8August1956Katedralskolens skolegård asfalteresKatedralskolens skolegård asfalteres
14August1956Snedkermester Johs. Nielsen, 60 år
16August1956Stor eksport succes hos A.P. JørgensenElevatorkopper til at transportere sand og lignende på transportbånd. På dette tidspunkt ligger fabrikken på Tøndervej
17August1956Ny servicestation på Banegårdspladsen Odins PladsOpført på brandtomten efter Crome og Goldschmidts fabrikker (Saboteret under WWII)
27August1956Rebslager A. P. Mahler, Gråbrødregade, 75 år
27August1956Filmen Stormfulde højder i Ribe Bio
28August1956Asfaltarbejde på Seminarievejs forlængelse, Kinchsvej og Kiarsvej er afsluttet
28August1956Repræsentant Beier redder 2 årig dreng fra druknedøden i slotsgraven
29August1956Tagkonstruktionen på Ribe HallenDe 12-13 meter buede træbjælker er ved at være på plads
2September1956Arbejdsmand Vilhelm Johansen, Præstegade, 70 årSøn af Johan Johansen, Th. Bøggild, senere Termansen og C.C. Andersen
6September1956Grundstennedlæggelse den nye Ribe-Hal på Hovedengen
9September1956Hans Chr. Clemmensen drukner ved Friluftsbadet, HavedalKæntrer i en kajak. Søn af støberiarbejder André Clemmensen
14September1956Biskop M.C. Lindegård dørEt par minutter over midnat, 67 år gammel
17September1956Hotel Stenbohus og Hotel Dagmar har fået tvGenerelt synes ripenserne at være mere afventende med at købe det nye vidunder
18September1956Arkitekt Engqvist fra Nationalmuseet gæster RibeFor at se på byens gamle huse
19September1956Første nye rutebil på Ribes ældste ruteRutebilejer Gunnar Degn har indsat en Volvo på ruten Ribe-Arrild-Løgumkloster
28September1956Stygt hærværk i PlantagepavillonenSpejle, malerier, møbler og meget andet oversmurt med maling,. En 14-årig dreng tilstår et par dage senere.
29September1956El-forsyningen i Ribe har 50 års jubilæumByens første elektricitet på Midtmøllen forsyner de første ripensere med el
29September19562 årig Benny, søn af H. P. Hansen, tæt på at drukne i Ribe HavnBliver reddet af elektriker Oscar Gerken
1Oktober1956Et Aktieselskab bag "Klubben" bliver stiftetFormålet med aktieselskabet var at købe nogle lokaler til til klubbens anden afdeling, den selskabelige. Aktieselskabet købte Skolegade 6 og bygningen kaldes den dag i dag Klubbens Hotel
1Oktober1956Radioforhandler og pianist C.O. Lind, 50 år
2Oktober1956Manufakturfirmaet Crome & Goldschmidt, Overdammen 4, 50 års jubilæumIkke at forveksle med fabrikken af samme navn i Sct. Nicolaj Gade. Der har været manufakturforretning i huset over 100 år. Men denne dag hengik forretningen til familien Christensens. Afdøde Johan Christensen overtog forretningen efter Henrik Jensen, Johan Christensens tidligere chef. Sønnen Carl Christensen overtager forretningen ved Johan Christensens død i 1955.
4Oktober1956I forbindelse med etableringen af forretningslokalerne i Ydermøllen, Nederdammen 38, finder man rester af den oprindelige YdermølleMan finder murrester, 1,7 m. under den nuværende gadeplan og et stykke inde i den nuværende bygning. Murene var 80 cm. Høje og 60 cm. Tykke. De var muret af munkesten i blokskifte, som man kendte omkring 1550
5Oktober1956Smed Thorvald Hansen, Slotsgade, 40 års jubilæum Ribe Jernindustri2 af 3 børn bor i Ribe; Sønnen installatør Arne Hansen og frisørinde frøken Magda Hansen
8Oktober1956Ribe Turistforening køber Fiskergade 3 for 10.000,- kr.Huset er i så dårlig stand, at man straks går i gang med renoveringen af huset
8Oktober1956Dødsannonce Snedkermester og billedeskærer Hans DauDaus hovedværk er de skønne udskårne stolestader i Ribe Domkirke
11Oktober195688 årige Sofie Juel Bruun debuterer med silhuet-eventyrbogBosidende i København, men er vokset op i Ribe. Datter af malermester Harald Bruun
11Oktober1956Ribe Byråd vedtager at købe Hotel Riberhuss have
13Oktober1956Arbejdsmand Aksel Gerken, Korsbrødregade, 80 årArbejdede adskillige år på Cikoriefabrikken i Slotsgade
16Oktober1956Maskinhandler og Kgl. Vejer og måler, M. H. Michelsen dørHavde været syg de sidste år, men var i bedring. Sankt død sammen under et møde i Odd Fellow-logen.
18Oktober1956Vaskeriejer, Frøken Ingeborg Jensen, Gravsgade, 70 år
31Oktober1956P. Buck og hustru, Grønnegade kan fejre guldbrullup. Samme dag fylder P. Buck 80 årP. Buck var blandt andet vognmand og ældre ripensere vil kunne mindes Bucks karat, der kørte til brylluper og baller
7November1956Turistforeningen har købt Fiskergade 3Går straks i gang med restaureringen
7November1956Forsøg med trafikspejlFørste spejl opsat over trafikskiltene på Von Støckens Plads
7November1956Dødsannonce Murermester W. Steinback, 82 år
7November1956Dødsannonce Ingeborg Mortensen, Puggård, 86 årFødt på Puggård og boede der hele sit liv
9November1956Gæstgiver Andreas L. Petersen, Tangevej 65, 75 årDrev som faderen før ham den gamle Postgård, Nederdammen 36
10November1956Ingeborg Blom, 70 årEnke efter Politibetjent P. Blom
5Januar1957Dødsannonce Bådejer Theodor Petersen, 63 årEjer af turbåden Svend
8Januar1957Overskud i Forskønnelseskomitéen - nettoformunen er næsten 98.000Journalisten konstaterer spydigt, at i en tid, hvor alt bliver offentlig, bliver tingene også dyrere og giver underskud
8Januar1957Det trækker ud med nedrivningen af Von Støckens Plads 2Bygningen er købt af Discontobanken. Det trækker i langdrag med tilladelsen til nedrivning
14Januar1957Pakhusformand på toldboden, Hans Nielsen, 65 år
19Januar1957Restauratør Valdemar Sørensen, Turisthotellet, 60 år
22Januar1957Nyindretninger på Ribe KatedralskoleFysik- og kemilokalet i det gamle Puggård er nyindrettet
29Januar1957Fru Else Marie Jacobsen, Sortebrødregade, dør næsten 90 år gammelEnek efter kooektør Chr. Jacobsen, der døde i 1952
1Februar1957Overbetjent Hugo Koch, 40 år i politiet35 af årene hos kriminalpolitiet i Ribe
4Februar1957Bager og konditor Ejner Nielsen, 25 års jubilæum, Hotel Munkens konditori
10Februar1957Malermester, Christian Brogård, 60 år
11Februar1957Reklame for Beiers Kaffebar i SaltgadeReklame for Beiers Kaffebar i Saltgade
11Februar1957Ribe Byråd vedtager anlæggelsen af HegelundsvejArbejdet er dog for længst gået i gang
19Februar1957Overportør Frits Kock, 60 årSøn af afdøde skræddermester A. Kock
21Februar1957Maleren N. Steenholdt har lavet nogle smukke kakler med Ribe-motiverSamlingen vil komme op på en halv snes motiver. Isenkræmmer, Nederdammen 13 har sikret sig eneforhandlingen
24Februar1957Kontorbestyrer Hans Olesen, 80 årHavde sæde i Ribe byråd for socialdemokratiet fra 1934-38
1Marts1957Christian Andersen, bliver driftsleder for det nydannede aktieselskab Fanø rutebilerChristian Andersen har været leder af Ribe rutebilstation siden 1. juni 1946
1Marts1957Mælkehandler Niels A. Pedersen er ny leder af Ribe rutebilstationBosiddende i Skovgade. Niels har i mange år kørt i Ribe med en af mejeriet Riberhus's mælkesalgsvogne
7Marts1957Dødsannonce Anna Margrethe Petersen, 81 årEnke efter C. Petersen. Ejede et hus i Kongensgade
21Marts1957Kommunestkatten stiger med 246.000 kroner til 2.740.051 kr. i kommuneskat
27Marts1957Købmand Hansen, Grønnegade, 50 år
27Marts1957Flack har fået ny kranbil
27Marts1957Løbesod har ødelagt en del af det store historiske Ribe billede i by- og amtsrådssalen på Ribe RådhusKonservatorerne Mogens Larsen og Jørgen Madsen er gået i gang med at restaureringsarbejdet
30Marts1957Holmebroen bliver revet nedOffentliggørelsen af beslutningen om at rive Holmebroen ned
30Marts1957Jernbaneoverskæringerne i Ribe skal have nye bomme og signaler
1April1957Ane Jensen, Gråbrødregade, 70 år
4Maj1957Indvielse af Ribe Hallen på Hovedengen
12Maj1957Tulipanfest 1957Tulipanfest 1957
17Maj1957Rebekkaloge nr. 38 Sct. Catharina bliver institueretRebekkaloge nr. 38 Sct. Catharina bliver institueret
13Juli1957Dårlig skiltning til det nye vandrehjem ved Ribe HallenSkiltet til det gamle vandrehjem i Hundegade er endnu ikke pillet ned
16Juli1957Dødsannonce Former Carl Chr. Madsen, 90 årUddannes først som reslager, hvorefter han i 1890'erne tog plads hos reslager Gantzel i byen. Blev uddannet som former i Nykøbing, Mors, hvorefter han arbejdede mange år hos Ribe Jernstøberi
20Juli1957Licitation over Andelsmejeri Riberhus' mælkekørselMælkekørslen fra oktober 1957 til oktober 1958
23Juli1957Blandt de danske skuespillere, der i øjeblikket gæster Ribe kan nævnes Jøren Reenberg, Poul Reichhardt, Dirch Passer og Kjeld PetersenHar blandt andet indtaget frokost på Weis Stue
31Juli1957Hans Lauridsen, Klostergade, 60 årPligtopfyldende medarbejder på Ribe Jernindustri. Far til 9 børn
22August1957Carlo Petersen, ophørsudsalget starterEfter 97 år i Ribe lukker Carlo Petersen. Forretningen ligger i Grønnegade.
26August1957Postmester C. Knudsen stopperHar siddet i stillingen siden 1942. Posthuset er på dette tidspunkt i Puggaardsgade
1September1957Toldforvalter Ellen Wolden Ræthinge, 40 års jubilæumDanmarks første og eneste toldforvalter
1September1957Forretningen Von Støckens Plads 3 overtages af Th. Simested
15Oktober1957Hotel Riberhus solgtChr. Ervald sælger Hotel Riberhus til københavnsk hotelmand
31Marts1958Massive mængder sne i RibeFoto i avisen fra Saltgade
5April1958Dødsannonce Købmand Carl Hansen, Skibbroen, 79 år gammelFødt 8. august 1878, som søn af købmand Peter Hansen, indhaveren af den i 1865 grundlagte manufakturforretning på hjørnet af Skibbroen og Storegade (Overdammen)
5April1958Sdr. Farup mejeri har besluttet at gå ind under Andelsmejeriet Riberhus
9April1958Mandøs gamle mejeri skal flyttes til Hjerl hedeEt af landets ældste mejerier fra 1887 skal brydes ned og genopføres på friluftsmuseet Hjerl hede
11April1958Dødsannonce Fru Oceana Grumsen, født Poulsen, 61 år gammelFødt på Stillehavet. Søster til fiskerskipper Johan Poulsen
13April1958Konfekturehandlerske, Frøken Emma Vogt, Torvet, 50 årIndehaver af en meget populær chokoladekæder på Torvet
22April1958Dødsannonce Niels Korsgård, 77 år gammel
24April1958Stormøde i Ribe Handelstandsforening om at lukke kl. 12.00 om lørdagenI stedet for kl. 14.00. Kolonialhandlerforeningen havde stillet forslaget, der ikke mødte opbakningen fra andre brancher, med det argument, at mange turister handler i byen på dette tidspunkt
25April1958Fru Sofie Christensen, Peder Dovns Slippe, 60 årEnke efter støberiarbejder Jens Christensen
26April1958Anlæggelse af parkeringsplads ved Ribe Hallen, Sct. Peders GadeUnder anlæggelsen finder man noget, der formodes at være resterne af en vandledning af egetræ
3Maj1958Enkefru Marie Hansen, Skibbroen, 65 år
5Maj1958Fru Karen Marie Karskov, Tangevej, 80 årEnke efter gårdejer Karkov
9Maj1958Fru Ida Viborg, Gråbrødregade, 50 årEnke efter mælkekontrollør på mejeriet Riberhus, Chr. Viborg
9Maj1958Bestyrelsen i Andelsmejeriet Riberhus beslutter at droppe planer om nybyggeri i Sct. Peders GadeBeslutter i stedet at flytte mejeriet uden for byen
13Maj1958Ribe Kommune er gået i gang med at undermuring af Torvet 2, Weis StueEn del af murene er i de senere år begyndt at hælde. Det er Ribe Kommune, der ejer bygningen
14Maj1958Brand i huset på hjørnet af Korsbrødregade og PræstegadeBrand menes opstået på baggrund af børns leg med tændstikker
18Maj1958Tulipanfest 1958Tulipanfest 1958. 25.000 menes at have deltaget
22Maj1958Ribe Katedralskole kan ikke optage alle kvalificerede ansøgereRibe Katedralskole mærker, at der er store årgange. 139 aspiranter har ansøgt og rektor Vestergaard oplyser, at ikke alle kvalificerede kan optages, grundet pladsmangel
24Maj1958Fru Anna Jensen dør, 87 år gammelEnke efter saddelmagermester Chr. Jesnen, Grønnegade
26Maj1958Fru Meta Pestow, Ribe Nørremark, 80 årKendt servitrice. Da der kom russiske flygtninge til Ribe under 1. Verdenskrig, overtog hun forplejningen på restauration Skovlyst. Blev gift med en af de russiske flygtninge og sammen drev de Skovlyst
2Juni1958Hotel Munken har udvidet med 8 dobbeltværelserHar nu en kapacitet på 52 senge. Udvidelsen er mod vest, over bagerforretningen
11Juni1958Borgerskolen på sin traditionelle årlige udfulgt til plantagen
12Juni1958Intet forlig om Von Støckens Plads 2Ribe Diskontobank har købt bygningen, der husede grønthandler M. Petersen. M. Petersen er dog ikke villig til at flytte, så arbejdet med opførelsen af en nyt bank kan begynde.
25Juni1958Fabrikant Peter Kastrup, 60 årPeter Kastrups moder er født Ussing og søster til maler Stephan Ussing
7Juli1958Rester af Ribes første rådhus fundetPå grundene Grønnegade 4 og 6
11Juli1958Stærk kritik af betaling af entre for adgang til Ribe DomkirkeRejses af den engelske journalist og fjernsynsreporter, Gilbert Harding i den landsdækkende avis Politiken. Formandne for meningshedsrådet, stiftsprovst Grønbæk svarer, at domkirken ikke kan klare sig uden denne indtægt, men at man kunne ændre det således, at det kun var adgang til borgertårnet, der kostede
25Juli1958Ribe Dyrskue 1958Ribe Dyrskue 1958
25Juli1958Fisker og restauratør Marius Mikkelsen og fru fejrer guldbryllupDriver Kanalhuset
27Juli1958Veteranfest for danske veteraner fra første verdenskrig
12September1958Historiske dage i Ribe100 årsdagen for åbningen af provinens ældste museum. Fejringen varer 4 dage
4Oktober1958Artikel om sukkerroe transport fra Ribe og til Tyskland10.000 jernbanevogne skal køre fra slutningen af september og til 15. december. Der afgår helt op til 7 vogntog om dagen fra Ribe
5Oktober1958Peter Jessen, Klostergade 2, 70 årDeltog i 1. Verdenskrig på tysk side. Mistede næsten synet i krigen. Var krigsfange i England i 4 år.
6Oktober1958Sølvbryllup arrestforsvarer Jensen og hustru, Fru Gerda Jensen
8Oktober1958Reklame om Vigtig Meddelelse fra LandbosparekassenOmkring nogle valg alle unge, ugifte under 25 år skal tage for at undgå Tillægsskat
9Oktober1958Reklame for Jaga Dominga KaffenHele Ribes kaffe reklamerer Købmand Krogh Jørgensen, Ydermøllen med
10Oktober1958Et af de sidste Ribe Markeder?Vestkysten skriver om konkurrencen fra Esbjerg, Varde, Gram, Arnum og Skærbæk. Markeder der behandler deres opland bedre end i Ribe
13Oktober1958Stor mejeridag i Ribe Hallen
13Oktober1958Dødannonce Johanne Marie Jensen, Grønnegade, 89 år
15Oktober1958Maren Ager, 75 årSøster til Fru Pestow, Skovlyst
21Oktober1958Pensionist Chr. Sørensen, Præstegade, 80 årHavde ejendommen på Ladegårdsmark, hvor der for nogle år siden blev gjort et stort arkæologisk fund af sølvmønter.
22Oktober1958Metha Kirstine Nielsen, vaskeriet Hektor i Saltgade, 60 år
23Oktober1958Byrådet arbejder stadigvæk med byens belysningDer er kommet ny belysning på Torvet, Storegade og Sct. Nicolajgade.
24Oktober1958Hans Mikkelsen, Sønderportsgade, 50 årHans Mikkelsen er født i Kanalhuset
4November1958Ribe Sygehus fylder 50 årRibe Sygehus fylder 50 år
5Januar1959Den nye gadebelysning i Hovedgaden taget i brugBillede af lamper der hænger over gaden
7Januar1959Skræddermester Hans Nielsen, Grønnegade, 80 årSkræddermester Hans Nielsen, Grønnegade, 80 år
8Januar1959Smedemester A.P. Jørgensen og International Harvester afholder 10. underholdsaftenOver 1000 mennesker i Ribe Hallen
9Januar1959Guldbryllup Murer M. Lund og fru, Kongensgade 9
9Januar1959Juline Andersen, 75 årFra "Byens Hjørne" - overtog butikken efter sin mand
12Januar1959Masser af sne på Ribe egnen
13Januar1959Maler Søren Pedersen, Præstegade, 75 årVar med til at male orglet og præstestolen i Ribe Domkirke under restaureringen
14Januar1959Kæmpekran fjerner de gamle højovne på Ribe JernstøberiKæmpekran fjerner de gamle højovne på Ribe Jernstøberi
21Januar1959Ribe-maleren, Søren Pedersen, 75 år, PræstegadeVar med til at restaurere Ribe Domkirke i 1900
22Januar1959Folkebiblioteket, Puggaardsgade 4 lukkerFor at flytte til Saltgade 18
22Januar1959Storm giver store oversvømmelser ved Hovedengen - vandet står helt op til Ribe Hallen
23Januar1959Største oversvømmelser i mands minde
24Januar1959Voldsomme oversvømmelser af bagvandSå store oversvømmelser er ikke set i mange år
28Januar1959Byggelinjen i Sct. Pedersgade skal ændres for at gøre færdslen bedreGartner Lauridsen er gået i gang med at rive sine drivhuse ned
1Februar1959Restauratør Koed, Saltgade sælger sin forretningTil C.M. Carlsen, Esbjerg. Den nye ejer agter at lave forretningen om til et selvbetjeningsvaskeri
1Februar1959Kaffebar bliver til vaskeri
2Februar1959Dødsannonce, Jeppe Olsen, Grønnegade 25, 89 år
3Februar1959Reklame for Ribe DiskenSælges af Ribe Butiksinventar, Hundegade
5Februar1959Jacob Thorup, 80 årFhv. Arbejdsmand, bor i et af de små huse i Præstegade
6Februar1959Købmandsforretningen Torvet 4 solgtBent Lassen køber den af Karl Nørgård
9Februar1959Folkebiblioteket åbner i SaltgadeEr flyttet fra Puggaardsgade
9Februar1959Ejner Dau, 50 årSnedkermester, Sønderportsgade
12Februar1959Elektrisk gadelys klar i: Grydergade, Nygade og den sydlige del af SønderportsgadeBetragtes som 2. etape og man fortsætter nu med Sct. Nicolaj Gade
12Februar1959Artikel om Ribes første SkatteopkræverMagistraten måtte há haft svært ved at indkræve skatter, sendt via Stiftamtsmanden i 1808 anmodning til Kongen om ansættelse af en Skatteopkræver. Artiklen fortæller at stillingen ikke var specielt godt betalt, men at man til gengæld havde store forventninger til Skatteopkræverens arbejdsopgaver. Fortæller også, at Skatteopkræveren havde byens trommeslager til rådighed. Denne kunne gå rundt i byens gader og med sin tromme bekendtgøre, at det var tid til at betale skat
15Februar1959H.C. Skovmose, 50 årByrådsmedlem og Møbelhandler
18Februar1959Rentier Peter Poulsen, Hundegade 20, 80 år
22Februar1959Tømrer Knud Kristensen, 50 årKnud Kristensen, Vestergade, 50 år. Søn af Kr. Kristensen (Kristian Tømrer) Knud er dygtig til at lave skibsmodeller og en af de flotteste har han skænket til Marineforeningen og pryder Marinestuen
22Februar1959Eline Marie Bruun, Tvedgade, 70 årGift med tidl. Bygmester Johannes Bruun - 11 børn er der fra ægteskabet
26Februar1959Smed Broe, 60 årHar været medlem af byrådet
27Februar1959Ribe tandlægen Gudrun Christensen forsøger selvmordEfter at blive frikendt i Ribe Ret, fra en skattesag, forsøger tandlægen at begå selvmord fra slusebroen ved Hvide Sande. Bliver dog reddet
6Marts1959Biludstilling Ribe HallenFord Forhandler Brdre. E. & S. Rasmussen udstiller Ford nyhederne Consul og Zephyr. Borgmester L. C. Nielsen åbner udstillingen
10Marts1959Ingeborg Rasmussens danseskoles 17. elevopvisningI Ribe Hallen
14Marts1959Dansk Pop showet Stjerne-paraden gæster Ribe Hallen500 mennesker ser Gustav og Jørgen Winckler i spidsen for showet
17Marts1959Fortsatte undersøgelse af vandkvaliteten i Friluftsbadet ved EngvejSundhedskommissionen henviser til Sundhedsstyrelsens udtalelse d. 3. marts
17Marts1959Hans Otzen, 80 årRentier Hans Otzen, Sct. Jørgensvej, 80 år
18Marts1959Fru Valborg Juhl, 81, dødEnke efter gadefejer Juhl
20Marts1959Billede af udvidelse af Valdemarskolen - fløjen ud mod Simon Hansens VejTekst til billede: Byggeriet ved Valdemarskolen skrider nu hastigt fremad, og som det ses på billedet, vil man inden mange dage være så vidt fremme, så tømmeret kan rejses
21Marts1959Fælles brandøvelse mellem Esbjerg, Varde og Ribe stationAfholdes ved Gasværket. På dette tidspunkt en fast tradition med fælles øvelse hvert år
23Marts1959Dødsannonce Arbejdsmand Andre Tonnesen, SortebrødregadeEfterlader sig kone og 17 børn. (der har været 18 børn i ægteskabet)
25Marts1959Foto af byggeriet af Valdemarskolen - 8 nye klasselokaler
31Marts1959Dødsannonce Skorstensfejer Lars Thomsen Keller
1April1959Turistbureauet flytter ind på hjørnet af Præstegade og Torvet
2April1959Christian Boldt, 25 års jubilæum hos Ribe KommuneSocialsekretær af titel
2April1959Billede af arbejdet med det nye Andelsmejeri RiberhusBygmester er O. Olesen, Brøns
6April1959Dødsannonce, Købmand Hilmer HansenOmtrent 85 år gammel. (citat!) Søn af Køb- og Bankmand Andreas Hansen. Overtog forretningen Krogen efter sin far. Indehaves nu af søstersønnen Verner Thun. Hilmer blev gift med Margrethe Hansen i 1902
6April1959Hotel Dagmar har udvidet i det tidligere Byens HjørneVærelserne er af høj standard i et forsøg på at få amerikanerne til at blive i Ribe i stedet for at tage til Esbjerg og overnatte
6April1959Niels Nielsen, togfører, Lindealle, 90 år
9April1959Morsomt 9. april mindeEn lille solstrålefortælling, som fandt sted d. 9. april 1940 og overværet af tømrermester Gorg Peters, der fortalte den i et selskab forleden. Efter at yske flyvere allerede fra 5-tiden om morgenen havde overfløjet byen, kom de første tyske biler og motorcykler ved 9-tiden og ved Sønderport stod blandt så mange andre to ældre damer fra Gravsgade og var dybt rystede, mens de diskuterede, hvad der nu ville ske. - Det er jo frygteligt sagde den ene af damerne. - Ja, hvad mon der vil ske med vort land og os, sagde dan anden. - Ja, sagde den første, det ville nu aldrig være sket, dersom gamle Stockholm Simonsen havde levet! Til orientering til de nyere slægtled skal noteres, at Stockholm var gymnastiklærer på Ribe Katedralskole. Han var en gæv mand der også var danselærer og skattet løjtnant for den gamle borgervæbning. Hitler havde næppe indtaget Ribe, hvis han havde været i live, går det spøjse minde på.
10April1959Tilladelse til nedrivening af Von Støckens Plads 2Ribe Diskontobank har fået tilladelse til nedrivning, men må ikke påbegynde nybygning før efter 1. august
11April1959Johannes Nissen, støberiarbejder, Korsbrødrgade, dør 65 år gammelHavde arbejdet næsten 25 år på Ribe Jernindustri. Blev dårlig på arbejde og blev kørt hjem.
14April1959Forarbejdet til asfaltering af Gravsgade er i fuld gang
15April1959Dødsannonce, Frk. Ragnhild Bernhardt, 74 årDrev på et tidspunkt iskiosk ved Dagmarsbroen
17April1959Billede af forår ved Museumshaven/AndeøenKvinder fodrer svaner og to drene i robåde på Ribe Å. I baggrunden ses Nederdammen 34C
17April1959Fordobling af de gamle gaslygter på SkibbroenI takt med at hovedgaderne i Ribe får moderne belysning, bliver de gamle gaslygter i overskud. 5 af disse vil de kommende dage få opstilling på Skibbroen. Dermed vil der være 10 i alt.
20April1959Skoven er blevet renoveret
21April1959Ribe Alderdomshjem 50 år(Den røde bygning ved Midgårdhus??)
27April1959Dødsannonce Vilhelmine Petersen, Drost Pedersvej, 83 år gammel
29April1959 Bispegades skole med 400 elever og lærere er traditionen tro ude i Plantagen og hilse på bøgenAfholdes hvert år
30April1959Reklame for Ribe Fjer IndustriHans Hansens Eftf. Henry Nielsen
1Maj1959Direktør Tage Petersen har overtaget Puggaardsminde og åbnet sæsonenDirektør for Hotel Dagmar
1Maj1959Foto af rutebåden Svend, der er sunket ved Skibbroen
4Maj1959Dødsannonoce Elisabeth Puggaard, 47, PræstegadeDatter af vognmand Jessen Puggaard i Hundegade
10Maj1959Tulipanfest 195930-40.000 ser tulipanoptaget. "Lille Mie" (Skuespiller Rudi Nielsen) fra Far til Fire filmene deltager i festen i en forestilling i Ribe Hallen
11Maj1959Kolonialhandler, Holger Mogensen, Saltgade, 60 årGift med datter af slusemester Møller, Ribe Kammersluse
11Maj1959Dødsannonce Marie Madsen, født Mathiesen, 94 år, Ribe Alderdomshjem
13Maj1959Rejsegilde på Valdemarskolen
14Maj1959Pænt storkeårSamtlige 5 storkepar inden for bygrænsen synes at ruge
15Maj1959Ribe Samlestald udvidesUdvides med kontor og restauration
16Maj1959Johanne Olling, Grønnegade, 75 år
16Maj1959Støbemester H. M. Hansen er død - 83 år gammel
19Maj1959Alderdomshjem til Ribe åndssvageanstaltSocialministreen har søgt finansudvalgets tilslutning til at afsnit 2 på Nørrelund ved åndssvageanstalten i Rie omdannes til et alderdomshjem for kvinder. Budget: 144.900 kr.
20Maj1959Bedford karavanen passerer RibeKommer fra Portugal og Italien og passer General Motors Forhandler Peter Holm jun.
20Maj1959DSB vil ikke yde tilskud til reguleringen af baneoverskæringen ved Tangevej - når bevogtningen går over til automatiske halvbomme
20Maj1959Mindeord Enne VindSkrevet af Hans P. Andersen
21Maj1959Borgmester i Hjørring og bogtrykker H. Fr. Bjørn dør, 68 år gammelStammede fra Ribe
25Maj1959Barnebarn af Jacob A. Riis, J. Riis Owre skriver brev til bankdirektør J. Jepsen.J. Jepsen er ophavsmanden og sjælden i Jacob A. Riis børnehaven. Barnebarnet tilbyder en komplet samling af Jacob A. Riis' bøger
26Maj1959Indbyggertallet er steget fra 7606 i 1955, til 7679 i 1958Tilvækst på 73
27Maj1959Generealforsamling Ribe TuristforeningDet anslås at 152.000 turister gæstede byen i 1958
29Maj1959Ligbærerlauget opløser sig selvDet hæderkronede snart 600-årige Ribe Ligbærerlaug opløser sig selv
30Maj1959Portræt af Vita WarmingInternational cirkus artist
2Juni1959Ribe Turistforening fejrer 25 års jubilæum som biografejer. Ribe Turistforening fejrer 25 års jubilæum som biografejer. Overskuddet af driften går til restaurering af Ribe gamle huse
3Juni1959Tørke er en katastrofe for afgrøderneUde i marsken har jorden slået revner
4Juni1959Velkomstmøde for missionær Jacob RiisBlev afholdt på Brorsonsminde
5Juni1959Turistforeningen åbner campingpladsen på FarupvejVest for Ribe Plantage. Har kostet 50-60.000,- kr.
6Juni1959Pigen, der gør det umuligePortræt af Vita Warming alias Miss Wihiva. Hendes forældre boede i Tvedgade
8Juni1959Både gas og elektricitetbelysning i Sortebrødregade
8Juni1959Læserbrev fra Lennart Edelberg under overskriften: Aftenhyggen forsvinder i RibeNedrivelsen af gaslampen for enden af Puggaardsgade har fået Lennart Edelberg til at gå et læserbrev
11Juni1959Hotel Jens Petersen, dør, 84 år gammelEjer af Hotel Stenbohus
13Juni1959Foto af 2 fiskende drenge ved Ribe FriluftsbadGrundet meget dårlig vandkvalitet har kommunen forbudt badning. Omklædning og vipper forfalder
15Juni1959Tankejer Chr. Lassen, ESSO, Saltgade - 25 års jubilæum
15Juni1959Total ophørsudsalg hos Frøkjærs Boligmontering
15Juni1959Vilhelmine Søndergård, Præstegade, er død - 83 år gammelGift med lygtetænder Karl Søndergård
15Juni1959Vægterens rute ændresGrundet motorstøj, ændres vægterens rute til: Start ved Weis Stue, Sønderportsgade, Gravsgade, Puggaardsgade, Torvet, Præstegade, Korsbrødregade, Skibbroen, slipperne, Fiskergade, Sortebrødregade, Peder Dovns Slippe og tilbage til Weis Stue
19Juni1959Pensioneret politiass. J.C. Jensen, Kongensgade, 80 år
19Juni1959Dødsannonce Riddermand Vilandt, 88 år
27Juni1959Et tilbud på 80.000,- kr. for at få oprenset Mølledammen
28Juni1959Boghandler Knud Heide-Andersen, 50 år
29Juni1959Stor Ringriderfest på Hovedengen
1Juli1959Cecilie Nielsen, Erik Menvedsvej, 90 årEnkefrue efter Overpostbud S. Nielsen
4Juli1959Marius Christofferne, Mellemdammen, 50 års jubilæum og 75 års fødselsdagOvertog H. Bentzons boghandel
9Juli1959Murermester M. Knudsen, Albert Skeelsgade, 80 årHar blandt andet opført Åndssvageanstalten og svineslageriet på Seminarievej (senere nedrevet)
9Juli1959Fru Møbelhandler Jensen, Kongensgade, 60 år
12Juli1959Vognmand Svend og Ellen Jepsen, Korsbrødregade, SølvbryllupSelvstændig vognmand
16Juli1959Sådan var 1890'ernes på Ribe KatedralskolePastor S.H. Sørensen fortæller
18Juli1959Sofie Jacobsen, Klostergade, 75 årDatter af afdøde bybud og kirkebetjent ved Sct. Catharinæ Kirke, Jepsen
18Juli1959Jens Peter Noes, Klubbens Hotel, 60 år
20Juli1959Frederik Nissen, Smedegade, 70 årFødt i Husted Knutzens ejendom i Sønderportsgade. Arbejdede blandt andet som svend på Nissen Hansens skotøjsfabrik på Lindegården
20Juli1959Udgravningen til den nye bygning Von Støckens Plads 2 påbegyndesRibe Diskontobank skal have til huse her
23Juli1959Rester af det lille gadestykke fra fra Korsbrødregade til Sct. Clemens Kirke findesUnder udgravning af grunden i vogmand Jepsens have bag ejdendommen i Korsbrødregade, støder man i en dybde af halvanden meter på rester af brolægningen fra en gammel gade. Det forundrede ikke ældre ripensere, der ar vidende om, at man , da ejendommen opførtes i Korsbrødregade, stødte på lignede brolægning. Brolæggningen er rester af et lille gadestykke der i middelalderen førte fra Korsbrødregade til Sct. Clemens kirke, der lå i den nuværende Sct. Laurentiigade, hvor murermester Niels Bloms villa ligger i dag. Det lille gadestykke bar navnet Sct. Clemensgade efter kirken. Hed også sådan i 1959 og også i 2018. Sct. Laurentii gade er i øvrigt knyttet til gråbrødrenes nu forsvundne kirke, der lå på de grunde, der indtages af skomager Rosted Hansens og malermeser Brogårds ejendomme. Nygade er også en gammel gade, der opstod efter reformationen og lagde over gråbrødreklosteres tidligere arealer. Da man gravede i vognmand Jensens have, fandt man også spor af en gammel mur der øjensynlig hegnede gråbrødrenes kloster.
23Juli1959Politiassisten Edv. Resbo, lederen af ordenspolitiet, 50 år
24Juli1959Ribe Dyrskue 1959Ribe Dyrskue 1959
29Juli1959Indvielse af kontor- og restaurationslokale i Ribe Samlestald
29Juli1959Glarmester Asberg Lauridsen og hustru, Nederdammen, Sølvbryllup
29Juli1959Postmester C. Knudsen 70 år
31Juli1959Vævemester Jørgen Jørgensen, Præstegade, 95 årHar boet i Præstegade i 67 år
1August1959Anna Lütken fratræder sin stilling som organist i Sct Catharinæ kirke efter 27 årDatter af Biskop Oluf Olesen. Medstifter af Dansk Kvindesamfund i Ribe
1August1959Redaktør Balslev Jørgensen, Gredstedbro skriver kronik under overskriften; Vestjysk turisme ikke blot sæson-forretningMener at reklame i nordtyskland vil trække mange tyskere til uden for sæsonen
2August1959Kristine Blendstrup Albert Skeels Gade 60 årGift med Lektor Blendstrup
4August1959Ane Kirstine Jacobsen, Hundegade 6, 75 år
10August1959Dødsannonce Astrid Jørgensen, Kongensgade, 68 år gammelGift med urmager Åge Jørgensen
13August1959Rejsegilde på tilbygning, Falck stationen, Tøndervej 1Bygningen ejes af Stationsleder, Rosenmajs mor, Fru Knudsen fra Kolding
14August1959Ribe og omegns Brugsforeningen fejrer 50 års jubilæum i Ribe HallenRibe og omegns Brugsforeningen fejrer 50 års jubilæum i Ribe Hallen
14August1959Et voldsomt uvejr driver ind over SydvestjyllandOmrådet mellem Ribe og Bramming er særligt ramt og på Ribe Mark brænder en ejendom tilhørende Frode Damkjær Schmidt
17August1959Holger Petersen, Tangevej, 75 årKom til Ribe i 1912 og drev elektricitetværket på Midtmøllen i mange år
19August1959Friluftsbadet ved Ribe Østerå skal sælgesInden huset forfalder. Dermed er det definitivt, at der ikke kommer frilutsbad der igen
20August1959Margrethe Schmidt Poppelvej 8 redder for 5 gang en person fra druknedøden
23August1959Fru Ingeborg Jensen, Torvet, 70 årGift med slagtermester Hans Jensen
26August1959Kriminalassisten H. A. Hågensen, 60 år
30August1959Skomagermester G. Lauridsen Hundegade fylder 80 årUdlært hos C.P. Andersen i Storegade. Etablerede sig selv i 1905 og driver stadigvæk forretningen.
1September1959Sygehusleder og overlæge David Bøggild, 25 års jubilæum på Ribe Sygehus
1September1959Hotel Riberhus lukker og omdannes til AlderdomshjemOmegnskommunerne Nr. Farup, Øster Vedsted, Vester Vedsted og Seem har købt hotellet af Chr. Ervald. Pris 214.350,- kr.
13September1959Former Hans Fr. Lauridsen, Klostergade, 40 års jubilæum ved Ribe Jernindustri
15September1959Politimesteren indstiller til at det er slut med parkering i StoregadeNeder-, Mellem- og Overdammen
17September1959Genåbning nyrenoverede lokaler Iversens Kaffe, Vin og KonservesSønderportsgade 5
19September1959Seminarielektor H.C. Dahl dør46 år gammel
26September1959Bagermester Hans Ebsen Dahl, Sønderportsgade, 25 års jubilæum
28September1959Artikel om uret på Riberhus SlotI forbindelse med urmagerne og optikerne i Ribe amts 50 års jubilæum, bringes en artikel om uret på Riberhus Slot. Der referes til lensregnskabet fra 1603. Uret virkede ikke korrekt og bygningerne havde svært ved at bære det store tunge ur
29September1959Danmarks første slagur sad muligvis på Riberhus SlotUret voldte store kvaler
30September1959Tømrermester Odin Kristensen fylder 75 år
1Oktober195925 års jubilæum Falcks Redningskorps, Tøndervej 1
1Oktober1959Christian Lassen, Esso servicestation i Saltgade overdrager forretningen til sin søn, H. H. Lassen
5Oktober1959Købmand C.C. Andersen, 50 år
12Oktober1959Generalforsamling i foreningen Bænkebiderne99. års generalforsamling
12Oktober1959Første fire beboer er flyttet ind på plejehjemmet RiberhusDet tidligere hotel har gennemgået en større ombygning
12Oktober1959Forsvaret afholder øvelse ved Tved ÅFår stor kritik for at have ødelagt åens bredder
13Oktober1959Farlig brand på Ribe JernstøberiDer udbrød brand i virksomhedens 800 liters tjæretank
16Oktober1959Johan Poulsen, 60 årFører af rutebåden Kristine. Betegnes som den der kender Vadehavet bedst. Gift med afdøde Thomas Thomsens ældste datter, Emma
24Oktober1959Guldsmed Spangsberg Christensen, 50 årHar også været gildemester i Sct. George gildet i flere perioder
25Oktober1959Falck i Ribe 25 årTøndervej
26Oktober1959Skræddersvend E. Carlberg, 25 års jubilæum hos skræddermester Henriksen, GrydergadeOgså medlem af Ribe Politikorps
26Oktober1959En af tidens største film, helaftensfilmen Jorden Rundt på 80 dage har præmiere i Ribe Bio
31Oktober1959Festlig indvielse af Sønderjyllands nye restaurationslokalerSønderportsgade 22
1November1959Viceskoleinspektør Chr. Larsen, 25 års jubilæum som kordegn i Ribe Domkirke
6November1959Smed Albin Pedersen, 40 års jubilæum, Ribe JernstøberiSøn af skræddermester Ebbe Pedersen
8November1959Handelsmand August Petersen, Korsbrødregade, 50 årSejler med rutebåden Svend om sommeren
11November1959Murerarbejdet på andelsmejeriet Riberhus's nybygning ved Plantagevej påbegyndtPilotering af grunden har forsinket arbejdet
13November1959Grundstensnedlæggelse på nybygningen Von Støckens Plads 2Bygningen skal huse Ribe Discontobank
21November1959400 til firmafodbold i Ribe HallenBetegnes som en kæmpe-succes
23November1959Helene Thorup, Præstegade, 70 årGift med arbejdsmand Jacob Thorup
25November1959Fru Slusemester Sidsels Christensen, Kammerslusen, 60 årHar boet ved slusen med sin mand i 22 år
25November1959Fhv. væver Jørgen Jørgensen, Præstegade dør, 95 år gammelVævemester på Crome & Goldschmidts fabrikker i 40 år
26November1959Maleren Stenholt har udført en serie julekortSælges hos Termansens og Bentzons boghandel
28November1959Tømmerhandler G. Husted Christensen, Ribe Stampemølle, 60 år
29November1959Karetmager Niels Nielsen, Gråbrødregade 7, 70 årHustruen drev i mange år vandrerhjemmet i Gråbrødregade
3December1959Grundstensnedlæggelse og rejsegilde på Riberhus andelsmejeri nybyggeri på Plantagevej
5December1959Portræt af Kystvagtveteranen Niels P. Thomsen, født i Ribe i 1907Har en postbåd mellem Alaska og Aleuterne. Omdannede i maj 1942 en trawler til patruljebåd for kystvagttjenesten og tog selv kommandoen. Med denne båd vædrede og sænkede han en japansk u-bud og fik for denen bedrift den fornemme amerikanske medalje Legion of Merit. Komme efter krigen til Alaska
5December1959Julemesse i Ribe Hallen
7December1959Tømrer Peter Hansen, Gravsgade, 80 år
11December1959Riberhus, Sct. Nicoalaj Gade 18, indvies som alderdomshjemMed plads til 20 pensionister fra Farup, Seem V. og Ø. Vedsted kommuner
12December1959Antikvitetshandler Emil Jensen, Grydergade, 60 år
15December1959Manufakturhandler Vagn Nielsen tæt på at køre i havnenGrundet isslag er det meget glat og kun kranen redder Vagn Nielsen for ikke at køre i havnen
16December1959Portræt af 40 årige Aksel Elmose Andersen, AarhusRibes nye stadsingeniør
16December1959Fhv. kriminalassisten A. Jepsen, 80 år
23December1959Forhenværende former Laurids Petersen, Sviegade, 75 årFormer på Riber Jernstøberi
23December1959Dødsannonce Lygtetænder Carl Søndergård, Præstegade, 81 årVar forretter hos Crome og Goldschmidt til fabrikken blev nedlagt i 1921. Herefter kommunal lygtetænder
24December1959Fru Elna Ernebjerg, Korsbrødrehus, 75 årEnke efter afdøde lærer Ernebjerg
28December1959Revisor Andersen, Korsbrødregade dør, 48 år gammel
28December1959Dødsannonce Revisor Andersen, Korsbrødregade, 48 år
6Januar1960Karoline Christiansen, Gravsgade, 40 års jubilæum som leder af Børne-bespisningen på Bispegade skoleEnke efter former Christiansen
9Januar1960Købmand N. Top, Dagmarsgade, 50 år
10Januar1960Sadelmagermester J. Chr. Kjærgård, 50 år
11Januar1960Dødsannonce Købmand Peter Sørensen, I. H. Quedens, 67 årVar betroet mand i hos I. H. Quedens fra sin ankomst i byen i 1905 og overtog selv forretningen senere
19Januar1960Snedkermester J. F. Abelstedt, Hundegade, 80 år
28Januar1960Fru Petra Andersen, dør, 86 år gammelGift med urmager Chr. Petersen. Sammen fik de 4 sønner, blandt andet boghandler Knud Heide-Andersen
9Februar1960Ny parkeringsplads på Grønnegade 15Grunden hvor Industriens hus lå
10Februar1960Rejsegilde på Frems nye sodavandsfabrikHundegade 41
18Februar1960Dødsannonce Elisabeth Laursen, 45 årDatter af afdøde Restauratør Andersen, Ribrehus hotel
23Februar1960Tysk TV er i RibeÅrsagen er 500 året for udnævnelsen af kong Christian 1 til hertug af Slesvig og Helsten
27Februar1960Eftersøgning af Sct. Peders Kirke indledesUndsøgelsrene foregår på P-pladsen ved Ribe Hallen, på Jernstøberiet grund
2Marts1960Foto af baneterrænet ved Ribe Station, der er under store forbedringer. Perron 2 skal blandt andet udbedresFoto af baneterrænet ved Ribe Station, der er under store forbedringer. Perron 2 skal blandt andet udbedres
2Marts1960Dødsannonce cigarhandler Martin Nielsen Gotfredsen Hansen, født 1876 i Ribe
3Marts1960Under undersøgelserne af Sct. Peders Kirke, finder man kirkegulvetMan finder også et skelet, hvor hovedet er placret mellem benen, uden at man kender betydningen af dette
9Marts1960I forbindelse med et stærkt omdiskuretet frilufsbad, undersøger stadsingeniør A. Elmose, konstruktør Bruun og vejformand Carl Petersen jorforholdnene på hovedengen
15Marts1960Bro i forfald. Broen fra det gamle mejeris grund og til hovedengen, hvor afdøde gartner Lorentzen i sin tid havde gartneri, er ubenyttet og i forfaldBroen er med på mange ældre postkort, med Skibbroen i baggrunden
16Marts1960Dødsannonce Murer Marinus Hansen, Korsbrødregade 38, 63 år
20Marts1960Handelsgartner Mathiasen, Skolegade 4, 60 år
21Marts1960Byrådet godkender D. Danielsens tømmerhandel A/S's ønske om at fjerne jernbanen langs seminarievej og ind til firmaetDer findes ikke mange billeder af sporet, men det nogenlunde bag første husrække ud til Seminarievej. Et enkelt luftfoto viser, hvordan sporet krydsede Rosen Alle
23Marts1960Det Kg. Teaters gæstespil i Ribehallen - operaten Cosi fan tutte600 mennesker overværer operaen
24Marts1960Dødsannonce Marie Andersen Laursen, Nygade, omtrent 80 år gammelEn af sønnerne er bøssemager Laursen
4April1960Dødsannonce Pens. Politiassist N. F. Sørensen, 72 år
23April1960Viceskoleinspektør Chr. Winther Rødding, har skrevet en kronik om Ribe Kadedralskoles berømte discipel, Holger PedersenDr. Phil. Holger Pedersen
24April1960Murermester M. Lauridsen, Sct. Laurentiigade, dør 79 år gammel
29April1960Stor udvidelse på Ribe Jernstøberi
2Maj1960Foto af Perron 2 ved Ribe StationMan har nu fået tilført så meget sand, at perron 2 kan blive lige så høj, som perron 1
6Maj1960Det nye automatiske bom anlæg på Tange- og Seminarievej tages i brugBegge veje er omkring bomanlægget blevet udvidet
7Maj1960Dødsannonce, Typograf Julis Larsen, 76 år Gift med datteren til den kendte snedkermester Thomsen
9Maj1960Grønnegade 44 skal rives nedOffentliggørese af nyheden om, at Grønnegade 44 skal rives ned
10Maj1960Cykelhandler, Iver Iversen, 70 årStartede som cykelhandler i 1930 med forretning i Saltgade. Da kommunen købte Ydermøllen, flyttede han sin forretning, lager og værksted ind i den tilhørende stald.
15Maj1960Tulipanfest 1960Omkring 40.000 mennesker gæster byen
2Juni1960Kirkesyn af både Domkirken og Sct. Catharinæ KirkeUnder ledelse af overinspektør ved Nationalmuseet, dr. phil Roussel
5Juni1960Pensioneret overlærer, fru A. Andresen, Hans Jacobsvej 16, 70 år
7Juni1960Parkeringsforbud indføres i StoregadeForbudet gælder hverdage 7-18 og lørdage 7-15
15Juni1960Mineralvandsfabrikken Frem har taget den nye fabrik, Hundegade 41 i brugEjet af Adelhard Nielsen
22Juni1960Ribes gamle gaslygter er efterspurgte, men må ikke længere sælgesBåde kunder i ind- og udland har ønsket at købe lamperne. For ét års tid siden, blev salget stoppet, da man ønskede at beholde de sidste 40 stk som reserve. Ribe Gasværk har stadigvæk bestillinger på 15 stk. lamper, der ikke kan efterkommes
29Juni1960Fru installatør Carl Petersen, Seminarievej 1, 60 år
6Juli1960Dødsannonce Kunstmaler Lars Olsen, Hadsten, 86 årSøn af børstenbinder Olsen. Lars Olsen var den sidst levende af børstenbinder Olsens børn. Lars Olsen var broder til fru Kirstine Hansen, gift med skotøjshandler og klodsemager Hansen. Fru Maja Bottelet, gif med urmager og guldsmed Botteletsen. Den kendte Jens Olsen, skaberen af det berømte verdensur. Skomagermester Peter Olsen, der boede i Bejers gård, og fotograf Peter Olsen.
6Juli1960Brorson Statuen restaureresBliver nedtaget og fragtet til København. Statuen består af tykke kobberplader og er ellers hul indvendig. Konservator Vitus Nielsen står for restaureringen
9Juli1960Skoleinspektør Kjær Larsen, 50 år
11Juli1960Katrine Poulsen, Hundegade, 80 årGift med forhenværnede gårdejer Peter Poulsen
14Juli1960Dødsannonce Vognmand Jens LarsenEfterlader sig 6 børn
15Juli1960Andelsmejeriet Riberhus starter driften op på det nye mejeri på Plantagevej
15Juli1960Forhenværende pedel Morten Toft, dørPedel på Ribe Statsseminarium
20Juli1960Skuespiller Dirch Passer besøger RibeVestkysten beskriver ham som et fabeldyr, med en hale af børn efter sig
22Juli1960Ribe Dyrskue 1960
25Juli1960Forhenværende vognmand Vilhelm Olsen dør, 79 år
26Juli1960TV Udsendelsen Ferieland sender fra Ribe
1August1960Tidligere bestyrer af andelsmejeriet Riberhus, Viggo Nielsen, dør, 78 år
6August1960Folkepensionist Hans Lassen Sørensen, Jernkjærvej 13, dør under en spadsertur i Storegade, 73 år gammel
9August1960Fru Sofie Kjær, Saltgade, 70 årDatter af gymnastiklærer Stockholm Simonsen. Gift med grosser A. R. Kjær
9August1960Ribe Amt og Ribe Byråd nedsætter en landvæsenkommision, der skal tage stilling til oprensning af MølledammenKommissionen skal også tag stilling til fordelingen af udgifterne i forbindelse hermed
14August1960Ribe Kunstmuseums gave fra Calrsberg-fonden er ankommetDet er Roeds Ribe Domkirke i måneskin. Samtidig er Anchers berømte maleri Barnedåb i Skagens Kirke kommer hjem efter endt restaurering
16August1960Uvurderligt krucifiks stjålet fra Sct. Catharinæ KirkeDet menes at være stjålet af en udenlandsk samler. Der er tale om et krucifiks fra middelalderen
19August1960Karetmager Th. K. Sørup dør, 80 årBoede siden 1911 i sit hus i Præstegade. Boede dog ved sin død hos en datter i Vejle.
19August1960Holm Petterson er en ny forretning i Dagmarsgade 4En butik med alt i belysning og husholdningsmaskiner
21August1960Dusine Margrethe Møller, Sønderportsgade 43, 80 år
22August1960Dødsannonce Johanne Marie Gram, 92 år
23August1960Foto af de nye molesten, der er opsat som autoværn langs SkibbroenEfter lang tids debat omkring autoværn langs Skibbroen, er dette blevet en elegant løsning
24August1960Eksplosion i slagtermester Holger Jensen, Saltgades forretning17 årige lærling Benno Jensen ville tænde en gasovn. Fik tændt for gassen og så blev han forstyrret af en telefon. Da han vendte tilbage og tændte ovnen, eksploderede den.
30August1960Oberstløjtnant Schou Larsen, 70 årBor i Hytten i Albert Skeelsgade
30August1960Tidligere værkfører på Ribe Jernindustri, Carl Chr. Jægher dør, 70 årBliver ramt af en hjertelammelse, da han sidder i sin bil ved Ribe Kammersluse
3September1960Danmarks turistchef i New York, Ejner Dessau er i RibeSammen med 19 fremtrædende rejsebureau-folk
6September1960Dødsannonce forhenværende gårdejer Magnus Peter Sørensen, Sct. Laurentiigade 1, 82 årEjede i en årrække Munkegård ved Seem
8September1960Forfatter Kjeld Abell fortæller i et tv program om sin barndomstid i RibeKjeld Abell er født i Bejers gård og søn af afdøde adjunkt P.F. Abell. Fortalte om sin barndomstid i byen omkring år 1900. Som dreng var han ved at drukne i et høl i stampemølleåen, samme skæbne havde Delas ko lidt. Kjeld blev dog reddet. Barndomstiden bød på storegade med køer, slipperne og de rumlende vogne. doktor Vilandt ned gennem Bredeslippe iført grå diplomat. Madam Clausen, slagterens kone, der kom med kød i hjemmene. Kjeld Abell beretter om stor ulighed i datidens Ribe og at man kunne genkende folks status på lugten. Kjeld Abell husker sin barnlige rædsel, da han, støttende til Frandsens hus, så den første bil i Ribe.
12September1960Dødsannonce enkefru Christine Thomsen, Sønderportsgade, 80 årGift med møllersvend Thomas Thomsen
14September1960Indvielse af lysanlæg på Ribe StadionLysanlægget kostede 8.000,- kr.
15September1960Annesine Petersen dør, 60 år gammelGift med skotøjshandler Sloth Petersen. Sammen havde de Skotøjshuset
16September1960Området Tangevej-Nipsvej ændres til boligområdeOprindelig var området udlagt til industriområde. Efter som kommunen mangler boligområde, tiltæder Ribe Byråd en indstilling om at ændre området fra industri- til boligområde
16September1960Der berettes i avisen om, at tulipanmarkerne syd for Ribe har tralvtHver dag læsses adskillige lastbiler med blomsterløg, der køres til København. Hvorfra de sælges videre til gartnere
21September1960Maler og kærnemager Carl Otto Rasmussen dør, 64 år gammelFunktionær på Jernstøberiet og også afløser som vægter
24September1960Et arbejde med uddybning af Ribe Vesterå påbegyndes
27September1960Andelsmejeriet Riberhus har stoppet sit udsalg i Sct. Pedersgade og flyttet det til Plantagevej
29September1960Gartner Niels Chr. Nielsen, 90 årKom til Ribe som 26 år og blev tilknyttet Simonsens Gartneri i Sct. Pedersgade
1Oktober1960Prokurist O. Bundgård, Ribe Jernindustri, 25 års jubilæum
10Oktober1960Ribe Byråd vedtager at bygge ny administrationsbygning i Sct. Nicolaj GadeOpføres på byggegrunden ved den gamle biograf
13Oktober1960Bogtrykker Åge Jacobsen, 65 årMedindehaver af Ribe Stifsbogtrykkeri. Havde 40 års jubilæum som selvstændig d. 1. oktober 1960
13Oktober1960Møbelhandler A. C. Jensen, Kongensgade, 65 år
15Oktober1960Tidligere gårdejer Jens Mikkelsen Jensen, Tangevej 11, 75 årKaldes Jens Michael Jensen
16Oktober1960Brorsons Minde, 60 årGrunden ejes oprindelig af den kendte jødiske Ribe-købmand Ballin, der skænkede grunden til opførelse af Dronning Louises børneasyl. Asylbestyrelsen ville dog hellere bygge i Puggaardsgade og solgte grunden til Missionshuset. Grundstensnedlæggelsen fandt sted 17. juni 1900
19Oktober1960Årsmøde Danmarks skolebiblioteksforeningIkke at forveksle med Danmarks Biblioteksforening
19Oktober1960Avisen beretter om en sjælden spilledåse - en miniature udgave af klokkeværket på Ribe DomkirkeTilhører Ejnar Dau, der arvede den efter sin far Hans Dau. Hans Dau fandt den på et loppemarked i Aabenrå. Der findes endnu to spilledåser, hvoraf den ene ejes af journalist K. H. Rosenstand
20Oktober1960Kirstine Hansen, Gravsgade, 95 årGift med handelsmand Jørgen Peter Hansen
22Oktober1960Standerstrygning i Ribe RoklubKlubben er hårdt ramt af, at unge mennesker fraflytter byen efter endt militærtjeneste. Også økonomisk er klubben ramt. Den løber kun rundt med tilskud fra kommunen og private
24Oktober196060 års jubilæum skomagermester Martin Rosted HansenDen ene søn Svend Rosted Hansen fører faderens virksomhed på hjørnet af Nygade og Korsbrødregade videre. Den anden søn, tage Rosted Hansen, har forretning og værksted i Dagmarsgade
25Oktober1960Den Antikvariske Samling køb af Quedens Gaard muliggøres af stor pengegave fra Carlsbergs MindefondQuedens Gaard købes af Den Antikvariske Samling. Købet af muliggøres ved hjælp af støtte fra Carlsbergs mindelegat. Pengene overrækkes ved højtidelighed på Ribe rådhus
28Oktober1960Dødsannonce Kogerste frøken Kirstine Møller, Korsbrødregade, 70 år
31Oktober1960Rekordbesøg i Ribe Domkirke10.000 flere end i 1959 har allerede nu besøgt domkirken - nemlig 130.546
3November1960Søndagsskolen fejrer 75 årMan kender ikke den præcise dato, men det var i hvert fald i 1885. Det var stiftprovstinde Koch, der fik gang i arbejdet i sit hjem
7November1960Ribe Diskontobank flytter ind i den nyopførte bygning v. Støckens PladsDen 105 år gamle bank flytter fra lokalerne i Stenbogade, som de har solgt til Vestkysten
10November1960A/S Bænkene ved Sønderport fejrer 100 årI efteråret 1860 besluttede en kreds af lokale ved Sønderport at anskaffe to bæanke, som kunne anbringes i den daværende træbros rækværk, så de havde et sted, hvor de i sommertiden kunne side og diskutere dagens begivenheder, og de ofrede hver en ringsbænkdaler til formålet
11November1960Forhenværende postbud Anders Rasmussen, Tangevej 12, 70 år
14November1960Musikdirektør J. Poulsen, Præstegade, 90 år
15November1960Direktør M. C. Hagelun dør, 77 år gammel
17November1960Dødsannonce repræsentant H. R. Hansen, Sviegade, 72 år gammel
17November1960400 ripensere får tappet blod på Ribe SygehusStatens Seruminstitut mangler blod i blodbanken
18November1960Gunda Worm, Kurveholmen, 60 år
26November1960Fru Frida Beyer, Kaffegården, 60 årGift med restauratør Søren Beyer
27November1960Sølvbryllup vogmand Carl Varming og hustru, Maren, Gravsgade
28November1960Falck har fået radioanlæg i vogneneSkal også virke som samtalestation for Toftlund og Skærbæk
1December1960Quedens Gaard overtages af Den Antikvariske SamlingQuedens Gaard overtages af Den Antikvariske Samling. Købet muliggøres efter stor pengegave fra Carlsbergs Mindefond
4December1960Ribe vinder JyllandsmesterskabetMed en sejr på 4-2 over Fuglebakken. Stadionrekord med 750 tilskuere
4December1960Rekord meget bagvand - når kørebanen ved KammerslusenOverskriften på artiklen: Ikke set så meget vand siden stormfloden 1911
5December1960Enkefru Anna Klemmensen dør, 93 år gammelEnke efter Hans Mikael Klemmensen
8December1960Gæstespil af Det Kongelige Teater i Ribe HallenOpfører Noget af en Digter
8December1960Jens Andersens Klyns øreskål fra 1600 tallet er nyerhvervelse i Antikvarisk samlingKlyn-slægten er beslægtet med og indgiftet i flere anselige Ribe-slægter, Hans Tavsen, Vedel, Svanning, Baggesen, Pors, Hegelund m.fl., men den har ikke altid svaret til dette at være velact borger i staden. Slagsmål, værtshusuorden og drab forekommer temmelig hyppigt. Jens Andersen Klyns bedstefader dolkede således sin broder Anders Klyn efter et skænderi og selv om drabet måske skete i selvforsvar, pyntede det jo ikke selv når man tager den noget voldsomme tidsalder i betragtning.
17December1960Der har været afholdt rejsegilde på A.P. Jørgensens nye maskinfabrikPå Plantagevej
18December1960Stort julearrangement i byenJulemanden ankom i båd til Skibbroen
19December1960Jens Nielsen, Gravsgade, 80 år
20December196012 årige Jens Lautrup, Kalvslund bliver hædret1. august samme år reddede han sin far gårdejer, Ole Lautrup fra en vred tyr
22December1960Håndværksmestre, skomager M. Nissen, Skibbroen, 75 år
22December1960Dødsannonce Skomagermester Petrus Sørensen, Sønderportsgade, 70 årFødt i Ribe, efter at være udlært i 1908, arbejede han i Sverige og Tyskland. Slog sig ned i Ribe i1930
29December1960Foto af Ribe Å under oprensningGrundet stigende arbejdsløshed, udføres arbejdet af ufaglærte
30December1960Nytårstale af Carl Johan PedersenNævner god vækst og det nye industriområde i Nørremarken. Godt gang i turismen, men at den gamle bydel skal gå i gå i spænd med væksten. Nævner blandt andet den nyvedtane gadebelysning som eksempel. Nævner en række kommende problemer: Administrationsbygningen, skolebyggeri, hovedkloakplan, folkepensionistboliger, friluftsbad m.m., og det er vort håb, at alle disse store opgaver, der i årenes fremover vil påvirke økonomien stærkt
1Januar1961Mogens Bencard ansættes som antikvarMogens Bencard ansættes som antikvar. Første måneder på prøve, til eksamen er bestået
1Januar1961Sammenslutningen af Ribe-sygekassserne til Sygekassen RibeSammenslutning af Den almindelige sygekasse i Ribe og Ribe Landsygekasse
2Januar1961Vestkysten klar i de nye lokaler, Torvet 7Ombygningen af Ribe Diskontobanks tidligere ejendom er fuldført på rekordtid. Flytter fra Torvet 12
30Marts1961Quedens Gaard hærges af pyromanbrandQuedens Gaard - tagkonstruktionen - hærges af pyromanbrand
20April1961Quedens Gård tæt på katastrofebrandOverdammen 10 er under restaurering på tidspunktet. Der er efterfølgende stærk mistanke om en påsat brand
1Marts1962Korsbrødregade 27 brænder. Tagetagen bliver meget beskadiget.Huset får herefter den udformning, som huset har i 2017, hvor en høj 2. sal er lavet om til skrå gavl.
30Marts1962Skovpavillonen restaureres for 10.000,- kr.Ejer af Hotel Dagmar, Tage Petersen har overtaget Skoven / Pavillonen
6Maj1962Tulipanfest 1962Tulipanfest 1962
1Juli1962Indbyggertal: 7.839Mod 7.885 i april. Avisen påpeger at difference på de 46 nok er de seminariestudrende, der er flyttet fra byen og mener at der vil være flere igen pr. 1. oktober, når et nyt hold er startet op
6Juli1962Artikel om Brødrene Nissens nye renovationsbilBrødrene Nissen har nu haft den nye renovationsbil i en måned. Bilen er lukket og knuser/maler affaldet under transporten. Den tidligere bil kunne håndtere 70 skraldespande, inden den skulle tømmes. Den nye kan klare 300 spande. Dermed er det også slut med Skraldespandevaskning på Wittenberg losseplads
6Juli1962Dødsannonce Bothilde Pedersen, GravsgadeGift med Mads Pedersen, der i en årrække var i USA
9Juli1962Cecilie Petersen, Præstegade, 80 årFødt i Vilslev, som datter af Morten Frøsig. Blev gift med maler Søren Petersen i 1913 og flyttede til Ribe. Gjorde rent på bispekontoret i 35 år
9Juli1962Artikel med billeder, der dokumenterer parkeringsproblemer i byen
11Juli1962August Christiansen, kirkebetjent, 60 årFødt i Ribe og udlært møbelsnedker. Kirketjener siden 1949
13Juli1962Postmester Marie Ejmar flyves syg hjem fra Innsbruck, ØstrigEn østrigsk læge mener at postmestren har fået paratyfus
13Juli1962Artikel om Ribe Seminariums nye sportsplads langs Seminarievej
15Juli1962Arnold Friis Sørensen, tømrermester, Birkevej 10, 60 år
18Juli1962Ribe vægteren Bjarke Thorslund rammer forsiden på landets aviserVægteren skulle angiveligt há forlangt 500 kr. for at blive fotograferet i sit erhverv som vægter. Bjarke Thorslunds kone påtager sig ansvaret og siger, at det er hende, der forlagte de 500 kr. Hun undskylder sig med, at hun var i dårligt humør, især skabt af det kolde sommervejr
18Juli1962Alt ferie inddraget på Toldkammeret i RibeCa. 180 virksomheder i byen skal registreres, så de er klar til OMS'ens indførelse. Al ferie er inddraget på toldkammeret
19Juli1962Ribe Frisørlaug støtter ikke en frisørskole i RibeRibe Erhvervsråds plan var at placere den i de kommende tomme lokaler, Kurveholmen 2
19Juli1962Ny stadion på Nørlund indvietEt hold af plejere og elever for forsorgscenteret tabte 3-6 til et kombineret RBG hold
20Juli1962Dødsannonce, Albert Nielsen, Tvedgade, 86 årGift med Karen Juhl
21juli1962Bronzestatuen af Brorson er tilbage på sin plads ved Ribe DomkirkeD. 1.300 kg. tunge statue har været til restuarering i København
22Juli1962Carl Schmidt, chauffør, Parkvej 1, 60 årOgså kaldet Calle Bøv
24Juli1962Anna Marie Sørensen, Korsbrødregade 22, 80 årFødt Weber - enke efter murermester J. Th. Sørensen fra Obbekjær. De fik sammen 12 børn
25Juli1962Sct. Laurentiigade 12 brænderSkorstenfejer og brandmand Hans Herman Christensen får 2. grads forbrændinger, der han trænger ind i det brændende hus
27Juli1962Ribe Dyrskue 1962Begunstiget af godt vejr og 10.000 menes at have gæstet skuet.
2August1962Avisen beretter at Ribe Jernindustri har påbegyndt opførelsen af en filial i TønderDer er tale om en 1000 kvadratmeter stor industrihal
2August1962Dødsannonce Åge M. Nissen, slagtermester, Gravsgade 25, 59 årSøn af afdøde skræddermester Nissen. Var i lære hos slagtermester Henry Petersen på Støckens Plads. Ansat i slagteriet og på butikken på slagteriet, Seminarievej. Ved slagteriet nedlæggelse kom han til Midtmøllens slagterforretning. Åbnede for et par år siden egen forretning i Gråbrødregade. Helbredet svigtede og han solgte forretningen og flyttede ned i Gravsgade
8August1962Dødsannonce Margrethe Møller, Sønderportsgade 43, 81 år
9August1962Foto fra Skibbroen, hvor man piller sommerbroen ned (træbro der giver mulighed for at gå over Ribe Å til Hovedengen)Avisen spørger retorisk, hvorfor broen skal pilles ned lige før et stort ringridderstævne på Hovedengen
12August19627 dages Sportsuge starter under titlen Fagenes Fest
12August1962Else Hansen, 43, dør på Ribe SygehusGift med byrådsmedlem og ingeniør Henrik Hansen. Efterlader to børn
16August1962Karen Petersen, plejemor, Sønderportsgade, dør 88 år gammelKom til Ribe i 1908. Var plejemor på Kvinde- og børneasylet
19August1962Ildregatta ved Dagmarsbroen
20August1962En abe er undsluppet fra Backhaus VinterhaveAben indfanges af falckredder Arne Hansen
21August1962Anders Andersen Kjellerup, kirkebetjent, dør 91 år gammelKom til Ribe i 1877 og startede på Crome og Goldschmidts fabrikker sammen med si nfar, 8 år gammel. Arbejdede der til 1913, hvor fabrikken blev nedlagt. I 1914 afløste han Mahler som kirkebetjent, som han varetog i 33 år.
10Oktober1962Bunker på Valdemar Sejrs Alle 23 blev revet nedEntreprenørfirmaet Willy Jensen går i gang med nedbrydning, der foretages med lufttryk. Dermed er der kun 7 bunkere tilbage i Ribe
1December1962Finn Jelsberg overtager Termansens BoghandelFinn Jelsberg overtager Termansens Boghandel
25Jui1962Historisk artikel om Ribe DyrskueBeskriver hvordan politiske uoverensstemmelser var skyld i, at der blev afholdt to dyreskuer på et tidspunkt. Hvorfor der også er lidt uenighed om, hvornår det første blev afholdt. Men det blev ifølge artiklen afholdt i 1863. Forklarer også, hvorfor det først blever afholdt sidste fredag i juli. Ikke alene skal kornhøsten være overstået - det er vigtigt at hø-høsten også er i hus.
31Jui1962Ellen Wolden Ræthinges fratræder som toldforvalterHar været toldforvalter, siden hun kom til Ribe fra Gråsten i 1952, som Danmarks første kvindelige toldforvalter
13April1963Ribe Turistforening køber det 98 gamle skib MerethaSkibet er det sidste byggede skib i Ribe
16April1963Bevaringsdeklarationen tinglysesVedrører alle på alle ejendomme i bykernen. Deklarationen foreskriver, at bebyggelsens ydre fremtræden skal bevares i samme skikkelse, i hvilken den forefindes, således, at ændringer af disse forhold kun må udføres med Esbjerg Kommunes forudgående godkendelse. Bestemmelsen omfatter hovedhuse, side- og baghuse, og alle bygningens sider inklusiv alle bygningsdele som vinduer, tage, kviste, døre, skorstene m.m., herunder også garager og udhuse samt mure og hegn m.m. Bestemmelsen omfatter også transformerbokse, postkasser, skiltning og belysning opsat på mur eller ved gadeskel.
22Maj1963Ribes førtse supermarked åbner, Sct. Nicolajgade 12Det tidligere hus på Sct. Nicolajgade 12 var ejet af rentier Anna Mørch. Huset blev revet ned. Bygningerne der husede Ribes første supermarked findes heller ikke mere.
28Maj1963Ribe og Omegns Landbosforening 100 års jubilæumTage Rosenstrand takker ved samme lejlighed af efter 42 års tro tjeneste
27September1963Skonnerten Meretha ankommer til SkibbroenDet tager 7 timer at sejle skibet fra Kammerslusen og til Skibbroen. Der må 15 tons sandsække til, for at få den under broen ved omfartsvejen
1Juli1964Friluftbadet på Seminarievej åbnerBorgmester Carl Johan Pedersen stod for åbningen
21September1964Igangsætningstilladelse til ombygningen og renovering af Nederdammen 26Boligministeriet giver Manufakturhandler Carl Toft tilladelse til at ombygge og renovere Nederdammen 26. Blandt andet trækkes husets butiksfacade 1,8 m. tilbage
25Februar1965Ribe Tekniske Skole vedtager at sælge Kurveholmen 2Ribe Kommune har takket nej til bygningen, der sælges til entreprenør R. Birch Nielsen og tømrerhandler G. Husted Christensen for 135.000,- kr.
11Maj1965Bentzons Boghandel, 100 års jubilæum
12Juni1965Flemming Just, 65 år, direktør for Sydvestjyske Museer
11September1965Indvielse af Quedens GaardIndvielse af Quedens Gaard, efter restaurering
11November1965Assurandør Thomas Petersen dørGift med Olga Nissen Petersen
6Oktober1966Johan C. Kyster herredømmet over sin bil og tørnede mod en el-mast med så voldsom kraft, at el-masten knækkedeSeminarielektor Johan C. Kyster, Tangevej 98. Ulykken sker på Farupvej, tæt på Jernkærvej
10Oktober1966Fredningsnævnet afviser fredning af Tange BakkerFredningsnævnet afviser fredning af Tange Bakker
10Oktober1966Foto af Sct. Catharinæ Plads og Hotel Munken i avisenI aftenmørke og regn
24November1966Juletræet på Torvet rejstFire mand rejser træet uden hjælpemidler
1December1966Gangbroen fra Hovedengen og til Kolvigs Gaard færdigFoto med artiklen
2December1966Avisen bringer billede af børn der bager julegodterHos Age Jacobsens bageri i Sønderportsgade
30December1966Frederik Danielsen dørFrederik Danielsen, Tømmerhandler dør
12Januar1967Udstilling af Snedkermester Jens Christensens, Grydergade 5, møblerMøbler er formentlig fra 1887, da snedkermesteren ombyggede sit hus. Udstillingen er i Quedens Gaard
13Januar1967Det Kongelige Teater opfører "Tre høje hatte"I rollebesætningne bla. Henning Moritzen, Bodil Kjer, Ebbe Rode, Astrid Villaume og Helge Kjærulff-Schmidt
20Februar1967Kraftigt snefaldMeteorologerne havde ellers lovet 7-8 graders varme….
2Marts1967Saltgade 9 bliver til Ribes største supermarkedKøbmand A. Holger Iversen vil åbne byens største supermarked i Ny Højskolehjemmets bygning
25Marts1967Restaurering af Weis Stue vil kommer til at koste 120.000 kr.Der indrettes også 6 ny værelser efter utallige forespørgsler fra hovedsagelig amerikanske turister
25Marts1967Fabrikant, Marinus Hansen, Grønnegade 25, 60 år 2. PåskedagStartede i 1947 en købmandsforretning i Grønnegade, en for ca. 10 år siden holdt han op som købmand og startede fabrikation af sengetøj. Taget del i Indre Missions arbejdet i Brorsons Minde. Gift og 6 børn
29Marts1967Dødsannonce: Signe Pedersen, Hundegade 42, 73 år gammelEnke efter Maskinmester Peder Pedersen. Var formand for danske kvinders slesvigske forening
29Marts1967Dødsannonce: Christine Schmitz, 89 årDatter af vævermester Schitz på Crome og Goldschmidt. Uddannet musiklærerinde. Tog elever i hjemmet i Albert Skeelsgade. En af de gamle fine aristokrater.
17April1967Ønske om grunden der husede Grønnegade 15 som legepladsMange legende børn i gaderne mellem børnene. Billisterne må parkere på Hovedengen
19April1967Foto af Saltgade 9 , der er ved at blive bygget om til supermarkedA. Holger Iversen opfører byens største supermarked
28April1967Den store bilvaskemaskine hos Møllgård på Shell-stationen i nygade er populærBåde hos privat og erhvervskunder
28April1967Af Jydsk Telefons årsberening fremgår det, at der er 1396 abonnenterEller 16,5 abonnenter for hver 100 indbyggere
29April1967Biografen viser den nye OG den gamle Ribe filmAftens program byder også på farvefilmen Manden fra Istanbul med Horst Buchholz og Sylvia Koscina
1Maj1967Gammelt skur af bindingsværk I Peder Dovns Slippe skal rives ned. Præcis dato ukendtSkuret beskrives i avisen "sætter sit næsten sydlandske præg på den hyggelige slippe. Der skal gøres plads til 12 nye værelser til Hotel Dagmar
9Maj1967Kronik af Lektor Ejner Askgård under overskriften Klokkerne i Ribe DomkirkeBeskrivelse af domkirkens klokker
10Maj1967Foto af bænk ved Stampemølleøen under overskriften: A/S Bænkebiderne tager denne bænk i besiddelseEn af Ribes mest mærkelige foreninger: A/S Bænkebiderne. Referater fra foreningen findes på Ribe Byhistoriske Arkiv
10Maj1967Inden for få dage må et skur i Peder Dovns Slippe med et næsten sydlansk præg vige pladsenHotel Dagmar ønsker at opføre 12 værelser på grunden, hvor skuret lå
12Maj1967Reklame med FREMs fabrik i Hundegade
20Maj1967FDF har påtaget sig at lave 8 km. tulipanguirlanderHvert medlem af foreningen skal lave 35 meter guirlander
20Maj1967Tulipanfest 1967 starterTulipanfest 1967 starter
21Maj1967Tulipanoptog 1967Tulipanoptog 1967
1Juni1967Relieffet over Kathoveddøren på Ribe Domkirke forfalderSandstens-relieffet kan ikke tåle vejr og vind
1Juni1967Mindre brand i Nederdammen 31Måske en del vandskader
1Juni1967Foto fra SkibbroenMed masser af parkerede biler
1Juni1967Foto og Portræt af Sydjysk Landmandsbanks udvidelseOverdammen 4-6. Det store karakteristiske indgangsparti i Overdammen 6, er på dette tidspunkt væk på fotoet. Findes i 2018 på bagsiden af Kurveholmen 2
3Juni1967Indvielse af de nye banklokaler Overdammen 4-6Sydjysk Landmandsbank har opført de nye bygninger
14Juni1967Foto af den nye gangbro fra Kolvigs Gaard og til HovedengenMed teksten: Arnold Nyborgs gård (daværende navn) brolægges - den nye gangbro over Ribe Å fik på tulipandagen sin ilddåb, og det kneb den gevaldigt at tage de mange mennesker, som efter optoget strømmede fra hovedgaden til hovedengen. Men til daglig opfylder gangbroen til fulde sin mission, og for at gøre den nye vej til hovedengen og den store parkeringsplads endnu bedre, er man i øjeblikket ved at lave ny brolægning i Arnold Nyborgs gård.
14Juni1967Foto af Kunstmaler Gustav A. Holgersen foran Weis StueKunstneren brokker sig over renoveringen af Weis Stue. Han mener at "spillet" i murstenene er væk nu
19Juni1967Foto af ringridderoptog på OverdammenUnder overskriften: 75 riddere deltog i ringridning på Hovedengen
21Juni1967Riberhus Andelsmejeri får papemballage senest 1. oktoberOplyser andelsmejeriet til avisen
30Juni1967Tobakshandler Søren Nissen lukker sin tobaksforretning i DagmarsgadeLukker på grund af moms'en indførelse. Lukker forretningen efter 40 år. Søren Nissen påpeger, at han godt kunne há drevet forretningen 4-5 år mere, men lukker grundet indførelsen af moms'en.
1Juli1967Ejerskifte Herremagasinet SkandinaviskGrundlagt 1909 af Claus Frederiksen, efter denne død i 1912 overtog sønnen Aksel Frederiksen. Nu overtager 3. generation Knud Frederiksen
1Juli1967Købmand Holger Mogensen, Saltgade stopper efter 43 årKøbmand Holger Mogensen, Saltgade stopper efter 43 år
10Juli1967Rejsekilde FjernvarmecentralenRejsegilde Fjernvarmecentralen, Sct. Nicolaj Gade
19Juli1967Sølvbryllup Arnold og Katrine PetersenArnold var først varmemester og blev senere forfremmet til maskinmester på Ribe Sygehus. Aktiv i Ribe Boligforening. Repræsenteret i Ribe Byråd for Socialdemokratiet af flere omgange
21Juli1967To ripensere dybt chokeret over børns uledsaget leg ved DagmarsbroenTre piger på ikke mere end et par år fodrede ænder helt nede ved bredden, hvor de nemt kunne ha været faldet i Ribe Å
25Juli1967Galeasen Meretha solgtRibe Turstforening har solgt skibet til R. Birch Nielsen, der har store planer. Der har dog været en del hærværk på skibet og omkostningerne til renovering vil blive store. Købesummen uoplyst
28Juli1967Ribe Dyrskue 1967Ribe Dyrskue 1967
6August1967Købmand Kresten N. Petersen, 65 år"Standard", Nederdammen
9August1967Rigmor Pedersen, 70 årRigmor Pedersen, Tangevej 43, 70 år
11August1967Påbegynder nedrivning af det gamle svineslageri på SeminarievejEntreprenør R. Birch Nielsen påbegynder nedrivningen af det gamle svineslageri på Seminarievej
2September1967Ribe Stampemøllens nye kontorbygning indviesTøndervej 4
7September1967Ny mode forbudt på forsorgscentrenePå Ribelund og Nørrelund, er det forbudt at bære nederdele, der er kortere end 5 cm. under knæet og håret skal være sat op og pandehåret sat redt til siden. Forstanderinde I. Fris fortæller, at det udelukkede er af hensyn til den mandlige patienter
7September1967Boysen Sko åbner Saltgade 7Boysen Sko åbner Saltgade 7
9September1967Dagny Elisabeth Johansen, Grønnegade, 60 årGift med fiskehandler og minkfarmer Åge Johansen
11September1967En af filmhistoriens største succeser, The Sound of Music vises i RibeVises i 14 dage
11September1967Sølvsmed Harald Jacobsen genfortæller sagnberetninger fra Ribe- Ribe Byvåben er et symbol på at være en af de ældste kongebyer i Danmark, har tre springende løber ud fra konturerne af den oprindelige domkirke med de to ens tårne. - Kathoveddøren har sit navn efter en rig Ribe-borger, der blev "rig ved sin kat".
11September1967Dødsannonce Margrethe HansenEnke efter afdøde skoleinspektør H. Hansen
15September1967Foto af Vægter Bjarke ThorslundMen selv han bliver fotograferet 100 gange dagligt af turisterne
15September1967Indvielse af Hotel Dagmars nye værelsesfløj langs Peder Dovns Slippe
20September1967Ribe Amt overtager ansvaret for RingvejenRing- /omfartsvejen - A11 - I bytte får Ribe Kommune Hundegade, Saltgade og Tøndervej
22September1967Ribe i dag skal alle breve være forsynet med postnummerRibes postnummer er 6760
23September1967Lagerchef Poul Andersen, Seminarievej 81, 50 årSøn af Manufakturhandler Jens Andersen
26September1967Jensine Baden, Gravsgade 36, dør 77 år gammel
28September1967Købmand Iversen åbner supermarked i Saltgade 9Flytter sin forretning fra Sønderportsgade
29September1967Seem andelsmejeri overtages af Riberhus Andelsmejeri
29September1967Engangsemballage tages i brug, meddeler andelsmejeriet RiberhusBeder om forståelse ved eventuelle opstartsproblemer
30September1967Stalden til venstre for Fiskergade 8 bliver revet nedBliver senere til Fiskergade 8A. Indviet af Ribe Turistforening
30September1967Fiskergade 1 er ved at få nyt tag
1Oktober1967Slusemester Frederik Christensen, 40 års jubilæum31 af årene ved Ribe Kammersluse. Går på pension 1. november 1967
2Oktober1967Ny Gas- og vandmester-forretning, Industrivej 27Brdr. Christiansen
2Oktober1967Sparekassen på Torvet flytter ned i Porsborgs kælderGrundet ombygning i banken, holdes banken åben i kælderen i et par måneder
1November1967Slusemester Frekerik Christensen går på pensionEfter 31 år som slusemester ved Ribe Kammersluse
7December1967Brand Ribe JernstøberiBrand Ribe Jernstøberi. Branden opstod omkring tjærerummet og blev opdaget 23.30
9December1967Tage Rosenstrand dørTage Rosenstand dør, 76 år gammel
15Januar1968OrkanOrkan - Ribe slipper forholdsvis billigt. I Esbjerg blæser taget af Rørkjærskolen og dræber tre elever.
15Januar1968Landbosparekassen tager nyrestaurerede lokaler i brugLandbosparekassen tager nyrestaurerede lokaler på Torvet 3 i brug
12Februar1968Byrådet vedtager at oprette børnehaveklasserPå byens to kommunale skoler; Valdemar og Bispegades skole. Starter op august samme år
3April1968Fiskergade 8A bliver indvietSkomagerhuset kalder Vestkysten det. Indviet af Ribe Turistforeningen. Teksten på facaden lyder: Marie og Søren Kjeldsens Minde
4April1968Rejsegilde på nybygningen af Kvickly, Seminarievej 1Rejsegilde på nybygningen af Kvickly, Seminarievej 1
12September1968Sct. Catharina på Munkespringvandet har fået sit sværd igenTyskerne brækkede sværdet af i 1943 og har siden manglet. Sværdet er støbt efter de oprindelige tegninger og nu atter sat på statuen
3Oktober1968200 jernbanevogne ankommer med træ fra SibirienTrods den lange transportvej, melder køberen, Ribe Stampemølle, at prisen på træet er "fordelagtig"
4Oktober1968Albin Petersen, fhv. smed på Ribe Jernstøberi, Terpagersvej 20, 70 årVar på Ribe Jernstøberi i mere end 30 år. Hvis man stillede alle de kakkelovne op på række, som Albin Petersen har været med til at producere, ville det give en række på 45 km.
6Oktober196825 års jubilæum Nørgårds Blomster
8Oktober1968Hos Miniralvandsfabrikken Frem presses hver dag 8 tons æblerDirektør Adelhardt Nielsen oplyser, at æblemost har en central stilling i fabrikkens produktion
9Oktober1968Fhv. cigarhandler Søren Nissen, 70 årDrev tobaks- og vinhandel i Strygejernet i 40 år.
9Oktober1968Direktør for Ribe Jernstøberi, A.C. Bundgaard, 80 år
9Oktober1968Krestine Larsten, Sortebrødregade 8, 60 årRengøringsass. Bispegades Skole og senere Sydjysk Landmandsbank
11Oktober1968Spare og Lånekassen åbner filial på NørremarkenPå hjørnet af Mosevej-Nørremarksvej nr. 65
17Oktober1968Club Repensis skæbne skal afgøresKlubben blev dannet i 1951. I 1965 fik de lokaler stillet til rådighed i det gamle gasværk. Medlemmerne gik straks i gang med at gøre lokalerne i stand og de blev indviet i august 1965. Klubben mangler penge og der er uenighed i bestyrelsen om, hvordan man får klubben tilbage på fode
17Oktober1968Bertha Nordahl, Korsbrødregde 8, udpeget til ny forpagter af "Sælhunden"Tiltræder 1. januar 1969
26Oktober1968A. P. Jørgensen dør, 69 år gammelOvertog smedeforretning i Grydergade, inden opbygningen af Plantagevej 1
28Oktober1968Dansk Kvindesamfund beslutter at nedlægge sig selvPå den ordinære generalforsamling forslås foreningen nedlagt. Skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling
1November1968Restaurant Backhaus solgtRestuaratør Krog overtog restauranten for 1 år siden og udvidede med Western Saloon. Krog sælger til depotbestyrer, Kaj Hylle, Kosangas
1Januar1969Bertha Nordahl tiltræder som forpagter af Sælhunden
9Januar1969Juline Andersen, Sct. Jørgensvej 6, 85 årFra "Byens Hjørne" - overtog butikken efter sin mand. Stod i butikken til 1962
10Januar1969Mejeribestyrer Aage Skytte, 50 årStartede på Andelsmejeriet Riberhus i 1944, bestyrer siden 1954
14Januar1969Ribe Kommune vil købe 2.000 eksemplarer af H.H. Engqvists Bevaringsplan for RibeBetales af legatmidler
15Januar1969Apotekter G. Vad Sørensen køber en del af markedspladsen i TvedgadeHåber at det nye apotek står færdigt i 1970
15Januar1969Arbejdsmand Sigurd Jacobsen, Korsbrødregade 34, 60 år
29Januar1969Portræt af Krogs MargarinefabrikDen 46 år gamle fabrik producerer 1800 kg. margarine om dagen. 11 forskellige slags
30Januar1969Indre Mission har arvet Kongensgade 17Lærerinde Jessine Marie Jørgensen blev 91 år og har testamenteret huset
1Februar196940 års jubilæum G. Husted Christensen ved Ribe StampemølleDen første stampemølle blev opført i 1581
7Februar1969Falck Zonen har fået ny abulanceEn ny Mercedes Diesel 220
10Februar1969Lauridsen og Jensen har 40 års jubilæumStartede med Foto Lauridsen i Saltgade. Flyttede til Lindegården og ansatte Immanuel Jensen. Købte 10.2.1929 Jens Petersens ejendom i Nederdammen. Lauridsen fortsatte senere i Overdammen 7. Immanuel fortsattte i Nederdammen
15Februar1969Odd Fellow bygningen i Sct. Laurentiegade solgt Planen er at der skal være klublejligheder
15Februar1969Indvielse af den nye Odd Fellow bygningen i Sct. Pedersgade
27Februar1969Udvidelse af Nederdammen 36
1Marts1969Peter Matheisen, Skibbroen 15, 70 år
5Marts1969Ribe Kunstmuseum har købt Johan Rohde maleri af Grønnegade med flag
11Marts1969Dødsannonce Martha Werenberg, Kongensgade 10, 78 år gammel
11Marts1969Rejsegilde på Ribe Sygehuss nye store behandlingsfløjForventes at stå færdigt 1. nov 1969. Har kostet 4,8 mil.kr. Tangevej 6 i 2018
18Marts1969Bademester Poul Nielsen fortæller at kampagne for finsk bad gav udmærket resultatBademesteren vil gerne have flere til at gå i finsk bad i Ribe Frilutsbad
19Marts196935 års jubilæum Ribe Roklub
21Marts1969Mogens Bencard sætter navnet Vittenberg i historisk perspektivDet sker i forbindelse med store diskussioner omkring navngivningen af byens nye skole
29Marts1969Indvielse af restaurationen Sælhunden, Skibbroen 13Restaurationen er forpagtet ud til fru Bertha Nordahl Christensen
1April1969Restaurant Sælhunden åbner Skibbroen 13Efter at have afsluttet afbejdet med skomager Nissens ejendom
6April1969Andreas Nielsen, Valdemar Sejr Alle 15, 75 årUddannet snedker, nu folkepensionist
8April1969Dødsannonce Bodil Anne Marie Jørgensen, Seminarievej 79, 52 årEfterlader sig støberiarbejder Richard Jørgensen
8April1969Dødsannonce husbestyrerinde frk. Margreth Holst, 69 år
9April1969Foto af unge mennesker på toppen af taget til de underjordiske toiletter i starten af SkibbroenToiletterne omtales som den underjordiske. Parkeringssituationen omtales også med: Som det fremgår af billedet, er der 35-40 parkerede biler på Skibbroen, trods 60-70 frie parkeringspladser på pladsen ved Hovedengen.
9April1969Ingen rutesejlads til Ribe KammersluseTilslutningen er for ringe siger fhv. fisker Johan Poulsen, der har haft ruten i 45 år. Den væsentligste årsag er, at skoleklasserne udebliver. Johan Poulsen mener det er muligheden for at tage turen i bil, der er årsag til den ringe tilslutning.
11April1969Rundtspørge blandt skolebørn på Valdemar- og Bispegades skole beretter om børn, der vil være glade for en fem-dages skole uge
12April1969Vuggestuen Seminarievej 25 indviesHar endnu ikke fået noget navn.
12April1969Dagens Ribe Krønike beretter om Riber Ulvs borg (Riber Ulfs Borg)Resterne for enden af Seminarievej blev senest undersøgt i 1955, men afslørede ikke meget andet, end at der var tale om et middelalderligt voldsted. Man blev opmærksom på borgen i 1879, hvor Ribe-lægen H. Vilandt udarbejdede en grundig skildring til kammerherre, direktør, dr. J.J.A. Worsaae. Denne svarede aldrig og der skete ikke mere
16April1969Mette Marie Hansen, Hundegade 13, 90 år
17April1969Tulipanfesten 1969 er aflyst. Rundspørge om festens fremtidFlere peger på, at den skal drives af frivillige og ikke kommercielt
18April1969Fhv. forsikringsinspektør Niels Nielsen, Klostergade 32, 80 år
18April1969Tændstikæske reklamerer for 453 parkeringspladser i RibeUdarbejdet af Ribe Handelsstandsforening
20April1969Cigarhandler Parmo Pedesen dør, 56 år gammelSøn af købmand N.N. Pedersen, Mellemdammen. Drev på et tidspunkt også rutesejlads til Kammerslusen
22April1969Ingen storke i byen dette årRibe Turistforening er år tilbage stoppet med at bruge sloganet Storkene By. Årsagen til de manglende storke benævnes som værende kultivering og afvanding af marsken
28April196950 års jubilæum årgang 1919 fra Sallings merjeriskole i Korsbrødregade11 af de oprindelige 29 havde sat hinanden stævne på Hotel Munken. Sallings mejeriskole lukkede i 1926.
1Maj1969Dagfin Salvesen er ny forpagter af Stenbohus
1Maj1969Mejeriet Riberhus 75 års jubilæumFejres med stor fest i Ribe Hallen
1Maj1969Sæsonstart for udlejning af ro- og cykelbådeUdlejningen sker fra Dagmarsåen og Tove og Lars Lauridsen har stået for det siden 1960. Indtil for et par år siden, foregik udlejningen fra museumshaven. Det koster 6 kr. at leje en cykelbåd i 1 time og 5 kr. at leje en robåd i 1 time.
12Maj1969Det nye postkorot Sct. Nicolaj Gade 12 åbnerHar overtaget efter brugsforeningen, der er flyttet om på Seminarievej
12Maj1969Det oplyses at Restaurant Skoven får et internt telefonsystem med 50 telefonerSåledes at restaurantens gæster kan sidde og ringe til hinandens borde
13Maj1969Anne Marie Christensen dør, 50 årGift med turistchef Keld Christensen
15Maj1969Ribe Friluftsbad åbner sæsonenBademester er Poul Nielsen
27Maj1969Ung kvindelig tilflytter foreslår avisen, at asfalten fjenres og brostenene under i byens gader atter bringes frem.Avisen afviser og henviser til, at asfalten egner sig bedre til nutidens køretøjer
27Maj1969Dødsannonce Pensionatejer Karen Hansen, Sviegade 7, 72 år gammel
27Maj1969Generalforsamling i Ribe TuristforeningOverskrifterne er; 325.000 turister i 1968 brugte 9 millioner kroner. 60.000 af dem overnattede i Ribe. Problemer med hærvæk på Riberhus Slotsbanke
30Maj1969Møbelhandler Hans Jessen indvier Bohrsvej 1
31Maj1969Området med navnet Vittenberg overdrages til Ribe byOmtales også som Hvittenberg.
2Juni1969Dødsannonce fhv. tandlæge Åge Schønemann, Korsbrødregade, 87 år gammel
2Juni1969Dødsannonce afdelingssygeplejerske Karen Egevang Madsen, Seminarievej 58 B, 63 år gammel
3Juni1969Parkeringsforbud indføres på Skibbroen/vandsidenOg den sydlige del af Sønderportsgade og dele af Sortebrødregade
6Juni1969Byggetilladelse til Ribe Handelsskole, Skyttevej 100Prisen budgetteres til 1,75 millioner kr.
6Juni1969Rejsegilde på Postgårdens udvidelseNederdammen 36
12Juni1969Nyt fodgængerfelt i Saltgade ud for JernstøberietEfter at brugsforeningen er flyttet om på Seminarievej, var her blevet en stor gående trafik, så en fodgængerovergang blev nødvendig
19Juni1969Ribe Spare- og Lånekassen fusioneres med BikubenFørste jyske sparekasse, der tager initiativ til sammenlægning med en af de større københavnske banker. Fortsætter i lokalerne Nederdammen 23-25
22Juni1969Ringriderstævne på HovedengenMed deltagelse af 88 deltagere i fint vejr
27Juni1969Dødsannonce Jensine Lund, Kongensgade, 92 årGift med murer Mouritz Lund, der dør måneder før
28Juni1969Knud Heide-Andersen, 60 årIndehaver af Betzon Boghandel
28Juni1969Dødsannonce fhv. brugsuddeler Andreas Jørgensen, Plantagevej, 75 år
28Juni1969Dødsannonce Kathrine Skov Nielsen, 82 årGift med landmand Adolf Skov Nielsen, der dør 10 år før
2Juli1969Gråbrødregade 12 nedbrænderOgså kendt som Snedkermester Bloms værksted. W. O. Clausen ejer bygningen
4Juli1969Ribe har fået Ratzeburg som venskabsbyRibe's tredje venskabsby
5Juli1969Guldbryllup Anna og Carl HaustedRibe Mark
10Juli1969Restaurant Skoven har installeret 50 telefonerOg en intern automatisk central, så gæsterne kan ringe til hinandens borde
15Juli1969Indvielse af Hotel Postgården, efter endt restaureringPå hotellets 301 års fødselsdag
15Juli1969Ingen arbejdsløshed i RibeManglen på arbejdskraft har fået Ribe Jernindustri til at hyre 15 tyrkere. Tyrkerne bor i Odd Fellow logebygningen i Sct. Laurantii Gade
18Juli196918071969 Jens Peter Noes, Hotel Dagmar, 70 år
23Juli1969Dødsannonce Dagmar Lauridsen, Sct. Laurentii Gade 10, 88 årGift med murermester Mikkel Lauridsen
25Juli1969Ribe Dyrskue 1969Ribe Dyrskue 1970
26Juli1969Hovmester Martin Nielsen, Grønnegade 19, 80 år
26Juli1969Tinglysning: Ribe Turistforening sælger MerethaSkonnerten er købt af redaktør Nyboe Balslev Jørgensen i Gredstedbro.
28Juli1969Dødsannoce Ruth Due Sørensen, Jakob A. Riisvej 15, 48 år
29Juli1969Dødsannonce Ruth Due Sørensen, Jacob A Riisvej 15, 48 årBoet i Ribe sine 1955 med sin mand Gunnar Due Sørensen
31Juli1969Stadsingeniør Axel Elmose, 50 årBosidende Sct. Nicolajgade 20
31Juli1969Dødsannonce Sørine Lauridsen, 79 årEnke efter murermester Karl Lauridsen. Begge havde de bygget et hjem op på Holmevej
7August1969Antikvarisk Samling begynder undersøgelser og udgravninger for at finde HelliggravskirkenKirken menes at have ligget i området mellem Tved Å og Seminariet
8August1969Artikel fortæller, at der nu er kommet bænke i Elefantgraven ved Domkirken
11August1969Redaktør N Balslev Jørgensen har købt turbåden KirstineHar også købt Meretha, med håbet om at skibene må blive i byen. Artiklen fortæller at fisker Charles Poulsen er i gang med at restaurere Meretha
13August1969Redaktør Victor Pedersen regner med snarlig indvielse af Willumsen-museum i Kurveholmen 2Indvielsen er forsinket grundet vandskade
14August1969Efter 6 års arbejde regner Arkitekt H. H. Engqvist at Bevaringsplanen for Ribe udkommer 1.9.1969Ideen med arbejdet er ikke at opnå flere forbud, men at gøre opmærksom på, hvor smuk Ribe er og hvor let man kan ødelægge den. H.H. Engqvist håber at planen vil gøre borgere og forvaltning opmærksom på dette. Udkommer i 2.000 eksemplarer
15August1969Museumsforvalter Søren Bertelsen graver efter HelliggravskirkenPå et areal ved jernbaneoverskæringen på Seminarievej. Sidst man gravede i 1905 fandt man en kælder opbygget af munkesten
21August1969Byens nye skole skal hedde Vittenberg. Dette har mødt modstand, da mange tror navnet er relateret til den losseplads, der har været at finde på stedet. I en artikel sætter journalist K. H. Rosenstand navnet i historisk perspektivVittenberg (Området ved Vittenberg skole) hører fra gammel tid byen til og var henlagt til borgmesterens brug. I en fortegnelse over byens jorder fra ca 1530 i byens gamle jordebog nævnes, at engen langs med den søndre dæmning (hvorpå Haderslevvejen nu går i vore dag) ved Hellig Korset-kapel fra Arrilds tid havde været brugt af borgmestrene. Endnu i 1605 kaldetes den Korskapelleeng. I 1595 var Vittenberg indtaget fra fællesdriften og omkring 1700 blev den sammen med den sydligere liggende Hyrdeeng overladt til Ribe borgerenPede Skåning, hvis slægt var bruger af engen til 1754
25August1969Marie Sofie Larsen, Skibbroen 31, 75 år
25August1969Artikel om det lille bysamfund GravssognBysamfundet var bygget op omkring den nedlagte Gravs Kirke. Placeringen er omkring Seminariets bygninger i dag
26August1969Dødsannonce Autolakerer Harry Knudsen, Tangevej 9, 57 årGift med Vita Knudsen
27August1969Vittenbergskolen under opførelseVestkysten briger et foto af de første betonelementer af det, der skal blive til Vittenbergskolen
27August1969Avisen bringer et foto af tre fiskende drenge ved Skibbroen med tekstenSelv om der er del grønt (grøde) i åen i øjeblikket, opgav de tre gutter ikke. De fiskede det meste af eftermiddagen og nød det
28August1969Portræt af fotograf Anna Bojsen, DagmarsgadeAnna Bojsen blev ansat som pige i huset hos fotograf Bodil Hauschildt i 1903. Blev senere spurgt, om hun ikke kunne tænke sig at komme i lære som fotograf. Overtog butikken i 1939
28August1969R. Birch Nielsen har købt firmaet Chr. Blom, GråbrødregadeEnken efter Chr. Blom, Ella Blom har solgt firmaet og det er planen er flyttet det til Industrivej
30August1969Sekretær fru Dagny Christensen, Holmevej, 25 år jubilæum Ribe Jernindustri
5September1969Ribe holder åbent hus for omegnskommunerneI form af et kaffebord på Skibbroen
8September1969Byrådet indstiller, at den nye vuggestue, Seminarievej 25 får navet EngboForslaget er indsendt af plejerske fru Inge Nielsen, Obbekærvej 13
10September1969Dagens Ribe Krønike beretter om en kæmpemæssig træstatue af den hellige Christoffer, der stod i domkirkenStatuen med med tiden noget medtaget og efter reformationen blev han genstand for folkevittigheden, der gav ham kælenavnet Lange Christoffer. Ved en kirkerestaurering i forrige århundrede blev statuen hugget i stykker og brugt som brændset under de kedler, hvori man smeltede bly til reparation af domkirkens tag
15September1969Ungdomsklubben starter ny sæsonLider under kolossal pladsmangel, da medlemstallet er tredoblet. Holder til i Rosen Alle og mange mener, at ungdomsskolen bør flyttes ned i Bispegades skole, når denne flyttes ud på Vittenbergskolen
20September1969De første eksemplarer af Bevaringsplanen af H. H. Engqvist er nu udkommetArbejdet med bevaringsplanen har taget ca. 6 år. Vil blive uddelt til de husstande, der er omtalt i bogen
19November1969Artikler om Floras husEfter at Vestkysten i serien Ribe billeder har bragt et billede af Floras hus, har en del ripensere responderet på billedet. Den mest vidende synes at være den 88 årige Fru fhv. gæstgiver Germansen, der boede i Skovgade fra hun var 2 til 12. Germansen fortæller: Flora spåede også folk, og fremmede, som gæstede Ribe, tog ofte ind til hende for at lære deres fremtid at kende. Fru Germansen fortæller videre, at Floras hjem var præget af orden, og der herskede en sjælden akkuratesse i hendes stue i det særprægede, hvidkalkede hus. Huset blev desværre ikke vedligeholdt og blev revet ned mellem 1950-55. Huset skulle há haft adressen Skovgade 3, på hjørnet af Smedegade og Skovgade
1December1969Indvielsen af Wilhelmsens museumMuseet lå Kurveholmen 2 og blev indviet af Dronning Ingrid
7December1969Indvielse af Willumsen museet, Kurveholmen 2Dronning Ingrid kom kl. 14 og var der i 1 1/2 time. Først talte kulturminister Helveg Petersen, derefter Stiftamtmand Edelberg, hvorefter Victor og Kirsten Petersen viste dronningen rundt. Derefter reception på Hotel Dagmar med pindemadder (i lange baner) foruden sherry og øl
22December1969Ribe Byråd beslutter at navnet Storegade udgårGaden deles op i Overdammen, Mellemdammen og Nederdammen - som også er gadebetegnelserne i 2017
29Mars1969Artikel om byens nye postkontor i Sct. Nicolaj Gade 12, der forventes taget i brug i starten af maj
20Marts1970De til dato værste oversvømmelser af bagvand fra Ribe ØsteråKommunens mandskab kæmper med sandsække for at vandet ikke skal rive Kurveholmen og Vasevej væk
1December1970Dagfinn Salvesen forpagter Restaurant SælhundenDagfinn Salvesen forpagter Restaurant Sælhunden
2Januar1971Korsbrødregade 8 må rives nedDen saneringsmodne ejendom, Korsbrødregade 8 er klar til nedrivning. Ejendommen er tilhørende restauratør Kaj Hylle, Westeren Saloon. Planen er at genopbygge huset, med indkørsel til den ny parkeringsplads med plads til 38 biler, der skal være i trekanten bag Præstegade, Grydergade og Korsbrødregade
16April1971Ribe Turistforening køber Gråbrødregade 4Sælger er fabrikant Asger Jørgensen og beløbet er 10.000, kr.
31Maj1971Turbåden Christine forlader Ribe på en lastbilFisker Johan Poulsen sejlede i en menneskalder skibet mellem Skibbroen og Ribe Kammersluse. Efter vejen til Ribe Kammersluse blev opført, faldt trafikken med turbådene. Efter en gennemgribende reparation, er det planen at det gode skib skal sejle på Haderslev Dam. Skibet skal blandt andet have diesel motor, for at undgå en gentagelse af katastrofen på dammen i 1956
1Juni1971Ribe Vesterå stærkt tilsandet
4Juni1971Mellemdammen 22 fredet
6Juni1971Spare- og Lånekassen for Ribe by og Omegn - Bikuben - 125 års jubilæum
11Juni1971Inspektør på Ribelund, Åge Petersen positiv for at åbne området op for allePositiv over for en offentlig sti på området
11Juni1971Spejderhytten i Tange skal repareres for 5.000,- kr.Nødvendiggjort efter omfattende hærværk året før
12Juni1971Ingeniør B. Sandgrav mener at afsanding af Ribe Vesterå er muligtSåfremt man holder slusen åben hele sommeren. Hagen ved dette er dog af hvis slusen ikke er lukket ved højvande, får man ikke den rigtige afstrømning
15Juni1971Ribe Samlestalds bygninger, Tvedgade 21 solgt for 376.000,- kr.Her skal fremtidens lægehus placeres
18Juni1971Man finder et munkestensgulv under Puggaardsgade 5Menes at være fra omkring ca. 1550
23Juni1971Tanker om at droppe TulipanfestenFormand for Ribe Idrætsforbund, mener at årets Tulipanfest gik op øldrikkeri og endte i et voldsorgie, som man ikke før har været udsat før. Årets Tulipanfest gav et overskud på 50.000,- kr.
24Juni1971Dødsannonce trafikassistent Svend Haugaard, Seminarievej 1, 50 år
26Juni1971Fhv. Gæstgiver Magnus Vestergaard Christensen, Hundegade, 70 årVar Gæstgiver på Den Gamle Kro i Hundegade
28Juni1971Sidste grisemarked i Ribe Samlestald, Tvedgade 21Flyttes nu til Ejnar Mortensens gård i Ribe Nørremark
1Juli1971Boghandlermedhjælper Leif Jochimsen overtager Bentzons BoghandelMellemdammen 17. Overtages sammen med dennes svigerfar, Ernst Kjærgård.
13Juli1971Ribe Revy 1979Spiller fra 13. juli - 11. august Bispegade Skole
23Juli1971Ribe Dyrskue 1971Ribe Dyrskue 1971
1August1971Lustrup Skole nedlæggesBeslutningen træffes d. 22. juni 1971 af Ribe Byråd. Skoledistriktet lægges ind under Vittenbergskolens
1September1971Under trusler om dagbøder, er ejeren af Klostergade 12 dømt til at genopføre de to skorstene, som ejeren har fjernet på husetDer skrives historie, da Vestre Landsret mødes i byrådssalen (dato for mødet ukendt) for at tage stilling til en principiel sag. Ejeren har fjernet to skorstene, imod tinglyst servitut. Ejeren dømt til at genopføre
15September1971Birthe Kjems og Annette Frederiksen er med til at vinde VM i FodboldBirthe Kjems vogter målt og Annette Frederiksen med nr. 6 vinder 3-0 over Mexico i finalen
30September1971Tobaksforretningen, Grydergade 16 ophørerFik facaden opbygget i 1950 grundet bilpåkørsel
30September1971Dagbladets redaktion lukker nedHavde til huse i Nederdammen 27, hvor man hver dan kunne se dagens avis i vinduet
1December1971Ejerskifte Restaurant SkovenHr. og Fru Grimstrup Sørensen har overtaget restauranten
27December1971Hotel Munken overtages af Peter MatthäiHotel Munken overtages af Peter Matthäi
30December1971Journalist K.H. Rosenstand dør, 79 år gammelHar skrevet et utal af kroniker og artikler om byen og byens borgere. Der blev gjort tiltag til at udnævne ham som æresborger. Citat fra artiklen: men andre kræfter, der ikke forstod hvad byhistorie betyder, var imod dette, det kan kun beklages
31December1971Mangeårig leder af Ribe Bustation Niels Pedersen fratræder
15Januar1972Kong Frederik 9. dør (aftenen før)Sidste gang flaget med teksten KONGELIGT TOLDFLAG vejer fra flagstangen ved Toldboden
3Februar1972Ny Ejendomsmægler, Grydergade 8Knud Ewald har åbnet kontor
3Februar1972Forslag om parkeringsplads til 60-70 biler på Holmene bag BOSTON og ned mod Ribe ÅPlanen var nedrivning af Mellemdammen 22 og indkørsel langs Midtmøllen, over Ribe Å via en bro og parkering på Holmene. Udkørsel via BOSTONs gård
10Februar1972Ribe Møbelfabrik har foretaget udvidelseForretningen er blevet dobbelt så stor. Siden vi i 1967 startede med detailsalg, har vi syvdoblet vores omsætning. Mere plads var nødvendigt siger indehaver Hardy Toft
13Marts1972Broderihuset er rykket ind i Dagmarsgade 8Efter bare to år i Sønderportsgade 13, er indehaver Maren Svendsen kommet i pladsproblemer
19Marts19723 billeder af Damplokomotiv R963 ved Ribe Banegård og JernbanebroenBillederne er taget af Gunnar W. Christensen
24Marts1972Fotoudstillingen "Ribes Lyksaligheder" er åbnet på Quedens GårdSydvestjyske Museer har arbejdskopi af de billeder, der blev brugt
26Marts1972Idrætspris til VerdensmestreDe to Verdensmestre i fodbold, Annette Frederiksen og Birte Kjems får Idrætsprisen. Borgmester C. J. Pedersen lykønskede de to verdensmestre og sagde bl.a.: Det er første gang, at Ribe har fostret nogle verdensmestre og det er vi stolte over.
6April1972Den sorte broder er åbnet i DagmarsgadeTidligere bagerforretning og TV-stue til Hotel Munken, er blevet til pubben Den Sorte Broder
4Maj1972STØVSUGERHUSET, Grydergade 4Børge Hansen og Bent Nielsen har åbnet forretningen
5Maj1972Restaurant Sælhunden solgt af Ribe TuristforeningRestaurant Sælhunden solgt af Ribe Turistforening til Dagfinn Salvesen
13Maj1972Lurifax Grill åbner i Grønnegade 3Lurifax Grill åbner i Grønnegade 3
13Maj1972Tulipanfest 1972To dages Tulipanfest starter
14Maj1972Tulipanoptog 1972Tulipanoptog 1972
1Juni1972Børnehaven Fuglereden i Ribe Nørremark åbnerLeder er Dorte Ager
3Juni1972Brobyggeriet ved Ribe Å er begyndtFørste bro går fra Badstuegade/Sct. Catharinæ Plads og til Andeøen. Næste etape er fra Andeøen (Holmene) og til Museumshaven. Planen er en 3. bro fra Andeøen og til Bostons Gård året efter.
8Juni197250 års Forretnings Jubilæum BOSTONAnnonce på forsiden af ugeavisen
9Juni1972Rådhus Grillen, Torvet 9 åbnerRådhus Grillen, Torvet 9 åbner
12Juni1972Turist tager 13 billeder af RibeBlandt andet med kiosken ved Dagmarsbroen, Indsamlingsbarometeren på Torvet Lindegaarden
15Juni1972Immanuel Jensen dørTekniker, mekaniker og opfinder (Emmanuel)
19Juni1972JA TIL PROTEST AF 19. JUNI 1972Lektor Lennart Edelberg, Holmevej 18 har startet en underskriftindsamling mod Ribe Byråds beslutning om at bygge præstegård og parkeringsplads i området "Klosterhaven". Der opfordres til fredningsmyndigheder om at oprette en sag, idet der henvises til byplanen af 12. december 1960, stadfæstet af Boligministeriet d. 13. juni 1962. Alle der ønsker at tilslutte sig underskriftindsamlingen, bedes sende et postkort til lektoren, eller Landsretsagfører, H.K. Hjerrild, Torvet 16
11Juli1972Prins Henrik gæster RibeRegentpar havde planlagt besøg i forbindelse med et sommertogt med Dannebrog. Alle sejl var sat til, men umiddelbart før det hele skulle starte meddelte stiftamtmand Edelberg over højtaleren at dronningen var upasselig og måtte holde sengen ombord på Dannebrog der lå i Esbjerg.
20Juli1972Nye forpagtere af PuggaardsmindeUgeavisen oplyser, at Hr. og Fru Grimstrup Sørensen har forpagtet Puggaardsminde. (Ejer også Restuarant Skoven)
20Juli1972Billede af Hotel Sønderjylland, Sønderportsgade 22Restauratør Ørum Sørensen har ofret meget på moderniseringen
1August1972Lad ciboriealteret blive stående i Ribe Domkirke, læserbrev af Richard Jensen, præstCiboriealteret symboliserer det nye Jerusalem med de tolv porte, som det skildres i Johanne åbenbaring. Ordet ciborie eller ciborium stammer fra et græsk ord dre brugtes om det bægerdannede kærnehus på en ægyptisk plante.
29August1972EF Festival i RibeFolketingspolitikeren Svend Auken gæster byen sammen med karavanen
4September1972Lægehuset i Tvedgade tages i brugNybygget Lægehus i Tvedgade tages i brug. Her lå den gamle markedsplads. Planen er at udbygge med forretnings - og administrationsbygninger i løbet af få år
14September1972Alderdomshjemmet Alderdomshjemmet i Albert Skeelsgade bærer nu navnet Dagmargården
21September1972Billede af de færdige broer ved DagmarsåenPå forsiden af Ugeavisen med teksten: De nye gangbroer ved Dagmarsåen blev for et par måneder siden færdigbygget og taget i brug og falder godt ind i omgivelserne. En tredje bro er planlagt. Den kommer til at gå fra Andeøen over til Holmen bag Nederdammen
10Oktober1972Rådhusgrillen, Torvet 9 skifter navn til RådhuskroenRådhusgrillen, Torvet 9 skifter navn til Rådhuskroen (Efter få måneder forpagter restauratør Hylle stedet til Finn Pedersen)
26Oktober1972Ugeavisen oplyser om en ny Cykel og Knallert forretning på Tangevej 21Møllebakkens Cykler og Knallerter er navnet på den specialforretning, Adolf Christensen har åbnet
31Oktober1972Vadehavseverten Johanne Dan ankommer til SkibbroenVadehavseverten Johanne Dan ankommer til Skibbroen
1November197210 års jubilæum Termansens Boglade, Sønderportsgade 17Ejerne Inger og Finn Jelsborg
2November1972Reklame for Grill Bar, Storegade 25Annonce under teksten Er De en hund efter noget lækkert
4November1972Everten "Johanne Dan" navngivesEverten "Johanne Dan" er ankommet til Skibbroen, hvor den navngives. Everten er en gave fra Rederiet Lauritzen. Skal være musum og ungdomscenter
7December1972Deko Reklame v. Jørn Allerslev, SmalleslippeAnnonce med overskriften Nyt i Ribe!!!
11December1972Åbningssalg, Otto Bang, Nederdammen 29Flytter fra Nederdammen 37
14December1972Billede af Otto Bangs nyrettede forretning, Nederdammen 29Forretning tilhørende Krog Jørgensen. Tidligere havde Cykle og TV forretning Lauridsen og Jensen til huse her
14December1972Reklame fra Krog MargarineI dag er det 1 år siden, at vi sendte Krog Margarine på markedet
19December1972Officiel indvielse af nyindrettet brandstation, Seminarievej 217-18.00
4Januar1973Der gives tilladelse til nedrivening af Saltgade 22Har tidligere huset brandstationen
11Januar1973Fiskergade 1 bliver til lejlighedenInden længe går arbejdet i gang med at omdanne bygningen til 6 lejligheder
11Januar1973Nyheden om, at Turistbureauet rykker ind i Overdammen 5I løbet af sommeren. Flyttes fra Overdammen 10
11Januar1973Godskran opstilles på baneterrænetEn brugt kran, der kommer fra Borup
17Januar1973Reklame for Hundehuset i Hundegade
18Januar1973Skonnerten Meretha graves ned i en rende i HovedengenSkonnerten Meretha graves ned i en rende i Hovedengen
26Januar1973Snedkermester Chr Th Petersen Hundegade 19, 60 årSnedkermester Chr Th Petersen Hundegade 60 år
1Februar1973Reception Weis StueJette og Knud Nielsen har overtaget Restaurant/Hotellet
12Maj1973Tulipanfest 1973 starterTulipanfest 1973 starter (Dårligt vejr og slagsmål lukker festen 21.30)
13Maj1973Tulipanoptog 1973Tulipanoptog 1973 (flot optog - dårligt vejr)
20Maj1973Fhv. kgl. Hoffotografmester frk. Anna Bojsen, 85 årKom i huset hus Frk. Hauschildt, men viste så god forståelse for fotografi, at hun automatisk kom ind i faget. Iflg. Artiklen var Anna Bojsen meget interesseret i Ribe og i hendes fotoarkiv findes mange billeder helt fra det forrige århundrede om begivenheder i byen.
22Maj1973Ribe Folkebibliotek indvier udvidelsen i SaltgadeRibe Folkebibliotek indvier udvidelsen i Saltgade 18
27Juni1973Tysk turist tager 8 billeder i RibeBilleder er digitaliseret og originalerne er overgivet til Ribe Byhistoriske Arkiv
18Juli1973Årshus Stiftstidende: Ribe finder sig selvSommerens arkæologiske undersøgelser beviser, at 300 savnede år af byens fortid ligger gemt under Ribes bykerne
23Juli1973Togankomst og afgang fotograferetModel MO1854
16December1973Mindetavle for Jens Olsen i NygadeMindtavle for Jens Olsens, Verdensurets skaber bliver sat op på huset, hjørnet af Gråbrødregade og Nygade.
4Januar1974Vægter Bjarne Thorslund, Sviegade, 70 år
17Januar1974Skilt af historisk værdi stjåletSkilt for udvandreragentur, Sønderportsgade 53. På skiltet stod der Cunard White Star. Skiltet var en del af udstillingen Ribes Lyksaligheder på Quedes Gård i mars 1972
23Januar1974Ballade om hyrevogn taxa kørsel Ommkring fællesordningen for bestillingscentral
3Februar1974Jyllands Posten kårer Ribe til Årets ByJyllands Posten kårer Ribe til Årets By
5Marts1974Byrådsvalg, Ribe KommuneByrådsvalg, Ribe Kommune
1Maj1974Statsminister Anker Jørgensen deltager i majdemonstrationStatsminister Anker Jørgensen deltager i majdemonstration
18Maj1974Tulipanfest 1974 StarterTuiplanfest 1974 starter
19Maj1974Tulipanoptog 1974Tulipanoptog 1974
13Juli1974Vestkysten fortæller at Den Antikvariske Samling har brugsretten over ToldbodenVestkysten fortæller at Den Antikvariske Samling har brugsretten over Toldboden
25Juli1974Forslag til restaurering af facaden på Gråbrødregade 6Forslag til restaurering af facaden på Gråbrødregade 6
27August1974Turistforeningen klar til næste restaureringBliver facaderestaurering af ejendommen Gråbrødregade 6. Pris: 50.000,- kr.
17December1974Toldboden købes af Den Antikvariske Samling for 400.000,- kr.Toldboden købes af Den Antikvariske Samling for 400.000,- kr.
1Februar1975Officiel indvielse af Ribe FritidscenterOfficiel indvielse af Ribe Fritidscenter
27Oktober1975Kraftig brand i restaurant Backhaus, Grydergade 12, koster 20 årig mand livet
3Januar1976StormflodStormflod - 4,7 meter. 20.000 mennesker bliver evakueret i marskområdet omkring Ribe og Tønder
11Marts1976Løsdelene i restaurant Skoven er solgtLokal Avisen beder læserne om forslag til, hvad den kan bruges til. Politikerne er stemt for nedrivning, da restaurering vil være særdeles kostbar
1Juli1976Lis Jensen overtager Ishøj BlomsterforretningEfter 30 års ansættelse hos blomsterhandler Carl O. Ishøj, overtager Lis Jensen Ishøj Blomsterforretning, Nederdammen 21
21December1976Artikel: Gave-indkøbene i Ribe slår rekorderImod alt forventning, da julen 1975 også var rekord. Efter udbetaling af den tvungne opsparing fra Hartling-regeringen
20Marts1977Årshus Stiftstidende: På to år er fundet mere end 60.000 genstande fra VikingetidenÅrshus Stiftstidende: På to år er fundet mere end 60.000 genstande fra Vikingetiden
25Marts1977Støtte aktier for Karen af MandøLærerstuderende Jacob Andersen håber på kunne rejse penge til drift at Vadehavseverten
25April1977Dødsannonce: Dagmar Larsen, Fiskergade, 78 årDødsannonce: Dagmar Larsen, Fiskergade, 78 år
25April1977Ribe Kommune køber plejehjemmet Ved ÅenOvertagelsen har fundet sted
10Maj1977Overdammen 5, Det Gamle Apotek færdigt efter 4 års restaureringHeldigvis mesterer mange ribehåndværkere stadigvæk de gamle håndværksmetoder
15Maj1977Gæst nr. 50.000 på museumseverten Johanne DanInge Marie Pompe, Esbjerg er den heldige
16Maj1977Indvielse af Bikubens nye lokaler i NederdammenIndvielse af Bikubens nye lokaler i Nederdammen
17Maj197710. sæson i Ribe Friluftsbad med Bademester Poul Nielsen og hustruen Sonja Nielsen10. sæson i Ribe Friluftsbad med Bademester Poul Nielsen og hustruen Sonja Nielsen
23Maj1977I disse dage er det 50 år siden, at andelsmejeriet vedtog at anlægge et iscremeanlæg. Samme år havde man gang i produktionen.Riberhus Is blev kendt over hele Jylland og endnu under 2. Verdenskrig havde mejeriet flere isbiler kørende. Produktionen stoppede for en snes år siden, da konkurrencen blev for hård
24Maj1977I disse dage er det 50 år siden, at de første mindetavler blev sat op på forskellige ejendomme i den gamle bydel
25Maj1977Den tyske tv kanal NDR viser dokumentaren Wie man eine Stadt rettetDen tyske tv kanal NDR viser dokumentaren Wie man eine Stadt rettet
1Juni1977Byggede Sønderportsgade 3 om gennem 8 årJette og Finn Lydom har bygget det meste af huset om selv
1Juni1977Foto af Vægter Åge Grann, der har startet sæsonen med med vægterrunderGår runden hver aften til midten af september
2Juni1977Luftfoto af Valdemarskolen
3Juni1977Volden rundt om Riberhus Slotsbanke skal akut tilføres vandGrundet tørke er vandstanden faretruende lav. En tørke vil kunne udtørre de historiske pælerækker
3Juni1977Luftfoto af Ribe Domkirke1/4 af taget på domkirken skal udskiftes. Arbejdet forventes startet i løbet af 14 dage
4Juni1977Foto af Åge Grann som som KlokkemandSkal annoncere for bestemte forretninger
5Juni1977Foto af MunkespringvandetJohn Schmidt fra kommunen er ved at gøre springvandet rent
8Juni1977Foto af den næsten færdige AmtsgårdByggeriet blev planlagt i 1972. Dengang var der 80-90 ansatte. Bygningen blev planlagt til at rumme 160 ansatte. Hvis opgaveoverflytningen til amterne fortsætte, vil der ikke være plads nok i den nye bygning om 5 år. Amtsgården har kostet 24 millioner kroner og rummer 4000 etagemeter kontorareal og 2000 kvadratmeter kælder. Hele ti hidtidige adresser vil blive samlet på Ribe Amts nye adresse
13Juni1977Der Spiegel bringer historien om, da kronen i Danmark satte Fanø til salg på auktion. Fanø sendte deres kønneste piger til Ribe, hvor auktionen skulle forgå, for at behage de ripensiske købmænd - aftenen før auktionen. Da auktionen skulle foregå næste dag, mødte ingen købmænd fra Ribe op til at byde på øen.
13Juni1977Den tidligere overlægebolig, Tangevej 10 skal være pensionatSkal tage patienterne fra Psykiatrisk Hospital i Vedsted. Der er tale om 1 års forsøgsperiode
20Juni1977Annonce for udsalg hos A&G Magasin, Overdammen 3Asger Brøndums Efterfølger
22Juni1977Dyrkningsspor i PuggaardsgadeNoget helt nyt, at der skulle há været opdyrket jord inden for den gamle middelalder bykerne
22Juni1977Ribe Sejlklub klager over tilsanding af Ribe Vesterå til Ribe AmtIsær slemt ved ringbroen
22Juni1977Spor efter Håndværksboder ved Puggaardsgade 24 Asylbygningen
22Juni1977To forretninger er flyttet fra SønderportsgadeMy Lady er rykket ind i Dagmarsgade 1. Lydom's fotoforretning er flyttet fra nr. 1 til Overdammen 3
22Juni1977Bugatti biler i SkolegadeBilerne fra 1913-39 gjorde kortvarrigt stop
29Juni1977Fodboldspilleren Allan Simonsen gæster RibeGiver autografer til omkring 500 børn
29Juni1977Handelsstandsforeningen fejrer 100 år med festMusikken og dansen blev leveret af Thorkild Demuth og hans musikanter fra Seem gamle skole
1Juli1977Ribe Domkirke får nyt tagDer arbejdes på at give Ribe Domirke nyt tag
7Juli1977Skærerbrænderkup hos FremMineralvandsfabrikken i Hundegade har haft indbrud i bankboksen og store summer er stjålet. En norsk statsborger bliver senere efterlyst for kuppet. Udbyttet blev 127.000 - dog kun 7.000 i kontanter
9Juli1977Debut på Ribe RevyLaver blandt andet sjov med trafikken i den indre by
13Juli1977Andelsmejeriet Riberhus færdig med udvidelseDet nye mejeri på Plantagevej har udvidet. Beskæftiger 20 ansatte
17Juli1977Svend Julius, Tangevej, 60 årEtablerede egen vognmandsforretning i byen i 1948. Afstod forretningen i 1973. Var med til at starte Lyndahl Plast op sammen med svigersønnen Bjarne
22Juli1977Ribe Dyrskue 1977Ribe Dyrskue 1977
22Juli1977Vægtergade 1 synkerUnder observation
2August1977Venskabsbystævne i RibeVenskabsbystævnet i Ribe åbner
3August1977Landsretsdom slår fast, at skorstenene på Klostergade 12 skal genopføresDer skrives historie, da Vestre Landsret mødes på Det Gamle Rådhus og afsiger dommer der
10August1977Rejsegilde på Nørremarkskolens GymnastiksalRejsegilde på Nørremarkskolens Gymnastiksal
11August1977Artikel om CODAN hus i Tvedgade, der vil koste 10 millioner kronerFoto af brandstationen på Seminarievej, der skal rives ned og laves om til parkering
12August1977Ib Laursens Møbel og Forbrugskunst åbner Tøndervej 2Ib Laursens Møbel og Forbrugskunst åbner Tøndervej 2. Flytter fra Grydergade, hvor forretningen hed Ny Form
22August19771400 så årets Ribe Revy1400 så årets Ribe Revy
22August1977Fhv. domprovst Richard Fangel, Sct. Laurentiigade er død, 72 år gammelFødt i København, kom til Ribe i 1965
26August1977Konsulent Erik Schou, Torvet 12, 50 årFødt i Ribe, søn af afdøde frisør Chr. Schou
27August1977Indbrud hos Bottelets guldsmedeforretning, Mellemdammen 14Tyvene havde brudt ind i kælderen og lavede hul i loftet op til forretningen. Da tyvene var færdige dækkede de hullet til og Bottelet faldt i hullet og brækkede benet.
1September1977Legetøjshandler Lily Schmidt, Overdammen 1, 25 års jubilæumLegetøjshandler Lily Schmidt, Overdammen 1, 25 års jubilæum
1September1977Ribe får sin første gågadePassagen Tømmergangen er byens første gågade
3September1977Assurandør Svend Åge Christensen, Mosevej 14, 50 år
8September1977Foto af den del af Hotel Munken, der går langs DagmarsgadeHvor Den Sorte Broder tidligere hørte til. Keramikeren Allis Edel har lejet lokalerne. Planen er at drive forretning her og beholde forretningen på Overdammen. Muligvis indrette pottemagerværksted bag i lokalerne
8September1977K.G. Johansson, leder af Ribe kriminalpoliti, 60 år
8September1977Skår af støbekar findes i haven til amtmandens bolig i Puggaardsgade 7Menes at bekræfte, at der i hvert fald har ligget et bronzestøberværksted i haven. Dette omkring slutningen af 1400-tallet
9September1977Indvielse af Margrethegården
10September1977Karen af Mandø skal på bedding i EsbjergFremtiden for vadehavseverten er uvis. Seminarieelev Jacob Andersen har stiftet en borgergruppe, der forsøger at sælge aktier til at skaffe penge til vedligehold af everten.
14September1977Dødsannonce Margrethe Hansen, Bispegade 17, 75 årGift med rentier Søren Peter Hansen
19September1977Der tages hul på en ny sæson af ungdomsskolenGodt 500 unge har tilmeldt sig. Der udbydes blandt andet: Knalletkursus, unge piger og tøj, metalsløj, fotofilm, radioteknik, jagtkursus, madlavning, jazzgymnastik. Der er hele 5 hold til maskinskrivning og 2 hold til latin.
20September1977Rekord i Ribe Frilutsbad; 14 årige Kirsten Jensen har svømmet 25,5 km.Blev svømmet på 10 timer og 55 min.
22September1977Rekord i gennemslusninger ved Ribe KammersluseSlusemester Arne Christensen beretter, at der aldrig før har været så mange gennemslusninger, som i sommeren 1977
22September1977Japansk tv har atter været i Ribe
22September1977Rejsegilde på nybyggeriet ved Ribe Fjernvarme i Sct. Nicolaj Gade
25September1977Dykkere leder efter det gamle vadested over Ribe Å, fra før 1250
30September1977Bademester Poul Nielsen lukker badesæsonen i Ribe FrilutsbadDer har været i alt 85.000 besøgende
1Oktober1977Ribes nye bybusrute indviesKører fra Ribe Banegård, ind i byen og til Ribe Nørremark. Hele turen tager 42 min.
5Oktober1977Købmand Knutzen Sønderportsgade 37 er lukket efter 41 årHelga Husted Knutzen overtog forretningen fra Charles Schiøtt i 1936
11Oktober1977Renovering af Overdammen 12, Toldbodens bagbygning påbegyndesSåkaldte beskæftigelsespenge er bevilliget til projektet
14Oktober1977Møde om ny rutebåd mellem Skibbroen og Ribe KammersluseRibe Kommune vil ikke inddrages i driften, men betaler for anlæggelsen af to nye broer, hvor båden skal lægge til
15Oktober1977Kvindelandskamp på Ribe StadtionDanmark vinder 1-0 over Holland. 550 tilskuer så kampen.
17Oktober1977Foto og artikel om Albert Skeelsgade 8 / Kongensgade 2Efter at Ribe Amt har samlet aktiviteterne på Sorsigvej, kan de ikke få solgt bygningen til en ordentlig pris
24Oktober1977Dødsannonce Olga Nissen Petersen, 82 årOlga Nissen Petersen havde chokoladebutik i Sønderportsgade og chokoladekiosken i biografen. Var gift med Assurandør Thomas Petersen, der døde 11. november 1965
5November197770 års jubilæum Ribelund70 års jubilæum Ribelund
12November1977Poul Heinze overtrager supermarkedet Trica i SaltgadePoul Heinze agter at melde købmandsforretningen ind i kæden Spar
8December1977Hotel Dagmar 65 år
5Januar1978Ubenyttede butikker i Ribe skal laves om til boligArtikel om, at der er alt for mange ubenyttede butikker i den gamle bydel. Disse skal nu laves om til bolig. Foto af Gravsgade 46 som eksempel
6Januar1978Aftenbillede af Skolegade og Hans Tausens husAftenbillede af Skolegade og Hans Tausens hus
1Februar1978Hvad skal Ribes første gågade hedde?Ribe Kommunes byplanudvalg beder om forslag til navn på byens første gågade, mellem Saltgade og Rosenálle (Tømmergangen i 2017)
28Februar1978Forhenværende borgmester N. Aagaard Jacobsen, 80 årHar boet i Ribe siden 1931. Han var på det nystartede svineslagteri, men blev hurtigt engageret i fagforeningsarbejdet. Blev valgt ind i Ribe Byråd i 1938 for Socialdemokratiet. Blev borgmester i 1946.
6Juni1978Kammerslusebro i højesteretRibe Kommune har stævnet staten. Staten pillede den gamle bro ned, men vil ikke betale for en ny.
23Juli1978Friluftskoncert Ribe Slotsbanke med gruppen BifrostForeningen Lyren og Træbenet havde arrangeret koncerten. 500 overværende koncerten. Billetpris: 30,- kr.
25Juli1978Vestkysten: Præstegade 7 skal istandsættesEjeren, en direktør fra Hjørring vil igangsætte renovering af Præstegade 7
1September1978Redaktør A. Lau kan fejre 40 år som akiv lokaljournalistTrækker sig samtidig tilbage
1September1978Arbejdet med Nørremarksvej skrider fremFoto af svinget fra Ribe og ud mod Nørremarken, med teksten, at arbejdet forløber godt
4September1978Ribe kan ikke låne flere pengeIndenrigsministeriet har strammet byens lånemuligheder lyder det fra borgmester Jens Christensen
4September1978Skibbroens bolværks tilstand skal undersøgesUndersøgelse skal vise om bolværket skal forstærkes eller ej
4September1978Mineralvandsfabrikken Frem får indleveret omkring 200 tons æblerI den kommende tid, hvor private helt fra Fyn kommer med æbler. Frem er en af de sidste fabrikker, der tager imod æbler fra private. Bliver til et par hundrede tusinder flasker æblemost
6September1978550 ejendomme i indre by er nu fotograferetOplyser arkitekt Kurt Sinnerup fra Ribe Kommune. Thomas Nielsen digitaliserer de gamle billeder i 2017
6September1978Danskerne gemmer gamle byggematerialer til RibeEfter dokumentarfilmen om bevaringsarbejdet i Ribe er blevet vist på dansk tv, har en del danskere henvendt sig til turistforeningen, fortæller Børge Andersen. De ønske at forære eller sælge deres gamle byggematerialer til byen
9September1978Antikvarisk samling arver gammel bord Fra tidligere Ribe borger Frank Simmonson, snedkermester, der udvandrede til USA
9September1978Brostenene i Grønnegade trænger til en omlægningSættes i gang nu
9September1978Antenneforeningen vil af med de mange antennerDe mange tv antenner på hustagene er ikke kønne og skal væk
12September1978Dødsannonce: Holger Sørensen dør, 65 år gammelForhenværende chauffør gennem 30 år hos Ribe Stampemølle. Usædvanlig vellidt blandt kollegaer og venner og beskrives som en mand med meget fine menneskelige egenskaber.
13September1978Dødsannonce, Claus Petersen, Klostergade 20, 64 år.Kom fra Flensborg. Hans far havde gennem mange år smedeforretning i Sønderportsgade. Claus var uddannet smed som sin far og arbejdede i en årrække på jernstøberiet
13September1978Gave til klosteretRibe Kloster har i anledningen af 750 års jubilæet i år fået sin første gave. Gaven bestod af en hængebirk, der er skænket af samtlige beboere på klosteret. Træet er plantet. Det er sket forrest i haven syd for Klosteret, hvor træet fremover vil være med til at markere jubilæumsdagen, den 29. oktober
15September1978Murrester fra SønderportI forbindelse med udgravningsarbejde til fjernvarmeledning i Sønderportsgade, finder man rester af Middelalderporten.
17September1978Brandstationen ved Banegårdspladsen taget i brugSct. Nicolaj Gade. Officielle markering ser først senere
18September1978Imod planer om vej over MølledammenNaturfredningsforeningen melder ud, at de er imod planer om en vej over Mølledammen til Banegården
19September1978Jesper Klein filmer i RibeFilmer for statsbanerne
20September197810.000 har sejlet med turbåden Riberhus i denne sæsonSelv om vejret har drillet, regner Hans Sylvestersen også med at sejle i næste sæson
20September1978Amerikaner vil købe springvand i ProvinsbankenDirektør Dahl Jepsen købte springvandet i 1967 i Kbh. Amerikaneren Raymond Wichmeyer vil betale 50.000,- kr. for springvandet. En udateret internetauktion viser i 2017, at springvandet er solgt til Amsterdam. Foto i avisen, med Bankdirektør Finn Holm. Finn Holm dør få dage efter artiklen er bragt
21September1978Officiel afsked med brandstationen på SeminarievejFællesfoto af brandkorpset foran den gamle brandstation
21September1978Opsummering af fundet af SønderportRester af den gamle Sønderport, revet ned i 1801 findes under nedgravning af fjernvarmerør i Sønderportsgade
22September1978Nationalmuseet indleder arbejdet med at beskrive Ribe Domkirke i detaljerArbejdet udføres af museumsinspektør Elna Møller og forventes at tage 1 år
23September1978Stadsingeniør A. Elmose rejser spørgsmålet om brandforsikringen af Ribes middelalderhuseNedbrænder et sådan, skal huset ifølge de fleste policer genopføres med moderne materialer som erstatning
25September1978Valdemarskolens 25 års jubilæumBlev afholdt helt i elevernes tegn med boller og sodavand og leg i Ribe Fritidscenter. Der er udarbejdet et 58 siders jubilæumsskrift
28September1978Everteren Karen af Mandø er under restaureringArbejdet udføres af unge arbejdsløse og støttes af både Ribe Amt og Ribe Kommune. Skibstilsynet har sagt god for sikkerheden
28September1978Jacob A. Riis udstilling hos Antikvarisk Samling1 uges udstilling
30September1978Nørremarksvej er færdig, men kan først tages i brug i foråret 1979Vejen er færdig, med sikringen af jernbaneoverskræingen er ikke i orden
2Oktober1978Foto af to everter ved SkibbroenJohanne Dan og en kopi af en tysk evert.
4Oktober1978Forhenværende smed, Albin Pedersen, Terpagervej, 80 årPortræt i avisen
5Oktober1978Opgravning af sand fra Ribe VesteråEfter stort ønske fra motorbådssejlerne og rutebåden Riberhus
5Oktober1978Udgravning af Riberhus SlotsbankeLedige i Ribe skal hjælpe med udgravningen, der foreståes af museumsinspektør Hans Stigtdel, Nationalmuseet
5Oktober1978Planer om hotel/motel i plantagen på byrådets bordPolitikerne er ikke enige om, hvorvidt dette er en god ide
5Oktober1978Foto af Rosenhaven, Quedens GaardMed tekst omkring registrering af gamle haver i Ribe. Skal udmunde i en rapport til Ribe Kommune
6Oktober1978Antikvitetshandler Flemming Vejbæk lukker butikken i GrydergadeAntikvitetshandler Flemming Vejbæk lukker butikken i Grydergade
9Oktober19789 mønter funder fra 1300 åreneFundet i Puggaardsgade, da man skulle bygge ved Katedralskolen. Fra tiden hvor Kirstoffer II reagerede i DK
9Oktober1978Sandstensrelieffet over Kathoveddøren på Ribe Domkirke skal tydesVor tids største ekspert i tydning af runer, Erik Moltke står for arbejdet
10Oktober1978Foto af Nørremarksvej 3Snedkerværksted Tage Nielsen
10Oktober1978Foto af arbejdet med at nedrive den gamle brandstation på SeminarievejDer skal i stedet for etableres parkeringspladser
11Oktober1978Dødsannonce: Andreas Kajser, Skomagerslippe 3, 74 årFlyttede til Ribe i 1962, da han blev udnævnt til forvalter i den gamle toldbod. Der var meget skriveri om huset i Skomagerslippe, som ægteparret flyttede ind i, da Toldboden blev nedlagt. Enken indebrændte senere i huset, der blev revet ned.
11Oktober1978Livlig skibsfart ved Skibbroen i 1892Installatør Arne G. Hansen fortæller, at der var livlig skibsfart i Ribe helt op til 1892. Fhv. Gasværksarbejder Carl Dahlgren har i sine drengeår været med til at trække everter ind af åen. To everter og tre skonnerter var hjemhørende i Ribe i 1892. Det tog jernbanen ca. 25 år at udkonkurrere skibsfarten konkluderer Arne G. Hansen
11Oktober1978Ribe Kommune anker afgørelse fra FredningsstyrelseFredningsstyrelsen har fredet tre arealer: Et areal ved forsorgscenteret. Her ved man er rester af Sct. Nicolaj kirke og kloster. (Foto tæt på vandtårnet på Tangevej) Desuden en grund i Sct. Laurentiigade tilhørende læge Erik Ulfbech. Her menes at være ruiner af Sct. Clemens kirke. Ifølge afgørelsen, må der ikke bygges i en radius af 100 m. fra det fredede areal
12Oktober1978Kvickly har købt Tage Nielsen Snedkerværkstedet ned mod Tved åEneste mulighed Kvickly har for at udvide butikken. Dog ikke aktuelt på dette tidspunkt
12Oktober19781500 tufsten over hovedindgangen på Ribe Domkirke skal skiftesStilads er sat op og arbejdet går snart i gang.
13Oktober1978Rejsegilde DagmargårdenPlejehjemmet har nu endelig fået den elevator man har ønsket sig i mange år
14Oktober1978Arne Emil Jensen er ny bymester i skakBymesterskabet afholdes for 11. gang
17Oktober1978Dødsannonce Jenny Thidemann, Grydergade, 75 årJenny var meget aktiv inden for hyggeudvalget hos Ribe Kommune
18Oktober1978Foto af udsigten fra Kvickly mod den tidligere brandsttation på SeminarievejBrandstationen er nu fjernet og og der skal i stedet for indrettes en række parkeringspladser
20Oktober1978Nærbillede af Ribe Domkirke med stiladsVejrhanen på Rytterspiret skal forgyldes. Ved samme lejlighed skal Murermester Aksel Lauridsen udskifte 1500 tufsten ved hovedindgangen til domkirken
26Oktober1978Foto af Ribe Domkirke med stilads omkring RytterspiretVejrhanen på toppen af spiret skal forgyldes
26Oktober1978Dødsannonce Wilhelm Pirchert, 86 årUrmager og guldsmed. Startede forretning på Torvet og flyttede senere til Overdammen.
26Oktober1978Indvielse af ny brandstation, Sct. NicolajgadeI de tidligere automobilværksted tilhørende P. Morell Holm. Stationen har dog allerede været i brug i nogen tid
27Oktober1978Ribe Handelsskole har fået opsat den anden skærmterminal (Computer)Terminalen skal indgå i faget datalære. På dette tidspunkt er der 300 elever på Ribe Handelsskole, oplyser forstander Jens Fejfer
27Oktober1978Billede af synkende båd i Ribe ÅMed teksten: De seneste dages hårde vejr har været hårdt ved bådene i Ribe Å
28Oktober1978Oscar Jungnitsch fortæller om arbejdet med at rette Sct. Catharinæ Kirke opMed en masse donkrafte, lykkedes det at hejse Sct. Catharinæ kirke de 75 cm den var sunket. Restaurationsarbejdet stod på fra 1918 til 1932
28Oktober197886-årige Kresten Petersen, Mellemdammen 19, 50 års jubilæum50 år som selvstændig manufakturhandler i forretningen Standard
29Oktober1978750 års jubilæum St. Catharinæ KirkeDronning Margrethe og Kronprins Frederik gæster byen
1November1978Foto af Skovgrillen og CaroussellenEjer Finn Pedersen ønsker særskilt matrikulering. Kommunen ønsker bedre P-forhold
2November1978Sonja Overgård er ny forpagter af BanegårdsrestaurationenMette Fogtmann har drevet restaurationen i 17 år og ønsker nu fri
2November1978Karen af Mandø søsatSkibet er under restaurering og man går nu gang med at udstyre skibet
3November1978Brinks Tæppecenter åbner i SaltgadeI de lokaler, hvor der tidligere var bil-udstilling. Ejet af tæppehandler Hans Brink.
5November1978150-200 ripensere modtager Ribe Damehold ved rådhusetDe er nykårede danske mestre i fodbold
6November1978Dagny Mortensen, 80 årSct. Clemensgade 1. Var aktiv i 45 år inden for bibliotektsvæsenet. (Fratrådte i 1968)
7November1978Tufsten på Ribe Domkirkes Vestportal udskiftesIkke tale om katastrofale forholde siger domprovsten P. Kiilerich
8November1978Foto af Odins Plads Rosen Alle og DagmarsgadeSkal ændres i forbindelse med gennemførelsen af Indre Ring
9November1978Anne Marie og Ove Madsen har åbnet ny kiosk i GrydergadeOve Madsen er uddannet hos boghandler Jelsberg
11November1978Stor interesse for Codan husetHuset står næsten færdigt
14November1978Kræsten Iversens Vej er ny gade i byenDer er ikke tale om en autoriseret gade, men nogle venlige mennesker fandt gadeskiltet under oprydning i deres hus. Blev sat op, hvor det passer godt
18November197879 årige Johan Poulsen beretter om russerlejren i RibeDe russiske flygtninge fra 1. Verdenskrig kom gående ind fra Vadehavet tidligt morgen, efter et kort, venligsindede danskere over grænsen havde tegnet til dem. De boede ved et hus i Ribe Nørremark kaldet Æ Fort
20November1978 Foto af de to nye fløje på Ribe Katedralskole Musiklokale og Naturfag, fysik, biologi og geografi
21November1978Ny flugtvej fra Borgertårnet og ud på det flade tag på domkirkens nordlige sideFlugtvejen er en speciel brandsikring
23November1978Arbejdet med nyt tag på Porsborg er ved at være afsluttet6000 nye tagsten er der lagt på bygningen
30November1978Større P-Plads bag TaarnborgPosthuset har på dette tidspunkt til huse i Sct. Nikolaj Gade og der er brug for p-pladser til postvæsenets biler
30November1978Skoleforvaltningen og skolepsykologisk kontor rykker ind i TaarnborgIndflytningen sker i starten af 1979. Først skal ydermurene sikres med murankre og indvendig skal der moderniseres
1December1978Bogen Ribe gennem 1000 år udkommerSkrevet af antikvar Mogens Bencard
3December1978Karen af Mandø stævner ud efter endt restaureringDen gamle vadehavsevert klarede turen til Kammerslusen fint
4December1978Undersøgelse af relief over KathoveddørenRelieffet er hårdt medtaget af luftforureningen
5December1978Foto af Grydergade 16, nedrevetHvor urmager Bennetsen havde sin forretning. Margit Christensen, Haderslev, vil opføre en møbelforretning. Skal være klar til marts-april 1979
5December1978Sidehuset på Fiskergade 5, med gavl mod Skomagerslippe genopføres ikkeHuset styrtede sammen, da der skulle nyt tag på. Var ellers fredet i klasse B. Men sidehuset var i langt dårlige stand, end antaget
6December1978Stor bygning i Vægtergade skal sikres, eller kommer sagen for rettenDer skal foretages fundering af bygningen og opsættes forskellige murankre. For ejerens egen regning. Ejes af Victor Pedersen. (hvilket nummer??)
7December1978Fodgængerfeltet ved Torvet bliver rykket længere mod vestFoto af arbejdet
15December1978Arbejdet med en ny sportshal til Ribe Katedralskole er gået i gangBliver placeret ved Vittenbergskolen. Skal stå færdig i oktober 1979
15December1978Bevaringsprisen 1978:Uddelt til: Sønderportsgade 9, for lejligheder frem for forretning. Bagerforretningen, Hundegade 2 for skiltning. Grønnegade 30 for totalrenovering og Fiskergade 1 for lejligheder i lagerbygning
15December1978Rejsegilde på CodanhusSkal efter planen stå færdigt oktober 1979
16December1978100 år gammelt glasloft i Bager Riis's forretning foræres vækBagermester Kaj Riis vil sænke loftet, hvorfor glasloftet skal pilles ned. Kaj Riis vil forære loftet væk.
18December1978Penge til lysregulering i NørremarkskrydsetKrydset hvor A1, Nørremarksvej og Industrivej mødes. Arbejdet vil gå i gang hurtigst muligt i 1979
18December1978Termansens Boglade i Sønderportsgade har 165 års jubilæumNuværende ejer, Finn Jelsborg har drevet forretningen siden 1962
19December1978Opførelsen af Codan huset er foran tidsplanenSkal stå færdigt i Oktober 1979
20December1978106 rævegrave gasset Der er udbrudt hundegalskab-rabies, der især smitter via ræve. For at stoppe sygdommen er man gået i gang med at gasse rævegrave i Ribe Kommune. Der mangler stadigvæk mange grave
20December1978Nørremarksvejen er færdig og Ribe Kommune overtager vejenVejen er færdig længe før tid, bla. Grundet ihærdig arbejdsindsats af entreprenør og ingeniørfirmaet Henriksen og Vind, Tarp-Guldager. Dog kan vejen endnu ikke tages i brug, da DSB mangler at opsætte bomanlæg
20December1978Foto af Rosenalle 11Er revet ned nu
21December1978Stemmeværket ved Riberhus Slotsbanke skal lavesManglende kontrol med vandstanden omkring de middelalderlige pæle, der holder rondellerne ved Riberhus Slotsbanke, kan skade dem unødigt
23December1978Resultat af undersøgelser af Sct. Catharinæ KlosterUndersøgelser sat i gang, efter at klosterets sydlige fløj begyndte at slå revner. Fløjen mangler effektiv fundering, der vil koste 1,5 million at lave
24December1978Karen Stenderup Jensen, 75 årGift med forhenværende vand og gasmester, Jeppe Stenderup Jensen, Grønnegade
28December1978Dødsannonce Fru Johanne Sørensen, 77 årGift med tidligere vulkanisør Sørensen. Parret drev i mange år vulkanisørforretningen ved Torvet, i en ejendom, hvor nu passagen om til restaurantion Backhaus er
28December1978Artikel om Ungdomsklubben i SamlestaldenOmhandler klubben popularitet og manglende ressourcer til større lokaler og flere pædagoger
31December1978Slagterbutikken, Tangevej lukkerChr. Schultz har drevet forretningen gennem 9 år, men har nu solgt bygningen, med henblik til omdannelse til privatbolig
1Januar1979Egon Korntved tiltræder stillingen som direktør i ProvinsbankenKommer fra Provinsbanken i Viby.
2Januar1979Ejerskifte Saltgade 4 inkl. Forretningen C.C. KjærMurermester, entreprenør Eigil M. Lorentzen køber ejendommen for +1 million. Otto Ørum Sørensen køber forretningen i ejendommen, med intention om at føre den videre til 1. oktober, hvorefter forretningen skal føres videre i Ribe Nørremark som en gros salg
1Marts1979Kødbørsen, Dagmarsgade 2 lukkerHenry og Lillian Damkjær lukker butikken efter 19 år
1December1979Reklame for julehandlen i Ribe- oplev julehyggen som i TVs julekalender (jul i gammelby)
3Marts1980Teatret DRAKOMIR bliver grundlagtTeatret DRAKOMIR bliver grundlagt
28Marts1980DR sender programmet Hvad er det fra rådssalen på Det Gamle RådhusPiet van Deurs populære tv-program er i Ribe
6August1980Hundehuset, Hundegade 28 lukkerHundehuset, Hundegade 28 lukker
13December1980Den Antikvariske Samling fejrer 125 års jubilæumDen Antikvariske Samling fejrer 125 års jubilæum
4Maj1981Inger-Lise Simested fører forretningen Von Støckens Plads 3 videreEfter sin mand Th. Simesteds død
16August1981Artikel om Hotel Dagmar der fylder 400 årEjes af Leif Petersen og fru Kirsten
18August1981Lyksaglighed sat i standDer er tale om drueklassen hængende på Overdammen 8. Ebbe Bertelsen har det sidste års tid sammen med møbelsnedker Bruun restaureret drueklassen fra 1800-tallet.
24November1981StormflodStormflod - 5,01 meter
4Oktober1982Ribes Indbyggertal er 18.126
13Januar198325 års jubilæum, A. Bøgild, Sønderportsgade 24For overtagelse af forretningen i Sønderportsgade
18Januar1983Artikel om, hvorfor det hedder HundegadeTo mulige årsager: I gaden har boet en ågerkarl med smedenavnet "Hund". På et tidspunkt boede i gaden en hundefager, der jagtede byens mange herreløse hunde
20Januar1983Tidligere bankdirektør Richard Hyldahl, Mosevej 6, 80 år
23Januar1983Karen Clausen, Riddermandsvej, 75 år
1Februar1983Fuldmægtig Rudolf Thomsen, Kinchsvej, 40 års jubilæum inden for det offentlige
8Februar1983Artikel om, hvorfor det hedder Smedegade og SkovgadeSmedegade naturligvis, fordi her boede smedene. Et stykke væk fra resten af byen, da deres arbejde var lig med en vis risiko for brand. Skovgade, har intet med skov at gøre. Her boede datidens garvere og deres arbejde bestod blandt andet i at rense huder for hår. Dette arbejde blev kaldt "at skove".
1Marts1983Ove Madsen overtager driften af Kiosk Centrum på TorvetEfter Tinne og Aage Skytte. (Det er ikke Ove Madsen, men den senenere Lars Købmand, der ses på billedet ved artiklen)
1Marts1983Artikel om, hvorfor det hedder Kurveholmen og StubsalleFørst i slutningen af 1800-tallet blev der opført huse på Kurveholmen. Før det var der sivbevoksning, der blev flettet kurve af. Heraf navnet Kurveholmen. Bag husene ligger Stubs Alle, der har heddet "Æ Kanngros" - Kannikegraven. Stubsalle kommer efter Ambrosius Stub
1Marts1983Politiassistent Gunnar Nielsen, Tangevej, 40 års jubilæumNæsten alle årene hos Ribe Politi
7Marts1983Kirurgisk sygehuslæge, Verner Nissen, Vedelsvej 1, 50 år
8Marts1983Artikel om, hvorfor det hedder Sct. Nikolaj GadeHar også heddet Tangegade. Gaden førte ned til Sct. Nicolai Kloster, der har ligget omkring, hvor banegården er i dag.
9Marts1983Driftsleder Allan Husted Christensen, Holmevej 2A, 50 år
15Marts1983Artikel om, hvorfor det hedder BispegadeGaden har tidligere heddet Sct. Hans Gade, efter Sct Hans Kirke, der lå for enden ud mod Gravsgade
16Marts1983Driftsingeniør Peter Voetmann, Skovgade, 60 år
19Marts1983Direktør K. Heide Andersen er fratræder som løjtnant efter 19 årBliver efterfulgt af Oversergent Palle Rosenmai
20Marts1983Genindvielse af Seem kirke
27Marts1983Derfor hedder det PuggaardsgadeArtiklen fortæller, at Puggaardsgade har sit navn efter Puggaard, der i dag er en del af Ribe Katedralskole. Artiklen fortæller også om en slippe mellem Puggaardsgade og Bispegade, ved navn Peblingeslippe. En slippe peblingene - altså eleverne benyttede
29Marts1983Artikel om, hvorfor det hedder Sct. Peders GadeGaden har ført ned til Sct. Peders Kirke, der har ligget omtrent hvor logehuset er i dag.
1April1983Restaurant Kammerslusen åbner med ny ejer, Britta Tobiasen
3April1983Kristine Fogtmann, Stadionvej 13, 80 år
5April1983Artikel om, hvorfor det hedder SortebrødregadeSortebrødregade hedder sådan efter Sct. Catharinæ Kirke, hvor munkene fra Sortebrødrekosteret holdt til. Gaden har også heddet Karensgade efter samme kloster, der i folkemunde hed Sct. Karen
16April1983Marie Petersen, Korsbrødregade 17, 85 år
19April1983Artikel om slipperne til SortebrødregadeJ. Steenholdt, Gredstedbro oplyser, at han mener, at der har været 3 slipper fra Sortebrødregade, hvoraf kun Kølholtsslippe er tilbage i dag. Slippe skulle há heddet "Ved Thalkes Wandbro". J. Steenholdt mener, at dette har været en vaskebro. "Mågshuss" - et toilet har ligget i forbindelse med en anden slippe, mere nord for Kølholtsslippe - omtrent hvor nu haven til Quedens Gård begynder. Her var en slippe, der førte fra Sct. Karensgade og ned til Mågshuset, der var af betydelig størrelse med rum for mænd og kvinder - adskilt.
20April1983Gudrun Greve, Jernkærvej 25, 75 år
20April1983Kordegn Folmer Gindeberg, Lindealle 5, 70 år
30April1983Kristian Johansen, Holmevej 4, 80 år
1Maj1983Rutebåden Riberhus har fået ny skipper, Ernst PoulsenStarten sejladsen til Kammerslusen samme dag
1Maj1983Vicebrandinspektør H. H. Christensen, 25 års jubilæum Ribe Brandkorps
1Maj1983Stationsleder Thorvald Rosenmai, 45 års jubilæum hos Falck
10Maj1983Grethe Sørensen, Bredeslippe, 60 år
14Maj1983Parmo Pedersens specialitetsforretning, 50 års jubilæumForretningen blev startet af Parmo Pedersens far, Einar Pedersen, som har overladt forretningen til sønen for i dag at bestyre kantinen på Ribe Jernindustri
14Maj1983Dora Rechnagel, Gravsgade 8, 70 år
14Maj1983Nr. 1 - 36 årgang af Ribe Vennen udkommer
17Maj1983Natportier Johannes Jepsen, Rosenalle, 25 års jubilæumSom natportier på hotel Dagmar
23Maj1983Pinsebal i SkovenEn gammel tradition forsøges genoplivet. Tidligere var det en fast tradition, at skolebørnene og deres forældre omkring pinsetid, når bøgen står fuld sprunget ud, tog på udflygt til Skoven med madkurven under armen
1Juni1983Albani Depot, Seminarievej 35 lukkerM. Skov Christensen tvinges til at lukke efter 14 år.
3Juni1983Sparekassen Sydjylland, Torvet 3, lukkerBygningen er solgt til Ribe Turistforening med klausul om, at bygningen ikke må sælges videre til andre banker
11Juni1983Turistforeningen køber Porsborg af Sparekassen SydjyllandTuristforeningen hedder i 2017 "Foreningen Gammelt Præg"
14Juni1983Ringridning90 voksne og 15 børn deltager. Peter Bonnichsen, Skærbæk bliver ringridderkonge 1983
18juni1983Ejner Stokbæk, Sønderportsgade, 70 år
22Juni1983Holmevej lukkes for gennemkørende trafikHolmevej lukkes for gennemkørende trafik kl. 14.00
27Juni1983Kirsten Agerbæk, Sortebrødregade, 50 år
1Juli1983Ribe Turistkontor flytter ind på Torvet 3Flytter fra Det Gamle Apotek, Overdammen 5
15Juli198336 årgang, nr. 2 af Ribe Vennen udkommerKan beretter, at der er gjort et spændende fund ved klosteret, hvor man har fundet gravplads for middelalderens overklasse i Ribe. Det var på den måde, klostrene blev finansieret ved at sælge disse eftertragtede gravsteder til velhavende fra landet og selve Ribe.
17Juli1983Ribe Rock festivalen afholdes 17-18. juni4000 nød musikken og det pragtfulde vejr
19Juli1983Forhenværende slager Peter Svendsen, Drost Pedersvej 11, 75 år
20Juli1983Kristian Pedersen, Jernkjærvej, 60 år
29Juli1983Ribe Dyrskue 1983Efter et par års pause er dyrskuet tilbage
18August1983Karl Riekehr, Gravsgade, 70 år
3September1983Frisørmester Kaj Pedersen, Valdemar Sejers Allé, 50 år
6September1983Mona og Kaj Bernbom, Jacob A. Riisvej fejrer sølvbryllup
6September1983Grethe Steiness, Puggaardsgade 20, 50 år
10September1983Søster og Harald Bennedsen, Seminarievej 62a fejrer deres guldbryllup
17September1983Møbelfirmaet M. Alexandersen og søn, 25 års jubilæumDaglig leder Uffe Petersen, har ved samme lejlighed 25 år jubilæum
21September1983Lis Pedersen, Tangevej 94, 50 årGift med tidligere borgmester Carl Johan Pedersen
27September1983Tidligere fiskehandler Peter Hansen, Seminarievej 58, 70 år
29September1983Ribes indbyggertal er: 18.248
3Oktober1983Nr. 3 - 36 årgang af Ribe Vennen
8Oktober1983Grethe Bertelsen, Tangevej 85, 75 år
10Oktober1983Kirstine Larsen, Sortebrødregade 8, 75 år
29Oktober1983Ribe Handelsstandsforening stemmer et flertal nej til en gågadeUd over dette kommer formand Ib Laursen ind på at der i byen er etableret flere nye butikker det sidste år
6November1983Overbibliotekar frk. Dagny Morensen, Sct. Clementsgade, 85 år
10November1983Forhenværende støberiarbejder Osvald Antonsen, Seminarievej 71, 70 år
1December1983Bogen Med Hugo Matthiessen gennem Ribe september 1917 udkommerPræcis dato ukendt. Skrevet af Stig Jensen og Per Kristian Madsen
15December1983Artikel om, hvorfor det hedder SaltgadeNavnet kommer af, at friserne lagde til ved bredden på den vestlige side af Nederdammen. Her fra solgte de salt. Fra Jernalderen og helt op til Reformationen, skulle der há været saltboder her. Dengang var der meget mere vand i åløbene
28December1983Ribe Politi flytter ind på Tangevej 4Flytter fra Giørtsvej
1Januar1984Ejerskifte Grønnegade 12Ribe Ugeavis har købt bygningen af Stenderup Møbler. Møbelforretningen fortsætter dog på adressen i hele 1984
24Januar1984Forretningen Von Støckens Plads 3 ophører efter 113 år
18Juni1985Skiltet "Kongeligt Toldkammer" bliver genopsat på ToldbodenSkiltet "Kongeligt Toldkammer" bliver genopsat på Toldboden
5August1985Ribe Nørremark Station åbnerRibe Nørremark Station åbner
1December1985Købmand Parmo Pedersen, Mellemdammen 18, 50 år
14December1985Direktør, Arne Johansen, 50 år
15Juni1986Kristine Smidt, Sct. Laurentii Gade 29, 90 år
4September1986Drueklas stjåletDrueklasen på hjørnet af Sortebrødregade og Overdammen 8 bliver stjålet. På trods af at den lige er renoveret, har den ringe værdi.
8September1986Heksespillet gav 70.000,- kr.Pengene gives til Antikvarisk Selskab
4Oktober1986Aktieselskabet Bænkebidderne fejrer 125 års jubilæum
31Juli1987Ribe Dyrskue 1987Ribe Dyrskue 1987
10Oktober1987Arbejdet med opførelsen af 17 ældre boliger ved Tømmergangen påbegyndesDet ene af dem har gavl ud mod Rosen Alle
25April1988Officiel ibrugtagning af Ribe Stifs nye bygninger i KorsbrødregadeDen gamle loge bygning i Sct. Laurentiegade er nu kædet sammen med Bispegården. Kirkeminister Mette Madsen overværer ibrugtagningen
17Oktober1988Restaurant Kammerslusen brænder nedRestaurant Kammerslusen, en bygning af træ, brænder ned ved en eksplostionsagtig brand, denne stormfulde oktobernat
1Marts1989Sydvestjyske Museer har en del motiver fra Albert Skeels GadeDato ukendt. De fleste er påført Marts 1989. Fotograf ukendt
31Oktober1989Bikubens Bevaringspris 1989Grønnegade 18, Jørgen Bech. Bredslippe 1-3, Henriette Sylvestersen. Graabrødregade 10, Thomas V. Pedersen. Skibbroen 21, Jørgen Skov
26Januar1990StormflodStormflod 4,53 meter
1Maj1990Ribe Turistforening/Gammelt Præg) køber Husted Knutzens gårdRibe Turistforening/Gammelt Præg) køber Husted Knutzens gård
1Maj1990Smalleslippe 3 rives ned, for at give plads til Ugeavisens udvidelseSadelmager Carl Stenderup-Jensen havde værksted her i mange år. Præcis dato ikke angivet
22Maj1990Hotel Dagmar får forlænget tilladelse til pavillonen til udeserveringenPavillonen har ellers været genstand for en del debat. Den er grim og passer dårligt ind, men er også baggrunden for aktivitet på Torvet og giver mulighed for udeservering
26Maj1990Vikinge-træf på HovedengenVikinge-træf på Hovedengen arrangeret af Den Antikvariske Samling
8Januar1991Nyt Kommuneatlas
9Januar1991Stenbohus overtages af Tove og Bent JensenOvertages efter Bent Lyngsø, der har drevet stedet i 19 år og 11 måneder
13Januar1991Sidste åbningsdag, Købmand Ole Pedersen, Sønderportsgade 5Sidste åbningsdag, Købmand Ole Pedersen, Sønderportsgade 5
21Januar1991Unibank flytter ind på adrssen Seminarievej 8Banken hedder i 2018 Nordea
5Februar1991Premiere på cabaret Storkesøen på Cafe NicolajTheo Rieck, Helle Højland, Morten Danckert, Calrus Rudolt og Terkel Michelsen er nogle af deltagerne
12Februar1991Resultat af udgravninger Sct. Nicolajgade 12Bekræfter at her lå Nordens første gågade
19Februar1991Artikel under overskriften Hvem var Emil Chr. Hansen
24Februar199160 års jubilæum Ribe Nørremark Forsamlingshus
19Marts1991Det netop udgivet Kommuneatlas trækkes tilbageDet er smæk fyldt med fejl og Planstyrelsen trækker det tilbage
31Marts1991Politimester Ernst Madsen træder tilbage efter 15 år
7April1991Lille Kulturhus i Rosen Alle 3Foreningerne DRAKOMIR og Ribe Spillene har via frivillige kræfter opført et lille kulturhus i bygningen
7April1991DR prøvefilmer i RibeDen populære vært Frode Munksgaard er i Ribe med et filmhold, for at prøvefilme til et nyt koncept. Velvidende at Ribe ikke er Sønderjylland, skal programrækken, såfremt den bliver til noget, starte i Ribe
9April1991Seminarievej 4-8 navngives Semi Centeret
9April1991Ønske om permanent gågade i sommerhalvåretIndstilles af et enigt teknisk udvalg
23April1991Tove og Egon Christensen overtager PostgårdenNederdammen 36. Paret ejer i forvejen Mandø Kro og Carousellen
25April1991Rejsegilde på det nye posthus Sct. Nicolaj Gade 12
7Maj1991DR rykker ind i Ribe med 12-14 mand og 3 kameraerDer er tale om prøveoprettelser og det vides ikke om optagelser munder ud i noget
12Maj1991Tulipanløbet 1991Initiativtaget Dan Zoëga. Med deltagelse af håndboldlandsholdstræner Anders Dahl-Nielsen
20Maj1991Aage Ebbesen, Skolegade 1A dør, 89 årPedel ved Ribe Domkirke og senere Bikuben, Nederdammen. Kort artikel om det sidste job i Vestkysten d. 27.7.1987 under overskriften: Er ikke færdig med 86
28Maj1991Totalrenovering af Sortebrødregade der samtidig tilbageføres til brostenArbejdet forventes at vare 16 uger
4Juni1991Ribe Kommune giver tilladelse til at byens forretninger på holde åbent i 7 weekender om åretByrådsmedlem Erik Christiansen fra S ønsker sagen indbragt fra Folketinget. Lukkeloven åbner for at kommunen kan give denne tilladelse ifølge Lukkeloven, da der er tale om et turistområde. Erik Christiansen ser dog ikke Ribe om sådan et område.
4Juni199140 års jubilæum for første årgang af blandede køn fra Ribe StatsseminariumIndtil 1948 var der tale om rent kvinde seminarium
15Juni1991Fest i RibeDet er 14. gang at Ribe Danse- og Spillemandslaug indbyder til arrangementet
21Juni1991EKKO på Tangevej har 50 års jubilæumEjes af 86 årige Thyra Kjær. Thyras bror havde planlagt at starte et varehus i Sct. Nicolaj Gade 18. Planerne gik dog i vasken.
25Juni1991Foto af Rutebåden Riberhus ved SkibbroenRutebåden er ved at få skiftet skure
25Juni1991Pirchert Optik Overdammen 9 1 år i Ribe
25Juni1991Postkort fra Stender Kunstforlag fundet på loftet af Mellemdammen 17Under flytningen af Bentzons Boghandel fra Mellemdammen 17 til 16. Sandsynligvis 70-80 år gamle kort
1Juli1991Kommunedata flytter ind i nybygning på KastaniealleFlytter fra Tømmergangen. I 2018 hedder Kommunedata KMD
15Juli1991Marie og Antonio Alvarez nye forpagtere af Restaurant KammerslusenEfter 4 år ønsker Erling Lorentzen og Birthe Falkenberg mere tid til børnene
17Juli1991Ny restaurant med udendørsservering åbner i Den Gamle Arrest
20Juli1991Skulpturudstilling åbnesSkulpturerne skal stå 1 år
30Juli1991TVSyd sender fra Ribe hele ugenDirekte fra Torvet
3August1991Havnefest 1991Havnefest 1991
7August199160 års jubilæum Ribe Brandvæsens gamle brandsprøjteFord 157 model AA. I 1990 arbejde en gruppe på at bringe bilen til oprindelig stand fra 1931
20August1991Fotogave til Antikvarisk Samling af billeder fra byggeriet af Ribe KammersluseBilleder er taget af ingeniør Gustav Monberg
21August1991Ophørsudsalg Pirchert Juveler Guldsmed
22August1991Fusion mellem Sparekassen Sydjylland og Bikuben betyder at Bikuben fraflytter Nederdammen 25 og flytter til SaltgadeDer er dog ikke sat dato på flytningen på dette tidspunkt
27August1991Ribe Domkirkes vestgavl renoveret med 3000 tufsten
31August1991Ribe Kunstmuseum 100 års jubilæum
14September1991Brolægningen af Sortebrødregade afsluttetHar kostet 700.000,- kr.
23September1991Ribe Postkontors nye bygning Sct. Nicolaj Gade 12 taget i brugTrods plastruder, mener Ribe Ugeavis, at bygningen passer ind i gadebilledet
24September1991Arbejdet med opførelsen af broen ved Ribe Kammersluse påbegyndt
5Oktober1991Foreningen Bænkebiderne 130 års jubilæum
8Oktober1991Artikel om udgravningerne i Sortebrødregade
22Oktober1991Artikel om Genforeningsflagstangen i Vedels AnlægSkænket af manufakturhandler Jens Andersen, ejer af Byens Hjørne
5November1991Lise Frederiksen åbner café i Overdammen 10
5November1991Bevaringsprisen til Sønderportsgade 21 AEjes af Thomas Weis Pedersen
12November1991Ribe Boligforening, 50 års jubilæumMarkeret ved stor reception i fælleshuset, Hans Jacobsvej
26November1991Mindeplader for Oluf Ring og Kjeld AbellSct. Pedersgade 4 og Gråbrødregade 17
3December1991Kommuneatlas på gaden igen efter 8 måneder Blev trukket tilbage da det var fyldt med fejl
13December1991Den nye bilbro ved Ribe Kammersluse åbnerEfter at Borgmester Jens Christensen, med nogen besvær har klippet snoren, kører en veteranbil af mærket Kissel over broen, som den første. Broen er tegnet af Hasse Tranholm og lavet af Ribe Maskinfabrik
15December1991Ejerskifte Sgt. PeppersIda og Carsten Salomosen har solgt rock-café'en til Lotte Have og Jens Arne Jensen, Brædstrup
31December1991Heinz Lorentzen fratræder som TuristchefHeinz Lorentzen fratræder som Turistchef
31December1991De ulovlige bådepladser langs stampemølleåen skal være fjernetKrav fra Ribe Amt
1Januar1992Tobakshuset, Mellemdammen 18 solgtClaus Schmidt overtager efter tobakshandler Torben P. Pedersen. Claus Schmidt driver også DSB kiosken på femte år
1Januar1992Dronning Louises Børneasyl skulle i 1876 tage sig af børn fra fattige forældre. Fra 1992 er huset 2 klasseværelserPuggaardsgade 24
4Januar1992Købmandsforretningen i Nørremark Centeret skifter ejerPoul Nygaard overtager efter Bent Lassen
12Januar1992Bispevielse Niels HolmBispevielse af 54-årige Niels Holm
5Januar199360 årige Emil Bruun har solgt sin Møbelsnedker virksomhed i SortebrødregadeDen meget kendte dør i Kølholtsslippe førte ind til værkstedet
1Februar1993Nærbutikken i Margrethegården fylder 5 årbeskrives som en sund forretning
16Februar1993Ribe Kommune har købt Shell stationen i NygadeMed henblik på nedrivning
16Marts1993Afslag på døgnbemanding af Ribe PolitiLøgstør og Ribe er de to eneste politikredse uden døgnbemanding
30Marts199310 år siden Ib Sørensen overtog Boston
1April1993Slagter Jensen, Saltgade, 40 års jubilæum
5April1993Støtteforeningen bag Karen af Mandø opgiverSkibet overdrages til fonden Gl. Sønderho, der har midlerne til at restaurere everten
14April1993Ribe Cykellager solgtIda Andersen har solgt forretningen til sin søn Sejr Andersen. Sejr har været i firmaet siden starten i 1980
22April1993Ida Salomonsson åbner MonroeSaltgade 5
27April1993Ribe Byråd beslutter at Ribe Gasværk nedHar i en periode fungeret som Jazzklub
1Maj1993Gågaden åbnesStoregade eller Over- Mellem og Nederdammen bliver til gågade
5Maj1993Støtteforeningen bag Karen af Mandø opgiverEverten overdrages til fonden Gl. Sønderho på Fanø
7Maj1993Tulipanfestugen starterTulipanfestugen starter 7-16. maj (3. Tulipanfestuge)
11Maj1993Ekstraordinær generalforsamling i Ribe TeaterforeningForeningen er i krise og der afholdes ekstraordinær generalforsamling på folkebiblioteket
11Maj1993Diskotek Carousellen er lukketEjer Pia Christensen kan ikke længere få folk til at tage fra byen og til diskoteket
12Maj1993Tulipanløb 1993Afholdes for 4. gang
25Maj1993Omar Hohammed har overtaget Dagmar Kiosken og udlejningen af vandcykler
1Juni1993Jazzin'Ribe bliver stiftetJazzin'Ribe bliver stiftet afholder blandt andet den årlige Ribe Jazz Festival
15Juni1993I forbindelse med renoveringen af Grønnegade finder man et gammel åløb
6Juli1993Placeringen af Gråbrødre klosteret fastslåsKlosteret var fra 1232 og den tilhørende kirke blev indviet i 1280. Kirken blev revet ned i forbindelse med reformationen i 1537. 500 grave findes sammen med udgravningerne
7August1993Havnefest med 500 deltagere200 tyskere ankom med veterantog
5Oktober1993Renoveringen af Grydergade 9 er slutBaggårdene bag nr. 7 og 9 er lagt sammen
19Oktober1993Brandtomte Skomagerslippe 3 solgt - rives ned hurtigst muligt
1November1993Opførelsen af Ribe Vikingemuseum påbegyndesBorgmester Jens Christensen tager første spadestik
20November19934000 til julemesse
13December1993Afskedsreception Borgmester Jens ChristensenTakker af efter 36 år i det politiske liv
11Januar1994Jette og Torben Møller overtager RådhuskonditorietEfter 29 år har Ina og Rasmus Thomsen solgt forretningen
22Marts1994Kiosk Centrum, Torvet 9 skal rives nedSom en del af kommuneplanen for 1993-2000, er et af punkterne at rive Kiosk Centrum ned
28Marts1994Portræt af 80 års fødselslaren Blikkenslager Svend Bernhard SørensenHar drevet værksted på adressen, Sct. Peders Gade 4. I 80 års fødselsdagsgade fik en et gadeskilt med navnet Sv. Bernhards Str
2Maj1994Ribe Mejeri 100 år
3Maj1994Dagmargården klar med 18 nye boliger
7Maj1994Ribe Legetøjsmuseum åbnerRibe Legetøjsmuseum åbner
7Maj1994Tulipanfestugen starterTulipanfestugen starter 7-15. maj (4. Tulipanfestuge)
8Maj1994Første Vikingemarked på Ribe VikingecenterFørste Vikingemarked på Ribe Vikingecenter
11Maj1994Tulipanløb 1994Tulipanløb 1994
12Maj1994Kirsten og Preben Rudiengaard bliver giftJørgen Elsted Hansen står for vielsen
15Maj1994Tulipanoptog 1994Tulipanoptog 1994
22Maj1994Højgravid kvinde bliver voldtaget i eget hjem24 årig mand tilstår senere
24Maj1994Ny flot grøn port i Nederdammen 36Discoteque Alexandra har til huse i gården
17Juni1994Johanne Dan åbner som museumsskibThyge Jensen har lavet udstillingen i skibet
20Juni1994Saltgade 15 solgtHedder Jegerstuen på dette tidspunkt
25Juni1994Ny videobutik i Mellemdammen 22
1Juli1994Lis Riis overtager Bentzons BoghandelEfter Elisabeth Brodersen
5Juli1994Danmarkshistorier - DR program serie starter med første program fra RibeDanmarkshistorier - DR program serie af Piet Van Deurs starter med første program fra Ribe. Programmet vurderes helt I top af de danske seere.
5Juli1994Peter Olesen overtager Legeshoppen OverdammenFra den hidtidige indehaver Inge Høy Kristensen
5Juli1994Rutebåden Riberhus mangler 40.000 krRutesejladsen er i fare
6Juli1994Thomas Hauger, 50 år
19Juli1994Dorris og Jens Christian Højen har bygget Mejsen af Ribe over de sidste 8 år
20Juli1994DNA test aflører 43 årig i 4 år gammel voldtægtssagDNA test afslører 43 årig mand i fire år gammel voldtægtssag af 18 årig i Ribe
2August1994Nederdammen skal have brosten
2August1994Ophørsudsalg Butik Lone, Nederdammen 37
13August1994ÅfestivalMed At Least Beauty - Nude - Sacrificial
20August1994Ribe Jolleklub med jollesejlads på Ribe Vesterå
30August1994Renoveringen af Sønderportsgade 37De første beboere er flyttet ind i Husted Knutzens nyrenoverede købmandsgård
30August1994Resterne af Nørreport gravet frem
11Oktober1994Mindeord Louis Petermann
17Oktober1994Advokatfirmaet N. Langberg og M. Vinther 100 årStartet af Julius Nors, efter al sandsynlighed i en lejlighed i Kolvigs Gaard
23Oktober1994Museum i Hans Tavsens hus, Torvet 17, lukker
25Oktober1994Torvets Sycenter lukker
1November1994Imerco Torvet 13 lukker efter 25 årAlice og Geert Jagd Lauritzen lukker butikken
5November1994Første del af gågaden indviesFørste del af gågaden indvies (Nederdammen)
22November199412-kantet diamant i rundkørslen på Odins PladsNatursten og sort granit
29November1994Stellan Bossen og Susanne Abildgaard har åbnet solcenter i Dagmarsgade 10
30November1994Bog med gamle Ribe Postkort af Torben Hestehave og Søren Mulvad
6December1994Hans Hasse Jørgensen 50 år
6December1994Elmesygen har ramt Vedels AnlægTræerne fældes og erstattes med nogle af egetræerne fra Simon Hansens Vej, der skal flyttes for at gøre plads til den nye tilbygning til Seminariet
19December1994Nye flotte turistskilteNye flotte turistskilte
27December1994Vikingeskibet ankommer til Ribe Vikingecenter
1Januar1995Inspektør Axel Jul Christensen konstitueres som forstander for Ribe HandelsskoleForstander Frede Kühl har fået nyt job på Sønderborg Handelsskole
1Marts1995Oline åbner i Nederdammen 23
31Marts1995Termansens Boghandel lukker efter 182 år som bogladeTermansens Boghandel lukker efter 182 år som boglade
1April1995Strøggrillen bliver til BøffenJette Schultz har overtaget stedet og satser på burgerbøffer af rent oksekød fra slagteren
21April1995GuldkupTre mænd røver en guldsmedebutik. Inden røveriet har de punkteret alle dækkene på den eneste politibil på Ribe Politistation
25April1995Helt ny DagmarskioskErik Matzen har revet den gamle Dagmarskiosk ned og bygget en helt ny 8-kantet, efter inspiration fra en han har set i Løgumkloster. Man kan købe traditionel grill mad
1Maj1995Ribe Byferies officielle åbningRibe Byferies officielle åbning
6Juni1995Museet Ribes Vikinger åbnerMuseet Ribes Vikinger åbner
13Juni1995Ribe Vikingecenter Åber i LustrupRibe Vikingecenter åbner i Lustrup
15September1995Om- og udbygning af Dagmargården. Officiel indvietOm- og udbygning af Dagmargården. Officiel indviet
17Oktober1995Landets ældste tedåse er købt hjem til RibeTedåsen er fremstillet i Ribe af Hendrich Bøtticher, der købte svigerfaders ejendom i Hundegade i 1707
12December1995800 underskrifter imod forlystelsescenterBowl Inn ønsker at bygge et forlystelsescenter på Danielsens Tømmerhandels tidligere grund
1Januar1996Bowl Inn vil bygge forlystelsescenter på grunden der husede Danielsens TømmerhandelCenteret skal stå færdigt d. 1. september (blev aldrig til noget og endte som de boliger vi ser i 2018)
18Februar1996SnestromSnestrom
6Juni1996To drenge får voldsomme smerter og udslæt efter sopning ved Ribe ByferieTo drenge spiller bold ved Ribe Byferie og bolden triller i en af vandløbene. To uger at de soppede ud efter bolden, lider drengene stadigvæk af voldsomme smerter og udslæt
21Juni1996Over- og Mellemdammen totalrenoveret og brostensbelagtDato for teknisk aflevering af projektet
29Juni1996Sidste del af gågaden indviesSidste del af gågaden indvies (Over og Mellemdammen)
18Juli1996Thomas Hauger, 51-årig programredaktør på TV 2, Ribe, bliver generalsekretær for Dansk Amatør Teater SamvirkeThomas Hauger, 51-årig programredaktør på TV 2, Ribe, bliver generalsekretær for Dansk Amatør Teater Samvirke, som har hovedsæde i Gråsten.
14Oktober1996Kulturnat - den førsteFørste Kulturnat
1Januar1997Mathiesen Blomsterhuset, Skolegade 2 skifter ejerAnne Lise og Poul Mathiesen kunne have fejret 30 års jubilæum på denne dag. Forretningen har været i familiens eje siden 10. januar 1929. Poul Mathiesen dør dog kort før jul, 1996. Sønnen Per Mathiesen og kæreten Heidi Nielsen overtager butikken
6Januar1997DSB Standser godstrafikDSB beslutter at flytte godstransport over i lastbil af økonomiske årsager. 6 byer inkl. Ribe mister godstransporten
10Januar1997Frisørgalleriet åbner Overdammen 9Tina Hansen har haft Salon Vivi i 2 år og genåbner under nyt navn. Konkurs sommeren 2018
31Januar1997Café Nicolaj lukkerAnne Margrethe Gete Jørgensen har efter fire år som ejer af caféen, solgt den til Peter Olesen. Genåbner som Valdemar Sejr hurtigst muligt
22Februar1997Det Gule Hus flytter til Nederdammen 22Efter 2 1/2 år i Sortebrødregade flytter Kirten Schroll butikken
11Marts1997Pavillonen i Ribe Kunstmuseums have er i sørgelig forfatningKoster i nærheden af 500.000 at renovere
18Marts1997Debatten om den tomme grund på Danielsens Tømmerhandel raserBowl Inn i Herning skulle angiveligt være interesseret i at opføre underholdningscenter på grunden
18Marts199783 årige Agust Madsen er stoppet som pølsemandVar først pølsemand i 6 år på Torvet og derefter 47 år som pølsemand ved brandstationen
16Maj1997Tulipanfesten starterTulipanfest fra 16-19. maj
19Maj1997Tulipanoptog 1997Tulipanoptog 1997
24Juni1997Den Antikvariske Samling gør indsigelse mod nedrivning af Korsbrødregade 9Et andelsprojekt af arkitektfirmaet Rudolft Lolk, Esbjerg omfatter Slotsgade 5 og Korsbrødregade 9
10Juli1997Hans Tausens hus sat til salgDomsognets Meningsråd beslutter at sælge Hans Tausens hus
22Juli1997Aage Hansen, 90 årAage Hansen, fhv. skatterådsformand, 90 år
25Juli1997Ribe Dyrskue 1997Ribe Dyrskue 1997
2August1997Havnefest 1997Havnefest 1997
7August1997Cykelløbet Danmark Rundt's 2. etape starter på TorvetMed i løbet er Bjarne Riis, Jesper Skibby, Rolf Sørensen og Bo Heimburger
16August1997Kim Brink gift i RibeKim Brink har en fortid som træner og sportschef i klubberne FCK og OB
16August1997Å Festival 1997Å Festivalen blev afholdt ved scenen ved Ribelund, tæt på Jernbanebroen
12Oktober1997Kulturnat 1997Kulturnat 1997
1November1997Åbent hus i det nye lokaler på VadehavscenteretÅbent hus i det nye lokaler på Vadehavscenteret
14November1997Ribe Bio genåbner som PanoramaEfter fire måneder renovering åbner Ribe Bio som Panorama. Nu som biograf, cafe og natklub. Ejerne er René Damkjær og Carsten Bertelsen
29November1997Eleonara E. Pedersen lukker sin kiosk i Sct. NicolajgadeDen 85. årige, også kaldet Fru Kock lukker og går på pension
1December1997Hans Hasse Jørgensen, 25 års jubilæum ved JVHans Hasse Jørgensen, 25 års jubilæum ved JV
5Januar1998Påbegyndt nedrivning af Bakelitfabrikken, Slotsgade 5Påbegyndt nedrivning af Bakelitfabrikken, Slotsgade 5
14Januar1998Vægtergade 2 rives nedVætergade 2 rives ned
5Maj1998Renovering af Korsbrødregade 9Diskussion om, hvorvidt bygherrer har gjort nok for at bevare det oprindelige hus, da kun de to gavle står tilbage, efter igangværende renovation. Bygherrer står fast på, at entet andet kunne reddes
2Juni1998Lyndahl Plast 25 års jubilæumLyndahl Plast 25 års jubilæum
26Juni1998Vadehavscenteret åbnerVadehavscenteret åbner
18August1998Nyt vandhjul på YdermøllenDa det gamle møllehjul var helt nedslidt af tiden, måtte der bygges et nyt
1September1998Stormøde omkring planerne for nedlæggelse af Ribe SygehusStormøde i Ribelunds Festsal omkring planerne for nedlæggelse af Ribe Sygehus
15September1998Kims Cykler bliver til Saltgade Cykler og får nye ejerPer Andersen overtager forretningen fra Kim Pedersen
1Januar1999Urskive på Sct. Catharinæ Kirketårns nordside opsatPræcis dato ukendt
1Februar1999Nedriveningen af Danielesens Tømmerhandel er i fuld gangTømmerhandler Daniel Danielsen siger til Ugeavisen: Min far åbnede forretningen i 1903, og vi lukkede den i 1990. Det er da klart, at det gør ondt at se på, at stedet jævnes med jorden. Både min far, jeg selv og mine søskende er trods alt født i huset.
23Februar1999Nedrivningen af Danielsens Tømmerhandel
1Marts1999Nye ejere i bagerforretningen, Saltgade - skifter navn til Pompei25 årige Mikkel Hansen og Bent Steen Christensen, 28 år overtager forretningen efter Flemming Christensen
1Marts1999Ejerskifte Café Peppers, Torvet 9Ejer af Restaurant Kammerslusen, Antonio Alvarez, kan fokusere på dette 100% fremover. Han har nemlig solgt Peppers til 35 årige Per Grimstrup. Per er opvokset i Ribe og hans far startede diskotek Carousellen og i en kort periode "Skoven"
13Marts1999Funrampe ved Ribe Fritidscenter indviesTil glæde for skaterne
15Marts1999Ejerskifte Hotel Sønderjylland, SønderportsgadeMalermester Peter Riber har købt hotellet af Birgitte og Venancio Castillo
29Marts1999Den store pavillon ved Dagmarsbroen bliver fjernetAnton Knudsen havde pavillionen i to sæsoner, hvoraf den ene var der lukket hele sæsonen. Omsætningen var svigtende og dermed er det slut med at købe pølser og is ved åen
1April1999Boligblokkene ved Gråbrødre Torv påbegyndes
1Maj1999Restaurant Sælhunden 10 års jubilæum10 år siden, at Tove og Folmer Hausted købte restauranten af Hasse Tranholm
13Maj1999Tulipanfest 199913-16 maj 1999
16Maj1999Tulipanoptog 1999Tulipanoptog 1999
23Maj1999Erna og Anthon Haahr Knudsen overtager DagmarskioskenBeliggende ved Dagmarsbroen. De får dog nej af Ribe Amt til at udleje kanoer
4Juni1999Ribe by Night 1999Ribe by Night 1999
20Juni1999Kun to storkepar i DanmarkDet ene af to storkepar tilbage i Danmark bor på Det Gamle Rådhus i Ribe
29Juni1999Rejsegilde efter totalrenoveringen af Mellemdammen 13Ejer Arne Johansen har fået kommunens tilladelse til at lave en trappe fra Frislusen og ned til kælderetagen. Døber gården Kolvigs Gaard, efter Kolvig, der i sin tid byggede cikoriefabrikken
30Juni1999Ribe Sygehus lukkerRibe Sygehus lukker
19Juli1999Jørgen Steinicke, 50 årJørgen Steinicke, cand.mag., lektor ved Ribe Statsseminarium, hvor han underviser i historie og kunsthistorie
11August1999Tøjforretningen Raahauge åbner i Kolvigs Gaard, Nederdammen 13Indehaver Tom Meyer Andreasen
14Oktober1999Smykkehuset åber i Nederdammen 34Smykkehuset åbner i Nederdammen 34. Indehaver Torben Edens. Dag leder, Ilse Strandbygaard
3November199914 årig pige forsøges voldtaget på Bjerrumvej15 årig pige forsøges voldtaget på Bjerrumvej
3December1999Orkan - 5,5 meterEn Orkan hærger det meste af Danmark. Held i uheld, topper orkanen, imens det er lavvande. Ellers havde Ribe digerne ikke ha kunnet holde vandet ude
31December1999Domorganist Mogens Melbye går på pensionHar arrangeret sommerkoncerter i Ribe Domkirke i 26 år
8Februar2000Spor efter vejnet fra 1100-tallet graves fremArkæologiske udgravninger under Ribe Jernindustri, findes kærrespor og affaldsgruber med spor til et vejnet fra 1100-tallet, omtalt i Ribe Middlalers Jordbog fra år 1145
8Februar2000Dødsannonce Thyra Kjær, 95 årDrev tøjbutikken EKKO på Tangevej 23 i 58 år
22Februar2000Nyetableret VVS-installatør offer for bysladderDNA-test frikender 32 årige Claus Bech Pedersen for voldtægt af 14-årige pige på Bjerrumvej. Kriminalpolitiet har bare aldrig offentliggjort resultatet
25Marts200019-årige Simon Dommerby Toft findes druknet i Ribe ØsteråSimon har været savnet siden nytårsaften
28Marts2000Brønd fra 12/1300 tallet graves frem på stedet, der husede Danielsens TømmerhandelArkæologistuderende Thomas Bertelsen finder en gammel træbrønd, med værdifulde ting i bunden
14April200020 års jubilæum Ribe DykkerklubRibe Dykkerklub Sælhunden
10Maj2000Tulipanløb 2000Tulipanløb 2000
16Maj2000Dumhedens store fod opstillet i rundkørsels ved Ribe SydUdarbejdet af Jørgen Haugen Sørensen, uvist hvorfor den hedder sådan. Skulle há været opstillet ved Kolding-Esbjerg motorvejen
21Maj2000Tulipanoptog 2000Tulipanoptog 2000
31Maj2000Ribe by Night 2000Ribe by Night 2000
20Juni2000Stork har forstuvet vingenEfter en møde med Jedsted Mølles Dambrug har han-storken bosiddende på Det Gamle Rådhus forstuvet den ene vinge. Der er tre unger i reden
1Juli2000Subway åbner Torvet 7Subway åbner Torvet 7
4Juli2000Kommunen er færdig med at plante lindetræer langs DagmarsgadeLindetræerne erstatter de gamle træer, der gik fra Banegården og til Dagmarsbroen
11Juli2000Jens Verner Hansen, 60 årJens Verner Hansen har været ansat som organist i Sct. Catharinæ Kirke siden 1968
11Juli2000Nyt overdækket cykelskur ved banegårdenDSB opfører et nyt cykelskur ved baneråden
14Juli2000Jørgen Nystad, 80 årJørgen Nystad, Amtskontorchef, 70 år
25Juli2000Discoteque Alexandra, Nederdammen 36, lukkerBrian Dyreby meddeler at diskotektet, han har haft siden 1994, i den gamle postgård lukker. Der er dog endnu ikke sat konkret dato på
28Juli2000Ribe Dyrskue 2000Ribe Dyrskue 2000
1August2000Kristian Bendrix Drjer tiltræder stilling som Ribes Erhvervs- og UdviklingskonsulentFratræder stililngen igen ultimo april 2015
5August2000Havnefest 2000Havnefest 2000
18August2000Ribelund Festival 2000Den 7. Ribelund Festival
19August2000Å Festival 2000Å Festivalen blev afholdt ved scenen ved Ribelund, tæt på Jernbanebroen
19August2000Ny ejer Butik Lone, Nederdammen 3720 årige Rikke Monberg overtager Butik Lone, Nederdammen 37
28August2000Lottospil til fordel for Ribe KommuneI et helt år har Ribe Ugeavis besluttet at spille én Lotto kupon hver uge. Alle gevinster tilfalder den slukne kommunekasse hos Ribe Kommune
1September2000Henning Fredberg starter ejendomsmæglerforretning i Dagmarsgade 2. Har lejet sig ind efter Peter Christiansens urmagerforeetning. Under kæden DanBolig
1September2000Ribe Sundhedscenter åbnerGodt et år efter lukningen af Ribe Sygehus, indvier Sundhedsminister Sonja Mikkelsen (21. sep.) det nye sundhedshus
23September2000Biler for Millioner - udstilling på Hovedengen23-24. september
3Oktober2000Omfattende renovering af Mariatårnet er slutRenoveringen krones med opsætningen af den forgyldte vejrhane.
24Oktober2000Internet cafe åbner Saltgade 18, 1 salSune Pedersen og Max Hundebøl står bag
4December2000Designermøbler i Søderportsgade lukkerAllan Kierkegaard har prioriteret familien
26December2000Lindegården brænderLindegården på torvet brænder og står ikke til at redde. Nedrives senere
1Maj2001Mejeriet Riberhus lukkerMejeriet Riberhus lukker
19Juni200142 årig erkender to voldtægtsforsøg42 årig erkender to voldtægtsforsøg. Det ene på en 37 årig kvinde på Grønnestien, søndag morgen
20Juni2001Prøveudgravning ved Sct. Catharinæ KirkeBarneskelet udgravet ved prøveudgravning, Sct. Catharinæ Kirke.Gravene menes at være fra 1600 og 1700 årene
15Juli2001Brandattentantsforsøg mod 6 udviklingshæmmedeLang tids chikane mod 6 udviklingshæmmede på Mosevej 74, kulminerer med brandattentatsforsøg
10August2001Partiet Venstre holder sommergruppemøde i RibePartiet Venstre holder sommergruppemøde i Ribe
14August20014 dages folkemødeFolkemøde, der markerer 101 året for Genforening
9September200142 gravsten bliver væltet på Den Gamle Kirkegaard42 Gravsten bliver væltet på Den Gamle Kirkegaard
26November2001Elmetræerne i Hundegade fældesHedeselskabet går i gang med at fælde de resterende, over 100 år gamle Elmetræer. Grundet Elmesyge. Stormen 3. dec. 1999 var også hård ved træerne
4April2002Margrethegården 25 års fødselsdagMargrethegården 25 års fødselsdag
19Juni200222-årig erkender ildspåsættelse på Ribe Katedralskole22-årig erkender ildspåsættelse på Ribe Katedralskole og at have vætet 50 gravsten på Ribe Gamle Kirkegård
17Juli2002Særdeles velbevaret middelalderskelet af ung kvinde fundetUnder udgravningerne til det, der skal blive til Gråbrødre Torv, finder man et særdeles velbeværet middelalderskelet af en ung kvinde
24Juli2002Kopi af Ribe-aftalen modtages på Det Gamle RådhusKopi af Ribe-aftalen fra 1460 modtages af Borgmester Preben Rudiengaard på Det Gamle Rådhus
31Juli2002Hugo Horwitz, 80 årLæge Hugo Horwitz havde lægepraksis i Ribe, inden en flyttede til Lystrup ved Aarhus. Er også kendt som den dristige sabotør "Uffe" i modstandsgruppen BOPA. Har skrevet bogen "En sabotørs erindringer".
4August2002Skulpturerne Tre Kvinder på Giørtz Plads opsættesSkulpturerne Tre Kvinder på Giørtz Plads opsættes
20September2002Boykot af Coca ColaEfter en DR tv's dokumentar "Skatteakrobaterne" beslutter et enigt byråd, med borgmester Preben Rudiengaard at boykotte Coca Cola. Boykottet varer 3 uger
5Maj2003Jens Christensen, tidligere borgmester, dør, 82 år gammelBlev borgmester i 1978 og var det 16 år frem. Beskrives som initiativtager til Ribe Byferie, Ribe VikingeCenter og Museet Ribes Vikinger.
19Juni2003Margrethegårdens rejsegildeRejsegilde Margrethegården.
13Juli2003JV Beretter om iværksætterboomJV Beretter om iværksætterboom. Målsætningne på 35 er længe nået og dte lover godt for hele året.
24Juli2003Jazzfestival 2003Jazzfestival 2003
14December2003Elisabeth Dons Christensen bispevies Elisabeth Dons Christensen bispevies - afløser Niels Holm
16Januar2004Puggaardsminde senere Diskotek Caroussellen nedrivesNedrivnigen har stået på et par dage
9Marts2004Alice Falk, 26 år forlader byrådet og flytter til NærumRibes hidtil yngste byrådsmedlem, folkeskolelærer, valgt for Socialdemokratiet
18Juni20043 ud af 5 storkeunger dødeEndnu en storkeunge fundet død. 3 ud af 5 storkeunger er nu døde i storkereden på Det Gamle Rådhus
19Juni20043 ud af 5 storkeunger dødeEndnu en storkeunge fundet død. 3 ud af 5 storkeunger er nu døde i storkereden på Det Gamle Rådhus
13Juli2004Tilflytter Jeppe Søe og hans kone Pia Møller agter at lave en dokumentarfilm om 2. Verdenskrig
18Juli2004En dobbeltdækker bus fra Iversen Busser forulykker ved KölnEn dokkeltdækker bus fra Iversen Busser, fyldt med unge mennesker på vej til Lloret De Mar forudlykker ved Köln. To mister livet og seks unge er I livsfare.
1December2004Birgit Kloster Lauridsen, 40 års jubilæumBirgit Kloster Lauridsen, Hundegade 20 40 års jubilæum, BG Bank i Saltgade
12April2005Artikel om den gamle rutebåd RiberhusDen gamle rutebåd står nu i Tjæreborg. Bådens ejer John Josephsen har en drøm at gøre båden til en flydende restaurent ved Skibbroen. I 2017 er den tidligere rutebåd en husbåd i København, hvor man faktisk kan leje sig ind til overnatning
23Juni2005Danmarks ældste æbletræ står i Grønnegade 23Danmarks ældste æbletræ står i Grønnegade 23
14Juli2005Hans Hansen, 70 årHans Hansen, Lille Hans, ildsjæl Ribe Boldklub, 70 år
14Juli2005Verner Andersen, 57 år, 25 års jubilæum Ribe KirkegårdVerner Andersen, 57 år, 25 års jubilæum Ribe Kirkegård
20Juli2005Arkæologer gør fund i DagmarsgadeSkår af kander fra Nordfrankrig, Flanderen og Tyskland graves op i Dagmarsgade
21Juli2005Gold Wing træf400 motorcykler af mærket Gold Wing holder træf i Ribe fra 21.-24. juli
23Juli2005Ole Risom, dørOle Risom, Skoleinspektør Nørremarkskolen, dør 61 år gammel. Ole Risom dør af lungekræft og har skrevet sin egen dødsannonce, hvor han ironisk takker cigaretproducenten House of Prince
25Juli2005Helle Hauger, 60 årHelle Hauger, Teaterformand Drakomir, 60 år
5August2005Riberhus Privatskole slår dørene op for sit første skoleårI sommeren 2004 blev arbejdet med at stable en fri grundskole i Ribe påbegyndt. Bag projektet stod Liselotte Christensen (forhenværende skoleleder), Tommy Mikkelsen (Vojens Gymnastik & Idrætsefterskole 2013) og Vibeke Thysen (forælder og medlem af skolebestyrelsen 2013), som alle tre ønskede at skabe en privatskole med fokus på elevernes velbefindende, hvor elementer som idræt og bevægelse, sund kost og livsstil samt tidlig sprogindlæring skulle vægtes højt.
Riberhus Privatskole, havde de første fire år til huse i pavilloner opstillet på parkeringspladsen ved Fritidscentret
6August2005Havnefest 2005Ejer af Restuarant Sælhunden, Folmer Hausted afholder sin 16. Havnefest
17August2005Ribe Amtsråd godkender Føtex byggerietEt flertal bestående af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, vedtager en regionplantillæg, så den 3.700 kvadratmeter store bygning kan erklæres lovling. Dette sker efter en længere periode med ballade, fordi byggeriet er større end tilladt.
1September2005Ribe Vinfestival ser dagens lysRibe Vinfestival ser dagens lys
24Oktober2005TerrorfrygtIndre by afspærret grundet fund af mærkelig kuffert i Puggaardsgade. Kuffert tilhørte lokal og indeholdt bla. Børnetegninger.
25November2005Nyt magasin til Den Antikvariske Samling indviesNyt magasin til Den Antikvariske Samling indvies. På Ørstedsvej 46
17December2005Den Antikvariske Samling fejrer 150 års jubilæumDen Antikvariske Samling fejrer 150 års jubilæum
20Juni2006Jacob A. Riis statue skal alligevel ikke stå på SkibbroenDet besluttes at statuen af Jacob A. Riis skal stå ved Andeøen og ikke på Skibbroen, som først besluttet
24Juni2006Ribe Bryghus slår for første gang dørene op for salg af Ribe BrygRibe Bryghus slår for første gang dørene op for salg af Ribe Bryg
3Juli2006Buste af Jacob A. Riis afsløresBuste af Jacob A. Riis afsløres
3Juli2006Politiken: 40% får medicin mod sindsygeArtikel i avisen Politiken om de ældre på plejehjemmet Åhavens medicin forbrug
13Juli2006JV fortæller om vejarbejde i indre by giver store trafikale udfordringerBåde Hunde- og Grydergade er gravet op, for nedlæggelse af nye rør. Gryder- og Grønnegade belægges med brosten
13Juli2006En familiefar fra Ribe får store ætsninger i munden, da han spiste en Kæmpe Eskimo fra Hjem-Is
18Juli2006Slut med slagterforretning I Saltgade 6Ejer og tidligere slagter, Benno Jensen siger, at det er slut med slagterforretning I Saltgade 6. Han vil sælge bygningerne
24Juli2006JV: Udvalg kigger på muligheden for at få Karen af Mandø hjem og istandsatKaren af Mandø befinder sig på dette tidspunkt i Sønderho på Fanø
19September2006Artikel om Ribes BorgmesterkædeKæden kommer på museum, når Ribe og Esbjerg Kommune bliver lagt sammen
30September2006Første Høstmarked i hele byenHøstmarked fra Quedens Gaard udbredes til at dække hele byen
1Januar2007Ribe bliver en del af Esbjerg KommuneSom en del af den nye kommunalreform, bliver Ribe en del af Esbjerg Kommune
1Maj2007Historien om at Verner Hansen finder flot skåret drage fra 1100-åreneHistorien om at Verner Hansen finder flot skåret drage fra 1100-årene. Fundet sker i udgravninger ved Grydergade
19Juni2007Esbjerg Kommune vil købe Ribe SeminariumEsbjerg Kommune melder ud, at de vil købe Ribe Seminarium, når det lukker i 2009
21Juni2007Esbjerg Byråd blåstempler FøtexRibe Kommune gav i 2003 byggetilladelse til Føtex i Ribe, og i 2004 åbnede butikken. Efterfølgende afgjorde Naturklagenævnet, at kommunen ikke havde lov til at give den tilladelse den gav.
17Juli2007Bottelet Guldsmedie, Mellemdammen 14 sælger butikkenBørge Bottelet er 3. generation, der driver forretningen, men han og hustruen Ingrid har valgt at stoppe. Ingen i familien ønsker at føre den videre.
24Juli2007Masser af regn er skyld i, at Ribe Dyrskue for første gang i historien er tæt på at blive aflystMasser af regn er skyld i, at Ribe Dyrskue for første gang i historien er tæt på at blive aflyst
25Juli2007Jens Jørn Christensen , Ternevænget 4, 60Jens Jørn Christensen , Ternevænget 4, 60 år. Jens Jørrn kørte bus i mange år
27Juli2007Jazzfestival 2007Jazzfestival 2007, 6. jazzfestival
1August2007Butik Lone bliver til MarkusButik Lone, Nederdammen 37, har solgt dametøj siden 2000 og været drevet af Rikke Monberg. Nu sælges der herrertøj under butikskæden Markus
1August2007En hollandsk evert forlader Skibbroen, efter at have ligget ved kaj ud for Restaurant KolvigEfter at have bevist over for kritikkerne, at en så stor evert kan komme helt ind til Skibbroen, medlem folketingsmedlem Preben Rudiengaard ud, at han vil undersøge, hvorvidt det er muligt at etablere en svingbro på ringvejen, så skibene lettere kan komme helt ind til Ribe i fremtiden
1August2007Agathe Rasmussen, Gravsgade 6, 103 årAgathe drev i mangfoldige år smørrebrødsforretning i Gråbrødregade under navnet Tante Agathe
1August2007Henning Jürgensen , Seminarievej 48, 70 årHenning Jürgensen , Seminarievej 48, 70 år
7August2007Rejsegilde på VittenbergskolenRejsegilde efter om- og tilbygning
5November2007Ribelunds 100-års jubilæumRibelunds 100-års jubilæum
1Januar2008Sydvestjyske Museer bliver tilEn fusion mellem Den Antikvariske Samling og Esbjerg Museum
21Januar2008Ungdomsklubben, Hundegade 4 lukkerKubben har én betalende bruger til to medarbejdere
23Januar2008Vægtergade 3 rives nedMan forsøger at redde facaden, men alt for meget beton gør, at man er nødt til at fjerne det hele.
1Februar2008Ribe Handelsskole fejrer 100-års jubilæumRibe Handelsskole fejrer 100-års jubilæum
8Juni2008Brorsonsminde Fiskergade 13 indvies efter istandsættelseEjerne er Lise Frederiksen og Poul Anker Nielsen
12Juni2008Burger King åbner i Ribe
20Juni2008Grønt lys til at rive Rosen Allé 2B nedEsbjerg Byråd giver grønt lys til at købe Rosen Allé 2B, med henblik på nedrivning.
23Juni2008Domprovst Povl Kiilerich fylder 85 årDomprovst Povl Kiilerich fylder 85 år
14Juli2008VadehavsregattaVadehavsregatta starter
24Juli2008Jazzfestival 2008Jazzfestival 2008
25Juli2008Ribe Dyrskue 2008Ribe Dyrskue 2008
25Juli2008Lettisk tv gæster RibeEt lettisk tv hold på 5 personer gæster byen
26Juli2008Julie Marie Hansen, Riberhus, Sct. Nicolaj Gade 18, 101 årJulie Marie Hansen, Riberhus, Sct. Nicolaj Gade 18, 101 år
26Juli2008Betty Neel Jansen, Bispegade 7, 60 årBetty Neel Jansen, Bispegade 7, 60 år
1August2008Første grav med skelet udgraves ved TorvetDer er tale om et velbevaret skelet af en person fra 1600-1700 tallet, der er blevet begravet inde i Processionsgangen
8August2008Kirsten Grau Nielsen, 85 årTidligre Seminarielektor, Kirsten Grau Nielsen, 85 år
10August2008Ribehus Privatskole rykker ind i SeminariehusetSkolen er rykket fra pavillioner på parkeringspladsen bag Ansgarskolen, til den ældre del af Seminariehuset. Senere flyttes skolen fra den ældre del af Seminariet, til den nye del
20August2008Ribelund Musikfestival 2008Ribelund Musikfestival 2008
4Januar2009Mads Olin Pedersens lig findes i Ribe ÅMads Olin Pedersens lig findes i Ribe Å. 18 årig Mads har været forsvundet siden en bytur d. 20 dec. 2008
27Marts2009Ribe Roklub fejrer 75-års jubilæumRibe Roklub fejrer 75-års jubilæum
1Maj2009Mineralvandsfabrikken fejrer 60 års jubilæumOg indvier samtidigt nyt lager og administrationsbygning på Tycho Brahes Alle 8
10Maj2009Tulpanoptog 2009Tulipanoptog 2009
1Juni2009Ribe Campingplads fejrer 50-års jubilæumRibe Campingplads fejrer 50-års jubilæum
20Juni2009De sidste lærerstuderende på Ribe SeminariumDe sidste lærerstuderende på Ribe Seminarium
20Juni2009Thomas Hauger hædret for sit arbejde i DRAKOMIREr af Dansk Amatør Teater Samvirke hædret med Anna og Arne Aabenhus legat
23Juni2009Martin Thygesen stopper i tulipanfestkomiteen efter 30 årMartin Thygesen stopper i tulipanfestkomiteen efter 30 år
9Juli2009Ripen Live-rollespillet "Grottens Gru" afholdesRipen Live-rollespillet "Grottens Gru" afholdes i Tange plantage
13Juli2009Eigil Faurby, 60 årEigil Faurby, Synskonsulent Esbjerg Kommune, 60 år
13Juli2009En gruppe borgere vil hædre Oscarvinger, Børge RingEn gruppe ripensere vil hædre Oscarvinder, Børge Ring, med en filmfestival
16Juli2009Saltgade 5 brænderSaltgade 5 brænder
24Juli2009Jazzfestival 2009Jazzfestival 2009 bliver afholdt, trods stor usikkerhed omkring festivalen
27Juli2009Historie om modeljernbanen under det gamle Ribe SygehusModeljernbanen er en model af Ribe Station og jernbanenettet omkring anno 1929
31Juli2009Ribe Dyrskue 2009Ribe Dyrskue 2009
3August2009Livsstilsbutikken DK-Live åbner Mellemdammen 1747-årige Anette Houstrup, Ribe, og ægteparret Jessica og Wolfgang Boss fra Tyskland står bag butikken
21August2009FDF i Ribe fejrer 50-års jubilæumFDF i Ribe fejrer 50-års jubilæum og lukker ned grundet manglende frivillige
1Oktober2009Områdecenter Riberhus fejrer 50 års jubilæumOmrådecenter Riberhus fejrer 50 års jubilæum
30Oktober2009Kvickly 100 års jubilæumKvickly fejrer 100 års jubilæum
8Januar2010Ribe 1300Ét års fejring af Ribe Bys 1300 års jubilæum indledes
11Januar2010Johanne Dan køres til større renovering hos Aarøsund Bådebyggeri og BeddingJohanne Dan køres til større renovering hos Aarøsund Bådebyggeri og Bedding
16Januar2010Blikkenslagermester Svend Bernhardt Sørensen dør, 95 årBlikkenslagermester Svend Bernhardt Sørensen dør, 95 år
17Januar2010Ribe Svømmebad genåbner efter gennemgribende renoveringRibe Svømmebad genåbner efter gennemgribende renovering
18Januar2010Johanne Dan på værtVadehavseverten bliver løft op og kørt på værft i Aarøsund
1Marts2010Ejerskifte Værtshuset StenbohusNiels Toft og Carsten Bertelsen overtager driften
22Marts2010Ny fontæne på SkibbroenFontænen er en gave fra Esbjerg Vandforsyning i forbindelse med byens 1300 års jubilæum. Bliver senere fjernet, da den ikke passer ind i planerne for Skibbroen
23Marts2010Ribe Classic kan ikke fortsætte på HovedengenTeknisk Direktør Hans Kjær slår fast, at det vil være imod loven, hvis Ribe Classic fortsætter på Hovedengen. 2 uger senere er holdningen en anden
25Marts2010Isvaflen åbner i nye lokaler, Overdammen 11Flytter fra Mellemdammen 16
13April2010Jørgen Ahlquist melder sig ud af SFI protest mod bestyrelsen. Gruppeformand Diana Mose Olsen ærgrer sig
1Maj2010Sven Petdersen er blevet vægterDen 67 årige tidligere skolelærer på Vittenbergskolen er blevet vægter
3Maj2010Margrethe Jensigne Bruhn, 104 årMargrethe Jensigne Bruhn, 104 år
11Maj2010Ingen fusionsplanerForstanderne for Ribe Katedralskole og Ribe Handelsskole udtaler, at der ingen fusionsplaner er
18Maj2010Toldboden sat til salgSydvestjyske Museer har sat Overdammen 12 til salg
21Maj2010Tulipanfeste 2010Tulipanfesten starter
24Maj2010Tulipanoptog 2010Tulipanoptog 2010
1juni2010Dameundertøjsforretningen Change flytter fra Sct. Nicolaj Gade 1Flytter til Mellemdammen 17
4Juni2010Ribe by Night 2010Ribe by Night 2010
16Juni2010Børneoptog 1300 års jubilæumBørneoptog i forbindelse med 1300 års jubilæum
17Juni2010REMA1000 åbner nyt supermarked i Ribe NørremarkTrojles Knæ
18Juni2010Tre ældre omkommer på MandøMandø-traktoren på tur til Korresand med ældre mennesker om borg, vægter og tre ældre mennesker omkommer
19Juni2010Helligåndshuset, Sct. Laurentii Gade bliver fundet af arkæologerHelligåndshuset, Sct. Laurentii Gade bliver fundet af arkæologer. Helligåndshuset var et af byens tre hospitaler
26Juni2010Ribe Cykellager åbner Nordens største cykelforretningRibe Cykellager, ejet af Lene og Kim Lassen åbner Nordens største cykelforretning på Industrivej 20c
11Juli2010Ophørsudsalg, Lampeland, Nederdammen 38Ophørsudsalg, Lampeland, Nederdammen 38. Indehaver siden juni 2009, Inge Mørch Jensen
11Juli2010Johanne Dan tilbage efter renovering på Aarusund Bådebyggeri og BeddingJohanne Dan tilbage efter renovering på Aarusund Bådebyggeri og Bedding
13Juli2010Skousen i Marsk Centeret er lukketSkousen i Marsk Centeret er lukket
13Juli2010Et russisk tv-hold er i Ribe for at filme til et russisk rejseprogram
18Juli2010Brorsons Bispekåbe vil fremover være udstillet I Ribe DomkirkeHans Adolf Brorsons bispekåbe fra 1700-tallet skal efter 90 år I Haderslev hjem til Ribe. Overdrages en af dagene I ugen efter d. 18. juli under uformelle former
20Juli2010Jens Olsens Verdensur var tiltænkt Ribe DomkirkeI en artikel skriver Søren Mulvad, at Jens Olsens Verdensur var tiltænkt Ribe Domkirke, men at der blev takket nej, grundet manglende finansier til vedligeholdelse
21Juli2010Rådhuskonditoriet, Hundegade 2, 25 års jubilæumRådhuskonditoriet, Hundegade 2. Ejerne Jette og Torben Møller kan fejre 25 års jubilæum som selvstændige
23Juli2010Jazzfestival 2010Jazzfestival 2010
27Juli2010Projektet »Vores gade -vores hus« er nu gennemført64 skilte fortæller nu historier om Ribehuse.
27Juli2010Masser af fund ved udgravning af Sct. Laurentii GadeKværnsten fra 1200-tallet, rombekakler, fingerbøl, 30 middelalderlige mønter og en kæmpe bageovn har Camilla Posts hold fundet under udgravninger. Bekræfter at Sct. Laurentii Gade var byens vestligste gade
27Juli2010Indehaverne af Blomsterhuset Mathiesen har sat Skolegade 2 til salgIndehaverne af Blomsterhuset Mathiesen har sat Skolegade 2 til salg
28Juli2010Finn Rasmussen, Louis Nielsens partner og chefoptiker, 30 års jubilæumFinn Rasmussen, Louis Nielsens partner og chefoptiker, 30 års jubilæum
28Juli2010Sydvestjyske Museer har valgt at sælge Toldboden til foreningen Gammelt PrægSydvestjyske Museer har valgt at sælge Toldboden til foreningen Gammelt Præg
29Juli2010Ribe Dyrskue 2010Ribe Dyrskue 2010
29Juli2010Regentparret besøger RibeRegentparret gæster i Ribe i anledningen af byens 1300 års jubilæum
30Juli2010Søren Kristian Gerken, Tvedgade 15 B, 2., 70 årSøren Kristian Gerken, Tvedgade 15 B, 2., 70 år
1August2010Torsten Troelsen, Indsatsleder, 40 års jubilæumTorsten Troelsen, Indsatsleder, 40 års jubilæum som kommunalt ansat
1August2010Bo Ross Mogensen køber Restaurant Kolvig tilbageRestauranten har været ejet af Danske Hoteller et par år. Hotelkæden melder ud, at både Kolvig og Vægterkælderen kun skal holde åbent i sommerhalvåret. Det får Bo Ross til at reagere
3August2010Louis Nielsen, Mellemdammen, 1 års jubilæumLouis Nielsen, Mellemdammen, 1 års jubilæum
3August2010Den svenste kæde Tiger åbner en forretning i Nederdammen 30Kæden tager senere navneskifte til Flying Tiger Copenhagen
10August2010Q8 tank & butik lukker. Omdannes til F24Hardy Larsen har efter 21 år solgt tanken på Trojelsvej til Kuwait Petroleum
31August2010Indigolitten i Dagmarsgade lukkerEfter 13 år har Nefer Andrup valgt at lukke butikken
3September2010Ribe Vinfestival 2010Ribe Vinfestival 2010
7September2010Esbjerg Kommune siger nej til opsætning af flere MindepladerDe hører en anden tid til lyder argumentet
11September2010Frøs Herreds Sparekasse flytterFra Saltgade 4 til 24
15September2010Saltgadehus skifter ejereOle Jørgensen og Jørgen Vestermark overtager bygningen
25September2010VægtertræfVægtertræf
1Oktober2010Åbningsreception VestBoligHar åbnet kontor i Dagmarsgade 2
1Oktober2010HH Børnetøj og Brugskunst åbner i Nederdammen 3831 årige Skærbækpige Heidi Kristensen har åbnet butikken
2Oktober2010Høstmarked 2010Høstmarked 2010
16Oktober2010Indvielse af Nationalpark VadehavetMiljøminister Karen Elleman ankommer til Ribe i vikingeskib, for at indvie Nationalpark Vadehavet
19Oktober201065 Danafæ-mønter gravet op i Sct. Laurentii GadeMønterne er fundet under sommerens udgravninger
2November2010Portræt af modeljernbane af Ribe StationJens Bruun-Pedersen og Anders Lehnsted har brugt 20 år på at bygge Ribe Station årgang 1929
5November2010Åbningsreception NyboligÅbner forretning Seminarievej 12C
8November2010Café Rÿpen åbnerKok Johnny Tonnesen åbner cafe'en Sct. Nicolaj Gade 1, på Kochs plads
9November2010Mindeord kørelærer Asger Løvendahl, HundegadeMindeord kørelærer Asger Løvendahl, Hundegade
26November2010Dronning Margrethe indvier Ribe KunstmuseumEfter endt renovering skal museet genindvies
1December2010Restaurant Kammerslusen genåbnerIndehaver af Restaurant Kolvig, Bo Ross Mogensen har overtaget restauranten
13December2010Danske Bank flytter ind på Seminarievej 2Lokalerne husede tidligere Fakta
31December2010Dagmargades Vandværk tages ud af drift. Dagmargades Vandværk tages ud af drift. Det 123 år gamle vandværk leverer sine sidste dråber vand
6Januar2011Restaurant Kammerslusen genåbnerBo Ross Mogensen genåbner i nyrenoverede lokaler
8Januar2011Rav i Ribe, Overdammen 1, lukkerAnthon Knudsen har solgt ejendommen til Leif Pedersen
18Januar2011Herretøjsbutikken Marcus er lukketIndehaver Casper Enghave har lukket butikken i Nederdammen 37
25Januar2011Fru Mathies i Saltgade sat til salgEfter Inge Mathies pludselig død, har sønnerne Lars og Thomas Mathiesen sat værtshuset til salg
8Februar2011Dagmarsgade Vandværk er lukket nedDin Forsyning har lukket det 123 år gamle vandværk og sat det til salg for 1.950.000,- kr.
11Februar2011Børnetøjsforretningen Spirrevippen åbnerDiana Sundtoft åbner butikken i Saltgade
15Februar2011SuperBest, Nørremarkcenteret lukkerEjer Poul Nygaard meddeler, at butikken lukker i løbet af uger
22Februar2011Børge Volf Lorenzen er startet som vægter69 årige tidligere lærer afløser Tracy Skondin
22Februar2011Kuplen til det nye observatorium ved Ribe Katedralskole ankommerKuplen er produceret i Australien. Den er lavet af glasfiber og beklædt med kobber.
10Marts2011Vægter Aage Grann, 90 årRibes ældste vægter runder 90 år
22Marts2011Antikgården, Overdammen søger ny ejerNuværende ejer, Friedrich Haüsser er flyttet tilbage til Tyskland. Overtog forretningen for 6 år siden af Gurli Andersen
16April2011Galleri Bogh og Bøgh åbner, Overdammen 1Husede tidligere Rav i Ribe. Ejerne er Erik Bøgh og Susanne Bogh
19April2011Haar benzin åbner fuldautomatisk stander ved FøtexLavprisselskabet åbner en fuldautomatisk benzinstander ved Føtex
26April2011Fund af 1000 år gammel runesten i udgravninger ved LindegårdenMuseumsinspektør Morten Søvsø finder 1000 år gammel runestren i udgravninger ved Lindegården på Torvet. Stenen er 80 cm. Høj
7Maj2011Ribe Bowlingcenter lukkerEjer af bygningene, Damhus Maskinværksted skal selv bruge bygningerne. Ejer af Ribe Bowling, Rolf Tornbjerg planlægger at åbne helt nyt bowlingcenter på Farupvej
31Maj2011Mindeord Torben Bisgaard
11Juni2011Per Werborg skolelærer, dør, 77 år gammelVar en afholdt ungdomsskoleinspektør i mange år. Æresmedlem i Ribe HK
19Juni2011Formand for Ribe Byforum går til angreb på toiletbygningen på SkibbroenFormand for Ribe Byforum går til angreb på toiletbygningen på Skibbroen
20Juni2011Borgertårnet afdækket med blåtEt omfattende murerarbejde på Borgertårnet har resulteret i en afdækning i blåt. Vest- og sydsiden står for tur
23Juni2011Ole Jørgensen køber Dagmarsgade VandværkTidligere ejer af Ribe Maskinfabrik, Ole Jørgensen køber Dagmarsgades Vandværk
9Juli2011Maritimt Marked for første gang i flere hundrede årFørste Maritimt Marked i flere hundrede år
22Juli2011Guldbryllup Hanne og Ib ZoëgaGuldbryllup Hanne og Ib Zoëga, Seminarievej 108
23Juli2011Ketty Pedersen, Skyttevej 14, 80 årKetty Pedersen, Skyttevej 14, 80 år
25Juli2011Inger Brodersen, 70 årInger Brodersen, Jasminparken 59, 70 år
26Juli2011Børge Volf Lorenzen, Ternevænget 11, 70 årBørge Volf Lorenzen, 70 år, blandt andet arbejdet som lærer på Nørremarkskolen og virket som guide og vægter
27Juli2011Blomster- og livsstilsbutikken Den Grønne Garage flytter fra Lustrup til DagmarsgadeIndehaver Michaela Søllingvraa
28Juli2011Anker Svarrer, Fasanvej 3, 75 årAnker Svarrer, Fasanvej 3, 75 år
29Juli2011Ribe Dyrskue 2011Ribe Dyrskue 2011
24August2011Ole Sønderstrup, Journalist, dør 65 år gammelOle Sønderstrup, Mr. Ribe, Journalist, dør 65 år gammel
13Oktober2011Lastbil bakker ind i hushjørne på Hundegade 38Lastbil bakker ind i hushjørne/indgangsparti på Hundegade 38
14November2011Børnetøjsbutikken Spirrevippen åbner i Nederdammen 37Ejer er Diana Wehner Sundtoft
25Maj2012Markering af 800 års dagen for Dronning Dagmars dødMarkering af 800 års dagen for Dronning Dagmars død
19Juni2012Udsendelse om storrygende kvinde fra Ribe, der døde i 1712Arkæologerne har fundet resterne af en kvinde fra Ribe, der døde i 1712. Hun var storforbruger af kridtpiber
7Juli2012Maritimt Marked 2012Maritimt Marked afholdes for anden gang
22Juli2012Kenneth Kajshøj hjemme igenKenneth Kajshøj hjemme igen efter fire år på landevejene som naver
25Juli2012Udgravninger ved Ribe Domkirke slår fast at Harald Blåtand ikke fortæller sandheden på JelligestenenUdgravninger ved Ribe Domkirke, med Troels Jensen som leder, slår fast, at der var vikinger i Danmark, før år 965, som Harald Blåtand skriver på Jellingestenen. 100 år før faktisk
27Juli2012Ribe Dyrskue 2012Ribe Dyrskue 2012
29Juli2012Ove Kristian Poulsen, Falkevej 4, 50 årOve Kristian Poulsen, Falkevej 4, 50 år
15Marts2013Ølboden på Torvet i Ribe bliver indvietBoden er designet af arkitekt Torben Schønherrs og kostede en million kroner. Ølboden er efterfølgende årsag til megen debat blandt byens borgere.
21Marts2013Ribe Træskibslaug stiftesLaugets formål er at restaurere, nybygge, sejle og beskrive egnstypiske joller og sejlskibe af træ samt opbygge og bevare træskibsmiljøet i Ribe og formidle træskibenes kulturhistorie, deres egenskaber og deres fordele frem for de moderne bådtyper.
22Marts2013SKAT rykker ind i Amtsgården på SorsigvejMan har valgt at spare huslejen på den tidligere adresse, Adgangsvej i Esbjerg og rykker ind i de tomme lokaler
25Marts2013Ribe Fotoklubs stiftende generalforsamlingRibe Fotoklubs stiftende generalforsamling
29April2013Sidste åbningsdag NørremarkskolenSidste åbningsdag Nørremarksskolen. Skolen flyttes ind på Valdemarskolen på Simon Hansens Vej
12Juni2013Den nye domkirkeplads indviesDen nye domkirkeplads omkring Ribe Domkirke indvies
19Juni2013Mongolian Barbeque fejrer 10 års jubilæumMongolian Barbeque i Sct. Peders Gade fejrer 10 års jubilæum
20Juni2013Rosenhaven forslås åbnetSom ét af seks projekter, til styrkelse af miljøet omkring Skibbroen, foreslås det at åbne Rosenhaven op med adgang fra Skibbroen
23Juni2013Billedhugger Anne-Marie Carl-Nielsen, 150 årBilledhugger Anne-Marie Carl Nielsen kunne været fyldt 150 år. Skaberen af tre bornzedøre i Ribe Domkirke og statuen af Dronning Dagmar
26Juni2013Markuss Jessen dør, 66 går gammelAfholdt SSP Konsulent, der hjalp mange unge mennesker
3Juli2013Første Børneloppemarked på den nye domkirkepladsFørste Børneloppemarked på den nye domkirkeplads. Tidligere var den i Kolvigs Gaard
11Juli2013Gitte Viola Hansen, 50 årGitte Viola Hansen, Valdemar Sejrs Alle16, 50 år
17Juli2013Marie Katrine Thomsen, dørMarie Katrine Thomsen, Misse, dør. Gift med Hans Heinrich Balthazar Asmussen
19Juli2013Ove Kronborg, 67 år, dørOve Kronborg, 67 år, dør
20Juli20133D model af Ribe Domkirke - i Ribe Domkirke3D model skal fortælle historien om Ribe Domkirke fra år 800
25Juli2013Moxi åbner i Saltgade 2Inge Jensen åbner dametøjsforretningen
26Juli2013Ribe Dyrskue 2013Ribe Dyrskue 2013
27Juli2013Gerluf Friis, Fasanvej 74, 90 år.Gerluf Friis, Fasanvej 74, 90 år.
1August2013Cykelløbet Danmark Rundt's 2. etape starter på TorvetCykelløbet Danmark Rundt's 2. etape starter på Torvet
21August2013Ribelund Musikfestival 2013Ribelund Musikfestival 2013
29August2013TV2 kan fortælle historien om splid mellem Ribe Bykernes Beboerforening og Esbjerg Byråd. Striden handler om en nyopført ølbod på Torvet foran Hotel Dagmar, Torvet 1Det forudgående forløb for opstillingen af træ ølboden har været mærkelig og beskyldes for at være i strid med lokalplanen, mener formanden for Ribe Bykernes Beboerforening, Niels Frederiksen
1Januar2014Ribe Antenneforening nedlæggesRibe Antenneforening nedlægges. Alle aktivitetere overtages af SE/Stofa
1Marts2014Hotel Ribe åbnerDet tidligere Hotel Sønderjylland bliver efter en renovering til Hotel Ribe
14Maj2014Elisabeth Dons Christensen, biskop, 70 årStopper som biskop d. 31. maj samme måned
19Maj2014Båldome stilles op ved Ribe KammersluseEjer Jørgen Jønne Hansen har ladet et Båldome opføre
1Juni2014BispevielseDronning Margrethe II gæster Ribe i forbindelse med bispevielsen af Elof Westergaard
9Juni2014Thyge Jensen dørThyge var et meget karakteristisk i bybilledet, men sin stråhat og sin Ribehund
13Juni2014Arkæologer finder stridshestArkæologer finder under udgravninger ved Rosen Alle en begravet stridshest fra omkring år 700
18Juni2014Skuespiller Bodil Jørgensen hårdt såret på diget ved Vester VedstedUnder optagelserne til den seneste Far til Fire film, kommer skulespiller Bodil Jørgensen voldsomt til skade, da skuespiller Kurt Ravn skal gøre en traktor over diget. Traktoren vælter og ruller rundt
23Juni2014UNESCO udpeger Vadehavet som VerdensarvUNESCO udpeger Vadehavet som Verdensarv
4Juli2014Operaklassikeren Carmen opføresOperaklassikeren Carmen opføres i Ribe Kunstmuseums have
21Juli2014Ingeburg Madsen Stampemøllevej 18 A, dør 102 år gammelIngeburg Madsen Stampemøllevej 18 A, dør 102 år gammel
24Juli2014Ribe Dyrskue 2014Ribe Dyrskue 2014
25Juli2014Ribe Dyrskue 2014Ribe Dyrskue 2014
25Juli2014Jazzfestival 2014Jazzfestival 2014
27Juli2014Ib Laursen, 70 årIb Laursen, Ribe Bolsjer, Ny Form og endelig Ib Laursen ApS
4August2014Oprensning af Mølledammen igangsatOprensning af Mølledammen igangsat
4Oktober2014Jean-Michel Petot dør i NakskovJean-Michel var franskmand og kom til en tegnestue i Ribe i 1971. Var bl.a. med til at restaurere porten i Sønderportsgade 1 og aktiv i teatergruppen DUESLAGET, gruppen bag Ribe Revyer
7Oktober2014Uvejr med regn, lyn, torden og haglUvejr med regn, lyn, torden og hagl
31Oktober2014Sidste dag med personlig betjening i BanegårdsbygningenSidste dag med personlig betjening i Banegårdsbygningen
7November2014Bispegade Skole solgt til Obbekjær ByggeforretningPris 3.125.000,- Planen er at omdanne skolen til kvalitetslejligheder
13November2014Johanne Dan bliver erkæret bevaringsværdigt af Skibsbevaringsfonden.Gælder for 10 år frem
15December2014Ribe er Skandinaviens ældste byRibe blev en by allerede i starten af 700-tallet,« mener professor Dagfinn Skre, som arbejder ved Kulturhistorisk Museum i Oslo
31Januar2015Advokatkontoret Hjerrild & Bisgaard er rykket ud af Torvet 16Advokatkontoret Hjerrild & Bisgaard er rykket ud af Torvet 16. Har haft kontor på adressen siden 1951
10Marts2015Jytte Vestergaard Christensen, 80 årJytte Vestergaard Christensen, Hundegade, 80 år
27Marts2015Ribe Broderi og Garn, Dagmarsgade 4, 45 års jubilæumStartet af Maren Svendsen, overtaget af sønnen Allan
19April2015Vikingetiden startede i RibeI studiet viser tre arkæologer fra Aarhus Universitet og University of York, Storbritannien, at der har været søfart fra Norge til Ribe, den ældste handelsby i Danmark, længe før vikingetiden startede.
22April2015Informationsmøde Ribelunds Festsal om syriske flygtninge på Nørremark skolenDer er krig i Syrien og der mange flygtninge fra landet. Mange søger mod Europa og Danmark. Et lynbehandlet lovforslag gør det muligt at benytte bygninger som den nedlagte Nørremarkskole midlertidigt hjem for flygtninge. Esbjerg Kommune har planer om dette og har indkaldt byens borgere til informationsmøde
24April2015LirekassefestivalTre dages lirekassefestival åber
7Maj2015Kunstværket Fliser med Ord i Ribe Katedralskoles skolegård bliver indvietUdført af kunstneren Laila Westergaard. Ordene stammer fra forskellige værker og kan sættes sammen til et langt vers. Kunstværket består af 112 granitsten
10Juni20151000 år gammel kande findes i udgravningerne på Rosen AlleKanden viser sig at indeholde rester af en barnelig
13Juni2015Kristian Vestergaard Christensen, 85 årKristian Vestergaard Christensen, Hundegade 31, 85 år
19Juni2015Ribe Biogas fejrer 25 års jubilæum og udvidelseRibe Biogas fejrer 25 års jubilæum og udvidelse
20Juni2015Ib Laursen ny formand for Ribe ByforumAfløser Henning Balle
26Juni2015Åbent hus i det nyrestaurerede vandtårn i HundegadeVandtårnets ejer, Ole Jørgensen har brugt 7-8 millioner på at bygge Ribes mest unikke kontor i det nedlagte vandtårn
9Juli2015Opera i Kunstmuseets haveOperaen Tosca overværes af 600 mennesker i Ribe Kunstmuseums have
23Juli2015Jazzfestival 2015Jazzfestival 2015
30Juli2015Dorthe Lauridsen, Obbekærparken 22, 90 årDorthe Lauridsen, Obbekærparken 22, 90 år
31Juli2015Ribe Dyrskue 150 års jubilæumRibe Dyrskue 150 års jubilæum
1August2015Ansgarskolen bliver til Vadehavsskolen Simon Hansens VejTidligere Valdemarskolen og Ansgarskolen bliver til Vadehavsskolen Simon Hansens Vej
19August2015Ribelund Musikfestival 2015Ribelund Musikfestival 2015
10December2015Skulpturen af Ansgar afsløresSkulpturen er placeret på Ribe Domkirkes sydlige side. I den forbindelse er statuen af Brorson blevet flyttet om på den vestlige side, tæt på Torvet 17. Skulpturen er doneret af Carlsbergfondet og udformet af Hein Heinsen
21Januar2016Kannikegårdens indvielseKannikegården indvies
28Februar2016Afgansk mand knivdræbtAfgangsk mand findes knivdræbt i kollegiet på Seminarievej
9April2016August Kruse Petersen, skolelærer og kunstner dør, 66 år gammelFødt i Ribe i 1949 og uddannet på seminariet. Primus motor i Ribes gamle jazzklub
13Maj2016Teresse ved Kolvigs Gaard bliver indvietTeresse ved Kolvigs Gaard bliver indviet
16Maj2016Tulipanoptog 2016Tulipanoptog 2016
11Juni2016Ribe Middelalder MarkedRibe Middelalder Marked afholdes for første gang siden 2012
11Juni2016DR optager programmet "Guld i Købstæderne"DR optager programmet "Guld i Købstæderne" på Det Gamle Rådhus
2Juli2016Maritimt Marked 2016Maritimt Marked 2016
24Juli2016Mellemdammen 18 skal på auktionKøbmand Parmo Pedersen oplyser, at han kun ejer 1/8 af ejendommen. Hans 3 brødre og fire fætre har besluttet at sælge
28Juli2016Klubbens Hotel brænderTagbrand i Klubbens Hotel
29Juli2016Ribe Dyrskue 2016Ribe Dyrskue 2016
29Juli2016Jazzfestival 2016Jazzfestival 2016
31Juli2016Ønskebørn sat til salgEfter 38 år, først som Babycenter og siden Ønskebørn, har ejerne Thorstein og Ella Schulz sat forretningen til salg
27August2016Ribe Kunstmuseum 125 års fødselsdagRibe Kunstmuseum 125 års fødselsdag
3September2016Nationalparkskibet "Vadehavet" ankommer til Ribe KammersluseNationalparkskibet "Vadehavet" ankommer til Ribe Kammersluse
13September2016Den varmeste september dag i 69 årIkke siden 1947 har DMI målt så varm en september dag. 29,9 grader når temperaturen op på og bliver dermed også det varmeste sted i Danmark den dag
13Oktober2016REMA 1000 rykker ind i Marsk CenteretEfter at have stået tomme i flere år, lægges to forretninger sammen og bygges om. REMA 1000 lukker forretningen på Nørremarksvej 8 ned og flytter
3November2016Butikskæden "Normal" åbner i SaltgadehusButikskæden "Normal" åbner i Saltgadehus
18November2016Cafe Quedens Gaard fejrer 25 års jubilæumCafe Quedens Gaard ved Lise Frederiksen og Poul Anker Nielsen fejrer 25 års jubilæum
31December2016Forpagterskifter Ribe VandrehjemDanHostel (Ribe Vandrehjem) skifter forpagtere. Jens Philipensen og Gudrun Riishede stopper efter mere end 30 år. Claus Pedersen og Lulu Hjarnø tager over
31December2016Centrum Kiosk, Dagmarsgade v. Ove Madsen lukkerCentrum Kiosk, Dagmarsgade v. 65 årige Ove Madsen lukker efter 40 år (Ikke alle år på samme adresse)
1Marts2017Rinda Klausen, 10 års jubilæum som ejer af Restaurant SælhundenRinda Klausen, 10 års jubilæum som ejer af Restaurant Sælhunden
5Maj2017Intersport Ribe ApS, Mellemdammen 20 erklæret konkursFortsætter under navnet Selskabet af 27.4.2017 ApS
6Maj2017Ugeavisen: Ribes sidste gadefejer er stoppetRibes sidste gadefejer, Karsten Nielsen, 63 år er stoppet
1Juni2017Ribe KorfestivalRibe Korfestival starter 1-5. juni
10Juni201710 års jubilæum Ribe ClassicRibe Classic med veteranbiler og klassiske biler på Hovedengen holder 10 års jubilæum
10Juni2017Ribe Middelalder Marked 2017RMM 2017
13Juni2017Arkæologer går i gang med at grave efter markedsplads fra år 700Arkæologer går i gang med at krave efter markedsplads fra år 700, øst for Ribe Kunstmuseums østvendte gavl
14Juni2017Ole Videbæks kunstværk "Lyspunkt" indviesOle Videbæks kunstværk "Lystpunkt" indvies kl. 19.00 på Ribes nye kirkegård
17Juni2017Ribe Boldklub 100 års jubilæum100 års jubilæum Ribe Boldklub
19Juni2017Annemette Knudsen Andersen, byrådsmedlem V, fylder 60 årAnnemette Knudsen Andersen, fylder 60 år
21Juni2017Britta Ehmsen, 60 årBritta Ehmsen fylder 60 år. Driver Restaurant Backhaus
1Juli2017Klokke til Ansgar Kirke ankommer fra HedebyEn kopi af en kirkeklokke fra Hedeby, er sejlet hele til Ribe, hvor originalen menes at stamme fra. Kopien skal indsættes i kirken i Ribe Vikingecenter. Ankommer med vikingeskib
1Juli2017Maritimt Marked 2017Maritimt Marked 2017
6Juli2017Operakoncert i KlostergårdenOperakoncerten I Sansernes Vold i Klostergården
7Juli201720 par bliver viet på Det Gamle Rådhus5 par I I den gamle byrådssal. Resterende I borgersalen
13Juli2017Dan Horsbøl, Ribe dørDan Horsbøl, Ribe, dør. Byrådsmedlem for Konservativt Folkeparti fra 1994 til 2007
17Juli2017Foto af Sønderportsgade 39Hans Henrik Engqvist skrev i sin bevaringsplan fra 1969 om Sønderportsgade 39: Nifags bindingsværkshus (omtalt 1761 som en del af den omfangsringe Rahr'ske gård på hjørnet af Sviegade). 1856 udskilles nr. 39 som en selvstændig ejendom. Den grundmurede gadeside formentlig fra tiden omkring 1860
27Juli2017Jazzfestival 2017Jazzfestival 2017
27Juli2017Dronning Margrethe II gæster VadehavscenteretDronningen var på et privat visit med veninder og familie
29Juli2017Galleri Kolvig lukkerGalleri Kolvig lukker, da de bygninger galleriet har til huse i, skal rives ned.
31Juli2017Henrk Vej Kastrupsen, turistchef fratræder sin stillingHenrk Vej Kastrupsen, turistchef fratræder sin stilling efter 6 år
2August2017Grønnegade 12 bliver sat til salgGrønnegade 12, kendt som Sadelmager Jensens hus, bliver sat til salg for 2.575.000,- kr.
7August20171 af 3 hestevogne på vej over Mandø diget vælter og en 4 årig dreng omkommerDrengen er en udenlandsk turrist, der får vognen ned over sig
8August2017Foto af Korsbrødregade 16Firefags bod af bindingsværk (nævnt 1682). Meget tyder på, at den boderække (12 boder - i alt 50 fag), som blev opført 1641 langs Korsbrødregade, må have ligget på dette sted. Nr. 16 er i så tilfælde den eneste endnu eksisterende bod af denne række.
8August2017Holmevej 6 nedrivesHolmevej 6 nedrives
8August2017Foto af Korsbrødregade 20Historie: Tidligere 2 ejendomme. De nordre fag med den høje murflade over vinduerne oprindelig en firefags bod formentlig opført kort efter 1626 (omtalt 1761, daværende nr. 263. Se i øvrigt under Præstegade 19). Gadeside grundmuret omkring midten af forrige århundrede.
De sydlige fag omfatter en firefags bod formentlig opført kort efter 1626 (omtalt 1761, daværende nr. 264). 1779 tilføjes et fag. Senere er denne del af nr. 20 blevet stærkt ombygget. Nuværende grundmurede gadeside fra midten af forrige århundrede.
12August2017Ole Gert Sperber, fiskeribiolog og seminarielektor, 80 årGift med Birgitte, bosat i Ribe siden 1966
23August2017Svend Tougaard, 75 år1968-2009 ledende biolog og museumsinspektør på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg
31August2017Byrådsmedlem Kurt Jacobsen bliver dømt for mandatsvig i landsrettenOg dels misbrug af sin offentlige stilling over for sin arbejdsgiver Naturstyrelsen Vadehavet
1September2017Ribe Vinfestival 2017Ribe Vinfestival 2017
12September2017Inger Nissen, Den Kongelige Belønningsmedalje44 1/2 år som kunderådgiver i Andelskassen
23September2017Kristine Holm, 101 årOgså kaldet Kisse
30September2017Høstmarked 2017Høstmarked 2017
30September2017KunsthåndværkermarkedI Sct. Catharinæ Kirke og Kloster
1Oktober2017Jane Madvig Søndergaard tiltræder som TuristchefSkal være Turistchef for Esbjerg, Varde, Fanø og Ribe. Får fast kontor i Ribe. Kommer fra en stilling som Bureauleder på turistkontoret i Ribe
5Oktober2017Else Feldborg Nielsen, VisitRibe bliver kåret som årets ripenserBlandt andet for hendes store arbejde med Peters Jul
6Oktober2017Foto af Kastanie Allé 2-4Esbjerg Kommune sælger bygningerne i udbud. De 600 m2 skal laves om til lejligheder. Køber og salgspris uoplyst
12Oktober2017FolkemødeI forbindelse med 500 året for Luther og Reformationen, afholdes der fire dages Folkemøde i Ribe
13Oktober2017Indvielse af SviegadeGaden har fået separat kloakering, nye vand og varmerør. Og er nu atter brostensbelagt. Sydvestjyske Museer mener, at gaden hører til det ældste gadenet i Ribe, og har eksisteret siden senest 1100-tallet. Blot en halv meter under det nuværende gadeniveau fandt arkæologer de øverste af en række sættelag fra middelalderens og renæssancens pikstensbelægninger af Sviegade. Under disse var plankevejene fra den tidlige middelalder og længst nede, to meter under den nuværende gade, lå den ældste vej, som var belagt med dyreknogler og senere måtter af fletværk.

Der blev gjort mange arkæologiske fund i jorden under Sviegade, heriblandt et pilgrimsmærke fra klosteret St-Guilhem-le-Désert i Sydfrankrig.
26Oktober2017Mary Sørensen, 105 årRibes ældste borger
31Oktober2017Det Gule Hus, Overdammen 1, lukkerIda Pontoppidan har valgt at lukke butikken. Ejer af bygningen er Leif Petersen
21November2017Byrådsvalg 2017Jesper Frost bliver ny Borgmester. May-Britt Andrea Andersen, Anders Rohr Jørgensen, Nini Oken, Prebn Rudiengaard, Karen Sandrini og Jørgen Ahlquist bliver nye repræsentanter for Ribe
22Februar2018Lokalråd Ribe Midt afholder for første gang informationsmødeEmnerne er: Lokalplan for Tange-området, Ribelund som familiepark, trafikforholdene i bymidten og udbygningen af omfartsvejen og etablering af klapbro
1Marts201820 års jubilæum Pompei Bageren, Saltgade 7Ejet af Mikkel Hansen og Betina Damkjær Hansen
26Marts2018Dronning Margrethe II gæster Ribe i et privat besøgSer Kannikegården og udgravningerne ved Ribe Kunstmuseum
25April2018Infomøde om Højspændingsmaster øst om RibeEnerginet informerer om planer omkring højspændingsmaster øst om Ribe og over Ribe Østerå. Infomødet har stor bevågenhed og ripenserne er meget kritiske omkring planerne
30April2018Åge Grann dør, 97 år gammelAktiv mand for Ribe, blandt andet som vægter
3Maj2018Ansgars Kirke på Ribe Vikingecenter bliver indvietEn kopi af Ansgars første kirke i Ribe, som man forestiller sig, den har set ud. Er blevet opført på Ribe Vikingecenter og bliver indviet
12Maj2018Ribe Farvecenter, Saltgade 5 lukkerEfter 11 år
16Maj2018Tulipanløb 2018Tulipanløb 2018
18Maj2018Fakta, Trojels Knæ 2 lukkerSom en del af en større spareplan, lukker butikken sammen med en del andre i hele landet
18Maj2018Tulipanfest 2018 starterAfholdes for 65. gang
19Maj201817 årig kvinde anmelder voldtægtSkulle være sket mellem 23-24.00 ved årets Tulipanfest. Anmeldelsen kommer kort efter midnat. Allerede samme dag, d. 20. maj anholdes en 35 årig mand fra Esbjeg området og sigtes for forbrydelsen
21Maj2018Tulipanoptog 2018Årets tema er Ringenes Herrer
9Juni2018Ribe Middelalder MarkedRMM 2018 - afholdes på Hovedengen, da Dagmarsbroen er under restaurering
22Juni2018Scala Live på TorvetRadiostationen Scala afholder koncert på Torvet. Desværre i kulling og småregn
29Juni2018Ribe kåres til Årets Juleby 2018Ribe kåres til Årets Juleby 2018
27Juli2018Ribe Dyrskue 2018Ribe Dyrskue 2018 - i hedebølge
31August2018Ribe Vinfestival 2018
28September2018Ribe Jernstøberi går konkurs
29September201816 årig pige voldtaget19 årig afghansk asylansøger fremstillet i grundlovsforhør for den kriminelle handling
28December2018Børge Ring dør, 97 år gammelBoede det meste af sit liv i Holland, men glemte aldrig sin barndomsby, Ribe. Han var til sidste aktiv i Facebook Gruppen "Ribe Billeder"
28December2018Riberhus Privatskole fraflytter SeminariebygningenFlytter ind i de bygninger, der husede Ribe Handelsskole, på Skyttevej
5Januar2019Peder Skovmose dør, 79 år gammelDrev i mange år møbelhandler i Mellemdammen 16. (Skovmoses gård) Har også malet mange motiver fra Ribe.
8Januar2019Restaurant Kolvig, Mellemdammen 13 lukkerBo Ross Mogensen har haft restuaranten siden 2002 og var især kendt for retter baseret på lokale råvarer
28Maj2019Rigsarkivet slår fast; Stenbohus er Danmarks næstældste værtshusDer har været værtshus siden 1810. Danmarks ældste er Hviids Vinstue fra 1723.
21Juni2019Scala Live på TorvetRadiostationen Scala afholder koncert på Torvet.
22Juni2019Ribe Marineforening markerer 100 års jubilæumMarkeres gudstjeneste i Domkirken, reception i det gamle rådhus, gamle sømandssange fra shantykoret fra Fanø og jubilæumsfest på Hotel Ribe
29Juni2019Jacob A. Riis museet, Sortebrødregade 3 åbnerIndviet d. af prinsesse Benedikte d. 27. juni
2Juli2019Elektronisk P-system tages i brugStore elektroniske P-tavler ved byens indfaldsveje, skal dirrigere turisterne til frie parkeringspladser
7Juli2019Maritimt Marked 2019Maritimt Marked 2020
12Juli2019Arkæologer finder jernalderlandsbyI forbindelse med udvidelsen af Plantagevej, finder arkæalogerne en jernalderby i Ribe Plantage. Byen spreder sig under Plantagevej og mod Ribe Nørremark. Troels Bo Jensen udtaler, at byen kan fortælle om Ribe før år 710
20Juli2019Musik på HovedengenPoul Krebs og venner giver koncert på Hovedengen. Arrangeret af Danhostel ved Claus Pedersen
26Juli2019Ribe Dyrskue 2019For 154. gang
26Juli2019Ribe Jazzfestival 2019Fra 26-28. juli
27Juli2019Ib Laursen, 75 år
1September2019Rued Langgaard Festival 20191 dag i den 4 dage lange festival. Afholdes for 10. gang
21Oktober2019Kirsten Rudiengaard, 80 århustru til byrådsmedlem og tidligere embedslæge Preben Rudiengaard
12December2019Centerleder Jørgen Th. Jepsen, 60 årCenterleder fra Ribe Fritidscenter
13December2019Besøgsrekord på Ribe KunstmuseumMuseet slår besøgsrekorden fra 2012, der lød på 23.368 besøgende.
23December2019Ingen Maritim Dag i 2020Styrregruppen bag nævner manglende kræfter og efterlyser nye frivillige. Håber dog ikke at aflysningen er permanent. Handelsstandsforeningen gav ikke tilskud til dagen i 2019, men budgettet er stadigvæk i balance.
31December2019Ribes indbyggertal ender på 8316
30August 2019Ribe Vinfestival 2019Afholdes for 15. gang
7Februar2020Temper Chokolade åbner i nye lokaler, Saltgade 2Er flyttet fra Nederdammen 32. Butikken er ejet af Timothy Ibbitson
13Februar2020Maude Retro åbner i nye lokaler, Nederdammen 32Er flyttet fra lokalerne i Dagmarsgade 9. Butikken er ejet af Helga Thordsen
19Februar2020Det stykke af Warming diget bryder sammenEfter flere ugers regn og stærk blæst, kan diget ikke længere klare presset. Bagvand fosser ud over markerne og spærrer Tangevej af flere omgange. Vandet når helt ind til Ribe Fritidscenter, hvor alle boldbaner oversvømmes og der kommer vand i kælderen på centeret. Diget stod til at skulle repareres for 900.000,- kr. i 2020
29Februar2020Jane Madvig Søndergaard stopper som TuristchefHar været tilknyttet turistkontoret i 11 år, de sidste to som turistchef
1April2020Danny Svendsen, Min Købmand Tange, 25 års jubilæum57 årige Danny er gift med Nuria. Sammen har de to børn. Danny er oprindelig udlært hos Nyborg, Mellemdammen 13. Den Købmands adresse er: Tangevej 28
16April2020Netto åbner ny butik på Trojels Knæ 2Butikken har tidligere huset Fakta og har været igennem en større renovering
16April2020Under kloakrenovering i Horsgang finder man sålen fra en barnesko fra 1300 talletSålen er 14 cm. lang og svarer til en str. 22
19April2020Anna Marie Sørensen, Bøge Allé 63, 80 år
6Maj2020Tulipanløbet 2020 er aflystDanmark er hårdt ramt af en influenza epidemi (Corona eller COVI 19) og hele landet er lukket ned.
7Maj2020Efter 52 år, går Lasbo Foto, Nederdammen 40 konkursEjeren er Erik Christensen har drevet den i 36 år
8Maj2020Tulipanfest 2020 er aflystDanmark er hårdt ramt af en influenza epidemi (Corona eller COVI 19) og hele landet er lukket ned. Et forbud mod større forsamlinger, hvor virussen kan sprede sig hurtigt, gør det umuligt at gennemføre festen
9Maj2020Else Lauersen Bregnballe dør, 86 år gammelStartede kort efter sin ankomst til Ribe i 1960 kunsthåndværkerforretning i Quedens Gaard. Havde den til 1980, hvor hun vendte tilbage til sit oprindelige fag som fysioterapeut
21Maj2020Der skulle være afholdt Folkemøde i forbindelse med 100 året for Danmarks genforeningDanmark er underdrejet grundet en virus kaldet COVID 19 og danskerne er i karantæne i deres hjem og skal undgå alt unødig kontakt med andre mennesker
23Maj2020To tøjbukker åbner i Ribe Jernindustris gamle hovedbygningKeld Westergaard har flyttet forretningerne fra Saltgade 1 og 3, til nr. 11
26Maj2020Lasbo Foto fortsætter som forretningNu drevet af Minna Poulsen
27Maj2020Efter 6 måneders renovering i Tyskland, bliver jerntrappen til Havestuen i Qudens Gård hejst på plads igen
13Juni2020Ribe Middelalder Marked (RMM) 2020 er aflystDanmark er underdrejet grundet en virus kaldet COVID 19 og danskerne er i karantæne i deres hjem og skal undgå alt unødig kontakt med andre mennesker
25Juni2020Lidl åber Saltgade 19Nybyggeri på den grund, der engang husede parkering til støberiets medarbejdere
28Juni2020Inge Hoppe Christensen dør på tragisk vis i en trafikulykke ved BogenseEn spritbillist torpederer en bil med Anne Marie Hjort, Mads Hoppe (nevø til Inge Hoppe) og Inge Hoppe Christensen, 63 år. Inge var et afholdt menneske, der for få år tilbage flyttede tilbage til Ribe, efter at have tilbragt en del årtier i København
29Juni2020Heksemuseet HEX! åbner Sortebrødregade 1Indvies af Anja Ringgren Lovén, der hjælper udsatte børn i Nigeria
15Juli2020Ribes nye skaterbane kan tages i brugSkaterbanen er placeret ved Ribe Fritidscenter, tæt på sandfanget
1August2020Ribe Bryghus tager den gamle remise i brugEfter en større renovering og flytning fra Skolegade, har Ribe Bryghus udvidet produktionsfaciliteterne og udvidet med ølsalg til kunderne fra den gamle remise på Seminarievej
1August2020Jeanette Christensen, 40 års jubilæum, Danske BankDatter af tidligere borgmester Jens Christensen
20August2020Karl Heinrich Andresen dør, 69 år gammelStor samler af Ribe postkort og billeder fra en svunden tid. Samlede også på alt, hvad der var relateret til storke. Startede med at sælge ud af sin store samling, hvor mange af tingene er hos andre lokale samlere.
9September2020Efter 22 år stopper Helle Hauger som formand i teaterforeningen DRAKOMIRBliver afløst af Bianca Klingenberg-Dupont
15September2020Efter 25 lukker Peking House, Nederdammen 21Hong Pham og Tien Pham begrunder lukningen med manglende lyst og overskud til at drive restauranten videre
1Oktober2020Tobias Skovmose overtager driften af Den Gamle ArrestDermed er han forpagter af Brorsonsminde, Kolvig og Den Gamle Arrest
9December2020Morten Søvsø udgiver bogen Ribe 700-1050Overinspektør på Sydvestjyske Museer. Bogen har undertitlen: From Emporium to Civitas in Southern Scandinavia
25December2020Britta Emsen, leder af Restaurant Backhaus, dørLeder gennem 24 år
31December2020Bjarne Clement og Karen Nørgaard stopper som ledere af Ribe VikingecenterEfter 35 år ved roret
1Februar2021Connie Hansen sælger sin skoforretning, Mellemdammen 27Connie Hansen startede med skobutikken i Dagmarsgade i 1984. I 1985 rykkede hun ind i Mellemdammen 27. Marianne Steiness har været i butikken i 22 år og køber nu forretningen
25Maj2021Otto Olsen dør, tidl. Direktør for Kvickly, 89 årKom til byen i 1961. Beskrives som en stor ildsjæl for byen.
3Juni2021En 56-årig mand findes druknet i Ribe ØsteråPolitiet mener der er tale om en ulykke
28Juni2021Et politisk flertal på Christiansborg fjerner det øknomiske grundlag for en klapbroAlle tidligere penge afsat til projektet fjernes fra trafikforholdnene omkring ringbroen
23Juli2021Jassfestival 2021
26August2021Ribe Vinfestival
2September2021Rued Langgaard Festival 2021
13September2021Sten Børsting, dør, 74 år gammelSkolelærer på Vittenbergskolen og anerkendt keramisk kunstner
16September2021Under udgravninger ved Rosen Alle, finder man en kande fra 1300 talletI en tidligere brønd findes kanden, der dateres til 1300-tallet. Der gættes på, at den snor der er brugt til at hejse kanden ned i en brønd er knækket og så har kanden ligget næsten uberørt siden
27September2021Foreningen Ribe Middelalder Marked (RMM) nedlægger sig selv
1Oktober2021Mr. Fish, Sushi-restaurant åbner i Sct. Nicolaj Gade 1
25Oktober2021Parmo Pedersen, købmand, dør 85 år gammel
3November2021Under udgravninger af en brønd på Rosen Alle, finder man en smykke, der menes at kunne dateres helt tilbage til år 900
3November2021Første spadestik til Ribe Aktivitetspark ved Ribe Fritidscenter tages
8November2021Ribe Handel og Sydvestjyske museer overdrifter driften af turismen i byenEfter en sammenlægning af Fanø, Esbjerg og Ribe i Destination Vadehavet, mangler der penge i kassen. Sydvestjyske Museer overtager driften af Ribe vægterne og guiderne. Det besluttes at Turistkontoret flyttes fra Torvet 1 og til Det Gamle Rådhus
16November2021Der afholdes valg til Esbjerg Byråd. Fra Ribe vælges: Anders Rohr Jørgensen (V), Karen Sandrini (S), Jørgen Ahlquist (S), May-Britt Andrea Andersen (C), Klaus Sandfeld (V), Tina Skov Larsen (V) og Mikkel Ammitzbøll (SF)
21December2021Esbjerg Kommune køber Støberigrunden, med henblik på nedrivningPlanen er at oprføre 250 nye boliger på grunden
21December2021Rejsegilde på Ribe Aktivitets- og Historiepark skrider frem
23December2021Restaurant Backhaus, Grydergade, lukker
30December2021Annette Frederiksen, dør, 67 årVar med til at vinde VM for kvinder i Mexico, i 1971
31December2021Leif Graves og Richard Kværnø stopper som byguiderEfter henholdsvis 28 og 30 år
1Januar2022Per Mathiesen, Ribe Blomsterhus, 25 års jubilæum
1Januar2022Anne-Mette Villumsen tiltræder som direktør for Ribe KunstmuseumKommer fra en stilling som direktør på Skovgaard Museet i Viborg
17Januar2022Niels Frederiksen går af som lokalrådsformand. Har været formand siden 2008. Kalder i sin afskedshilsen lokalpolitikerne for vage og mener, at en egenrådig forvaltning stort set styrer kommunen uden politikerne.
20Januar2022Ribe's turistkontor åbner i Det Gamle RådhusDaglig leder er Marie Warming
31Marts2022René Aunsbjerg Fogh stopper på Ribe Ugeavis efter 9 år
19Maj2022Politikerne i Plan & Byudviklingsudvalget, Esbjerg Kommune, beslutter at forlænge aftalen omkring ølboden på Torvet med 10 år
31Maj2022Nedrivningen af Saltgade 13 påbegyndesSom det første hus af 3. Saltgade 13, Saltgade 15 og Saltgade 17 nedrives i løbet af juni
10Juni2022Storkesøen har 10 års jubilæum
11Juni2022Riplay - Ribe Aktivitets- og historiepark åbner åbner
14August2022Niels Frederiksen, Gravsgade 4 får hjertestopTakker efterfølgende i et læserbrev byens hjerteløbere for deres indsats
16August2022Leif Kvist Hansen dør, 79 år gammelEjede Frisørpassagen i Bikuben's gård. Fejrede 50 års jubilæum som frisør i januar 2015. Faldt på sin cykel få dage før sin død.
20August2022Maritim dag og fejring af Johanne Dan's 50 års jubilæum
24August2022Svend Tougaard, 80 årMed-initiativtager til Den Maritime Dag
28August2022Bjarne Lynddahl dør, 74 år gammelStifter af Lynddahl Plast. Gift med Jenny, der sammen fik børnene Trine og Rasmus
6September2022Gurli Thøgersen frasælger 50% af sin forretning, Overdammen 5Det Gamle Apotek har de sidste 16 år huset Gurli Thøgersens idebutik. Heraf 11 år med thebutik. Gurli Thøgernsen er 58 år. Hun har solgt til sin kusine på 50 år - Helle Sanderhus fra Kolding
21September2022Portræt af Ina Thomsen, 94 årDrev i godt 30 år Rådhuskonditoriet sammen med sin mand - Rasmus
23September2022JV artikel: Trods krav om bopælspligt fra Esbjerg Kommune, viser kommunens egne tal, at 65 beboelsesenheder har stået tomme i mere end et år.Og af de 65 beboelsesenheder har 28 stået tomme i mere end fem år. Tidligere lokalrådsformand, Niels Frederiksen kalder det groft og mener Esbjerg Kommune burde stoppe det med det samme.
30September2022Rådhuskonditoriet, Hundegade 2, lukker
30September202230 års jubilæum, Tove Sørensen, Tip Top, MellemdammenGift med Michael, der også er ansat i butikken. Markant ansigt i byen. Et ansigt der til forveksling ligner søstrene Gitte og Grethe.
4Oktober2022Svend Åge Thiim, 65 år, bademesterKaldt Svenne. Bademester i Ribe Svømmebad i mere end 32 år. Gift med Lis. Går på pension ved udgangen af samme måned.
6Oktober2022Ole Bladt-Hansen, kommunaldirektør i Billund, 60 årGift med Charlotte Bladt-Hansen. Sammen ejer de Mellemdammen 18
14Oktober2022Tesla åbner nyt bilcenter, Ole Rømsersvej 11
14Oktober2022Preben Rudiengaard dør, 78 år gammel. Tidligere borgmester, byrådsmedlem og medlem af Folketinget
17Oktober2022Tien Pham sætter Peking House, Nederdammen 21 til salgHar ejet den i 27 år
20Oktober2022I forbindelse med nedgravningen af en affaldsstation på Skibbroen, udgraves stolper fra den oprindelige SkibbroStolperne menes at være fra omkring 1576 og der menes at ha været 300 stolper, til den dengang 300 meter lange Skibbro
3November2022Under udgravning til kloakseparering i Saltgade, finder man piksten der dateres tilbage til før 1200-taller
12November2022Jens Karsten Jørgensen, 35 års jubilæum som selvstændig fotohandlerStartede i Nederdammen 37
22November2022Uforklarlig voldgravUnder udgravninger på Ribelund finder arkæologerne en flere hundrede meter lang voldgrav, som de har svært ved at finde en logisk forklaring på. Morten Søvsø kan umiddelbart kun finde mening i den, såfremt den kan dateres helt tilbage til det tidligste af Ribe
1December2022Niels Jakob Rudbeck, 65 år, 25 års jubilæum i Saltsgades PølsevognOvertog pølsevognen efter Claus Schmidt
24December2022Kirsten Rudiengaard dør, 83 år gammelGift med Preben Rudiengaard
28December2022Henning Pedersen, Sct. Nicolaj Gade, dør - 84 år gammelFormand for Ribe Tennisklub fra 1974-1998